х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

“Шавь” цогцолбор сургууль: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/05

Байгууллагын нэр: Шавь цогцолбор
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 5-р хороо
Ерөнхий менежер: Д.Тунгалаг
Нягтлан бодогч: Ж.Пүрэвсүрэн
Харилцах утас: 453288. 
 
ҮЗҮҮЛЭЛТ
өссөн  дүн
төлөвлөгөө
гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 200.. оны 1сарын 1..ны үлдэгдэл
 
                            4,125.4
Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
                            4,125.4
Авлагын эхний үлдэгдэл
0
 
Өглөгийн эхний үлдэгдэл
0
 
1.ОРЛОГЫН ДҮН
1,629,010.1
1,640,457.4
        Төсвийн санхүүжилт
1,606,592.6
1,606,592.4
        Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
0.0
        Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт
0.0
     Үндсэн үйл ажиллагааны   орлогоос
22,417.5
33,865.0
       Туслах үйл ажиллгааны орлогоос
0.0
        Бусад орлогоос
0.0
2.Нийт зарлагын  дүн
1,629,010.2
1,448,637.7
 А.Урсгал зардлын дүн
 
 
1.Бараа үйлчилгээний зардал
1,336,447.6
1,248,333.5
1.1 Цалин,   хөлс болон нэмэгдэл урамшил
1,204,007.9
1,123,923.3
       Үндсэн цалин
1,107,342.2
1,064,568.9
       Үр дүнгийн урамшил
96,665.7
59,354.4
1.2  Нийгмийн даатгалын шимтгэл
132,439.7
124,410.2
       Тэтгэврийн шимтгэл
84,280.6
84,370.4
       Тэтгэмжийн шимтгэл
6,019.9
3,364.5
       ҮОМШӨ-ний шимтгэл
12,039.8
8,133.3
       Ажилгүйдлийн шимтгэл
6,019.8
3,364.5
       Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж
24,079.6
25,177.5
1.3Бараа үйлчилгээний бусад зардал
292,562.6
200,304.2
       Бичиг хэрэг
3,376.5
2,377.3
       Гэрэл цахилгаан
17,060.4
14,030.0
       Түлш халаалт
79,895.8
27,244.7
       Тээвэр шатахуун
1,842.0
1,020.0
       Шуудан холбоо
3,179.7
1,914.5
       Цэвэр бохир ус
4,093.9
7,882.0
       Дотоод албан томилолт
2,236.0
581.7
       Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
16,397.7
6,481.5
       Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
4,226.3
1,536.0
     Хоол хүнс
       Эм
610.1
414.5
       Урсгал засвар
6,618.1
10,950.4
     Байрны түрээсийн хөлс
0.0
    Бусад зардал
0.0
   ТӨАҮйлчилгээний зардал
0.0
       Ном хэвлэл худалдан авах
4,516.1
204.4
     Эд хогшил худалдан авах
8,861.9
3,346.6
       Багаж хэрэгсэл
0.0
      Тавилга
0.0
      Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл
0.0
      Бага үнэтэй түргэн элэгдэл зүйл
0.0
5,619.0
    Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
1,175.8
272.0
    Сургалт семинарын зардал
0.0
    Үдийн   цайны зардал
100,289.1
88,327.6
Өмнөх оны хэмнэлт
0.0
4,125.4
2.Татаас ба ургсгал шилжүүлэг
 
 
2.1    Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
 
 
         Нэг удаагийн  тэтгэмж урамшуулал
33,819.1
21,625.4
         Шагнал урамшил
2,307.9
1,380.0
2.2 Төлбөр   хураамж
0.0
0.0
        Татвар төлбөр хураамж
2,055.6
971.3
Б.Хөрөнгийн зардал
0.0
 
      Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
0.0
 
    Өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
0.0
 
      Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11  сарын  30 ны үлдэгдэл
0.0
195,945.1
    Үүнээс.:Банкны   харилцах дансны үлдэгдэл
0.0
195,945.1
      Авлагын эцсийн үлдэгдэл
0.0
    Өглөгийн   эцсийн үлдэгдэл
 
3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
      Ажиллагсдын тоо
203
203
      Удирдах ажилтан
1
1
      Гүйцэтгэх ажилтан
145
145
    Үйлчлэх   ажилтан
57
57
    Хүүхдийн тоо
3400
3400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: