х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘111-р сургууль’ Category

111-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 111-р сургууль
Хаяг байршил: 18-р хороо
Шууд захирагч: О.Бөхчулуун
Нягтлан бодогч: Г.Гэрэлмаа
Харилцах утас: 459464.
 
(мянган төгрөгөөр)
 
 №
ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-р сар
2-р сар
3-р сар
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
 
 
 
 
 
 
2
   Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
3
   Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл
 
 
 
 9.562.6
 
 23.889.2
4
   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
5
   Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
6
I. ОРЛОГЫН ДҮН
43,044.00
42,819.50
 55.645.6
 55.745.3
 42.583.7
 42.683.4
7
   Төсвийн санхүүжилт
 
 
 
 
 42,356,4
 42,356,4
8
   Автозамын сангаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
9
   Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
10
   Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
 
 
 
 
 
 
11
   Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
 527.00
 302.50
 227.3
 327.0
 227,3
 327.0
12
   Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
13
   Гадаадын тусламжаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
14
   Төсвөөс урсгал санхүүжилт
 
 
 
 
 
 
15
   Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
16
   Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
17
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН
43,044.00
33,256.90
 55.645.6
 
 42.583.6
 
18
   А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
43,044.00
33,256.90
 48.171.2
 41.418.7
 35.432.4
 53.945.9
19
   1. Бараа, үйлчилгээний зардал
39,145.40
33,256.90
 43.397.5
 36.109.3
 31.921.1
 45.552.0
20
   1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
31,921.10
29,551.50
 31.921.1
 32.536.2
 3.921.1
 41.984.4
21
   Үндсэн цалин
31,921.10
29,551.50
 31.921.1
 32.536.2
 31.921.0
 31.309.6
22
   Нэмэгдэл цалин
 
 
 
 
 
 
23
   Гэрээт ажлын цалин 
 
 
 
 
 
 
24
   Унаа, хоолны хөнгөлөлт
 
 
 
 
 
 
25
   Үр дүнгийн урамшуулал 
 
 
 11.476.4
 
 
 10.674.8
26
   1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
3,511.40
3,274.50
 4.773.7
 3.573.1
 3.511.3
 4.567.6
27
   Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
2,872.90
2,684.90
 
 
 
 
28
   Тэтгэвэрийн даатгал
2,234.50
2,095.30
 3.037.8
 2.266.8
 2.234.5
 3.306.3
29
   Тэтгэмжийн даатгал
159.60
147.40
 217.0
 260.3
 159.6
 165.5
30
   ҮОМШ өвчний даатгал
319.20
294.80
 434.0
 325.3
 319.2
 313.1
31
   Ажилгүйдлийн даатгал
159.60
147.40
 217.0
 70.0
 159.6
 156.5
32
   Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж
638.50
589.60
 
 
33
   Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын шимтгэл
638.50
589.60
 867.9
 650.7
 638.4
 626.2
34
   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
3,712.90
430.90
 7.474.4
 5.309.4
 7.151.2
 7.393.9
35
   Бичиг хэргийн зардал
331.00
 
 331.0
 427.7
 331.0
 
36
   Гэрэл цахилгаан
345.20
345.20
 345.2
 463.2
 313.8
 380.3
37
   Түлш, халаалт
1,306.50
 
 1.306.5
 253.4
 871.0
 1.046.9
38
   Тээвэр (шатахуун)
85.90
 
 85.9
 
 85.9
 
39
   Шуудан, холбоо
85.70
85.70
 85.7
 62.6
 85.7
 71.30
40
   Цэвэр, бохир ус
605.10
 
 650.1
 405.7
 605.1
 449.7
41
   Дотоод албан томилолт
 
 
 
 
 
 
42
   Гадаад албан томилолт
 
 
 
 
 
 
43
   Ном хэвлэл авах
44.00
 
 
 33.0
 44.0
 
44
   Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
225.50
 
 222.0
 360.0
 222.0
 239.5
46
   Эд хогшил худалдан авах
 
 
 
 
 452.6
 
47
   Багаж, хэрэгсэл
 
 
 
 
 
 
48
   Тавилга
 
 
 
 
 
 
50
   Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс
 
 
 
 
 
 
51
   Програм хангамж
 
 
 
 
 
 
52
   Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл
290.20
 
 
 110.0
 
 53.0
53
   Хоол
 
 
 
 
 
 
54
   Эм
 
 
 250.0
 49.3
 
 
55
   Урсгал засвар
 
 
 
 
 
 
57
   Төлбөр хураамж болон бусад зардал
57.00
 
 57.0
 58.2
 
 
59
   Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн
73.50
 
 36.8
 
 
 
60
   Холбооны суваг ашигласны хөлс
180.00
 
 180.0
 209.0
 120.0
 165.0
77
   Газpын хянан баталгааны заpдал
 
 
 
 
 
 
85
   Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал
 
 
 
 
 
 
88
   Уран бүтээл хийлгэх, бэлтгүүлэх
 
 
 
 
 
 
90
   Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
 
 
 
 
 
 
93
   Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж
 
 
 
 
 
 
94
   Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод)
83.30
 
 83.3
 
 83.3
 
98
   Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо
 
 
 
 
 
 
99
   Улсын мэдээллийн маягт бэлтгэх
 
 
 
 
 
 
100
   Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал
 
 
 
 
 
 
101
   Газрын төлбөр
 
 
 
 
 
 
107
   Татаас ба урсгал шилжүүлэг
3,898.60
 
 
 
 
 
108
   Татаас
 
 
 
 
 
 
116
   Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
18.80
 
 
 
 
 
129
   Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг
18.80
 
 
 
 
 
130
   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
 
 
 
 
 
 
131
   Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
 
 
 
 
 
 
132
   Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал
 
 
 
 
 
 
135
   Шагнал, урамшил
18.80
 
 6.1
 
 
 
139
   Хүн амын тодорхой бүлэгт үзүүлэх дэмжлэг
3,879.80
 
 
 
 
 
140
   Үдийн цай
3,879.80
 
 3.879.8
 2.877.3
 3.879.8
 4.438.2
142
   Төлбөр, хураамж
 
 
 
 
 57.0
 550.0
148
   Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
 
 
 
 
161
   Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл
0.00
9,562.60
 
 23.889.2
 
 12.626.7
162
   Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
163
   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
164
   Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
106.40
 
 
 
 
165
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1.00
 
 
 1
 
 1
166
   Төсвийн байгууллага
1.00
 
 
 
 
 
167
   Төсвийн бус байгууллага
 
 
 
 
 
 
168
   АЖИЛЛАГСАД БҮГД
56.00
56.00
 56
 56
 
 58
169
   Удирдах ажилтан
1.00
1.00
 1
 1
 
 1
170
   Гүйцэтгэх ажилтан
38.00
38.00
 38
 38
 
 38
171
   Үйлчилэх ажилтан
17.00
17.00
 17
 17
 
 19
172
   ТӨУҮГ-ын ажилтан
 
 
 
 
 
 
173
   Гэрээт ажилчид
 
 
 
 
 
 
174
СУРАЛЦАГСАД
 
 
 
 
 
 
175
   Еpөнхий боловсpолын суpгуульд суpалцагсад
 
 
 
 
 
 
176
   Төрийн өмчит ЕБС
 
 
 
 
 
 
177
   Хувийн ЕБС
 
 
 
 
 
 
178
   Мэpгэжлийн боловсролын сургуульд суpалцагсад
 
 
 
 
 
 
179
   Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага 
 
 
 
 
 
 
180
   Төрийн өмчит СӨБ байгууллага
 
 
 
 
 
 
181
   Хувийн өмчит СӨБ байгууллага
 
 
 
 
 
 
182
   Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв
 
 
 
 
 
 
183
   Төрийн өмчит МСҮТ 
 
 
 
 
 
 
184
   Хувийн МСҮТ
 
 
 
 
 
 
 
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
 
 
 
 
 
.

Posted in 111-р сургууль, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Leave a Comment »