х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

-Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам

[PDF хэлбэрээр татаж авах бол хуудаснуудыг дор очно уу] 

+ Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_01 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_02 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_03 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_04 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_05 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_06 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_07 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_08 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_09 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_10 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_11 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_12 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_13 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_14 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_15 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_16 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_17 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_18 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_19 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_20 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_21 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_22 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_23 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_24 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_25 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_26 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_27 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_28 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_29 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_30 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_31 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_32 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_33 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_34 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_35 + Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам. 2012.11.19 #244_Page_36

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: