х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

64-р цэцэрлэг 2012 төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 64-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 11-р хороо, Хонхор
Ерөнхий менежер: Ж.Жагарсүрэн
Нягтлан бодогч: С.Наранчимэг
Харилцах утас: 248884.
 
 
 

64-р цэцэрлэгийн 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
код Өссөн дүн
1 Хөрөнгийн 2012оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
2 Үүнээс.банкны харилцах дансны үлдэгдэл
3 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4 Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн  эхний үлдэгдэл
5 ОРЛОГЫН ДҮН 5 180539,7 180539,7
6 Төсвийн санхүүжилт 180539,7 180539,7
7 Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8 Өр барагдуулах санхүүжилт
9 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
10 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос
11 Үр дүнгийн урамшуулал
12 НИЙТ ЗАРЛАГЫН  ДҮН 138381,5 171,564,8
13 Урсгал зардлын дүн
14 Бараа үйлчилгээний зардал
15 1.1 Цалин,хөлс болон нэмэгдэл урамшил 110189,7 116907,0
16 Үндсэн цалин 110189,7 116907,0
17 Үр дүнгийн урамшуулал 10845,0 8359,9
18 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 14674,0 13728,9
19 Тэтгэврийн даатгал 8736,6
20 Тэтгэмжийн даатгал 667,0 624,0
21 ҮОМШО даатгал 1334,0 1248,1
22 Ажилгүйдлийн даатгал 667,0 624,0
23 Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 2668,0 2496,2
24 1.3 Бараа,үйлчилгээний бусад зардал 36232,1 32,569,0
25   Бичиг хэрэг 127,0 792,8
26   Гэрэл цахилгаан 2104,7 1366,0
27   Түлш халаалт 7670,5 6559,0
28   Тээвэр шатахуун 750,0
29   Шуудан холбоо 72,7 330,6
30   Цэвэр бохир ус 101,8 129,6
31   Ном хэвлэл 40,4 40,0
32   Эд хогшил худалдан авах 176,3 4465,0
33   Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл 298,6 69,0
34   Холбоо ашигласны төлбөр
35   Хоолны зардал 20187,4 16030,4
36   Эм
37   Урсгал засвар 456,0
38   Төлбөр хураамж 62,0 165,6
39   Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
40   Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
41   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох
42   Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
43   Шагнал урамшил
44 Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
45   Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
46   Өөрийн  хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
47 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 8-р сарын 31-ны үлдэгдэл 8975,9
48 Үүнээс, банкны харилцах дансны үлдэгдэл
49 Авлагын эцсийн үлдэгдэл
50 Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1
52 Ажиллагсад бүгд 25
53 Удирдах ажилтан 1
54 Гүйцэтгэх ажилтан 18
55 Үйлчлэх ажилтан 6
Хүүхдийн тоо
64-р цэцэрлэгийн 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
код Өссөн дүн
1 Хөрөнгийн 2012оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
2 Үүнээс.банкны харилцах дансны үлдэгдэл
3 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4 Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн  эхний үлдэгдэл
5 ОРЛОГЫН ДҮН 5 138381,5 156609,3
6 Төсвийн санхүүжилт 138381,5 156609,3
7 Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8 Өр барагдуулах санхүүжилт
9 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
10 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос
11 Үр дүнгийн урамшуулал
12 НИЙТ ЗАРЛАГЫН  ДҮН 138381,5 145405,7
13 Урсгал зардлын дүн
14 Бараа үйлчилгээний зардал
15 1.1 Цалин,хөлс болон нэмэгдэл урамшил
16 Үндсэн цалин 94311,5 100799,3
17 Үр дүнгийн урамшуулал 8806,6 8087,8
18 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 11343,0 12122,4
19 Тэтгэврийн даатгал 7713,9 7714,2
20 Тэтгэмжийн даатгал 915,4 551,1
21 ҮОМШО даатгал 1031,2 1102,2
22 Ажилгүйдлийн даатгал 915,4 551,1
23 Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 515,6 2204,0
24 1.3 Бараа,үйлчилгээний бусад зардал
25   Бичиг хэрэг 95,6 792,8
26   Гэрэл цахилгаан 1637,0 1042,2
27   Түлш халаалт 6491,4 6012,9
28   Тээвэр шатахуун 750,5
29   Шуудан холбоо 56,5 330,6
30   Цэвэр бохир ус 72,7 129,6
31   Ном хэвлэл 29,7 40,0
32   Эд хогшил худалдан авах 133,1 3198,0
33   Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл 191,7 69,0
34   Холбоо ашигласны төлбөр
35   Хоолны зардал 13712,5 10878,0
36   Эм 14,9
37   Урсгал засвар 165,4 456,0
38   Төлбөр хураамж 49,9 166,5
39   Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 46,1
40   Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
41   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох 100 100
42   Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 362,5 2045,0
43   Шагнал урамшил 45,0
44 Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
45   Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
46   Өөрийн  хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
47 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 8-р сарын 31-ны үлдэгдэл 2277,7
48 Үүнээс, банкны харилцах дансны үлдэгдэл
49 Авлагын эцсийн үлдэгдэл
50 Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1
52 Ажиллагсад бүгд 25 25
53 Удирдах ажилтан 1 1
54 Гүйцэтгэх ажилтан 18 18
55 Үйлчлэх ажилтан 6 6
Хүүхдийн тоо
 
 
код Өссөн дүн
1 Хөрөнгийн 2012оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
2 Үүнээс.банкны харилцах дансны үлдэгдэл
3 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4 Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн  эхний үлдэгдэл
5 ОРЛОГЫН ДҮН 5 138381,5 138380,4
6 Төсвийн санхүүжилт 138381,5 138380,4
7 Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8 Өр барагдуулах санхүүжилт
9 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
10 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос
11 Үр дүнгийн урамшуулал
12 НИЙТ ЗАРЛАГЫН  ДҮН 138381,5 129436,2
13 Урсгал зардлын дүн
14 Бараа үйлчилгээний зардал
15 1.1 Цалин,хөлс болон нэмэгдэл урамшил 94311,5 89487,6
16 Үндсэн цалин 94311,5 89487,6
17 Үр дүнгийн урамшуулал 8806,6 8087,8
18 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 11343,0 9655,5
19 Тэтгэврийн даатгал 7713,9 6145,3
20 Тэтгэмжийн даатгал 915,4 438,9
21 ҮОМШО даатгал 1031,2 877,9
22 Ажилгүйдлийн даатгал 915,4 438,9
23 Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 515,6 1755,5
24 1.3 Бараа,үйлчилгээний бусад зардал
25   Бичиг хэрэг 95,6 344,1
26   Гэрэл цахилгаан 1637,0 1042,2
27   Түлш халаалт 6491,4 5224,6
28   Тээвэр шатахуун 750,5
29   Шуудан холбоо 56,5 330,6
30   Цэвэр бохир ус 72,7 129,6
31   Ном хэвлэл 29,7 40,0
32   Эд хогшил худалдан авах 133,1 3198,0
33   Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл 191,7 69,0
34   Холбоо ашигласны төлбөр
35   Хоолны зардал 13712,5 9201,8
36   Эм 14,9
37   Урсгал засвар 165,4 390,0
38   Төлбөр хураамж 49,9 90,2
39   Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 46,1
40   Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 362,5 2045,0
41   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох
42   Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 100 100
43   Шагнал урамшил
44 Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
45   Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
46   Өөрийн  хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
47 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 8-р сарын 31-ны үлдэгдэл 8945,2
48 Үүнээс, банкны харилцах дансны үлдэгдэл
49 Авлагын эцсийн үлдэгдэл
50 Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 3184,8
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
52 Ажиллагсад бүгд
53 Удирдах ажилтан
54 Гүйцэтгэх ажилтан
55 Үйлчлэх ажилтан
Хүүхдийн тоо

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: