х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘127-р сургууль’ Category

127-р дунд сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 127-р сургууль
Хаяг байршил: 
Ерөнхий менежер: 
Нягтлан бодогч:  
Харилцах утас:  
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..    
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл    
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл    
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН    
6   Төсвийн санхүүжилт    
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих        
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих        
10   Бусад орлогоос        
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН        
12  А.Урсгал зардлын дүн        
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн        
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин        
15 Цалин                
16 Үр дүнгийн урамшуулал        
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл        
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл        
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл        
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл        
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл        
22  ЭМ даатгалын шимтгэл        
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал        
24  Бичиг хэрэг        
25  Гэрэл цахилгаан        
26  Түлш халаалт        
27 Тээвэр шатахуун        
28 Шуудан холбоо        
29 Цэвэр бохир ус        
30 Дотоод албан томилолт        
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх        
32 Эд хогшил худалдан авах        
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл        
34 Үдийн цай        
36 Урсгал засвар        
37 Татвар төлбөр хураамж        
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал        
39 Эм        
40 Ном хэвлэлийн зардал        
41 Шагнал урамшуулал        
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал        
43 Бусад зардал      
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2013 оны 01 сарын 31 ны үлдэгдэл      
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл      
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл      
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл      
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО      
52 Ажиллагсад бүгд      
53 Удирдах      
54 Гүйцэтгэх      
55 Үйлчлэх      
56 Хүүхдийн тоо

.

Posted in 127-р сургууль, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Tagged: | Leave a Comment »