х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Усан спорт сургалтын төв: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/12/06

Байгууллагын нэр: Усан спорт сургалтын төв
Хаяг байршил:- 6-р хороо Оюутны хотхон
Ерөнхий менежер: Б.Буянжаргал
Нягтлан бодогч: Д.Амаржаргал
Харилцах утас:
                                
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 01-р сарын 01-ны үлдэгдэл 0.0 0.0
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 0.0 0.0
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 0.0 0.0
Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 0.0 0.0
НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН 80054.2 40000.0
Төсвийн урсгал санхүүжилт 80054.2 40000.0
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос
Бусад орлого
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 80054.2 35431.3
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
Бараа, үйлчилгээний зардал 80054.2 35431.3
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил
Үндсэн цалин
Нэмэгдэл, урамшил
Гэрээт ажлын цалин
Унаа, хоолны хөнгөлөлт
Ажил олгогчооснийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
Тэтгэврийн даатгал
Тэтгэмжийн даатгал
ҮОМШӨ-ний даатгал
Эрүүл мэндийн даатгал
Ажилгүйдлийн даатгал
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
Бичиг хэрэг
Гэрэл цахилгаан
Түлш, халаалт
Тээвэр, шатахуун
Шуудан, холбоо
Цэвэр, бохир ус
Дотоод албан томилолт
Гадаад томилолт /арга хэмжээ/
Гадаад зочны зардал
Ном, хэвлэл авах
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
Эд хогшил худалдан авах
Багаж, хэрэгсэл
Тавилга
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн зардал
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
Орон нутгийн хөрөнгөөр
Урьд оны төсвийн хэмнэлт зарцуулалт
Урсгал засвар
Төлбөр хураамж ба бусад зардал
Баяр наадмын зардал
Байрны түрээсийн хөлс
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
Оюутны тэтгэлэг
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал
ЖМС
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
Шагнал, урамшуулал
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж
Төлбөр, хураамж
Газрын төлбөр
Тээврийн хэрэгслийн татвар
Гадаад шилжүүлэг
Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
Дотоод хөрөнгө оруулалт
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Өөрийн хөрөнгөөр сахүүжих хөрөнгө оруулалт
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 80054.2 35431.3
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09 –р сарын 30-ны үлдэгдэл
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 4568.7
Бусад байгууллага,иргэдээс авах авалгын эцсийн үлдэгдэл
Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 28 22
Удирдах ажилтан 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 11 9
Үйлчлэх ажилтан 16 12
Гэрээт ажилтан 0 0

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: