х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘Тэмүжин өрлөг сургууль’ Category

“Тэмүжин өрлөг” сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: Тэмүжин өрлөг
Хаяг байршил: БЗД 16 дугаар хороо БХИС-н байр
Шууд захирагч: В.Дашпунцаг
Нягтлан бодогч: Д.Эрдэнэчимэг
Харилцах утас: 458673.
 
(мянган төгрөг)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  20299.3  21680.7  20771.2  20771.2  20897.3  20897.3  61967.8  63349.2
6   Төсвийн санхүүжилт  20299.3  20299.3  20771.2  19389.8  20897.3  20897.3  61967.8  61967.8
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих    1381.4   1381.4        1381.4
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  22992.3  5985.5  21063.0  7032.3  21189.2  19942.6 63123.8  32960.5
12  А.Урсгал зардлын дүн                
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн                
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин                
15 Цалин  10604.3  5375.8  10604.3 6221.8  10604.3  6591.1  31812.9  18188.8
16 Үр дүнгийн урамшуулал                
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  4241.6  1108.5  1166.4  663.0  1166.5  725.02  3499.5  1997.6
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  3287.3  609.7  742.3  421.89  742.3  461.3  2226.9  1271.2
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  742.3  388.0  53.0  30.14  53.0  32.9  159.1  90.8
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  53.0  27.7  106.0  60.3  106.0  32.9  318.1  148.6
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  106.0  55.4  53.0  30.14  53.0  65.9  159.1  123.7
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  53.0  27.7  212.1  120.5  212.1  131.8  636.3  363.2
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  212.1  110.8  9109.0  147.5  27318.0  1834.0  27318.0  12464.03
24  Бичиг хэрэг  8910.6    117.3  136.8  117.3    351.9  136.8
25  Бусад  134.7              
26 холбооны суваг ашигласны түрээс             480.0  
27 Тээвэр шатахуун                
28 Шуудан холбоо      17.4    17.4    52.3  
29 Цэвэр бохир ус                
30 Аудит зэрэглэл тогтоох          83.3    250.0  
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх      327.4    327.4  92.5  987.5  92.5
32 Эд хогшил худалдан авах  38.8    38.8    408.1  1360.0  408.1  1360.0
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  332.7              
34 Үдийн цай  8259.5    8259.5    8259.5  10792.5  24778.4  10792.5
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  46.6    46.6    46.6  38.5  139.7  38.5
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  15.0    7.5        22.4  
39 Эм      250.0  10.7      250.0  10.7
40 Ном хэвлэлийн зардал          38.8  33.0  77.7  33.0
41 Шагнал урамшуулал              13.4  310.0
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал  10.1    3.3          
43 Сургалт семинарын зардал  83.3    83.3        250.0  
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны  сарын  ны үлдэгдэл    15695.2    13738.8    1954.64    30388.6
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
52 Ажиллагсад бүгд    10    10        
53 Удирдах    1    1        
54 Гүйцэтгэх    9    9        
55 Үйлчлэх                
56 Хүүхдийн тоо  

.

Posted in 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд:, Тэмүжин өрлөг сургууль | Leave a Comment »