х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

61-р цэцэрлэг: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 61-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 3-р хороо, 33-р сургуулийн баруун талд
Ерөнхий менежер: Д.Рагчаасүрэн
Нягтлан бодогч: Х.Нарангарав
Харилцах утас: 452293.
 
                                                         12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Үзүүлэлт

төлөвлөгөө

гүйцэтгэл

Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 01-р   сарын 01 үлдэгдэл

үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл

Бусад байгууллага иргэдээс авах   авлагын эхний үлдэгдэл

0,0

Бусад байууллага иргэдээс авах   өглөгийн  эхний үлдэгдэл

0,0

ОРЛОГЫН   ДҮН

438572,7

487769,3

Төсвөөс урсгал санхүүжилт

438572,7

487769,3

Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын   санхүүжилт
ТЕЗ олгосон санхүүжилт
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос
Бусад орлого /лист/

НИЙТ   ЗАРЛАГЫН ДҮН

438572,7

487769,3

А.   УРСГАЛ ЗАРДЛЫН

438572,7

487769,3

1. Бараа үйлчилгээний зардал

438572,7

482873,6

1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл   урамшил

253739,3

277599,0

Үндсэн цалин

233312,6

256108,2

Үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал

20426,7

21490,8

1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл

27911,2

30990,1

Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл

17761,6

20745,8

Тэтгэмжмийн даатгалын шимтгэл

1268,7

1280,5

Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл

1268,7

1280,5

ҮОМШӨ

2537,4

2561,1

Байгууллага төлөх ЭМД-н хураамж

5074,8

5122,2

1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад   зардал

156922,2

174284,5

Бичиг хэрэг

822,6

557,9

Гэрэл цахилгаан

5445,6

5853,5

Түлш, халаалт

21659,2

14416,6

Тээвэр шатахуун

787,5

525,0

Шуудан холбоо

470,8

325,5

Цэвэр бохир ус

13159,9

14710,5

Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

5973,0

5760,0

Дотоод албан томилолт

0,0

Эд хогшил худалдан авах

1164,2

4499,0

Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

2337,8

9262,8

Хоол

97009,3

107710,3

Эм

210,8

496,5

Урсгал засвар

1164,3

7495,4

Ном хэвлэл авах зардал

261,8

173,0

Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал

479,9

0,0

Төлбөр хураамж бусад  зардал

401,6

515,1

Тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн   тэтгэмжийн зардал

4894,8

Төсөл арга хэмжээ
Холбооны суваг ашигласны зардал

288,0

330,0

Төвлөрүүлэх шилжүүлэг

0,0

4895,7

Өрх гэрт олгох шилжүүлэг

 

1653,4

Шагнал урамшуулал

291,1

1178,4

Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал

100,0

475,0

Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих   хөрөнгө оруулалт
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 12-р   сарын 31 үлдэгдэл

0,0

0,0

Үүнээс банкин дах харилцах дансны   үлдэгдэл

0,0

0,0

Бусад байгууллага иргэдээс авах   авлагын эцсийн дүн

0,0

Бусад байгуулага иргэдэд өгөх   өглөгийн эцсийн дүн

0,0

БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

АЖИЛЛАГСАД   БҮГД

51,0

51,0

Удирдах ажилтан

1,0

1,0

Гүйцэтгэх ажилтан

20,0

20,0

Үйлчлэх ажилтан

30,0

30,0

Хүүхдийн тоо

427

/мян.төг /                  11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Үзүүлэлт

ӨССӨН ДҮНГЭЭР

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

0,0

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

438572.7

433688.1

               Төсвийн санхүүжилт

438572.7

433688.1

               Мөнгөн урамшуулал
               Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн

438572.7

412495.2

А. Урсгал зардлын дүн

412495.2

  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

438572.7

410841.8

              1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

253739.3

245662.1

                           Үндсэн цалин

233312.6

228117.2

                           Үр дүнгийн   урамшуулал

20426.7

17544.9

1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл

27911.2

27400.5

                           Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

17761.6

18275.8

                            Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл

1268.7

1140.6

                             ҮОМШӨ   шимтгэл

2537.4

2281.2

                          Ажилгүйдлийн   шимтгэл

1268.7

1140.6

                             Байгууллагын   төлөх ЭМД хураамж

5074.8

     4562.3
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад   зардал

156922.2

137779.2

                              Бичиг хэрэг

822.6

557.9

                              Гэрэл цахилгаан

5445.6

5234.2

                             Түлш   халаалт

21659.2

12992.4

                              Тээвэр   шатахуун

787.5

375.0

                              Шуудан   холбоо

470.8

307.3

                              Цэвэр   бохир ус

13159.9

12652.6

                              Хичээл   үйлдвэрлэлийн дадлага

5973.0

3767.0

                               Нормын   хувцас зөөлөн эдлэл

2337.8

7005.2

                               Хоол   хүнс

97009.3

87046.6

                               Ном   хэвлэл худалдан авах азрдал

261.8

173.0

                               Урсгал   засвар

1164.3

3160.7

                               Эм

210.8

496.5

                                Эд   хогшил худалдан авах

1161.4

3449.0

                               Шагнал   урамшил

291.1

1178.4

                                Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал

100.0

475.0

                                Татвар   төлбөр хураамж

401.6

259.3

                                Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

479.9

0.0

                               Холбооны   суваг  ашилалт

288.0

302.5

                                Тэтгэвэрт   гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг

4894.8

0.0

                                Мөнгөн   урамшуулал
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 11-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

21192,9

Өглөгийн эцсийн дүн

0.0

Ажиллагсад бүгд

51

Удирдах ажилтан

1

Гүйцэтгэх ажилтан

20

Үйлчлэх ажилтан

30

Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

427

 
/мян.төг /                  10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
             Үзүүлэлт төлөвлөгөө гүйцэтгэл
мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 01-р сарын 01 үлдэгдэл
үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 0.0
бусад   байууллага иргэдээс авах өглөгийн    эхний үлдэгдэл 3428.2
ОРЛОГЫН   ДҮН 389224.3 389223.7
төсвөөс   урсгал санхүүжилт 389224.3 389223.7
төсвөөс   хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
ТЕЗ   олгосон санхүүжилт
үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос
туслах   үйл ажиллагааны орлогоос
бусад   орлого /лист/
НИЙТ   ЗАРЛАГЫН ДҮН 389224.3 363097.8
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН  ДҮН 389224.3 363097.8
1.   Бараа үйлчилгээний зардал 389224.3 361444.4
1.1   цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 230439.1 218575.2
үндсэн   цалин 211378.2 201288.2
үр дүнгийн   мөнгөн урамшуулал 19060.9 17287.0
1.2   ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 25348.2 24458.6
тэтгэврийн   даатгалын шимтгэл 16130.6 16407.1
тэтгэмжмийн   даатгалын шимтгэл 1152.2 1006.4
ажилгүйдлийн   даатгалын шимтгэл 1152.2 1006.4
ҮОМШӨ 2304.4 2012.9
байгууллага   төлөх ЭМД-н хураамж 4608.8 4025.8
1.3   бараа, үйлчилгээний бусад зардал 133437.0 118410.6
бичиг/хэр 720.9 506.0
гэрэл   цахилгаан 4527.8 4626.6
түлш,   халаалт 19888.4 11152.3
тээвэр   шатахуун 607.5 375.0
шуудан   холбоо 418.5 269.5
цэвэр   бохир ус 12612.6 11457.4
хичээл   үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 5506.6 3617.0
дотоод   албан томилолт 0.0
Бага үнэтэй   түргэн элэгдэх 1024.5 2873.0
нормын   хувцас зөөлөн эдлэл 2092.7 6193.6
хоол 78130.3 74074.2
эм 191.5 446.5
урсгал   засвар 1164.3 2112.2
ном   хэвлэл авах зардал 226.9 173.0
биеийн   тамир уралдаан тэмцээний зардал 415.9 0.0
төлбөр   хураамж бусад  зардал 366.7 259.3
Тэтгэвэрт   гарах хүмүүсийн тэтгэмжийн зардал 4894.8 0.0
төсөл   арга хэмжээ
холбооны   суваг ашигласны зардал 256.0 275.0
татаас   ба урсгал шилжүүлэг 0.0 1653.4
өрх   гэрт олгох шилжүүлэг   1653.4
шагнал   урамшуулал 291.1 1178.4
нэг   удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 100.0 475.0
  Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
төсвийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 09-р сарын 30 үлдэгдэл 0.0 26125.9
үүнээс   банкин дах харилцах дансны үлдэгдэл 0.0 26125.9
бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн дүн 0.0
бусад   байгуулага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн дүн 0.0
БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 46.0 46.0
удирдах   ажилтан 1.0 1.0
гүйцэтгэх   ажилтан 17.0 17.0
үйлчлэх   ажилтан 28.0 28.0
Хүүхдийн   тоо 484
 /мян.төг /                  9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
                                   Үзүүлэлт
              Өссөн дүн
төлөвлөгөө
шүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
 
2
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
3
    Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
    Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
332902.8
332902.2
6
    Төсвийн санхүүжилт
332902.8
332902.2
7
    Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
    Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
 
9
    Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 
 
10
    Бусад орлогоос
 
 
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
332902.8
311499.1
12
 А.Урсгал зардлын дүн
332902.8
311499.1
13
    1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
332902.8
311439.1
14
    1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
184709.6
175186.1
15
    1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
22264.4
21561.0
16
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
14168.2
14553.6
17
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
1012.0
875.9
18
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
2024.1
1751.9
19
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
1012.0
875.9
20
         ЭМ даатгалын шимтгэл
4048.1
3503.7
21
    1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
108223.7
97405.0
22
          Бичиг хэрэг
619.2
506.0
23
          Гэрэл цахилгаан
4527.8
4076.4
24
          Түлш халаалт
18886.7
9745.0
25
          Тээвэр шатахуун
532.5
300.0
26
          Шуудан холбоо
366.2
269.5
27
          Цэвэр бохир ус
12065.3
11058.5
28
          Холбооны суваг ашигласны төлбөр
224.0
247.5
29
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
4999.8
3617.0
30
          Эд хогшил худалдан авах
1024.5
2873.0
31
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
1299.9
6193.6
32
          Хоол хүнс
56251.3
55846.0
33
          Үр дүнгийн урамшуулал
15956.0
6997.1
34
          Урсгал засвар
1164.3
1793.7
35
          Татвар төлбөр хураамж
323.0
259.3
36
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал
351.9
0.0
37
          Эм
119.4
446.5
38
          Ном хэвлэлийн зардал
192.0
173.0
39
          Шагнал урамшуулал
291.1
60.0
40
          Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг
4894.8
0.0
41
          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
100.0
 0.0
42
          Төсөл арга хэмжээний зардал
 
 
43
    Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
44
        Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
45
        Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
46
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 08 сарын 31   ны үлдэгдэл
 
21403.1
47
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
21403.1
48
    Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
49
    Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
50
Байгууллагын тоо
1
1
51
 Ажиллагсад бүгд
46
46
52
    Удирдах
1
1
53
    Гүйцэтгэх
17
17
54
    Үйлчлэх
28
28
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: