х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Сувиллын цэцэрлэг, яслийн 10-р цогцолбор: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 10-р цогцолбор
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 3-р хороо 12-р хороолол
Шууд захрагч: Г.Буянжаргал
Нягтлан бодогч: П.Цогзолмаа
Харилцах утас: 451655.
                                                                                                                      мян/төг

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл

 

Авлагын эхний үлдэгдэл

 

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

32413,0

32413,0

70037,5

70224,1

 31933.1  31933.1  101970.6  101970.6
Төсвийн санхүүжилт
 Мөнгөн урамшуулал
Бусад санхүүжилт/лист/

186,6

2.Нийт зардлын дүн

32413,0

23816,3

70037,5

53430,3

 31933.1  26458.4  101970.6  79888.7
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

 

 

 

 
 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

20689,8

20428,7

46466,2

41379,5

 20689.8  20689.9  67156.0  62069.4
Үндсэн цалин 19648,3

19387,2

39296,5

39296,5

 19648.3  19648.4  58944.6  58944.9
Нэмэгдэл урамшуулал 1041,5

1041,5

2083,0

2083,0

 1041.5  1041.5  3124.4 3124.5
Үр дүнгийн урамшуулал

5086,7

 5086.7
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

2275,9

 

5111,3 5111,3  2275.9  2275.9  7387.2  7387.2
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

1448,3

63,6

3251,7 3251,7  1448.3  1448.3  4700.9  4700.9
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

103,4

5,0

233,3 233,3  103.4  103.4  335.8 335.8
ҮОМШӨ шимтгэл

206,9

9,0

464,7 464,7  206.9  206.9  671.6  671.6
 Ажилгүйдлийн шимтгэл

103,4

5,0

232,3 232,3  103.4  103.4  335.8 335.8
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

413,8

18,1

929,3 929,3  413.9  413.9  1343.1  1343.1
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

3472,6

18460,0 6939,5  8967.4  3492.6  27427.4  10432.1
 Бичиг хэрэг

20,8

43,7 45,3  20.8 40.4  64.5 85.7
 Гэрэл цахилгаан

453,0

410,5

906,0 842,4  412.1 364.3  1318.1 1206.7
Түлш халаалт

2201,3

2176,1

4402,5 4363,9  2201.3 2091.0  6603.8  6454.9
Тээвэр шатахуун

203,1

406,2 85,0  203.1 85.0  609.2  170.0
Шуудан холбоо

11,5

23,0 40,7  11.5 13.3  34.5 54.0
Цэвэр бохир ус

646,3

101,0

1292,6 217,4  646.3 231.9  1939.0  449.3
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

229,5

459,0 38,5  29.3  145.2  688.5  181.0
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

102,8

100,0

197,0 100,0  94.2 190.0  291.2 290.0
Хоол хүнс

5478,8

600,0

10459,5 1100,0  4980.7  185.7  15440.2  1285.7
Холбооны суваг ашигласны түрээс

49,4

98,8 27,5  49.4 27.5  148.2 55.0
Ном хэвлэл худалдан авах зардал

13,7

27,4  11.4 77.0  38.8 77.0
Урсгал засвар
Эм 17,2 38,8  44.0  17.2 82.8
Эд хогшил худалдан авах

5,2

10,4  52.4  62.9
Шагнал урамшил 41,0 40,0  41.0  40.0
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  25.0  25.0
Татвар төлбөр хураамж

11,6

34,7  9.2  43.9
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

20,5

41,0  20.5  61.4
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

8596,7

16793,8  22081.9  22081.9
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл

5010,5

5907,8  8868.5  8868.5
Авлагын эцсын үлдэгдэл
3.Байгууллагын тоо

1

1

1 1  1  1  1 1
Ажиллагсад бүгд 48 47  48 47  48 47
Удирдах ажилтан 1 1  1 1  1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 24 24  24 24  24 24
Үйлчлэх ажилтан 23 22  23 22  23 22
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

120

120 60,1  120  82  120 82

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: