х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘Шавь цогцолбор сургууль’ Category

“Шавь” цогцолбор сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: “Шавь” цогцолбор сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 5-р хороо
Шууд захирагч: Д.Тунгалаг
Нягтлан бодогч: Ж.Пүрэвсүрэн
Харилцах утас: 453288. 
 
(мянган төгрөг)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  178651.8  171783.6  208981.2  205940.7  168191,3  166372,5  555824,3  544697,6
6   Төсвийн санхүүжилт  171783.6  171783.6  205593.1  205593.1  164803,2  164803,2  542179,9 542179,9
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  5399.6    2754.8    2754,8    10909,2  
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  1468.6    633.3  347.6  633,3 1569,3
 2735,2  2517,7
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  178651.8  126225.6  208981.3  156571.6  168191,3  156939,8  555824,3 439737,1
12  А.Урсгал зардлын дүн                
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  134179.9  119506.5  170862.8  129080.1  134179,9 128349,9
 439222,5  376936,5
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  120882.7  107570.2  153930.4  116454.1  120882,7 115679,9
 395695,8  339704,2
15 Цалин  120882.7  107570.2  120882.7  116454.1  120882,7 115679,9
 362648,1 339704,2
16 Үр дүнгийн урамшуулал      33047.7        33047,7  
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  13297.2  11936.3  16932.4  12626.0  13297,2  12670,0  43526,7 37232,3
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  8461.8  7616.3  10775.1  7967.9  8461,8 8170,8
 276987 23772,2
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  604.4  540.0  769.7  931.6  604,5 923,5
 1978,5 2392,9
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  1208.8  540.0  1539.3  1164.5  1208,8 1154,4
 3956,9 2856,7
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  604.5  1080.0  769.7  232.9  604,4 220,1
 1978,6 1528,8
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  2417.7  2160.1  3078.6  2329.1  2417,7 2201,2
 7914,0 6681,
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  44471.9  6719.1  38118.5  27491.5  34011,4  28589,9  116601,8 62800,6
24  Бичиг хэрэг  1237.5    1237.5    1237,5  125,7  3712,5 125,7
25  Гэрэл цахилгаан  1944.7  1238.2  1944.7  1426.1  1767,9 1674,1
 5657,3 4338,4
26  Түлш халаалт  12825.7  4862.3  12825.7  5125.9  8550,5 5358,2
 34201,9 15346,4
27 Тээвэр шатахуун  280.5    280.5    280,5 255,0
 841,5 255,0
28 Шуудан холбоо  522.5  156.0  522.5  257.6  522,5 115,8
 1567,5 529,4
29 Цэвэр бохир ус  462.6  462.6  462.6  1030.5  462,6 1060,5
 1387,8  2553,7
30 холбооны суваг ашиглассны хөлс
 360.0    360,0  43,8  240,0    960,0 43,8
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  1883.0    1853,6    1853,6 185,0
 5590,2  185,0
32 Эд хогшил худалдан авах          1181,3      
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  1459.6         284,9
 1459,6 284,9
34 Үдийн цай  17304.2    17304,2  11559,8  17304,2 18658,2
 51912,6 30218,0
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  277.0        277,0    831,0  
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  550.9    276,2     286,0
 827,1 286,0
39 Эм      525,0        525,0  
40 Ном хэвлэлийн зардал  167.1      103,0  167,1 66,5
 334,2 169,5
41 Шагнал урамшуулал  251.5      1155,0      333,8 1155,0
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал  4778.4      6789,8        
41 Аудит зэрэглэл тогтоох  166.7    166,7    166,7    500,1  
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны 11 сарын 31 ны үлдэгдэл    45558.0    49369,1    9432,7    104960,5
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    510.3            
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1  1 1    
52 Ажиллагсад бүгд  203  203  203  203  203 203    
53 Удирдах  1  1  1  1  1 1
   
54 Гүйцэтгэх  145  145  145  145  145  145    
55 Үйлчлэх  57  57  57  57  57  57    
56 Хүүхдийн тоо  3400  3400  3400  3400  3400  3400

.

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд:, Шавь цогцолбор сургууль | Leave a Comment »