х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг)’ Category

Баянзүрх дүүргийн өрхийн эмнэлгүүдийн 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь (нэгдсэн дүнгээр)

Posted by ИТХ on 2013/01/05

[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]

БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Эрүүл мэнд_Page_6

 

 

Posted in 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

Өнөр энх мэнд ББН: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Өнөр энх мэнд ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 19-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Ч.Насанбаяр
Нягтлан бодогч: Д.Нарантуяа
Харилцах утас: 462030.
                мян/ төг

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл

 

Авлагын эхний үлдэгдэл

 

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

9954,7

9954,7

14932,0

14932,0

 9954.7  9954.7 29864.1  29864.1
Төсвийн санхүүжилт
 Туслах үйл ажиллгааны орлого
Бусад санхүүжилт/лист/
2.Нийт зардлын дүн

9954,7

9954,7

14932,0

14932,0

 9954.7  9954.7  29864.1  29864.1
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

 

 

 

 
 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

Үндсэн цалин
Нэмэгдэл урамшуулал
Үр дүнгийн урамшуулал
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

 

   
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
ҮОМШӨ шимтгэл
 Ажилгүйдлийн шимтгэл
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

 

   
 Бичиг хэрэг
 Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр шатахуун
Шуудан холбоо
Цэвэр бохир ус
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Хоол хүнс
Холбооны суваг ашигласны түрээс
Ном хэвлэл худалдан авах зардал
Урсгал засвар
Эм
Эд хогшил худалдан авах
Шагнал урамшил
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Татвар төлбөр хураамж
Нэг иргэнд ногдох зардал

9954,7

9954,7

14932,0 14932,0  9954.7  9954.7  29864.1  29864.1
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

4977,4

4977,4

0,00 0,00  0.00  0.00  0.00  0.00
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Авлагын эцсын үлдэгдэл
3.Байгууллагын тоо

1

1

1

1

 1 1
Ажиллагсад бүгд

14

12

14

13

 14 13
Удирдах ажилтан

1

1

1

1

 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан

9

9

19

10

 9 10
Үйлчлэх ажилтан

2

2

4

2

 4 2
Хүн амын тоо

Posted in "Өнөр энх мэнд" өрхийн эмнэлэг (-), 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

Эрүүл өсөх ББН: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Эрүүл өсөх ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Н.Гүрбазар
Нягтлан бодогч: Д.Энхбаяр
Харилцах утас: 88662101. 
                                                             мян/төг 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл

 

Авлагын эхний үлдэгдэл

 

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

7851,4

7851,4

7851,4

7851,4

 7854.4  7851.4  23554.2  23554.2
Төсвийн санхүүжилт
 Туслах үйл ажиллгааны орлого
Бусад санхүүжилт/лист/
2.Нийт зардлын дүн

7851,4

7851,4

7851,4

7851,4

 7851.4  7851.4  23554.2  23554.2
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

 

 

 

 
 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

Үндсэн цалин
Нэмэгдэл урамшуулал
Үр дүнгийн урамшуулал
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

 

   
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
ҮОМШӨ шимтгэл
 Ажилгүйдлийн шимтгэл
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

 

   
 Бичиг хэрэг
 Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр шатахуун
Шуудан холбоо
Цэвэр бохир ус
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Хоол хүнс
Холбооны суваг ашигласны түрээс
Ном хэвлэл худалдан авах зардал
Урсгал засвар
Эм
Эд хогшил худалдан авах
Шагнал урамшил
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Татвар төлбөр хураамж
Нэг иргэнд ногдох зардал

7851,4

7851,4

7851,4 7851,4  7851.4  7851.4  23554.2  23554.2
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

0,00

0,00

0,00 0,00  0.00  0.00  0.00  0.00
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Авлагын эцсын үлдэгдэл
3.Байгууллагын тоо

1

1

1

1

 1 1
Ажиллагсад бүгд

13

13

13

13

 13 13
Удирдах ажилтан

1

1

1

1

 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан

11

11

11

11

 11 11
Үйлчлэх ажилтан

1

1

1

1

 1 1
Хүн амын тоо

Posted in "Эрүүл өсөх" өрхийн эмнэлэг (-), 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

Эрүүл өрх ББН: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Эрүүл өрх ББН
Хаяг байршил: 4-р хороо 15-р хороолол 4-р байрны урд
Ерөнхий менежер: М.Алтанхуяг
Нягтлан бодогч: С.Чулуунчимэг
Харилцах утас: 93084622.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  13806.0 13806.0
 13806.0  13806.0  13806.0 13806.0
 41418.0 41418.0
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  13806.0  13806.0  13806.0 13806.0
 13806.0 13806.0
 41418.0 41418.0
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  13806.0 13806.0  13806.0 13806.0
 13806.0 13806.0
 41418.0 41418.0
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
 

Бусад зардал /нэг иргэнд ногдох зардал/

 13806.0 13806.0
 13806.0 13806.0
 13806.0 13806.0
 41418.0 41418.0
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 201.. оны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл  0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.00  0.00  0.00 0.00
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1 1
 1 1
 1 1
 1 1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  20 20
 20  20  20  20  20  20
  Удирдах ажилтан  1 1
 1 1
 1  1  1  1
  Гүйцэтгэх ажилтан  18 18
 18  18  18  18  18  18
  Үйлчлэх   ажилтан  1 1
 1 1
 1  1  1  1

Posted in "Эрүүл өрх" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

Эрүүл оршихуй ББН: 2013 оны төсвийн зарлагын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Эрүүл оршихуй ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 22-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Л.Баярбат
Нягтлан бодогч: Н.Дэнсмаа
Харилцах утас: 93127243.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  13641.8  13641.8  13641.8 13641.8
 13641.9 13641.9
 40925.7 40925.7
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  13641.8 13641.8
 13641.8 13641.8
 13641.9 13641.9
 40925.7 40925.7
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН    13641.8    13641.8    13642.0    40925.7
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
Цэвэр бохир ус
  Урсгал засвар                
Холбооны суваг
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
Эм
Хоол
  Татвар төлбөр хураамж                
Биеийн тамир уралдаан
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
   Нэг иргэнд ногдох зардал 13641.8
13641.8
 13641.8 13641.8
 13641.9 13642.0
 40925.7 40925.7
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 201..оны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл  0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.00 0.00
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1 1
 1 1
 1 1
 1  1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  13 13
 13  13  13 13
 13  13
  Удирдах ажилтан  1  1  1  1  1 1
 1  1
  Гүйцэтгэх ажилтан  11  11  11  11  11 11
 11  11
  Үйлчлэх   ажилтан  1 1
 1 1
 1 1
 1 1

Posted in "Эрүүл оршихуй" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

Энх энэрэл ББН: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Энх энэрэл ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 9-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Г.Ууганцэцэг
Нягтлан бодогч: Н.Дэнсмаа
Харилцах утас: 70162009. 
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  11565.6 11565.6
11565.6
11565.6
 11565.6 11565.6
 346936.8 34696.8
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  11565.6 11565.6
11565.6
11565.6
 11565.6 11565.6
 34696.8 34696.8
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН    11565.6    11565.6   11565.6
  34696.8
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
 

Бусад зардал /нэг иргэнд ногдох зардал/

 11565.6 11565.6
11565.6
11565.6
     34696.8 34696.8
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 201.. оны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл  0.00 0.00
0.00
0.00
 0.00 0.00
 0.00  0.00
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1 1
1
1
 1 1
 1 1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  16 16
16
16
 16  16  16  16
  Удирдах ажилтан  1 1
1
1
 1  1  1  1
  Гүйцэтгэх ажилтан  13 13
13
13
 13  13  13  13
  Үйлчлэх   ажилтан  2  2  2  2  2  2  2  2

Posted in "Энх энэрэл" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

Энх агшин ББН: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Энх агшин ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 25-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Б.Баяржаргал
Нягтлан бодогч: Т.Хэрлэнчимэг
Харилцах утас: 93041131.
 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р   сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

6869.2

6869.2

6869.2

6869.2

 6869.2  6869.2  20607.6  20607.6
Төсвийн санхүүжилт

6869.2

6869.2

6869.2

6869.2

 6869.2  6869.2  20607.6  20607.6
 Мөнгөн   урамшуулал
Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн    6869.2    6869.2    6869.2    6869.2  6869.2 6869.2   20607.6  20607.6
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

6869.2

6869.2

6869.2

6869.2

 6869.2  6869.2  20607.6  20607.6
 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

Үндсэн цалин
Нэмэгдэл урамшуулал
Гэрээт цалин
Үр дүнгийн урамшуулал
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

 

   
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
ҮОМШӨ шимтгэл
 Ажилгүйдлийн шимтгэл
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

 

   
 Бичиг хэрэг
 Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр шатахуун
Шуудан холбоо
Цэвэр бохир ус
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Хоол хүнс
Холбооны суваг ашигласны түрээс
Ном хэвлэл худалдан авах зардал
Урсгал засвар
Эм
Эд хогшил худалдан авах
Шагнал урамшил
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Татвар төлбөр хураамж
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
1   иргэнд ногдох зардал

6869.2

6869.2

6869.2

6869.2

 6869.2  6869.2  20607.6  20607.6
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг   удаагийн дэмжлэг
Дотоод томилолт
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

 

 
Өглөгийн эцсийн дүн
Ажиллагсад бүгд

11

11

10 10  10  10
Удирдах ажилтан

1

1

1 1  1  1
Гүйцэтгэх ажилтан

10

10

9 9  9  9
Үйлчлэх ажилтан
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо
 
 

Posted in "Энх агшин" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

Эмнэхүй ББН: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Эмнэхүй ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 3-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч :  Б.Номинчулуун
Нягтлан бодогч:  С.Чулуунчимэг
Харилцах утас:  463119. 
 
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  5079.7 5079.7
 5079.7 5079.7
 5079.7 5079.7
 15239.1 15239.1
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  5079.7 5079.7
 5079.7 5079.7
 5079.7 5079.7
 15239.1 15239.1
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  5079.7 5079.7
 5079.7 5079.7
 5079.7 5079.7
 15239.1 15239.1
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
 

Бусад зардал /нэг иргэнд ногдох зардал/

 5079.7 5079.7
 5079.7 5079.7
 5079.7 5079.7
 15239.1 15239.1
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн ..оны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл  0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.00 0.00
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл  0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.00  0.00  0.00  0.00
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1 1
 1 1
 1  1    1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  9 9
 9  9  8  8    8
  Удирдах ажилтан  1 1
 1 1
 1  1    1
  Гүйцэтгэх ажилтан  7 7
 7 7
 6  5    5
  Үйлчлэх   ажилтан  1 1
 1 1
 1 1
   1

Posted in "Эмнэхүй" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

Цэн оюу ББН: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Цэн оюу ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 10-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Д.Гэрэлмаа
Нягтлан бодогч: С.Хажидмаа
Харилцах утас: 50153666.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  7.227.5  7.227.5  7.227.5  7.227.5  7227.5

 

 7.227.5  21.682.5  21.682.5
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  7.227.5  7.227.5  7.227.5  7.227.5  7.227.5  7.227.5  21.682.5  21.682.5
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  7.227.5  7.227.5  7.227.5  7.227.5  7.227.5  7.227.5  21.682.5  21.682.5
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
 

Нэг иргэнд ноогдох зардал

 7.227.5  7.227.5  7.227.5
 7.227.5  7.227.5  7.227.5
 21.682.5  21.682.5
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл                
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1  1  1  1  
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  13  13  13  13  12  12  12  
  Удирдах ажилтан  1  1  1  1  1  1  1  
  Гүйцэтгэх ажилтан  8  8  12  12  7  7  7  
  Үйлчлэх   ажилтан  4  4      4  4  4  

Posted in "Цэн оюу" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

Цэдэн эрдэнэ ББН: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Цэдэн эрдэнэ ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 15-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Б.Цэцгээ
Нягтлан бодогч: Т.Хэрлэнчимэг
Харилцах утас: 70152580.
 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р   сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

6398.9

6398.9

6398.9

6398.9

 6398.9 6398.9   19196.7  19196.7
Төсвийн санхүүжилт

6398.9

6398.9

6398.9

6398.9

 6398.9  6398.9  19196.7 19196.7
 Мөнгөн   урамшуулал
Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн

6398.9

  6398.9

6398.9

  6398.9  6398.9  6398.9  19196.7  19196.7
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

6398.9

  6398.9

6398.9

  6398.9  6398.9  6398.9  19196.7  19196.7
 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

Үндсэн цалин
Нэмэгдэл урамшуулал
Гэрээт цалин
Үр дүнгийн урамшуулал
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

 

   
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
ҮОМШӨ шимтгэл
 Ажилгүйдлийн шимтгэл
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

 

   
 Бичиг хэрэг
 Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр шатахуун
Шуудан холбоо
Цэвэр бохир ус
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Хоол хүнс
Холбооны суваг ашигласны түрээс
Ном хэвлэл худалдан авах зардал
Урсгал засвар
Эм
Эд хогшил худалдан авах
Шагнал урамшил
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Татвар төлбөр хураамж
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
1   иргэнд ногдох зардал

6398.9

6398.9

6398.9 6398.9  6398.9  6398.9  19196.7  19196.7
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг   удаагийн дэмжлэг
Дотоод томилолт
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

 

 
Өглөгийн эцсийн дүн
Ажиллагсад бүгд

14

14

14 14  14  14
Удирдах ажилтан

1

1

1 1  1  1
Гүйцэтгэх ажилтан

13

13

13 13 13  13
Үйлчлэх ажилтан
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

Posted in "Цэдэн эрдэнэ" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

“Хүн төвт” өрхийн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Хүн төвт ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 1-р хороо, хорооны цогцолбор байр
Шууд захирагч: Д.Хоролсүрэн
Нягтлан бодогч: Х.Отгонзул
Харилцах утас: 450986.
 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р   сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

6114.0

6114.0

6114.0

6114.0

 6114.0  6114.0  18342.0  18342.0
Төсвийн санхүүжилт

6114.0

6114.0

6114.0

6114.0

 6114.0  6114.0  18342.0  18342.0
 Мөнгөн   урамшуулал
Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн    6114.0    6114.0    6114.0    6114.0  6114.0  6114.0  18342.0  18342.0
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

6114.0

6114.0

6114.0

6114.0

 6114.0  6114.0  18342.0  18342.0
 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

Үндсэн цалин
Нэмэгдэл урамшуулал
Гэрээт цалин
Үр дүнгийн урамшуулал
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

 

   
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
ҮОМШӨ шимтгэл
 Ажилгүйдлийн шимтгэл
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

 

   
 Бичиг хэрэг
 Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр шатахуун
Шуудан холбоо
Цэвэр бохир ус
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Хоол хүнс
Холбооны суваг ашигласны түрээс
Ном хэвлэл худалдан авах зардал
Урсгал засвар
Эм
Эд хогшил худалдан авах
Шагнал урамшил
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Татвар төлбөр хураамж
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
1   иргэнд ногдох зардал

6114.0

6114.0

6114.0

6114.0

 6114.0  6114.0  18342.0  18342.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг   удаагийн дэмжлэг
Дотоод томилолт
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Өглөгийн эцсийн дүн
Ажиллагсад бүгд

10

10

10

10

 10 10
Удирдах ажилтан

1

1

1

1

 1  1
Гүйцэтгэх ажилтан

8

8

8

8

 8  8
Үйлчлэх ажилтан

1

1

1

1

 1  1
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо
 
 

Posted in "Хүн төвт" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

“Хасагт эрдэнэ” өрхийн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Хасагт эрдэнэ ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 5-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Г.Цогзолмаа
Нягтлан бодогч: Д.Оюунсүрэн
Харилцах утас: 70150504. 
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  16.486.9  16.486.9  16.486.9  16.486.9  16.486.9  16486.9  49.460.7  49.460.7
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  16.486.9  16.486.9  16.486.9  16.486.9  16.486.9  16.486.9  49.460.7  49.460.7
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  16.486.9  16.486.9  16.486.9  16.486.9  16.486.9  16.486.9  49.460.7  49.460.7
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
  Нэг иргэнд ноогдох зардал  16.486.9  16.486.9  16.486.9  16.486.9  16.486.9  16.486.9  49.460.7  49.460.7
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл                
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  1  1  1
 1  1  1  1  1
  Удирдах ажилтан    19    19  15  15  15  15
  Гүйцэтгэх ажилтан    1    1  1  1  1  1
  Үйлчлэх   ажилтан    18    18  14  14  15 14

Posted in "Хасагт эрдэнэ" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

“Тэгш дүүрэн хүслэн” өрхийн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Тэгш дүүрэн хүслэн ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 26-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Ё.Сугарбаяр
Нягтлан бодогч: Д.Оюунсүрэн
Харилцах утас: 99986171.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  2.918.4  2.918.4  2.918.4  2.918.4  8.755.2  8.755.2
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  2.918.4  2.918.4  2.918.4  2.918.4  8.755.2  8.755.2
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  2.918.4  2.918.4  2.918.4  2.918.4  8.755.2  8.755.2
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
 

Нэг иргэнд ноогдох зардал

 2.918.4  2.918.4  2.918.4  2.918.4  8.755.2  8.755.2
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл                
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  1  1  1  1  1  1
  Удирдах ажилтан    9  10  10  10  10
  Гүйцэтгэх ажилтан    1  1  1  1  1
  Үйлчлэх   ажилтан    8  9  9  9  9

Posted in "Тэгш дүүрэн хүслэн" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

Сугар энх ББН: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Сугар энх ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 18-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Я.Даариймаа
Нягтлан бодогч: Д.Энхбаяр
Харилцах утас: 93084603.

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл

 

Авлагын эхний үлдэгдэл

 

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

9903,5

9903,5

9903,5

9903,5

 9903.5  9903.5  29710.5  29710.5
Төсвийн санхүүжилт
 Туслах үйл ажиллгааны орлого
Бусад санхүүжилт/лист/
2.Нийт зардлын дүн

9903,5

9903,5

9903,5

9903,5

 9903.5  9903.5  29710.5  29710.5
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

 

 

 

 
 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

Үндсэн цалин
Нэмэгдэл урамшуулал
Үр дүнгийн урамшуулал
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

 

   
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
ҮОМШӨ шимтгэл
 Ажилгүйдлийн шимтгэл
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

 

   
 Бичиг хэрэг
 Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр шатахуун
Шуудан холбоо
Цэвэр бохир ус
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Хоол хүнс
Холбооны суваг ашигласны түрээс
Ном хэвлэл худалдан авах зардал
Урсгал засвар
Эм
Эд хогшил худалдан авах
Шагнал урамшил
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Татвар төлбөр хураамж
Нэг иргэнд ногдох зардал

9903,5

9903,5

9903,5 9903,5  9903.5  9903.5  29710.5  29710.5
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

0,00

0,00

0,00 0,00  0.00  0.00  0.00  0.00
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Авлагын эцсын үлдэгдэл
3.Байгууллагын тоо

1

1

1

1

 1 1
Ажиллагсад бүгд

14

14

14

14

 14 14
Удирдах ажилтан

1

1

1

1

 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан

12

12

12

12

 12 12
Үйлчлэх ажилтан

1

1

1

1

 1 1
Хүн амын тоо

Posted in "Сугар энх" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

“Сувилахуй” өрхийн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Сувилахуй ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 7-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Т.Нарантуяа
Нягтлан бодогч: С.Чулуунчимэг
Харилцах утас: 55252106.
 
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  6917.5 6917.5
 6917.5 6917.5
 6917.5 6917.5
 20752.5 20752.5
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  6917.5 6917.5
 6917.5 6917.5
 6917.5 6917.5
 20752.5 20752.5
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  6917.5 6917.5
 6917.5 6917.5
 6917.5 6917.5
 20752.5 20752.5
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
 

Бусад зардал /нэг иргэнд ногдох зардал/

 6917.5  6917.5  6917.5 6917.5
 6917.5 6917.5
 20752.5 20752.5
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 201.. оны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл  0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.00 0.00
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1 1
 1 1
 1  1  1  1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  12 12
 12 12
 11  11  11  11
  Удирдах ажилтан  1 1
 1 1
 1  1  1  1
  Гүйцэтгэх ажилтан  10 10
 10 10
 9  9  9  9
  Үйлчлэх   ажилтан  1 1
 1 1
 1 1
 1 1

Posted in "Сувилахуй" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

“Оцелло сэргэлт” өрхийн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Оцелло сэргэлт ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 6-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Л.Дуламсүрэн
Нягтлан бодогч: Т.Хэрлэнчимэг
Харилцах утас: 70153007. 
 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р   сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

8860.5

8860.5

8860.5

8860.5

 8860.5  8860.5  26581.5  26581.5
Төсвийн санхүүжилт

8860.5

8860.5

8860.5

  8860.5  8860.35  8860.5  26581.5  26581.5
 Мөнгөн   урамшуулал
Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн

8860.5

  8860.5

8860.5

8860.5

 8860.5  8860.5  26581.5  26581.5
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

8860.5

  8860.5

8860.5

  8860.5  8860.5  8860.5  26581.5  26581.5
 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

Үндсэн цалин
Нэмэгдэл урамшуулал
Гэрээт цалин
Үр дүнгийн урамшуулал
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

 

   
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
ҮОМШӨ шимтгэл
 Ажилгүйдлийн шимтгэл
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

 

   
 Бичиг хэрэг
 Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр шатахуун
Шуудан холбоо
Цэвэр бохир ус
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Хоол хүнс
Холбооны суваг ашигласны түрээс
Ном хэвлэл худалдан авах зардал
Урсгал засвар
Эм
Эд хогшил худалдан авах
Шагнал урамшил
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Татвар төлбөр хураамж
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
1   иргэнд ногдох зардал

8860.5

8860.5

8860.5 8860.5  8860.5  8860.5  26581.5  26581.5
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг   удаагийн дэмжлэг
Дотоод томилолт
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

 

 
Өглөгийн эцсийн дүн
Ажиллагсад бүгд

14

14

14 14  14  14  14  14
Удирдах ажилтан

1

1

1 1  1  1  1  1
Гүйцэтгэх ажилтан

13

13

13 13  13  13  13  13
Үйлчлэх ажилтан
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо
 
 

Posted in "Оцелло сэргэлт" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

“Орхон түшээ мөрөн” өрхийн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Орхон түшээ мөрөн ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 17-р хороо Да хүрээ захын урд
Шууд захирагч: Б.Анхтуяа
Нягтлан бодогч: Д.Нарантуяа
Харилцах утас: 55252193.
                                                                  мян/төг

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл

 

Авлагын эхний үлдэгдэл

 

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

10795,9

10795,9

16193,8

16193,8

 10795.9  10795.9  32387.7  32387.7
Төсвийн санхүүжилт
 Туслах үйл ажиллгааны орлого
Бусад санхүүжилт/лист/
2.Нийт зардлын дүн

10795,9

10795,9

16193,8

16193,8

 10795.9  10795.9  32387.7  32387.7
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

 

 

 

 
 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

Үндсэн цалин
Нэмэгдэл урамшуулал
Үр дүнгийн урамшуулал
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

 

   
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
ҮОМШӨ шимтгэл
 Ажилгүйдлийн шимтгэл
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

 

   
 Бичиг хэрэг
 Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр шатахуун
Шуудан холбоо
Цэвэр бохир ус
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Хоол хүнс
Холбооны суваг ашигласны түрээс
Ном хэвлэл худалдан авах зардал
Урсгал засвар
Эм
Эд хогшил худалдан авах
Шагнал урамшил
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Татвар төлбөр хураамж
Нэг иргэнд ногдох зардал

10795,9

10795,9

16193,8 16193,8  10795.9  10795.9  32387.7  32387.7
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

5398,0

5398,0

0,00 0,00  0.00  0.00  0.0  0.0
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Авлагын эцсын үлдэгдэл
3.Байгууллагын тоо

1

1

1

1

 1 1
Ажиллагсад бүгд

17

16

17

16

 17 16
Удирдах ажилтан

1

1

1

1

 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан

15

14

15

14

 15 14
Үйлчлэх ажилтан

1

1

1

1

 1 1
Хүн амын тоо

Posted in "Орхон түшээ мөрөн" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

“Нэмүүлэн” өрхийн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн гүйцтгэлийн сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Нэмүүлэн ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 23-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Г.Чанцалмаа
Нягтлан бодогч: С.Хажидмаа
Харилцах утас: 50990550. 
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  14.190.4  14.190.4  14.190.4  14.190.4  14.190.4  14.190.4  42.571.2  42.571.2
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  14.190.4  14.190.4  14.190.4  14.190.4  14.190.4  14.190.4  42.571.2  42.571.2
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  14.190.4  14.190.4  14.190.4  14.190.4  14.190.4 14.190.4
 42.571.2  42.571.2
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
  нэг иргэнд ноогдох зардал  14.190.4  14.190.4
 14.190.4  14.190.4  14.190.4  14.190.4  42.571.2  42.571.2
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл                
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1
 1  1  1  1  1  
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  18  18  17  17  19  19  19  
  Удирдах ажилтан  1  1  1  1  1  1  1  
  Гүйцэтгэх ажилтан  15  15  16  16  16  16  16  
  Үйлчлэх   ажилтан  2  2      2  2 2
 

Posted in "Нэмүүлэн" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

“Нова” өрхийн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр: Нова ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 20-р хороо Гачуурт тосгон
Шууд захирагч: Л.Отгон
Нягтлан бодогч: Р.Отгонжаргал
Харилцах утас: 490455.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  6,138,2  6,138,2  6.138.2  6.138.2  6.138.2  6.138.2  18.414.6
 18.414.6
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  6.138.2  6.138.2  6.138.2  6.138.2  6.138.2  6.138.2
 18.414.6  18.414.6
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   зардал
 6.138.2  6.138.2  6.138.2  6.138.2  6.138.2  6.138.2  18.414.6  18.414.6
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
  Нэг иргэнд ноогдох зардал  6.138.2  6.138.2  6.138.2  6.138.2  6.138.2  6.138.2  18.414.6 18.414.6
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл                
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО            1  1  
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД            8  8  
  Удирдах ажилтан            1  1  
  Гүйцэтгэх ажилтан            3  3  
  Үйлчлэх   ажилтан            4  4  

Posted in "Нова" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

“Насан урт” өрхийн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Насан урт ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 16-р хороо 16-р хороолол
Шууд захирагч: Ч.Цэрэннадмид
Нягтлан бодогч: Д.Нарантуяа
Харилцах утас: 481934.

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл

 

Авлагын эхний үлдэгдэл

 

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

14814,3

14814,3

22221,4

22221,4

 14814.3  14814.3  44442.9  44442.9
Төсвийн санхүүжилт
 Туслах үйл ажиллгааны орлого
Бусад санхүүжилт/лист/
2.Нийт зардлын дүн

14814,3

14814,3

22221,4

22221,4

 14814.3  18814.3  44442.9  44442.9
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

 

 

 

 
 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

Үндсэн цалин
Нэмэгдэл урамшуулал
Үр дүнгийн урамшуулал
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

 

   
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
ҮОМШӨ шимтгэл
 Ажилгүйдлийн шимтгэл
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

 

   
 Бичиг хэрэг
 Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр шатахуун
Шуудан холбоо
Цэвэр бохир ус
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Хоол хүнс
Холбооны суваг ашигласны түрээс
Ном хэвлэл худалдан авах зардал
Урсгал засвар
Эм
Эд хогшил худалдан авах
Шагнал урамшил
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Татвар төлбөр хураамж
Нэг иргэнд ногдох зардал

14814,3

14814,3

22221,4 22221,4  14814.3  14814.3  44442.9  44442.9
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

7407,2

7407,2

0,00 0,00  0.00  0.00  0.00  0.00
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Авлагын эцсын үлдэгдэл
3.Байгууллагын тоо

1

1

1

1

 1 1
Ажиллагсад бүгд

18

18

18

18

 18 18
Удирдах ажилтан

1

1

1

1

 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан

16

16

16

16

 16 16
Үйлчлэх ажилтан

1

1

1

1

 1 1
Хүн амын тоо

Posted in "Насан урт" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

“Миний зөвлөгч” өрхийн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Миний зөвлөгч ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 2-р хороо, Дарь эхийн 3-р хэсэг
Шууд захирагч: Б.Жаргал
Нягтлан бодогч: Ж.Чогсанба
Харилцах утас: 461812.
                  мян/төг

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл

 

Авлагын эхний үлдэгдэл

 

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

10606,6

10606,6

10606,6

10606,6

 10606.6  10606.6  31819.8  31819.8
Төсвийн санхүүжилт
 Туслах үйл ажиллгааны орлого
Бусад санхүүжилт/лист/
2.Нийт зардлын дүн

10606,6

10606,6

10606,6

10606,6

 10606.6  10606.6  31819.8  31819.8
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

 

 

 

 
 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

Үндсэн цалин
Нэмэгдэл урамшуулал
Үр дүнгийн урамшуулал
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

 

   
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
ҮОМШӨ шимтгэл
 Ажилгүйдлийн шимтгэл
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

 

   
 Бичиг хэрэг
 Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр шатахуун
Шуудан холбоо
Цэвэр бохир ус
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Хоол хүнс
Холбооны суваг ашигласны түрээс
Ном хэвлэл худалдан авах зардал
Урсгал засвар
Эм
Эд хогшил худалдан авах
Шагнал урамшил
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Татвар төлбөр хураамж
Нэг иргэнд ногдох зардал

10606,6

10606,6

10606,6 10606,6  10606.6  10606.6  31819.8  31819.8
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

0,00

0,00

0,00 0,00  0.00  0.00  0.00  0.00
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Авлагын эцсын үлдэгдэл
3.Байгууллагын тоо

1

1

1

1

 1 1
Ажиллагсад бүгд

15

11

15

11

 15 11
Удирдах ажилтан

1

1

1

1

 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан

2

2

2

2

 2 2
Үйлчлэх ажилтан

2

1

2

1

 2 1
Хүн амын тоо

Posted in "Миний зөвлөгч" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

Мараната ББН: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Мараната ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 24-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Г.Наранчимэг
Нягтлан бодогч: Д.Оюунсүрэн
Харилцах утас: 70160024.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  9,450,6  9.450.6
 9.450.6  9.450.6  9.450.6  9.450.6  28.351.8  28.351.8
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  9.450.6  9.450.6  9.450.6  9.450.6  9.450.6  9.450.6  28.351.8  28.351.8
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  9.450.6  9.450.6  9.450.6  9.450.6  9.450.6  9.460.5  28.351.8  28.351.8
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
 

Нэг иргэнд ноогдох зардал

 9,450,6  9.450.6  9.450.6
 9.450.6  9450.6  9450.6  28.351.8  28.351.8
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл                
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1  1  1 1
 1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД    14    14  16  16  16  16
  Удирдах ажилтан    1    1  1  1  1  1
  Гүйцэтгэх ажилтан    13    13  15 15
 15 15
  Үйлчлэх   ажилтан                

Posted in "Мараната" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

“Ерөөл буян оршихуй” өрхийн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Ерөөл буян оршихуй ББН
Хаяг байршил: БЗД—ийн 28-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Р.Цэцэгмаа
Нягтлан бодогч: Л.Золжаргал
Харилцах утас: 99184279.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  5,422,6  5.422.6  5.422.6  5.422.6  5.422.6  5.422.6
16.267.8
 16.267.8
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт                
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  5.422.6  5.422.6  5.422.6  5.422.6  5.422.6  5.422.6  16.267.8  16.267.8
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН              
  1. Бараа үйлчилгээний   зарлага
 5.422.6  5.422.6  5.422.6  5.422.6  5.422.6  5.422.6  16.267.8  16.267.8
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
 

Нэг иргэнд ноогдох зардал

 5.422.6  5.422.6  5.422.6  5.422.6  5.422.6  5.422.6  16.267.8  16.267.8
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл                
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  10  10  10  10  9  9 9
 
  Удирдах ажилтан  1  1  1
 1  1  1  1  
  Гүйцэтгэх ажилтан  8  8  8  8  7  7  7  
  Үйлчлэх   ажилтан  1  1  1  1  1 1
 1  

Posted in "Ерөөл буян оршихуй" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

“Евро эм” өрхийн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Евро эм ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 14-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Ж.Нарантуяа
Нягтлан бодогч: Д.Энхбаяр
Харилцах утас: 99036665.
                                                                  мян/төг

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл

 

Авлагын эхний үлдэгдэл

 

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

10505,2

10505,2

10505,2

10505,2

 10505.2  10505.2  31515.6  31515.6
Төсвийн санхүүжилт
 Туслах үйл ажиллгааны орлого
Бусад санхүүжилт/лист/
2.Нийт зардлын дүн

10505,2

10505,2

10505,2

10505,2

 10505.2  10505.2  31515.6  31515.6
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

 

 

 

 
 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

Үндсэн цалин
Нэмэгдэл урамшуулал
Үр дүнгийн урамшуулал
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

 

   
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
ҮОМШӨ шимтгэл
 Ажилгүйдлийн шимтгэл
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

 

   
 Бичиг хэрэг
 Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр шатахуун
Шуудан холбоо
Цэвэр бохир ус
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Хоол хүнс
Холбооны суваг ашигласны түрээс
Ном хэвлэл худалдан авах зардал
Урсгал засвар
Эм
Эд хогшил худалдан авах
Шагнал урамшил
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Татвар төлбөр хураамж
Нэг иргэнд ногдох зардал

10505,2

10505,2

10505,2 10505,2  10505.2  10505.2  31515.6  31515.6
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

0,00

0,00

0,00 0,00  0.00  0.00  0.00  0.00
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Авлагын эцсын үлдэгдэл
3.Байгууллагын тоо

1

1

1

1

 1 1
Ажиллагсад бүгд

12

12

12

12

 12 12
Удирдах ажилтан

1

1

1

1

 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан

9

9

9

9

 9 9
Үйлчлэх ажилтан

2

2

2

2

 2 2
Хү амын тоо

Posted in "Евро эм" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

“Ачлахуй” өрхийн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Ачлахуй ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 8-р хороо Эрдэнэтолгой 92-р сургуулийн зүүн талд
Шууд захирагч: Д.Батсүрэн
Нягтлан бодогч: Н.Дэнсмаа
Харилцах утас: 55159746.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  13896.8 13896.8
 13896.8 13896.8
 13896.8 13896.8
 41690.4 41690.4
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  13896.8 13896.8
 13896.8 13896.8
 13896.8 13896.8
 41690.4 41690.4
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН   13896.8
   13896.8    13896.8    41690.4
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
Цэвэр бохир ус
  Урсгал засвар                
Холбооны суваг
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
Эм
Хоол
  Татвар төлбөр хураамж                
Биеийн тамир уралдаан
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
   Нэг иргэнд ногдох зардал  13896.8 13896.8
13896.8
13896.8
 13896.8 13896.8
 41690.4 41690.4
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 201  оны   -р сарын   -ны үлдэгдэл  0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00 0.00
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1 1
 1  1  1  1  1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  17  17  17  17  17  17  17  17
  Удирдах ажилтан  1  1  1  1  1  1  1  1
  Гүйцэтгэх ажилтан  14  14  14  14  14  14  14  14
  Үйлчлэх   ажилтан  2  2  2 2
 2 2
 2 2

Posted in "Ачлахуй" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

“Ачитсайхан” өрхийн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Ачитсайхан ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 21-р хорооны цогцолбор
Шууд захирагч: Д.Дугармаа
Нягтлан бодогч: Х.Отгонзул
Харилцах утас: 98117910.
 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р   сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

10144.0

10144.0

10144.0

10144.0

 10144.0  10144.0  30432.0  30432.0
Төсвийн санхүүжилт

10144.0

10144.0

10144.0

10144.0

 10144.0  10144.0  30432.0  30432.0
 Мөнгөн   урамшуулал
Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн    10144.0   10144.0   10144.0   10144.0  10144.0  10144.0  30432.0  30432.0
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

10144.0

10144.0

10144.0

10144.0

 10144.0  10144.0  30432.0  30432.0
 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

Үндсэн цалин
Нэмэгдэл урамшуулал
Гэрээт цалин
Үр дүнгийн урамшуулал
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

 

   
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
ҮОМШӨ шимтгэл
 Ажилгүйдлийн шимтгэл
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

 

   
 Бичиг хэрэг
 Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр шатахуун
Шуудан холбоо
Цэвэр бохир ус
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Хоол хүнс
Холбооны суваг ашигласны түрээс
Ном хэвлэл худалдан авах зардал
Урсгал засвар
Эм
Эд хогшил худалдан авах
Шагнал урамшил
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Татвар төлбөр хураамж
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
1   иргэнд ногдох зардал

10144.0

10144.0

10144.0

10144.0

 10144.0  10144.0  30432.0  30432.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг   удаагийн дэмжлэг
Дотоод томилолт
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Өглөгийн эцсийн дүн
Ажиллагсад бүгд

12

12

12

12

 12  12
Удирдах ажилтан

1

1

1

1

 1  1
Гүйцэтгэх ажилтан

10

10

10

10

 10  10
Үйлчлэх ажилтан

1

1

1

1

 1  1
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

Posted in "Ачитсайхан" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

“Андсайхан” өрхийн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Андсайхан ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 27-р хороо Дарь эхийн шинэ буудал Өргөө дэлгүүрийн 2-р давхар
Шууд захирагч: Н:Элбэгтуяа
Нягтлан бодогч: Х.Отгонзул
Харилцах утас: 55159354.
 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р   сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

14086.1

14086.1

14086.1

14086.1

 14086.1  14086.1  42258.3  42258.3
Төсвийн санхүүжилт

14086.1

14086.1

14086.1

14086.1

 14086.1  14086.1  42258.3  42258.3
 Мөнгөн   урамшуулал
Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн        
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

14086.1

14086.1

14086.1

14086.1

14086.1  14086.1  42258.3  42258.3
 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

Үндсэн цалин
Нэмэгдэл урамшуулал
Гэрээт цалин
Үр дүнгийн урамшуулал
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

 

   
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
ҮОМШӨ шимтгэл
 Ажилгүйдлийн шимтгэл
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

 

   
 Бичиг хэрэг
 Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр шатахуун
Шуудан холбоо
Цэвэр бохир ус
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Үдийн цай
Холбооны суваг ашигласны түрээс
Ном хэвлэл худалдан авах зардал
Урсгал засвар
Эм
Эд хогшил худалдан авах
Шагнал урамшил
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Татвар төлбөр хураамж
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
1 иргэд ногдох зардал

14086.1

14086.1

14086.1

14086.1

 14086.1  14086.1  42258.3  42258.3
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг   удаагийн дэмжлэг
Дотоод томилолт
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

 

 

 

Өглөгийн эцсийн дүн
Ажиллагсад бүгд

20

20

20

20

 20  20
Удирдах ажилтан

1

1

1

1

 1  1
Гүйцэтгэх ажилтан

16

16

16

16

 16  16
Үйлчлэх ажилтан

3

3

3

3

 3  3
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

Posted in "Андсайхан" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

“Амгалан итгэлэхүй” өрхийн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгцлийн сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр:  Амгалан итгэлэхүй ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 12-р хороо, Жанжин клубын урд
Шууд захирагч: С.Баярмаа
Нягтлан бодогч: С.Хажидмаа
Харилцах утас: 70151804.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  14.307.2  14.307.2  14.307.2 14.307.2
 14.307.2  14.307.2  28.614.4  28.614.4
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  14.307.2  14.307.2  14.307.2  14.307.2  14.307.2  14.307.2  28.614.4  28.614.4
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  14.307.2  14.307.2  14.307.2  14.307.2  14.307.2  14.307.2  28.614.4  28.614.4
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
 

29997

               
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл                
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1  1  1  1  1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  18  18  19  19  17  17  17  17
  Удирдах ажилтан  1  1  1  1  1  1  1  1
  Гүйцэтгэх ажилтан  14  14  18  18  13  13  13  13
  Үйлчлэх   ажилтан  3  3      3  3  3  3

Posted in "Амгалан итгэлэхүй" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

Өнөр энх мэнд ББН: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/15

Байгууллагын нэр:  Өнөр энх мэнд ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 19-р хорооны цогцолбор
Ерөнхий менежер: Ч.Насанбаяр
Нягтлан бодогч: Д.Нарантуяа
Харилцах утас: 462030.
 
Өнөр энх мэнд ББН 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
80491,7 80491,7
3
             Төсвийн санхүүжилт
80491,7
80491,7
4
             Бусад санхүүжилт
 
 
5
2.Нийт зардлын дүн
80491,7
80491,7
6
                       1 иргэнд ногдох зардал
80491,7
80491,7
7
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 10-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
 
Өнөр энх мэнд ББН 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
73607,7 73607,7
3
             Төсвийн санхүүжилт
73607,7
73607,7
4
             Бусад санхүүжилт
 
 
5
2.Нийт зардлын дүн
73607,7
73607,7
6
                       1 иргэнд ногдох зардал
73607,7
73607,7
7
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 10-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
 
                                                                                                                                                                                              
Өнөр энх мэнд ББН 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
                                                                                                                                                                                                 /мян төг/
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
65059,2 65059,2
3
             Төсвийн санхүүжилт
65059,2
65059,2
4
             Бусад санхүүжилт
 
 
5
2.Нийт зардлын дүн
65059,2
65059,2
6
                       1 иргэнд ногдох зардал
65059,2
65059,2
7
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
.

Posted in "Эрүүл өсөх" өрхийн эмнэлэг (-) | Leave a Comment »

Эрүүл өсөх ББН: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/15

Байгууллагын нэр:  Эрүүл өсөх ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хорооны цогцолбор
Ерөнхий менежер: Н.Гүрбазар
Нягтлан бодогч: Д.Энхбаяр
Харилцах утас: 88662101. 
 
Эрүүл өсөх өрхийн эмнэлэгийн эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
(мян.төг)
ГҮЙЦЭТГЭЛ
(мян.төг)
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
79967,4 79967,4
3
             Төсвийн санхүүжилт
79967,4
4
             Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
             Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
79967,4 79967,4
7
А. Урсгал зардлын дүн
 
 
8
 1. 1.             1.           Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
     1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
                           Үндсэн цалин
 
 
11
                           Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
13
            Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
 
 
14
            Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
15
             ҮОМШӨ шимтгэл
 
 
16
            Ажилгүйдлийн шимтгэл
 
 
17
            Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 
 
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
19
             Бичиг хэрэг
 
 
20
                       Гэрэл цахилгаан
 
 
21
                      Түлш халаалт
 
 
22
                       1 иргэнд ногдох зардал
79967,4 79967,4
23
                       Шуудан холбоо
 
 
24
                       Цэвэр бохир ус
 
 
25
                       Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
                       Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
                       Хоол хүнс
 
 
28
        Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
                            Урсгал засвар
 
 
30
                       Эм
 
 
31
                      Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
                       Шагнал урамшил
 
 
33
            Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
                            Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
           Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
           Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
                        Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
Иргэдийн тоо
 
 9138
 
Эрүүл өсөх өрхийн эмнэлэгийн эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
(мян.төг)
ГҮЙЦЭТГЭЛ
(мян.төг)
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
53550,0 53550,0
3
             Төсвийн санхүүжилт
53550,0
4
             Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
             Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
53550,0 53550,0
7
А. Урсгал зардлын дүн
 
 
8
 1. 1.             1.           Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
     1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
                           Үндсэн цалин
 
 
11
                           Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
13
            Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
 
 
14
            Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
15
             ҮОМШӨ шимтгэл
 
 
16
            Ажилгүйдлийн шимтгэл
 
 
17
            Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 
 
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
19
             Бичиг хэрэг
 
 
20
                       Гэрэл цахилгаан
 
 
21
                      Түлш халаалт
 
 
22
                       1 иргэнд ногдох зардал
53550,0 53550,0
23
                       Шуудан холбоо
 
 
24
                       Цэвэр бохир ус
 
 
25
                       Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
                       Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
                       Хоол хүнс
 
 
28
        Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
                            Урсгал засвар
 
 
30
                       Эм
 
 
31
                      Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
                       Шагнал урамшил
 
 
33
            Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
                            Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
           Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
           Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
                        Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
Иргэдийн тоо
 
 9138
 
                                    Эрүүл өсөх өрхийн эмнэлэгийн эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                               (мян.төг)                                                                         
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
(мян.төг)
ГҮЙЦЭТГЭЛ
(мян.төг)
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
64635,4 64635,4
3
             Төсвийн санхүүжилт
64635,4
4
             Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
             Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
64635,4 64635,4
7
А. Урсгал зардлын дүн
 
 
8
 1. 1.             1.           Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
     1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
                           Үндсэн цалин
 
 
11
                           Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
13
            Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
 
 
14
            Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
15
             ҮОМШӨ шимтгэл
 
 
16
            Ажилгүйдлийн шимтгэл
 
 
17
            Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 
 
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
19
             Бичиг хэрэг
 
 
20
                       Гэрэл цахилгаан
 
 
21
                      Түлш халаалт
 
 
22
                       1 иргэнд ногдох зардал
64635,4 64635,4
23
                       Шуудан холбоо
 
 
24
                       Цэвэр бохир ус
 
 
25
                       Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
                       Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
                       Хоол хүнс
 
 
28
        Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
                            Урсгал засвар
 
 
30
                       Эм
 
 
31
                      Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
                       Шагнал урамшил
 
 
33
            Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
                            Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
           Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
           Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
                        Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
Иргэдийн тоо
 
 9138
.

Posted in "Эрүүл өсөх" өрхийн эмнэлэг (-) | Leave a Comment »

Эрүүл өрх ББН: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/15

Байгууллагын нэр:  Эрүүл өрх ББН
Хаяг байршил: 4-р хороо 15-р хороолол 4-р байрны урд
Ерөнхий менежер: М.Алтанхуяг
Нягтлан бодогч: С.Чулуунчимэг
Харилцах утас: 93084622.
 
Эрүүл өрх өрхийн эмнэлэгийн 2012 оны эхний 11 сарын мэдээ
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
105131,9 105131,9
3
     Төсвийн санхүүжилт
105131,9
105131,9
4
     Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
     Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
105131,9 105131,9
7
А. Урсгал зардлын дүн
 
 
8
 1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
      1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
         Үндсэн цалин
 
 
11
         Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
13
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
 
 
14
       Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
15
        ҮОМШӨ шимтгэл
 
 
16
          Ажилгүйдлийн шимтгэл
 
 
17
        Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 
 
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
19
     Бичиг хэрэг
 
 
20
         Гэрэл цахилгаан
 
 
21
        Түлш халаалт
 
 
22
         1 иргэнд ногдох зардал
105131,9
105131,9
23
         Шуудан холбоо
 
 
24
         Цэвэр бохир ус
 
 
25
         Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
         Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
         Хоол хүнс
 
 
28
         Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
          Урсгал засвар
 
 
30
         Эм
 
 
31
          Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
         Шагнал урамшил
 
 
33
          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
          Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
          Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
          Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
        Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
 Иргэдийн тоо
 
 12521
 
Эрүүл өрх өрхийн эмнэлэгийн 2012 оны эхний 10 сарын мэдээ
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
96140,7 96140,7
3
     Төсвийн санхүүжилт
96140,7
96140,7
4
     Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
     Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
96140,7 96140,7
7
А. Урсгал зардлын дүн
 
 
8
 1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
      1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
         Үндсэн цалин
 
 
11
         Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
13
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
 
 
14
       Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
15
        ҮОМШӨ шимтгэл
 
 
16
          Ажилгүйдлийн шимтгэл
 
 
17
        Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 
 
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
19
     Бичиг хэрэг
 
 
20
         Гэрэл цахилгаан
 
 
21
        Түлш халаалт
 
 
22
         1 иргэнд ногдох зардал
96140,7
96140,7
23
         Шуудан холбоо
 
 
24
         Цэвэр бохир ус
 
 
25
         Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
         Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
         Хоол хүнс
 
 
28
         Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
          Урсгал засвар
 
 
30
         Эм
 
 
31
          Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
         Шагнал урамшил
 
 
33
          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
          Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
          Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
          Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
        Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
 Иргэдийн тоо
 
 12521
 
 
 
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
84977,6 84977,6
3
     Төсвийн санхүүжилт
84997,6
84997,6
4
     Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
     Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
84997,6 84997,6
7
А. Урсгал зардлын дүн
 
 
8
 1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
      1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
         Үндсэн цалин
 
 
11
         Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
13
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
 
 
14
       Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
15
        ҮОМШӨ шимтгэл
 
 
16
          Ажилгүйдлийн шимтгэл
 
 
17
        Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 
 
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
19
     Бичиг хэрэг
 
 
20
         Гэрэл цахилгаан
 
 
21
        Түлш халаалт
 
 
22
         1 иргэнд ногдох зардал
84977,6
84977,6
23
         Шуудан холбоо
 
 
24
         Цэвэр бохир ус
 
 
25
         Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
         Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
         Хоол хүнс
 
 
28
         Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
          Урсгал засвар
 
 
30
         Эм
 
 
31
          Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
         Шагнал урамшил
 
 
33
          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
          Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
          Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
          Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
        Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
 Иргэдийн тоо
 
 12521
.

Posted in "Эрүүл өрх" өрхийн эмнэлэг | Leave a Comment »

Эрүүл оршихуй ББН: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/15

Байгууллагын нэр:  Эрүүл оршихуй ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 22-р хорооны цогцолбор
Ерөнхий менежер: Л.Баярбат
Нягтлан бодогч: Н.Дэнсмаа
Харилцах утас: 93127243.
 
Эрүүл оршихуй ББН 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

 
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
106709,7 106709,7
3
   Төсвийн санхүүжилт
106709,7
106709,7
4
   Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
   Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
106709,7
106709,7
7
А. Урсгал зардлын дүн
 
 
8
 1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
    1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
       Үндсэн цалин
 
 
11
       Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
13
     Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
 
 
14
      Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
15
       ҮОМШӨ шимтгэл
 
 
16
      Ажилгүйдлийн шимтгэл
 
 
17
       Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 
 
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
19
   Бичиг хэрэг
 
 
20
        Гэрэл цахилгаан
 
 
21
       Түлш халаалт
 
 
22
        1 иргэнд ногдох зардал
106709,7
106709,7
23
        Шуудан холбоо
 
 
24
        Цэвэр бохир ус
 
 
25
        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
        Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
        Хоол хүнс
 
 
28
        Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
        Урсгал засвар
 
 
30
        Эм
 
 
31
        Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
        Шагнал урамшил
 
 
33
        Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
        Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
        Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
        Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
        Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
    Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
Иргэдийн тоо
 
 10808
 
            Эрүүл оршихуй ББН 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
97583,5 97583,5
3
   Төсвийн санхүүжилт
97583,5
97583,5
4
   Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
   Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
97583,5
97583,5
7
А. Урсгал зардлын дүн
 
 
8
 1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
    1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
       Үндсэн цалин
 
 
11
       Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
13
     Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
 
 
14
      Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
15
       ҮОМШӨ шимтгэл
 
 
16
      Ажилгүйдлийн шимтгэл
 
 
17
       Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 
 
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
19
   Бичиг хэрэг
 
 
20
        Гэрэл цахилгаан
 
 
21
       Түлш халаалт
 
 
22
        1 иргэнд ногдох зардал
97583,5
97583,5
23
        Шуудан холбоо
 
 
24
        Цэвэр бохир ус
 
 
25
        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
        Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
        Хоол хүнс
 
 
28
        Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
        Урсгал засвар
 
 
30
        Эм
 
 
31
        Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
        Шагнал урамшил
 
 
33
        Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
        Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
        Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
        Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
        Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
    Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
Иргэдийн тоо
 
 10808
 
               Эрүүл оршихуй ББН 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
                                                                                                                                                                                 /мя.нтөг/
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
86250,6 86250,6
3
   Төсвийн санхүүжилт
86250,6
86250,6
4
   Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
   Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
86250,6
86250,6
7
А. Урсгал зардлын дүн
 
 
8
 1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
    1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
       Үндсэн цалин
 
 
11
       Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
13
     Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
 
 
14
      Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
15
       ҮОМШӨ шимтгэл
 
 
16
      Ажилгүйдлийн шимтгэл
 
 
17
       Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 
 
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
19
   Бичиг хэрэг
 
 
20
        Гэрэл цахилгаан
 
 
21
       Түлш халаалт
 
 
22
        1 иргэнд ногдох зардал
86250,6
86250,6
23
        Шуудан холбоо
 
 
24
        Цэвэр бохир ус
 
 
25
        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
        Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
        Хоол хүнс
 
 
28
        Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
        Урсгал засвар
 
 
30
        Эм
 
 
31
        Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
        Шагнал урамшил
 
 
33
        Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
        Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
        Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
        Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
        Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
    Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
Иргэдийн тоо
 
 10808
.

Posted in "Эрүүл оршихуй" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »

Энх энэрэл ББН: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/15

Байгууллагын нэр:  Энх энэрэл ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 9-р хорооны цогцолбор
Ерөнхий менежер: Г.Ууганцэцэг
Нягтлан бодогч: Н.Дэнсмаа
Харилцах утас: 70162009. 
 
   Энх энэрэл ББН 2012 оны эхний 10 сарын мэдээ

 
 
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
97866,5 97866,5
3
       Төсвийн санхүүжилт
97866,5
97866,5
4
       Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
       Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
97866,5
97866,5
7
А. Урсгал зардлын дүн
 
 
8
 1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
       1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
              Үндсэн цалин
 
 
11
              Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
13
             Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
 
 
14
           Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
15
           ҮОМШӨ шимтгэл
 
 
16
             Ажилгүйдлийн шимтгэл
 
 
17
           Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 
 
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
19
       Бичиг хэрэг
 
 
20
            Гэрэл цахилгаан
 
 
21
           Түлш халаалт
 
 
22
            1 иргэнд ногдох зардал
97866,5
97866,5
23
            Шуудан холбоо
 
 
24
            Цэвэр бохир ус
 
 
25
            Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
            Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
            Хоол хүнс
 
 
28
            Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
              Урсгал засвар
 
 
30
            Эм
 
 
31
              Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
            Шагнал урамшил
 
 
33
              Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
              Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
              Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
              Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
              Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
            Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
Иргэдийн тоо
 
 11262
 
 
                                    Энх энэрэл ББН 2012 оны эхний 10 сарын мэдээ
 
 
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
89496,6 89496,6
3
       Төсвийн санхүүжилт
89496,6
89496,6
4
       Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
       Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
89496,6
89496,6
7
А. Урсгал зардлын дүн
 
 
8
 1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
       1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
              Үндсэн цалин
 
 
11
              Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
13
             Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
 
 
14
           Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
15
           ҮОМШӨ шимтгэл
 
 
16
             Ажилгүйдлийн шимтгэл
 
 
17
           Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 
 
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
19
       Бичиг хэрэг
 
 
20
            Гэрэл цахилгаан
 
 
21
           Түлш халаалт
 
 
22
            1 иргэнд ногдох зардал
89496,6
89496,6
23
            Шуудан холбоо
 
 
24
            Цэвэр бохир ус
 
 
25
            Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
            Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
            Хоол хүнс
 
 
28
            Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
              Урсгал засвар
 
 
30
            Эм
 
 
31
              Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
            Шагнал урамшил
 
 
33
              Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
              Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
              Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
              Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
              Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
            Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
Иргэдийн тоо
 
 11262
 
                                                                       Энх энэрэл ББН 2012 оны эхний 9 сарын мэдээ
                                                                                                                                                                                             /мян төг/ 
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
79102,8 79102,8
3
       Төсвийн санхүүжилт
79102,8
79102,8
4
       Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
       Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
79102,8
79102,8
7
А. Урсгал зардлын дүн
 
 
8
 1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
       1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
              Үндсэн цалин
 
 
11
              Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
13
             Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
 
 
14
           Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
15
           ҮОМШӨ шимтгэл
 
 
16
             Ажилгүйдлийн шимтгэл
 
 
17
           Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 
 
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
19
       Бичиг хэрэг
 
 
20
            Гэрэл цахилгаан
 
 
21
           Түлш халаалт
 
 
22
            1 иргэнд ногдох зардал
79102,8
79102,8
23
            Шуудан холбоо
 
 
24
            Цэвэр бохир ус
 
 
25
            Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
            Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
            Хоол хүнс
 
 
28
            Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
              Урсгал засвар
 
 
30
            Эм
 
 
31
              Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
            Шагнал урамшил
 
 
33
              Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
              Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
              Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
              Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
              Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
            Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
Иргэдийн тоо
 
 11262
.

Posted in "Энх энэрэл" өрхийн эмнэлэг, 6. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг) | Leave a Comment »