х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

БЗД-ийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/11

Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Хаяг, байршил: БЗД-ын ЗДТГ-ын байранд
ИТХ-ын дарга: Ц.Батхүү
Нягтлан бодогч: А.Цагаанцэцэг
Утас: 263203.
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 ны 01-р сарын 31-ны үлдэгдэл
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
 
 Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
58188,1
58188,1
 
 Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
58188,1
58188,1
 
 Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
ОРЛОГЫН ДҮН
417730.6
295269.9
 
Төсвөөс урсгал санхүүжилт
417730.6
295269.9
 
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
 
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт
 
 
 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
 
 
 
Туслах үйл ажиллагааны орлого
 
 
 
Бусад орлого
 
 
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН
417730.6
299963.5
 
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
417730.6
299963.5
 
  1.   Бараа үйлчилгээний   орлого
417730.6
299963.5
 
1.1.              Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил
148228.1
98652.1
 
үндсэн цалин
69884.6
32634.0
 
Нэмэгдэл цалин
 
21487.4
 
Хоол, унаа
6124.8
3684.0
 
Гэрээт ажлын хөлс
72218.5
40846.7
 
1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл
8361.0
10291.7
 
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
5700.7
7365.8
 
Тэтгэвэрийн даатгал
5320.7
6875.3
 
Тэтгэмжийн    даатгал
380
490.5
 
ҮОМШӨ даатгал
760.1
981.2
 
Ажилгүйдлийн даатгал
380.0
389.4
 
Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж
1520.2
1555.3
 
1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал
261141.5
191019.7
 
Бичиг хэрэг
5376.0
1340.3
 
Тээвэр /шатахуун/
6954.0
5250.0
 
Шуудан, холбоо
3326.4
1676.5
 
Урсгал засвар
2350.0
662.0
 
Дотоод албан томилолт
5500.0
 
 
Гадаад арга хэмжээ
48000.0
38239.3
 
Ном хэвлэл
2397.0
1529.1
 
Хичээл практик
4500.0
3896.9
 
Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал
8500.0
2299.0
 
Татвар төлбөр хураамж
80000.0
48867.2
 
Гадаад зочны зардал
3500.0
1692.9
 
ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг
17500.0
17500.0
 
Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт
58188.1
56491.0
 
29997
 
4000.0
 
Шагнал, урамшууллын зардал
7250.0
5873.3
 
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал
7800.0
1702.2
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
 
Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
 
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл
58188.1
53494.5
 
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
58188.1
52894.5
 
Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
 
 
 
АЖИЛЛАГСАД    БҮГД
8
8
 
Удирдах ажилтан
1
1
 
Гүйцэтгэх ажилтан
6
6
 
Үйлчлэх   ажилтан
1
1
 
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: