х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘“Цэдэн эрдэнэ” өрхийн эмнэлэг’ Category

Цэдэн эрдэнэ ББН: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Цэдэн эрдэнэ ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 15-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Б.Цэцгээ
Нягтлан бодогч: Т.Хэрлэнчимэг
Харилцах утас: 70152580.
 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р   сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

6398.9

6398.9

6398.9

6398.9

 6398.9 6398.9   19196.7  19196.7
Төсвийн санхүүжилт

6398.9

6398.9

6398.9

6398.9

 6398.9  6398.9  19196.7 19196.7
 Мөнгөн   урамшуулал
Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн

6398.9

  6398.9

6398.9

  6398.9  6398.9  6398.9  19196.7  19196.7
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

6398.9

  6398.9

6398.9

  6398.9  6398.9  6398.9  19196.7  19196.7
 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

Үндсэн цалин
Нэмэгдэл урамшуулал
Гэрээт цалин
Үр дүнгийн урамшуулал
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

 

   
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
ҮОМШӨ шимтгэл
 Ажилгүйдлийн шимтгэл
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

 

   
 Бичиг хэрэг
 Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр шатахуун
Шуудан холбоо
Цэвэр бохир ус
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Хоол хүнс
Холбооны суваг ашигласны түрээс
Ном хэвлэл худалдан авах зардал
Урсгал засвар
Эм
Эд хогшил худалдан авах
Шагнал урамшил
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Татвар төлбөр хураамж
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
1   иргэнд ногдох зардал

6398.9

6398.9

6398.9 6398.9  6398.9  6398.9  19196.7  19196.7
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг   удаагийн дэмжлэг
Дотоод томилолт
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

 

 
Өглөгийн эцсийн дүн
Ажиллагсад бүгд

14

14

14 14  14  14
Удирдах ажилтан

1

1

1 1  1  1
Гүйцэтгэх ажилтан

13

13

13 13 13  13
Үйлчлэх ажилтан
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

Posted in "Цэдэн эрдэнэ" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »