х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

БЗД-ийн Гэгээрэл, хөгжлийн төв: 2012 оны эхний 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/09/18

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн Гэгээрэл, хөгжлийн төв
Хаяг байршил: БЗД-ийн 4-р хороо, 97-р сургуулийн байр
Ерөнхий менежер: Д.Дугармаа
Нягтлан бодогч: Г.Чинжаргал
Утас: 463297.
 
Үзүүлэлт
Өссөн дүн /мян.төг/
 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2010 оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл
 
0.00
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
0.00
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11
74,279.50
74,264.40
Төсвийн санхүүжилт
74,279.50
74,264.40
      Төсвийн хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт
 
 
       ТЕЗО санхүүжих
 
 
       Үндсэн үйл   ажилллагааны орлогоос
 
 
       Туслах үйл   ажилллагааны орлогоос
 
 
 Бусад орлого
 
 
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН   12=13+41
74,279.50
68,849.14
А.Урсгал зардлын дүн 13=14+37
74,279.50
68,849.14
1.Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21
74,279.50
68,849.14
  1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 15=16+17
62,363.50
67,409.43
Үндсэн цалин
53,369.50
64,412.95
        Үр дүнгийн   урамшуулал
8,994.00
2,996.48
  1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 18=19+20
6,860.20
0.00
        Тэтгэвэрийн   даатгалын шимтгэл
4,365.60
 
        Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл
311.90
 
        ҮОМШӨ-ий даатгал
623.60
 
        Ажилгүйдлийн   даатгал
311.80
 
        Байгууллага төлөх   ЭМД-ийн хураамж
1,247.30
 
  1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад   зардал 21=22+…36
5,055.80
1,439.71
Бичиг хэрэг
 
 
Гэрэл цахилгаа
 
 
Түлш халаалт
 
 
Тээвэр тээвэр
 
 
Шуудан холбоо
 
 
Цэвэр бохир ус
 
 
        Дотоод албан   томилолт
 
 
        багаж хэрэгсал   худалдан авах
 
 
        Хичээл практикийн   зардал
5,055.80
1,439.71
        БТУТ-ий зардал
 
 
Хоол хүнс
 
 
 Эм
 
 
Урсгал зардал
 
 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн үйлцилгээ
 
 
Банк санхүүгийн байгууллагын үйл,хөлс
 
 
Аудит зэрэглэл тогтоох үйл ,хөлс
 
 
Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 
 
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
 
 
төлбөр хураамжийн зардал
 
 
         Нэг удаагийн   тэтгэмж урамшуулал
 
 
         тээврийн хэрэгслийн   татвар
 
 
Бусад зардал
 
 
Урьд оны хэмнэлтийн зарцуулалт
 
 
Ном хэвлэл
 
 
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 41=42+43
 
 
        Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
        Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2010оны 03 сарын31-ны үлдэгдэл
0.00
5,415.26
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
0.00
                              
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО
1.00
1.00
Ажиллагсад бүгд    49=50+51+52
23.00
23.00
Удирдах ажилтан
1.00
1.00
Гүйцэтгэх ажилтан
22.00
22.00
Үйлчлэх ажилтан
 
 
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: