х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘“Эрүүл өрх” өрхийн эмнэлэг’ Category

Эрүүл өрх ББН: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Эрүүл өрх ББН
Хаяг байршил: 4-р хороо 15-р хороолол 4-р байрны урд
Ерөнхий менежер: М.Алтанхуяг
Нягтлан бодогч: С.Чулуунчимэг
Харилцах утас: 93084622.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  13806.0 13806.0
 13806.0  13806.0  13806.0 13806.0
 41418.0 41418.0
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  13806.0  13806.0  13806.0 13806.0
 13806.0 13806.0
 41418.0 41418.0
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  13806.0 13806.0  13806.0 13806.0
 13806.0 13806.0
 41418.0 41418.0
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
 

Бусад зардал /нэг иргэнд ногдох зардал/

 13806.0 13806.0
 13806.0 13806.0
 13806.0 13806.0
 41418.0 41418.0
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 201.. оны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл  0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.00  0.00  0.00 0.00
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1 1
 1 1
 1 1
 1 1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  20 20
 20  20  20  20  20  20
  Удирдах ажилтан  1 1
 1 1
 1  1  1  1
  Гүйцэтгэх ажилтан  18 18
 18  18  18  18  18  18
  Үйлчлэх   ажилтан  1 1
 1 1
 1  1  1  1

Posted in "Эрүүл өрх" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

Эрүүл өрх ББН: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/15

Байгууллагын нэр:  Эрүүл өрх ББН
Хаяг байршил: 4-р хороо 15-р хороолол 4-р байрны урд
Ерөнхий менежер: М.Алтанхуяг
Нягтлан бодогч: С.Чулуунчимэг
Харилцах утас: 93084622.
 
Эрүүл өрх өрхийн эмнэлэгийн 2012 оны эхний 11 сарын мэдээ
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
105131,9 105131,9
3
     Төсвийн санхүүжилт
105131,9
105131,9
4
     Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
     Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
105131,9 105131,9
7
А. Урсгал зардлын дүн
 
 
8
  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
      1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
         Үндсэн цалин
 
 
11
         Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
13
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
 
 
14
       Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
15
        ҮОМШӨ шимтгэл
 
 
16
          Ажилгүйдлийн шимтгэл
 
 
17
        Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 
 
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
19
     Бичиг хэрэг
 
 
20
         Гэрэл цахилгаан
 
 
21
        Түлш халаалт
 
 
22
         1 иргэнд ногдох зардал
105131,9
105131,9
23
         Шуудан холбоо
 
 
24
         Цэвэр бохир ус
 
 
25
         Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
         Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
         Хоол хүнс
 
 
28
         Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
          Урсгал засвар
 
 
30
         Эм
 
 
31
          Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
         Шагнал урамшил
 
 
33
          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
          Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
          Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
          Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
        Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
 Иргэдийн тоо
 
 12521
 
Эрүүл өрх өрхийн эмнэлэгийн 2012 оны эхний 10 сарын мэдээ
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
96140,7 96140,7
3
     Төсвийн санхүүжилт
96140,7
96140,7
4
     Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
     Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
96140,7 96140,7
7
А. Урсгал зардлын дүн
 
 
8
  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
      1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
         Үндсэн цалин
 
 
11
         Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
13
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
 
 
14
       Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
15
        ҮОМШӨ шимтгэл
 
 
16
          Ажилгүйдлийн шимтгэл
 
 
17
        Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 
 
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
19
     Бичиг хэрэг
 
 
20
         Гэрэл цахилгаан
 
 
21
        Түлш халаалт
 
 
22
         1 иргэнд ногдох зардал
96140,7
96140,7
23
         Шуудан холбоо
 
 
24
         Цэвэр бохир ус
 
 
25
         Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
         Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
         Хоол хүнс
 
 
28
         Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
          Урсгал засвар
 
 
30
         Эм
 
 
31
          Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
         Шагнал урамшил
 
 
33
          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
          Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
          Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
          Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
        Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
 Иргэдийн тоо
 
 12521
 
 
 
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
84977,6 84977,6
3
     Төсвийн санхүүжилт
84997,6
84997,6
4
     Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
     Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
84997,6 84997,6
7
А. Урсгал зардлын дүн
 
 
8
  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
      1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
         Үндсэн цалин
 
 
11
         Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
13
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
 
 
14
       Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
15
        ҮОМШӨ шимтгэл
 
 
16
          Ажилгүйдлийн шимтгэл
 
 
17
        Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 
 
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
19
     Бичиг хэрэг
 
 
20
         Гэрэл цахилгаан
 
 
21
        Түлш халаалт
 
 
22
         1 иргэнд ногдох зардал
84977,6
84977,6
23
         Шуудан холбоо
 
 
24
         Цэвэр бохир ус
 
 
25
         Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
         Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
         Хоол хүнс
 
 
28
         Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
          Урсгал засвар
 
 
30
         Эм
 
 
31
          Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
         Шагнал урамшил
 
 
33
          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
          Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
          Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
          Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
        Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
 Иргэдийн тоо
 
 12521
.

Posted in "Эрүүл өрх" өрхийн эмнэлэг | Leave a Comment »