х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘Баянзүрх цогцолбор сургууль’ Category

“Баянзүрх” цогцолбор сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: Баянзүрх цогцолбор сургууль
Хаяг байршил: БЗД 8-р хороо, Улаанхуарангийн эцэст
Шууд захирагч: С.Цог
Нягтлан бодогч: Б.Батцэнгэл
Харилцах утас: 480083. 480081.
 
[мянган төгрөгөөр]
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл        4405.2    8984.0    8984.0
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  109925.6 107857.2
 216009.9 212899.0
 81250.2 80918.2
 297260.1 293817.2
6   Төсвийн санхүүжилт  107857.2 107857.2
 212899.0 212899.0
 80207.7 80207.7
 293106.7 293106.7
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  1907.2    2880.2    973.0    3853.2  
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  161.2    230.7    69.5    300.2  
10   Бусад орлогоос            710.5    710.5
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН                
12  А.Урсгал зардлын дүн                
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  109925.6 71224.7
 216009.9 167597.3
 81250.2 102514.8
 297.260.1 272047.0
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  58050.9 53274.5
 116101.8 114827.1
 58050.9 57686.9
 174152.7 172514.1
15 Цалин  58050.9 53274.5
 116101.8 114827.1
 58050.9 57686.9
 174152.7 172514.1
16 Үр дүнгийн урамшуулал      19752.5     16118.3
 19752.5 17909.2
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  6385.5 5944.4
 14943.8 12564.6
 6385.6 8320.9
 21329.4 20885.9
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  4063.4 3813.4
 9509.6 7971.5
 4063.5 5310.5
 13573.1 13985.3
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  290.3  266.4  679.3 574.1
 290.3 376.3
 969.6 862.6
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  580.5 532.7
 1358.5 1148.3
 580.5 752.6
 1939.0 1725.1
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  290.3 266.4
 679.3 574.1
 290.3 376.3
 969.6 862.6
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1161.0 1065.5
 2717.1 2296.5
 1161.0 1505.2
 3878.1 3450.3
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  45489.2 12005.9
 84964.3 40205.5
 16813.7 36507.0
 101778.0 78647.0
24  Бичиг хэрэг  610.0    1220.0    610.0    1830.0  
25  Гэрэл цахилгаан 1543.1
1543.1
 3086.2 3898.9
 1402.8 1401.4
 4489.0 5300.0
26  Түлш халаалт  9702.6 9702.6
 19405.2 18052.6
 6468.4 7000.0
 25873.6 25052.6
27 Тээвэр шатахуун  85.0    170.0    85.0 255.0
 255.0 255.0
28 Шуудан холбоо  157.9 67.8
 315.8 119.9
 157.9 36.7
 473.7 156.6
29 Цэвэр бохир ус  372.0 331.1
 744.0 620.9
 372.0 226.1
 1116.0 847.0
30 Дотоод албан томилолт                
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  767.8    1523.5    755.7 4319.9
 2279.2 4319.9
32 Эд хогшил худалдан авах          784.3    784.3  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  498.0    498.0        498.0  
34 Үдийн цай  5780.6    11561.2 4337.4
 5780.6 6984.6
 17341.8 11322.0
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  91.4    182.8    91.4    274.2  
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  135.5    203.3        203.3  
39 Эм      275.0        275.0 121.0
40 Ном хэвлэлийн зардал  102.3    102.3    102.3 165.0
 204.6 187.5
41 Шагнал урамшуулал  55.7    73.9        73.9  
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал  25324.0 361.3
 25324.0 12966.9
   25324.0 12966.9
43 Бусад зардал  263.3    166.6 209
 203.3    729.9 209.0
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2013 оны 01 сарын 31 ны үлдэгдэл   36632.5
   45301.7    21596.6   21770.2
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    4405.2    8984.0        16276.3
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО    1  1  1        1
52 Ажиллагсад бүгд    110  121 110
       110
53 Удирдах    1  1 1
       1
54 Гүйцэтгэх    71  75 71
       71
55 Үйлчлэх    38  40 38
       38
56 Хүүхдийн тоо  

.

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд:, Баянзүрх цогцолбор сургууль | Leave a Comment »

“Баянзүрх” цогцолбор сургууль: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: Баянзүрх цогцолбор сургууль
Хаяг байршил: БЗД 8-р хороо, Улаанхуарангийн эцэст
Ерөнхий менежер: С.Цог
Нягтлан бодогч: Б.Батцэнгэл
Харилцах утас: 480083. 480081.
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой] 
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Сургуулиуд_Page_20

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд:, Баянзүрх цогцолбор сургууль | Leave a Comment »