х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

8-р цэцэрлэг: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 8-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД 16-р хороо Дандарын гудамж
Ерөнхий менежер: Я.Хандсүрэн
Нягтлан бодогч: М.Мөнхзаяа
Харилцах утас: 452487. 
 
2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
А А Б
Мөнгөн хөрөнгийн   2011 оны 1-р сарын 31-ны үлдэгдэл    
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    
Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл    
Орлогын дүн 158,638.4 158,638.4
Төсвөөс   урсгал санхүүжилт 158,638.4 158,638.4
Төсвөөс хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт
Эрүүл   мэндийн даатгалаас санхүүжилт
Үндсэн үйл   ажиллагааны орлогоос
Үр дүнгийн   урамшуулал
Бусад   орлого
Нийт зарлагын дүн 158,638.4 152,151.7
А.   Урсгал зардлын дүн 158,638.4 152,151.7
1. Бараа үйлчилгээний   зардал 109,142.0 106,831.8
1.1 Цалин хөлс   болон нэмэгдэл урамшуулал 98,326.2 97,007.2
Үндсэн   цалин 90,177.6 91,232.0
Нэмэгдэл   урамшил
Үр дүнгийн   урамшуулал 8148.6 5775.2
1.2 Ажил   олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 10,815.8 9,824.6
      Тэтгэвэрийн даатгал 6,882.8 6,252.0
      тэтгэмжийн даатгал 491.6 446.6
      ҮОМШӨДаатгал 983.3 893.1
      Ажилгүйдлийн даатгал 491.6 446.6
      Байгууллага төлөх ЭМД-ийн   хураамж 1966.5 1786.3
1.3 Бараа үйлчилгээний   бусад зардал 49,496.4 45,319.9
Бичиг хэрэг 238.5 441.5
Гэрэл   цахилгаан 2264.7 1829.5
Түлш   халаалт 7198.7 4186.9
Тээвэр   шатахуун 526.5 445.0
Шуудан   холбоо 138.5 361.7
Цэвэр бохир   ус 3994.3 692.6
Ном хэвлэл 75.1 40.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх 854.6 1970.9
Эд хогшил   худалдан авах 331.2 720.0
Нормын   хувцас зөөлөн эдлэл 558.9 198.8
Хоол 29144.3 28659.5
Эм 51.2 85.0
Урсгал   засвар 369.8 198.0
Татвар төлбөр   хурамж 121.5 114.5
Албан   томилолтын зардал 0.0 0.0
Биеийн   тамир уралдаан тэмцээн 137.5 0.0
Өрх гэрт   олгох шилжүүлэг
 Шагнал урамшуулал 151.3 900.0
Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал 3348.8 4476.0
Б. Хөрөнгийн   зардал
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Мөнгөн хөрөнгийн   2012  оны 4-р сарын 30-ний үлдэгдэл 6486.7
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Байгууллагын   тоо 1 1
Ажиллагсад   бүгд 21 24
Удирдах ажилтан 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 10 10
Үйлчлэх ажилтан 10 14
Хүүхдийн тоо 140 210

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: