х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘44-р сургууль’ Category

44-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 44-р сургууль
Хаяг, байршил: БЗД -ийн   16 хороо 16 хороолол 
Шууд захирагч: Л.Сувдаа
Нягтлан бодогч: Г.Ганцэцэг
Харилцах утас: 454460.
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  125535,4  121928,4  139563,5  140285,6  111209,0  111209,0  376379,5  369532,5
6   Төсвийн санхүүжилт  121619,2  121619,2  137534,6  137534,6  109180,1  109180,1  368333,9 368333,9
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  3916,2    1998,0  464,9  1998,0 2028,9
 8045,6 1198,6
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих    309,2  30,9    30,9      
10   Бусад орлогоос        2286,1        
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  125607,1  95065,4  139563,5  109572,6  139563,5 145627,0
 376130,0 350265,1
12  А.Урсгал зардлын дүн                
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  88909,2 88351,3
 114963,1  88944,4  114963,1 89335,2
 364292,5 338624,2
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  80098,4  79540,5  103570,4  79950,1  103570,4 78154,8
 263767,2 261079,4
15 Цалин  80098,4  79540,5  80098,4  79950,1  80098,4 78154,8
 240295,2 237645,5
16 Үр дүнгийн урамшуулал      23472,0     23433,8
 23472,0 23433,8
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  8810,8  8810,8  11392,7  8994,2  8810,8 11180,4
   
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  5606,9  5606,8  7249,9  5723,6  5606,9 7411,2
 18463,7 18741,7
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  400,5  640,8  517,9  654,1  400,5 848,5
 1318,9 2143,4
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  801,0  800,9  1035,7  817,6  801,0 1004,5
 2637,7 2623,1
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  400,5  160,1  517,9  163,5  400,5 174,2
 1318,9 497,9
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1602,0  1601,9  2071,4  1635,3  1602,0  1741,9  5275,4 4979,2
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  36697,9  6714,0    20628,2    32857,9  71510,7 48559,3
24  Бичиг хэрэг  914,4    914,4    914,4 548,2
 2743,2 548,2
25  Гэрэл цахилгаан  1369,7  1330,1  1369,7  1448,4  1245,2 1619,3
 3984,6 4397,9
26  Түлш халаалт  7424,7  3863,6  7424,7  4010,1  4949,8 2932,1
 19799,2 10805,8
27 Тээвэр шатахуун  85900,0    85,9  150,0  85,9 75,0
 257,7 255,0
28 Шуудан холбоо  265,6  12,8  265,6  135,6  265,6 100,7
 796,8  249,2
29 Цэвэр бохир ус  1507,4  1507,4  1507,4  3392,9  1507,4    4522,2 4900,3
30 Аудит зэрэглэл тогтоох  83,3    83,3    83,3      
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  1075,4    1058,5    1058,5 1634,2
 3192,3 1634,2
32 Эд хогшил худалдан авах          668,1    668,1  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  837,6      316,5   495,0
 837,6 811,5
34 Үдийн цай  11176,1    11176,1  10932,6  11176,1  13645,2  33528,3 24577,8
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  137,8    137,8    137,8 30,0
 413,4 30,0
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  227,9    114,0          
39 Эм      250,0     249,6
 250,0 249,6
40 Ном хэвлэлийн зардал  87,8      33,0  87,8 96,5
 175,6 129,5
41 Шагнал урамшуулал  101,4    33,2        134,6  
42 Тэтгэвэт гархад нь олгох дэмжлэг
           11222,9  11222,9 11222,9
43 Холбооны суваг ашигласны хөлс
 180,0    180,0  209,0  120,0 209,0
 480,0 418,0
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2013 оны 01 сарын 31 ны үлдэгдэл    26862,9    30713,0    19267,4    19267,4
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    881,0            
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1  1 1
   
52 Ажиллагсад бүгд  149  149  149  149  149 149
   
53 Удирдах  1  1  1  1  1 1
   
54 Гүйцэтгэх  108  108  108  108  108 108
   
55 Үйлчлэх  40  40  40  40  40 40
   
56 Хүүхдийн тоо  1284  2169  1284  2169  1284 2169

.

Posted in 44-р сургууль, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Leave a Comment »