х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

82-р цэцэрлэг: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 82-р цэцэрлэг
Хаяг, байршил: БЗД 16-р хороо, 16-р хороолол
Ерөнхий менежер: Ц.Дэлгэрмаа
Нягтлан бодогч: С.Сувдаа
Харилцах утас: 458294.
 
2012 оны эхний 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
/Өссөн дүнгээр/

Үзүүлэлт

төл

гүй

А

в

г

Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 08-р сарын  01 үлдэгдэл

 

Үүнээс Харилцах дансны  үлдэгдэл    
Бусад байгууллага , иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    
Бусад бай-лаг иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл

0

0

                   1.   Орлогын дүн

               457873.7

                              457873.7
Төсвийн урсгал санхүүжилт

                457873.7

                              457873.7
Төсвийн   хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт

 
Үр дүнгийн   урамшуулал

 
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос

 
Туслах   үйл ажиллагааны орлогоос

 
Бусад   орлого

 

Нийт зардлын дүн

                457873.7

                              457873.7
А /   Урсгал зардлын дүн

 
1.   Бараа үйлчилгээний зардал

               264832.0

                              262762.4
1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
    Үндсэн цалин

               217043.0

216275.4

Үр дүнгийн   урамшуулал

              21544.4

20393.4

1.2   Ажил олгогчоос НД төлөх шимтгэл

              26244.6

26093.6

Тэтгэвэрийн  даатгалын шимтгэл

               16701.2

16669.5

Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл

               1192.9

    1306.0

Ажилгүйдлын   даатгалын шимтгэл

               1192.9

    1197.6

ЭМД   шимтгэл

               4771.7

    4605.2

ҮО   -ийн шимтгэл

               2385.9

     2315.3

1.3   Бараа үйлчилгээний бусад зардал

               179562.1

184360.1

Бичиг   хэрэг

                 909.1

      905.5

Гэрэл   цахилгаан

               5602.3

    5266.5

Түлш   халаалт

              25700.2

18977.4

Тээвэр   , шатахуун

750.0

      750.0

Шуудан   холбоо

514.3

      823.8

Цэвэр   бохир ус

28634.5

24863.3

Томилолт   арга хэмжээ
Ном ,   хэвлэл  авах

286.2

    115.0

Хичээл   практикийн зардал

3265.0

3252.9

Эд   хогшил худалдан авах  / БҮТЭЗ/

1144.7

2000.8

Нормын   хувцас  , зөөлөн эдлэл авах

2001.6

7000.0

Төвлөрүүлэн   шилжүүлсэн

3750.3

Урсгал   засвар

1145.0

3970.0

Бусад   зардал
Биеийн   тамирын уралдаан тэмцээн

524.4

0

Төлбөр   хураамж болон бусад зардал

429.3

257.9

Хоолны   зардал

108465.4

112078.0

Эмний   зардал

190.1

348.6

Тэтгэвэрт   гарах хүмүүсийн тэтгэмжийн зардал

13093.4

10451.3

Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал

100.0

Шагнал   урамшуулал

286.4

300.0

Төсвийн   хөрөнгөөр сан-х хөрөнгө орууллолт
Өөрийн   хөрөнгөөр сан-х хөрөнгө оруулалт
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 08-р сарын 31- ны үлдэгдэл

0

Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
Байгуулага   иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл

 

0

Байгууллага   иргэддэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл

 

0

3   Байгууллагын тоо

1

1

Ажиллагсад   бүгд

45

45

Удирдах ажилтан

1

1

Гүйцэтгэх а/тан

19

19

үйлчлэх ажилтан

25

25

 
 
2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
/Өссөн дүнгээр/
Д/Д

Үзүүлэлт

ӨССӨН ДҮНГЭЭР

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
1 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
2 1.Орлогын дүн 2=3+4+5

414024

414023.9

3                Төсвийн санхүүжилт

414024

414023.9
4                Мөнгөн урамшуулал
5                Бусад санхүүжилт
6 2.Нийт зардлын дүн

412668.4

365778.4

7 А. Урсгал зардлын дүн
8
  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

242325.5

227814.6

9               1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
10                            Үндсэн цалин

200071.6

191604.8

11                            Үр дүнгийн   урамшуулал

18105

13578.7
12 1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

24148.9

22631

13                            Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

15367.5

14448.8

14                      Тэтгэмжийн даатгалын   шимтгэл

1097.7

1147.4
15                       ҮОМШӨ шимтгэл

2024.8

2008.4

16                           Ажилгүйдлийн   шимтгэл

1268.3

1035.3

17                       Байгууллагын төлөх ЭМД   хураамж

4390.6

3991.2

18 1.3 Бараа үйлчилгээний   бусад зардал

156863.2

127412.5

19              Бичиг хэрэг       809.1       205.5
20                        Гэрэл цахилгаан

5042.1

4874.2

21                       Түлш халаалт

22196.2

13747.4

22                        Тээвэр шатахуун

750.0

550.0

23                        Шуудан холбоо

462.8

727.5

24                        Цэвэр бохир ус

26268.6

17798.0

25                        Хичээл үйлдвэрлэлийн   дадлага

2882.4

2145.2

26                        Нормын хувцас зөөлөн   эдлэл

680.5

400.0

27                        Хоол хүнс

92932.7

83746.7

28                        Ном хэвлэл худалдан   авах азрдал

1934.5

700

29                         Урсгал засвар

1145.

1923.3

30                        Эм

171.0

271.2

31                         Эд хогшил худалдан   авах

1144.7

389.0

32                        Шагнал урамшил

286.3

100.0

33                         Нэг удаагийн тэтгэмж   урамшуулал

100.0

34                         Татвар төлбөр хураамж

394.8

219.4

35                         Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

471.9

36                         Төсөл арга хэмжээ
37                         Тэтгэвэрт гарахад   олгох нэг удаагийн дэмжлэг

13093.4

10451.3

38                         Мөнгөн урамшуулал
39 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ11-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

48245.5

40 Өглөгийн эцсийн дүн
41 Ажиллагсад бүгд

44

44

42 Удирдах ажилтан

1

1

43 Гүйцэтгэх ажилтан

18

18

44 Үйлчлэх ажилтан

25

25

45 Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо
 
 
 
2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Үзүүлэлт төл гүй
А в г
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 08-р сарын  01 үлдэгдэл  
Үүнээс Харилцах дансны  үлдэгдэл
Бусад байгууллага , иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад бай-лаг иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл 0 0
                   1.   Орлогын дүн                 372193.4                            372809.5
Төсвийн урсгал санхүүжилт                 372193.4                            372193.3
Төсвийн   хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
Үр дүнгийн   урамшуулал
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос
Туслах   үйл ажиллагааны орлогоос
Бусад   орлого
Нийт зардлын дүн                 372193.3                            327594.1
А /   Урсгал зардлын дүн
1.   Бараа үйлчилгээний зардал                 224749.2                            202859.3
1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
    Үндсэн цалин                 184371.5                            169379.5
Үр дүнгийн   урамшуулал                   18105.0                                13325.2
1.2   Ажил олгогчоос НД төлөх шимтгэл                  22272.7                             20154.6
Тэтгэвэрийн  даатгалын шимтгэл                     14173.6                                12855.6
Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл                        1012.4                                  1044.7
Ажилгүйдлын   даатгалын шимтгэл                        1012.4                                   919.9
ЭМД   шимтгэл                     4049.5                                3547.8
ҮО   -ийн шимтгэл                     2024.8                                1,786.6
1.3   Бараа үйлчилгээний бусад зардал                   133964.4                              114183.5
Бичиг   хэрэг                        709.1                                   205.5
Гэрэл   цахилгаан                     4436.5                                4177.6
Түлш   халаалт                   18938.1                             13747.4
Тээвэр   , шатахуун                        750.0                                   475.0
Шуудан   холбоо                        411.4                                   683.3
Цэвэр   бохир ус                   24109.9                              16699.5
Томилолт   арга хэмжээ
Ном ,   хэвлэл  авах                        223.1                                   115.0
Хичээл   практикийн зардал                     2540.0                                2,037.2
Эд   хогшил худалдан авах  / БҮТЭЗ/                        654.2                                   389.0
Нормын   хувцас  , зөөлөн эдлэл авах                        1694.3                                   700.0
Төвлөрүүлсэн                                           –
Урсгал   засвар                     1,145.0                                1,923.3
Бусад   зардал
Биеийн   тамирын уралдаан тэмцээн                        409
Төлбөр   хураамж болон бусад зардал                        360.5                                 219.4
Хоолны   зардал                  77431.3                              72540.1
Эмний   зардал                          152.0                                   271.2
Тэтгэвэрт   гарах хүмүүсийн тэтгэмжийн зардал                   13,093.4                              10,451.3
Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал                          100.0  
Шагнал   урамшуулал                        286.3                                   100.0
Төсвийн   хөрөнгөөр сан-х хөрөнгө орууллолт  
Өөрийн   хөрөнгөөр сан-х хөрөнгө оруулалт  
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 08-р сарын 31- ны үлдэгдэл                                45215.4
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    
Байгуулага   иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл                                             –  
Байгууллага   иргэддэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                                   1885.7
3   Байгууллагын тоо 1 1
Ажиллагсад   бүгд 45 44
Удирдах ажилтан 1 1
Гүйцэтгэх а/тан 19 18
үйлчлэх ажилтан 25 25
 
 
 
2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
                                                                                                                                                                                    /Өссөн дүнгээр/
Үзүүлэлт мөр төл гүй
А б в г
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 08-р сарын  01 үлдэгдэл 1  
Үүнээс Харилцах дансны  үлдэгдэл 2
Бусад байгууллага , иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 3
Бусад бай-лаг иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл 4 0 0
                   1.   Орлогын дүн 5=8+7+9+10+11                 314963.3                            314963.3
Төсвийн урсгал санхүүжилт 6                 314963.3                            314963.3
Төсвийн   хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 7
Үр дүнгийн   урамшуулал 8
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос 9
Туслах   үйл ажиллагааны орлогоос 10
Бусад   орлого 11
Нийт зардлын дүн 12=13+14                 314963.3                            278801.2
А /   Урсгал зардлын дүн 13=14+37
1.   Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21                 192942.6                            174322.4
1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 15=16+17
    Үндсэн цалин 16                 157072.6                            147563.6
Үр дүнгийн   урамшуулал 17                   16749.5                                9436.5
1.2   Ажил олгогчоос НД төлөх шимтгэл 18=19+…23                   19120.5                              17322.4
Тэтгэвэрийн  даатгалын шимтгэл 19                     12167.6                                11036.6
Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл 20                        869.1                                   914.7
Ажилгүйдлын   даатгалын шимтгэл 21                        869.1                                   786.5
ЭМД   шимтгэл 22                     3476.4                                3047.8
ҮО   -ийн шимтгэл 23                     1738.3                                1,536.7
1.3   Бараа үйлчилгээний бусад зардал 24+…42                   108541.0                              93927.5
Бичиг   хэрэг 25                        609.1                                     80.5
Гэрэл   цахилгаан 26                     4436.5                                3,571.8
Түлш   халаалт 27                   15392.1                              12,218.1
Тээвэр   , шатахуун 28                        750.0                                   475.0
Шуудан   холбоо 29                        360.0                                   646.8
Цэвэр   бохир ус 30                   23145.9                              14615.4
Томилолт   арга хэмжээ 31
Ном ,   хэвлэл  авах 32                        188.8                                   115.0
Хичээл   практикийн зардал 33                     2181.3                                2,037.2
Эд   хогшил худалдан авах  / БҮТЭЗ/ 34                        654.2                                   349.0
Нормын   хувцас  , зөөлөн эдлэл авах 35                        1341.3                                   400.0
Төвлөрүүлсэн 36                                           –
Урсгал   засвар 37                     1,145.1                                1,597.3
Бусад   зардал 38
Биеийн   тамирын уралдаан тэмцээн 39                        346.1
Төлбөр   хураамж болон бусад зардал 40                        317.6                                    133.3
Хоолны   зардал 41                   57540.1                              57540.1
Эмний   зардал 42                          133.0                                   148.0
Тэтгэвэрт   гарах хүмүүсийн тэтгэмжийн зардал                   13,093.4                              10,451.3
Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал 43                          100.0  
Шагнал   урамшуулал 44                        286.3                                   100.0
Төсвийн   хөрөнгөөр сан-х хөрөнгө орууллолт 45  
Өөрийн   хөрөнгөөр сан-х хөрөнгө оруулалт 46  
  Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 08-р сарын 31- ны үлдэгдэл 47                                36162.1
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 48    
Байгуулага   иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 49                                             –  
Байгууллага   иргэддэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 50                                    1809.3
3   Байгууллагын тоо 51+…55 1 1
Ажиллагсад   бүгд 52 45 44
Удирдах ажилтан 53 1 1
Гүйцэтгэх а/тан 54 19 18
үйлчлэх ажилтан 55 25 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: