х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд:’ Category

Баянзүрх дүүргийн сургуулиудын 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

[Мянган төгрөгөөр] 
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН                
6   Төсвийн санхүүжилт                
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН                
12  А.Урсгал зардлын дүн                
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн                
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин                
15 Цалин                
16 Үр дүнгийн урамшуулал                
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл                
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл                
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл                
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл                
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл                
22  ЭМ даатгалын шимтгэл                
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал                
24  Бичиг хэрэг                
25  Гэрэл цахилгаан                
26  Түлш халаалт                
27 Тээвэр шатахуун                
28 Шуудан холбоо                
29 Цэвэр бохир ус                
30 Дотоод албан томилолт                
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                
32 Эд хогшил худалдан авах                
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл                
34 Үдийн цай                
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж                
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал                
39 Эм                
40 Ном хэвлэлийн зардал                
41 Шагнал урамшуулал                
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал                
43 Бусад зардал                
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны 11 сарын 31 ны үлдэгдэл                
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
52 Ажиллагсад бүгд                
53 Удирдах                
54 Гүйцэтгэх                
55 Үйлчлэх                
56 Хүүхдийн тоо                
.

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн сургуулиудын 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Ерөнхий менежер:  
Нягтлан бодогч: 
Харилцах утас: 
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой] 
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Сургуулиуд_Page_01

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Tagged: | Leave a Comment »

14-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн 14-р сургууль
Хаяг байршил: БЗД 13-р хороо ЭТӨЧ
Шууд захирагч: В.Цэцгээ
Нягтлан бодогч: Ш.Баттуяа
Харилцах утас: 450785.
 
[мянган төгрөгөөр]
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..        22.768.9        
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    631.20    631.2        631.2
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  114.198.00  113.983.00  114.198.0  138.692.4      361.488.0  361.488.0
6   Төсвийн санхүүжилт  113983.0  113,983.0  113.983.0  135.337.3      361.087.7  361.087.7
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
             
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  215.00    215.0        400.3  400.3
10   Бусад орлогоос       3.355.1
       
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  114.198  91.214.1  114.198.0  106.761.6      361.488.0  331.420.4
12  А.Урсгал зардлын дүн                
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  89.611.70  89.611.70  89.611.7  90.898.4      291.110.1  291.109.90

 

14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  80.454.0  80.454.0  80.454.0  80.454.0      241.362.1  241.362.0
15 Цалин                
16 Үр дүнгийн урамшуулал              20.988.1  20.988.1
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  9.157.7  9.157.7  9.157.7  10.444.4      28.759.9  28.759.8
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  5.939.5  5.798.6  5.939.5  6.692.3      15.265.8  19.105.4
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  402.3  419.9  402.3  469.0      1.311.8  1.206.8
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  804.5  839.8  804.5  938.0      2.623.5  2.413.6
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  402.3  419.9  402.3  469.0      1.331.8  1.206.8
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1.609.1  1.679.5  1.609.1  1.876.1      5.247.0  4.827.2
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  24.586.3  1.602.4  24.586.3  15.863.2      70.377.9  40.310.5
24  Бичиг хэрэг  994.8    994.8        2.984.4  
25  Гэрэл цахилгаан  1.091.5  1091.5  1.091.5  1.512.4      3.175.3  3.791.5
26  Түлш халаалт  5.650.3    5.650.3  3.8396.0      15.067.6  7.481.3
27 Тээвэр шатахуун  105.0    105.0        315.0  85.0
28 Шуудан холбоо  315.3  65.3  315.3  54.0      945.9  161.5
29 Цэвэр бохир ус  852.5  265.6  852.5  455.5      2.557.4  1.713.3
30 Дотоод албан томилолт                
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  457.0    457.0        1.355.6  
32 Эд хогшил худалдан авах              1.046.1  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  994.4    994.4        994.4  
34 Үдийн цай  13.304.6    13.304.6  8.791.2      39.913.8  25.441.8
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  83.4    83.4  426.1      250.0  426.1
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  270.6    270.6        405.9  
39 Эм            
40 Ном хэвлэлийн зардал  134.4    134.4        268.7  33.0
41 Шагнал урамшуулал  69.2    69.2  550.0      91.8  550.0
42 Аудит зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс  83.3    83.3       250.0  
43  Холбооны суваг ашигласны хөлс  180.0  180.0  180.0  180.0  480.0  627.0
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2013 оны 01 сарын 31 ны үлдэгдэл    22.768.9    54.699.7        30.067.6
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл    631.2    631.2        631.2
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1      1  1
52 Ажиллагсад бүгд  132  132  132  132      133  133
53 Удирдах  1  1  1  1      1  1
54 Гүйцэтгэх  99  99  99  99      100  100
55 Үйлчлэх  32  32  32  32      32  32
56 Хүүхдийн тоо  2520  2580  2520  2580  2580  2580

.

Posted in 14-р сургууль, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Leave a Comment »

14-р сургууль: 2013 оны төсвийн зарлагын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн 14-р сургууль
Хаяг байршил: БЗД 13-р хороо ЭТӨЧ
Ерөнхий менежер: В.Цэцгээ
Нягтлан бодогч: Ш.Баттуяа
Харилцах утас: 450785.
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой] 
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Сургуулиуд_Page_02

Posted in 14-р сургууль, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Leave a Comment »

127-р дунд сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 127-р сургууль
Хаяг байршил: 
Ерөнхий менежер: 
Нягтлан бодогч:  
Харилцах утас:  
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..    
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл    
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл    
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН    
6   Төсвийн санхүүжилт    
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих        
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих        
10   Бусад орлогоос        
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН        
12  А.Урсгал зардлын дүн        
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн        
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин        
15 Цалин                
16 Үр дүнгийн урамшуулал        
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл        
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл        
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл        
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл        
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл        
22  ЭМ даатгалын шимтгэл        
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал        
24  Бичиг хэрэг        
25  Гэрэл цахилгаан        
26  Түлш халаалт        
27 Тээвэр шатахуун        
28 Шуудан холбоо        
29 Цэвэр бохир ус        
30 Дотоод албан томилолт        
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх        
32 Эд хогшил худалдан авах        
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл        
34 Үдийн цай        
36 Урсгал засвар        
37 Татвар төлбөр хураамж        
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал        
39 Эм        
40 Ном хэвлэлийн зардал        
41 Шагнал урамшуулал        
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал        
43 Бусад зардал      
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2013 оны 01 сарын 31 ны үлдэгдэл      
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл      
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл      
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл      
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО      
52 Ажиллагсад бүгд      
53 Удирдах      
54 Гүйцэтгэх      
55 Үйлчлэх      
56 Хүүхдийн тоо

.

Posted in 127-р сургууль, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Tagged: | Leave a Comment »

126-р дунд сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 126-р сургууль
Хаяг байршил: 
Ерөнхий менежер: 
Нягтлан бодогч:  
Харилцах утас:  
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН                
6   Төсвийн санхүүжилт                
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН                
12  А.Урсгал зардлын дүн                
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн                
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин                
15 Цалин                
16 Үр дүнгийн урамшуулал                
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл                
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл                
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл                
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл                
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл                
22  ЭМ даатгалын шимтгэл                
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал                
24  Бичиг хэрэг                
25  Гэрэл цахилгаан                
26  Түлш халаалт                
27 Тээвэр шатахуун                
28 Шуудан холбоо                
29 Цэвэр бохир ус                
30 Дотоод албан томилолт                
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                
32 Эд хогшил худалдан авах                
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл                
34 Үдийн цай                
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж                
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал                
39 Эм                
40 Ном хэвлэлийн зардал                
41 Шагнал урамшуулал                
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал                
43 Бусад зардал                
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны 11 сарын 31 ны үлдэгдэл                
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
52 Ажиллагсад бүгд                
53 Удирдах                
54 Гүйцэтгэх                
55 Үйлчлэх                
56 Хүүхдийн тоо  

.

Posted in 126-р сургууль, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Leave a Comment »

102 дугаар сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

# Tusviin guitsetgeliin hagas jiliin tailan (07.15) B (zarim)
 
Байгууллагын нэр: БЗД-ийн 102-р сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 27-р хороо,  Дарь эх 1-р хэсэг
Шууд захирагч: С.Мөнхнасан
Нягтлан бодогч: Д.Отгончимэг
Харилцах утас: 70155669.
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  83577,2  83484,5  100483,6  100608,8  79376,6  79566,8  263437,4  263660,2
6   Төсвийн санхүүжилт  83093,6  83093,6  100275,0  100275,0  79168,1  79168,1  262536,6 262536,7
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  483,6  390,9  208,6  333,8  208,5 398,7
 900,8 1123,5
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  83577,2  65902,1  100483,6 79869,7
 79376,6 96182,5
 263437,4 241955,0
12  А.Урсгал зардлын дүн      100483,6  79869,7        
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  83524,5  65902,1  84612,1  79869,7  79293,3 95812,5
 263117,5  241585,0
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  56518,0  54081,1  58262,0  58580,0  50917,1 66234,4
 168605,5 167360,2
15 Цалин, нэмэглэл урамшил
 50432,3  48531,5  50432,3  52594,4 50917,1  51886,7  152751,3 153012,5
16 Үр дүнгийн урамшуулал      15854,2      14347,7  15854,2 14347,7
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  5600,9  5549,6  7344,9  5985,6  5600,9  6750,2  18546,7 18285,4
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  3564,2  3531,5  333,9  272,1  3564,2 4295,6
 11802,4 11636,2
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  254,6  252,3  333,9  272,1  254,6 306,8
 843,1 831,2
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  509,2  504,5  667,1  544,1  509,2 613,7
 1686,1 1662,3
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  254,6  252,3  333,9  272,1  254,6 306,8
 843,1  831,2
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1018,3  1009,0  1335,4  1088,3  1018,3 1227,3
 3372,0 3324,6
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  27006,5  11821,0  26350,1  21289,7  22775,3 22827,9
 75965,3 55939,4
24  Бичиг хэрэг  1127,5    1127,5    1127,5 288,7
 3382,5 288,8
25  Гэрэл цахилгаан  1173,7  751,7  1173,7  769,4  1067,0  657,7  3414,4 2178,8
26  Түлш халаалт  10347,2  10347,2  10347,2  10347,2  6898,1  6898,1  27592,5 27592,5
27 Тээвэр шатахуун  212,0    212,0    212,0    636,0  
28 Шуудан холбоо  240,6  122,7  240,6  108,4  240,6 225,5
 721,8 456,7
29 Цэвэр бохир ус  1114,5  576,9  1114,5  1018,0  1114,5 1276,7
 3343,5  2872,2
30 Холбооны суваг ашигласны төлбөр
 180,0    180,0    120,0    480,0  
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  348,7    343,2    343,2 92,5
 1035,1  92,5
32 Эд хогшил худалдан авах          438,6    438,6  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  758,7     382,7
  278,1
 758,7 660,8
34 Үдийн цай  11096,9    11096,9  8664,0  11096,9  12297,6  33290,7 20961,6
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  78,0    78,0    78,0 217,0
 234,0 217,0
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  206,5    103,2     308,1
 309,7 308,1
39 Эм      250,0        250,0  
40 Ном хэвлэлийн зардал          38,9 287,9
 77,8 310,4
41 Шагнал урамшуулал  52,7         370,0
 70,0 370,0
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал                
43 Аудит зэрэглэл тогтоох  83,3    83,3    83,3    249,9  
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны 11 сарын 31 ны үлдэгдэл    17582,4    20739,1    16615,7    21705,2
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл        4438,4    19076,0    19076,0
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1  1 1
   
52 Ажиллагсад бүгд  85  95  85  95  95 95
   
53 Удирдах  1  1 1
 1  1 1
   
54 Гүйцэтгэх  63  73  63  73  83 83
   
55 Үйлчлэх  21  21  21  21  11 11
   
56 Хүүхдийн тоо  

.

Posted in 102-р сургууль, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Leave a Comment »

102 дугаар сургууль: 2013 оны төсвийн зарлагын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн 102-р сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 27-р хороо,  Дарь эх 1-р хэсэг
Ерөнхий менежер: С.Мөнхнасан
Нягтлан бодогч: Д.Отгончимэг
Харилцах утас: 70155669.

Posted in 102-р сургууль, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Leave a Comment »

“Баянзүрх” цогцолбор сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: Баянзүрх цогцолбор сургууль
Хаяг байршил: БЗД 8-р хороо, Улаанхуарангийн эцэст
Шууд захирагч: С.Цог
Нягтлан бодогч: Б.Батцэнгэл
Харилцах утас: 480083. 480081.
 
[мянган төгрөгөөр]
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл        4405.2    8984.0    8984.0
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  109925.6 107857.2
 216009.9 212899.0
 81250.2 80918.2
 297260.1 293817.2
6   Төсвийн санхүүжилт  107857.2 107857.2
 212899.0 212899.0
 80207.7 80207.7
 293106.7 293106.7
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  1907.2    2880.2    973.0    3853.2  
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  161.2    230.7    69.5    300.2  
10   Бусад орлогоос            710.5    710.5
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН                
12  А.Урсгал зардлын дүн                
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  109925.6 71224.7
 216009.9 167597.3
 81250.2 102514.8
 297.260.1 272047.0
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  58050.9 53274.5
 116101.8 114827.1
 58050.9 57686.9
 174152.7 172514.1
15 Цалин  58050.9 53274.5
 116101.8 114827.1
 58050.9 57686.9
 174152.7 172514.1
16 Үр дүнгийн урамшуулал      19752.5     16118.3
 19752.5 17909.2
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  6385.5 5944.4
 14943.8 12564.6
 6385.6 8320.9
 21329.4 20885.9
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  4063.4 3813.4
 9509.6 7971.5
 4063.5 5310.5
 13573.1 13985.3
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  290.3  266.4  679.3 574.1
 290.3 376.3
 969.6 862.6
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  580.5 532.7
 1358.5 1148.3
 580.5 752.6
 1939.0 1725.1
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  290.3 266.4
 679.3 574.1
 290.3 376.3
 969.6 862.6
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1161.0 1065.5
 2717.1 2296.5
 1161.0 1505.2
 3878.1 3450.3
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  45489.2 12005.9
 84964.3 40205.5
 16813.7 36507.0
 101778.0 78647.0
24  Бичиг хэрэг  610.0    1220.0    610.0    1830.0  
25  Гэрэл цахилгаан 1543.1
1543.1
 3086.2 3898.9
 1402.8 1401.4
 4489.0 5300.0
26  Түлш халаалт  9702.6 9702.6
 19405.2 18052.6
 6468.4 7000.0
 25873.6 25052.6
27 Тээвэр шатахуун  85.0    170.0    85.0 255.0
 255.0 255.0
28 Шуудан холбоо  157.9 67.8
 315.8 119.9
 157.9 36.7
 473.7 156.6
29 Цэвэр бохир ус  372.0 331.1
 744.0 620.9
 372.0 226.1
 1116.0 847.0
30 Дотоод албан томилолт                
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  767.8    1523.5    755.7 4319.9
 2279.2 4319.9
32 Эд хогшил худалдан авах          784.3    784.3  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  498.0    498.0        498.0  
34 Үдийн цай  5780.6    11561.2 4337.4
 5780.6 6984.6
 17341.8 11322.0
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  91.4    182.8    91.4    274.2  
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  135.5    203.3        203.3  
39 Эм      275.0        275.0 121.0
40 Ном хэвлэлийн зардал  102.3    102.3    102.3 165.0
 204.6 187.5
41 Шагнал урамшуулал  55.7    73.9        73.9  
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал  25324.0 361.3
 25324.0 12966.9
   25324.0 12966.9
43 Бусад зардал  263.3    166.6 209
 203.3    729.9 209.0
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2013 оны 01 сарын 31 ны үлдэгдэл   36632.5
   45301.7    21596.6   21770.2
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    4405.2    8984.0        16276.3
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО    1  1  1        1
52 Ажиллагсад бүгд    110  121 110
       110
53 Удирдах    1  1 1
       1
54 Гүйцэтгэх    71  75 71
       71
55 Үйлчлэх    38  40 38
       38
56 Хүүхдийн тоо  

.

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд:, Баянзүрх цогцолбор сургууль | Leave a Comment »

“Баянзүрх” цогцолбор сургууль: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: Баянзүрх цогцолбор сургууль
Хаяг байршил: БЗД 8-р хороо, Улаанхуарангийн эцэст
Ерөнхий менежер: С.Цог
Нягтлан бодогч: Б.Батцэнгэл
Харилцах утас: 480083. 480081.
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой] 
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Сургуулиуд_Page_20

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд:, Баянзүрх цогцолбор сургууль | Leave a Comment »

85-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 85-р сургууль
Хаяг байршил: БЗД 20 хороо гачуурт тосгоны төв
Шууд захирагч: Ж.Шараа
Нягтлан бодогч: Л.Цэцэгмаа
Харилцах утас: 490017.
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..            41653.98    
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл        17718.36      
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН      80360.1 80360.1
  63350.47
 210304.0 210637.27
6   Төсвийн санхүүжилт  66926.7 66926.7
 80360.1 80360.1
 63017.1 63017.1
 210304.0 210303.9
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
10   Бусад орлогоос            333.37    333.37
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН      80360.1 56424.48
 63017.1    210304.0 174365.13
12  А.Урсгал зардлын дүн  66926.7 49208.34
 80360.1 56424.48
 63017.1    210304.0 174365.13
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  66926.7 49208.34  80360.1 56424.48
 63017.1 68732.3
 210304.0 174365.13
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин      51064.4 35395.85
 38775.0 47182.75
 128614.3 115868.08
15 Цалин  38775 33289.42
 38775.0 35395.85
 38775.0 35675.54
 116324.9  104360.86
16 Үр дүнгийн урамшуулал      12289.4    0.00  11507.21  12289.4 11507.22
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  4265.2 3672.34
 5617.1 3885.72
 4265.2 5168.06
 14147.6 12726.06
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  2714.2 2330.2
 3574.5 2458.99
 2741.21 3247.92
 9002.77 8058.49
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  193.9 176.98
 255.3  187.9  192.87 268.76
 643.07 612.19
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  387.7 332.89
 510.6 353.95
 387.75 471.82
 1286.41 1158.68
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  193.9 166.48
 255.3 176.97
 193.87 235.91
 643.07 579.34
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  775.5 665.79
 1021.3 707.91
 775.5 943.65
 2572.28 2317.36
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  23575.0 12246.59
 23678.6 17142.91
 19976.9 16381.49
 67542.1 45770.99
24  Бичиг хэрэг  367.1    367.1 250.9
 367.1 0.00
 1101.4 90.9
25  Гэрэл цахилгаан  563.2 867.09
 563.2 428.53
 512.0 467.53
 1638.4 1763.15
26  Түлш халаалт  10907.9 10907.9
 10907.9 10907.0
 7272.0 7272.0
 29087.8 29086.9
27 Тээвэр шатахуун  90.0    90.0    90.0 85.0
 270.0 85.0
28 Шуудан холбоо  95.0 45.6
 95.0    95.0 38.26
 285.1 154.77
29 Цэвэр бохир ус  214.1    214.1 180.0
 214.1 0.00
 642.2 180.0
30 Дотоод албан томилолт  183.2    183.2    0.00 8.40
 366.4 8.40
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  316.5    311.6    311.6 155.0
 939.7 315.0
32 Эд хогшил худалдан авах          467.9 0.00
 467.9 0.00
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  339.8      87.6  0.00 93.6
 339.8 181.2
34 Үдийн цай  408.5    4008.5 1871.47
 4008.5 3962.1
 12025.5 5833.57
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  48.1    48.1    48.1 0.00
 144.4 0.00
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  81.6    40.8    0.00 0.00
 122.3 0.00
39 Эм      250        250.0 0.00
40 Ном хэвлэлийн зардал  58.3      330.  58.3 49.7
 116.5 82.7
41 Шагнал урамшуулал  20.8    6.8     20.0
 27.6 20.0
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал                
43 Бусад зардал      6592.3 3313.5
 6532.3 4229.0
 19717.1 7969.4
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны  сарын  ны үлдэгдэл   17718.36
           36272.14
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл    17718.36    41653.98    36272.15    36272.14
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    2242.2            
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1 1
 1 1
   1    1
52 Ажиллагсад бүгд  71 71
 71 71
   71    71
53 Удирдах  45 45
 45 45
   45    1
54 Гүйцэтгэх  25 25
 25 25
   25    45
55 Үйлчлэх                25
56 Хүүхдийн тоо  

.

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд:, 85-р сургууль | Leave a Comment »

84-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 84-р сургууль
Хаяг байршил: 18-р хороо,  Намянжугийн гудамж
Шууд захирагч: С.Марта
Нягтлан бодогч: Д.Мөнхтайван
Харилцах утас: 453489.
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  135665.6 138445.6
 285412,5  150521,6      404826.9 415630.1
6   Төсвийн санхүүжилт  135665.6 135665.6
 285412,5 149746,9
     404826.9 404827.0
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих   2780.0
  714,7
       10143.1
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих        60,0        660.0
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  135665.5 99220.7
 285412,4 116526,8
     404827.0  361667.4
12  А.Урсгал зардлын дүн  84410.0 83168.9
 84410,0        84410.0  
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  43385.1 7074.1
           
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  92280.4 92146.6
 212413,1 82804,9
     304693.7 300523.2
15 Цалин  83135.5 83097.1
 166271,0 82804,0
     249406.6 248541
16 Үр дүнгийн урамшуулал      25092,2        25092.2 22398.6
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  9144.9 9049.5
 21049,9 9000,0
     30194.9 29583.6
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  5819.5 5724.1
 13395,4 9000,0
     19214.9 18603.6
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  415.7 415.7
 956,8 0,00
     1372.5 1372.5
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  831.3 831.3
 1913,6 0,00
     2745.0 2745.0
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  415.7 415.7
 956,38 0,00
     1372.5 1372.5
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1662.7 1662.7
 3827,3 0,00
    5490.0
5490.0
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  43385.1 7074.1
 72999,3 24721,9
     100133.3 61144.2
24  Бичиг хэрэг  1274.5 71.8
 2549,0 1758,5
     3823.4 1830.3
25  Гэрэл цахилгаан  2082.9 2661.3
 4165,8 1873,6
     6059.3 6722.2
26  Түлш халаалт  7495.9 3537.5
 14991,8 7064,6
     19989.0 16556.3
27 Тээвэр шатахуун  102.0    204,0 200,0
     306.0 300.0
28 Шуудан холбоо  332.8 40.0
 665,6 112,1
     998.5 346.0
29 Цэвэр бохир ус  1517.9 612.3
 3035,8 340,3
     4553.8 3379.6
30 холбооны суваг
     360,0 100,0
       
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  482.4 151.2
 957,2 273,2
     1432.0 517.0
32 Эд хогшил худалдан авах              608.7 0.00
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  1049.6    1049,6        1049.6 00.00
34 Үдийн цай  15571.7    31143,4 12999,6
     46715.1 31072.8
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  81.7    163,4        245.0 0.00
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  285.6    428,4        428.4 0.00
39 Эм      250,0        250.0 0.00
40 Ном хэвлэлийн зардал  75.8    75,8        151.6 0.00
41 Шагнал урамшуулал  73.0    96,9        96.9 0.00
42  нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал  12696.0    12696,0 0,00
     12969.0 180.0
43 Бусад зардал  263.3    166,6 0,00
     730.0 200.0
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны 11 сарын 31 ны үлдэгдэл                
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл   39224.9
   33994,8      0.00 53962.7
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1 1
   1        1
52 Ажиллагсад бүгд   156
   156        156
53 Удирдах    1    1        1
54 Гүйцэтгэх    124    124        124
55 Үйлчлэх    31    31        31
56 Хүүхдийн тоо    2900  2900  2900

.

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд:, 84-р сургууль | Leave a Comment »

79-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 79-р сургууль
Хаяг, байршил: УБ хот, БЗД-ийн 9. 17-р хороо, шар хадны эцэст
 Шууд захирагч:Д.Болд
Нягтлан бодогч: Б.Хулан
Харилцах утас: 460353, 70153349.
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    532.8            
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  156697.0  155896.1  165494.7  165286.6  131347.0  131338.9  453538.7  453361.6
6   Төсвийн санхүүжилт  155896.1  155896.1  165096.6  165096.6  130948.9  130948.9  451941.6  451941.6
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  667.5    340.6    340.6  840.0  1348.7  840.0
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  133.4    57.5    57.5  390.0  248.4  580.0
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  156696.8  116502.5  165494.7  126508.8  131346.8  166970.7  452378.6  412782.09
12  А.Урсгал зардлын дүн  156696.8  116502.5  165494.7  126508.8  131346.8  169970.7  452378.6  412782.09
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  137396.3  116502.5  165494.7  126508.8  131346.8  169970.7  432754.1  412545.5
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  90108.7  85420.6  116045.3  86839.9  90108.7  114802.3  296262.7  287062.8
15 Цалин  90108.7  85420.6  86694.2  86839.9  86694.2  89196.7  270326.1  261457.3
16 Үр дүнгийн урамшуулал      25936.6      25605.6  25936.6  25605.5
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  9911.9  9482.9  12765.0  9622.9  9911.9  12668.3  32588.8  31774.2
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  6307.6  6034.6  8123.2  6123.7  6307.6  8061.7  20738.4  20219.9
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  450.5  431.0  580.2  699.8  450.5  921.3  1481.2  2052.2
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  901.1  862.0  1160.5  874.8  901.1  1151.7  2962.7  2888.5
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  450.5  431.0  580.2  175.0  450.5  230.3  1481.2  836.3
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1802.2  1724.1  2320.9  1749.6  1802.2  2303.3  5925.3  5777.1
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  56496.2  21598.9  36684.4  30046.0  31326.2  42500.1  123047.1  93708.4
24  Бичиг хэрэг  1159.7    1159.7 72.5  1159.7  88.0  2319.4  160.5
25  Гэрэл цахилгаан  3555.5  2472.8 3555.5  1952.3  3232.3  2454.7  10343.3  6879.8
26  Түлш халаалт  15292.4  15292.4  15292.4  15292.4  10194.9  17194.9  40779.7  47779.7
27 Тээвэр шатахуун  85.9    85.9    85.9  85.0  257.7  85.0
28 Шуудан холбоо  300.2  78.9  300.2  127.4  300.2  40.9  900.6  247.2
29 Цэвэр бохир ус  3665.2  3655.2  3665.2  4008.7  3665.2 4512.6   10995.6  12176.5
30 Эд хогшил худ авах          464.4  200.0  464.4  200.0
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  552.8    544.2    544.2  4599.5  1641.2  4599.5
32 Эм      250.0        250.0  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  946.9  99.5    121.0    247.2  946.9  467.6
34 Үдийн цай  11324.6    11324.6  8240.2  11324.6  12754.8  33973.8  20995.0
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  90.6    90.6    90.6    271.8  
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  257.7    128.8        386.5  
39 Холбооны суваг ашигласны хөлс  180.0    180.0  209.0  120.0  27.5  480.0  236.5
40 Ном хэвлэлийн зардал  60.9      22.5  60.9  95.0  121.8  117.5
41 Шагнал урамшуулал  73.2    24.0        97.2  
42 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох тэтгэмж  19047.3            19047.3  
43 Аудитын зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс  83.3    83.3    83.3    249.9  
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны  сарын  ны үлдэгдэл    39393.6   38777.8    40579.5    40579.5
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО    1    1    1    
52 Ажиллагсад бүгд    170    170    170    
53 Удирдах    1    1    1    
54 Гүйцэтгэх    122    122    122    
55 Үйлчлэх    47    47    47    
56 Хүүхдийн тоо  

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд:, 79-р сургууль | Leave a Comment »

55-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 55-р сургууль
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо, НДХ-ийн урд талд
Шууд захирагч: Ч.Ганбилэг
Нягтлан бодогч: Ц.Чимэгсайхан
Харилцах утас: 455447.
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..        5053.9    22261.9    
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл            22261.9    
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  69458.7 69458.7
 86407.3 76347.6
 68312.6 68670.5
 223818.6 224476.8
6   Төсвийн санхүүжилт  69458.7 69458.7
 86047.3 86047.3
 68312.6 68312.6
 223818.6 223818.6
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих        300.3    357.9   658.2
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  69458.7 64404.8
 86047.3 69139.6
 66312.6 84046.8
 223818.6 217591.2
12  А.Урсгал зардлын дүн  69458.7 64404.8
 86047.3 69139.6
 66312.6 84046.8
 223818.6 217591.2
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн                
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  54706.9 54706.9
 69745.6 54706.9
 54706.9 69535.7
 179159.4 178949.5
15 Цалин  54706.9 54706.9
 54706.9 54706.9
 54706.9 54706.9
 164120.7 164120.7
16 Үр дүнгийн урамшуулал      15038.7     14828.8
 15038.7 14828.8
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  6017.7 6017.8
 7672.1 6410.3
 6017.7 7279.5
 19707.5 19707.5
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  3829.5 3732.0
 4882.3 4079.2
 3829.5 4370.6
 12541.3 12181.7
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  273.5 285.7
 348.7 291.4
 273.5 363.6
 895.7 940.7
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  547.1 571.5
 697.5 582.8
 547.1 727.2
 1791.7 1881.5
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  273.5 285.7
 348.7 291.4
 273.5 363.6
 895.7 940.7
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1094.1 1142.9
 1394.9 1165.5
 1094.1 1454.5
 3583.1 3762.9
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  8734.1 3680.1
 8629.6 8022.4
 5588.0 7231.6
 24951.7 18934.2
24  Бичиг хэрэг  250.0    250.0 130.0
 250.0    750.0 130.0
25  Гэрэл цахилгаан 759.0
759.1
 759.1 2354.8
 690.1 460.1
 2208.3 3574.1
26  Түлш халаалт  3383.1 2648.0
 3383.1 3200.0
 255.4 2945.0
 9021.6 8793.0
27 Тээвэр шатахуун  78.0    78.0   78.0 255.0
 234.0 255.0
28 Шуудан холбоо  80.0 80.0
 80.0 80.0
 80.0 85.0
 240.0 245.0
29 Цэвэр бохир ус  578.3 192.9
 578.3 286.0
 578.3    1734.0 478.9
30 Дотоод албан томилолт                
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  265.7    261.5    261.5 92.5
 788.7 92.5
32 Эд хогшил худалдан авах          421.3    421.3  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  233.8      233.6      233.8 233.6
34 Үдийн цай  2652.2    2652.2 1608.0
 2652.2 2334.0
 7956.6 3942.0
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  40.3    40.3    40.3 88.0
 120.9 88.0
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  57.9    29.0        86.9  
39 Эм      250.0        250.0  
40 Ном хэвлэлийн зардал  77.6     75.0
 77.6 77.0
 155.2 152.0
41 Шагнал урамшуулал  14.8    4.8     895.0
 19.6 895.0
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал                
43 Бусад зардал  263.3    263.3 55.0
 120  729.9 55.0
 
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны 11 сарын 31 ны үлдэгдэл           6885.6
   6885.6
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл   5053.9
  22261.9
   6885.6    6885.6
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл        91.2        
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    4325.9    3870.2    8063.3    8063.3
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1 1
 1  1  1 1
   1
52 Ажиллагсад бүгд  91 83
  83
 91  83    83
53 Удирдах  1 1
   1  1  1    1
54 Гүйцэтгэх  70 71
   71  70  71    71
55 Үйлчлэх  20 11
   11  20  11    11
56 Хүүхдийн тоо    526  526  526  526

.

Posted in 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ, 55-р сургууль, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Leave a Comment »

53-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 53-р сургууль
Хаяг байршил: 16-р хороо 16-р хороолол
Шууд захирагч: О.Бат-Өлзий
Нягтлан бодогч: Г.Оюунчимэг
Харилцах утас: 453177
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..        44.131.8    31.695.7    
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  914.140.9  914.140.9  99.901.7  99.157.2  78.361.4  77.923.9  289.960.7  287.286.8
6   Төсвийн санхүүжилт  110.205.7  110.205.7  99.157.2  99.157.2  77.616.9  77.616.9  286.979.8  286.979.8
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих 1.282.1        654.1    2.590.3  
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих 209.7        90.4  307.0  390.6  307.0
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  111.697.5  66.073.9  90.901.7  111.593.3  78.361.5  100.044.6  289.960.7  277.711.8
12  А.Урсгал зардлын дүн  111.697.5  66.073.9  99.901.7  111.593.3  78.361.5  100.044.6  289.960.7  277.711.8
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  64.635.5  64.635.4  85.157.7  65.411.1  64.635.5  84.292.4  214.446.6  214.338.9
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  58.230.1  58.230.1  58.230.1  58.230.1  58.230.1  58.085.9  174.690.4  174.546.1
15 Цалин                
16 Мөнгөн урамшуулал      18.523.6      18.425.9  18.504.7  18.425.9
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  6.405.3  6.405.3  8.440.9  7.181.0  6.405.4  7.665.1  21.251.5  21.251.4
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  4.076.1  4.000.2  5.371.5  4.683.9  4.076.1  4.348.6  13.523.6  13.032.7
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  291.2  300.6  383.7  312.2  291.2  414.6  966.0  1.027.4
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  582.3  601.3  767.3  624.2  582.3  829.1  1.932.0  2.054.6
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  291.2  300.6  383.7  312.2  291.2  414.6  966.0  1.027.4
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1.164.6  1202.6  1.534.7  1.248.5  1.164.6  1.658.2  3.863.9  4.109.3
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  47.062.0  1.438.5  14.726.0  46.182.2  13.726.0  15.752.2  75.514.1  63.372.9
24  Бичиг хэрэг  767.7    767.7  1.207.5  767.7  910.0  2.303.2  2.117.5
25  Гэрэл цахилгаан  451.4  451.4  451.4  804.6  410.4  388.8  1.313.3  1.644.8
26  Түлш халаалт  3.705.9  610.6  3.705.9  3.322.4  2.470.6  3.621.5  9.882.3  7.554.5
27 Тээвэр шатахуун  85.0    85.0    85.0  95.0  255.0  95.0
28 Шуудан холбоо  198.8    198.8  46.8  198.8  45.6  596.3  92.4
29 Цэвэр бохир ус  822.5  376.5  822.5  443.2  822.5  312.6  2.467.4  1.132.3
30 Эм
     250.0  176.8      250.0  176.8
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  514.1    506.0  1.017.5      1.526.1  1.670.2
32 Эд хогшил худалдан авах          609.5    609.5  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  626.8      465.0    161.0  626.8  626.0
34 Үдийн цай  7.483.4    7.483.4  6.952.8  7.483.4  8.837.4  22.450.2  15.790.2
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  87.8    87.8    87.7  632.6  263.5  632.6
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  170.6    85.3        255.9  
39 Аудит зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс  83,3    83.3    83.3    250.0  
40 Ном хэвлэлийн зардал  81.0      81.0  95.0    161.9  95.0
41 Шагнал урамшуулал  57.7            76.7  
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал  31.746.0      31.745.6      31.746.0  31.745.6
43 Холбоо суваг ашигласны хөлс
180.0
   180.0    120.0  115.5  480.0  115.5
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны 11 сарын 31 ны үлдэгдэл        31.695.7    9.575.0    9.575.0
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл    44.131.8            
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    2.218.3    6.093.2    6.093.2    13.876.3
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1    1  1  1
52 Ажиллагсад бүгд  108.0  111  108  111    111  108  111
53 Удирдах  1  1  1  1    1  1  1
54 Гүйцэтгэх  94  97  94  97    97  94  97
55 Үйлчлэх  13  13  13  13    13  13 13
56 Хүүхдийн тоо  

.

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 53-р сургууль, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Leave a Comment »

44-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 44-р сургууль
Хаяг, байршил: БЗД -ийн   16 хороо 16 хороолол 
Шууд захирагч: Л.Сувдаа
Нягтлан бодогч: Г.Ганцэцэг
Харилцах утас: 454460.
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  125535,4  121928,4  139563,5  140285,6  111209,0  111209,0  376379,5  369532,5
6   Төсвийн санхүүжилт  121619,2  121619,2  137534,6  137534,6  109180,1  109180,1  368333,9 368333,9
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  3916,2    1998,0  464,9  1998,0 2028,9
 8045,6 1198,6
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих    309,2  30,9    30,9      
10   Бусад орлогоос        2286,1        
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  125607,1  95065,4  139563,5  109572,6  139563,5 145627,0
 376130,0 350265,1
12  А.Урсгал зардлын дүн                
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  88909,2 88351,3
 114963,1  88944,4  114963,1 89335,2
 364292,5 338624,2
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  80098,4  79540,5  103570,4  79950,1  103570,4 78154,8
 263767,2 261079,4
15 Цалин  80098,4  79540,5  80098,4  79950,1  80098,4 78154,8
 240295,2 237645,5
16 Үр дүнгийн урамшуулал      23472,0     23433,8
 23472,0 23433,8
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  8810,8  8810,8  11392,7  8994,2  8810,8 11180,4
   
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  5606,9  5606,8  7249,9  5723,6  5606,9 7411,2
 18463,7 18741,7
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  400,5  640,8  517,9  654,1  400,5 848,5
 1318,9 2143,4
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  801,0  800,9  1035,7  817,6  801,0 1004,5
 2637,7 2623,1
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  400,5  160,1  517,9  163,5  400,5 174,2
 1318,9 497,9
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1602,0  1601,9  2071,4  1635,3  1602,0  1741,9  5275,4 4979,2
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  36697,9  6714,0    20628,2    32857,9  71510,7 48559,3
24  Бичиг хэрэг  914,4    914,4    914,4 548,2
 2743,2 548,2
25  Гэрэл цахилгаан  1369,7  1330,1  1369,7  1448,4  1245,2 1619,3
 3984,6 4397,9
26  Түлш халаалт  7424,7  3863,6  7424,7  4010,1  4949,8 2932,1
 19799,2 10805,8
27 Тээвэр шатахуун  85900,0    85,9  150,0  85,9 75,0
 257,7 255,0
28 Шуудан холбоо  265,6  12,8  265,6  135,6  265,6 100,7
 796,8  249,2
29 Цэвэр бохир ус  1507,4  1507,4  1507,4  3392,9  1507,4    4522,2 4900,3
30 Аудит зэрэглэл тогтоох  83,3    83,3    83,3      
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  1075,4    1058,5    1058,5 1634,2
 3192,3 1634,2
32 Эд хогшил худалдан авах          668,1    668,1  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  837,6      316,5   495,0
 837,6 811,5
34 Үдийн цай  11176,1    11176,1  10932,6  11176,1  13645,2  33528,3 24577,8
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  137,8    137,8    137,8 30,0
 413,4 30,0
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  227,9    114,0          
39 Эм      250,0     249,6
 250,0 249,6
40 Ном хэвлэлийн зардал  87,8      33,0  87,8 96,5
 175,6 129,5
41 Шагнал урамшуулал  101,4    33,2        134,6  
42 Тэтгэвэт гархад нь олгох дэмжлэг
           11222,9  11222,9 11222,9
43 Холбооны суваг ашигласны хөлс
 180,0    180,0  209,0  120,0 209,0
 480,0 418,0
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2013 оны 01 сарын 31 ны үлдэгдэл    26862,9    30713,0    19267,4    19267,4
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    881,0            
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1  1 1
   
52 Ажиллагсад бүгд  149  149  149  149  149 149
   
53 Удирдах  1  1  1  1  1 1
   
54 Гүйцэтгэх  108  108  108  108  108 108
   
55 Үйлчлэх  40  40  40  40  40 40
   
56 Хүүхдийн тоо  1284  2169  1284  2169  1284 2169

.

Posted in 44-р сургууль, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Leave a Comment »

33-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 33-р сургууль
Хаяг байршил: БЗД 3-р хороо, 12-р хороолол
Шууд захирагч: З.Янжмаа
Нягтлан бодогч: Х.Сарантуяа
Харилцах утас: 451685.
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..        68.838.8    96.024.1    
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл   1.132.4
   1.132.4        1.132.4
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл            20.457.37    
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  183.626.5  188.096.8  162.643.2  159.895.0  135.580.2 134.708.75
 481.849.9  482.700.69
6   Төсвийн санхүүжилт  177.478.7  177.478.7  159.539.6  159.539.6  132.476.6  132.476.6  469.494.9  469.494.9
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  5.730.4  10.598.2  2.923.6    2.923.6  1010.0  11.577.6  11.608.2
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  417.4  19.9  180.0  355.4  180.0  1.222.1  777.4  1.597.6
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  183.626.5  119.258.0  162.643.2  132.709.7  135.580.2  214.130.07  481.849.9  466.097.8
12  А.Урсгал зардлын дүн  183.626.5  119.258.0  162.643.2  132.709.7  135.580.2  214.130.07  481.849.9  466.097.8
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  138.061.6  118.423.0  162.418.3  132.709.7  135.580.2  167.447.36  436.420.1  418.580.1
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  98.065.1  98.065.1  121.023.5  98.765.8  98.065.1  121.323.5  317.153.7  318.154.4
15 Цалин  98.065.1  98.065.1  98.065.1  98.765.8  98.065.1  98.365.1  294.195.3  295.196.0
16 Үр дүнгийн урамшуулал      22.958.4      22.958.4  22.958.4  22.958.4
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  10.787.2  10.787.2  13.312.7  12.311.8  10.787.3  10.787.2  34.887.2  33.886.2
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  6.864.6  7.377.3  8.471.6  7.851.9 6.864.7  8.047.5  28.544.1  26.820.5
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  490.3  843.1  605.3  897.3  490.3    1.585.9  1.740.5
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  980.7  467.3  1.210.2  1.113.2  980.7    1.585.7  222.6
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  490.3    605.1  222.6  490.3    3.171.7  1.580.5

 

22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1.961.3  2.099.4  2.420.5  2.226.5  1.961.3  2.739.7  6.343.1  7.065.7
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  29.209.3  9.570.76  28.082.1  21.632.0  26.727.8  35.336.6  84.379.2  66.539.4
24  Бичиг хэрэг  1.077.6  272.5  1.077.6  1.176.4  1.077.6  1.402.8  3.232.8  2.851.7
25  Гэрэл цахилгаан  1.269.2  1.688.7  1.269.2  1.208.5  1.153.8  1.156.01  3.692.2  3.692.2
26  Түлш халаалт  6.532.4  3.630.0  6.5320.4  3.965.8  4.354.9  3.589.5  17.419.7  11.185.5
27 Тээвэр шатахуун  150.0  163.8  150.0  85.0  150.0  85.0  450.0  333.8
28 Шуудан холбоо  336.7  68.6  336.7  90.8  336.7  83.3  1.010.1  242.7
29 Цэвэр бохир ус  2.224.7  3.518.2  2.224.7  4.065.3  2.224.7  2.230.42  6.674.1  9.813.95
30 Дотоод албан томилолт                
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  1.599.6    1.574.5    1.574.5  5.099.8  4.748.6  5.099.8
32 Эд хогшил худалдан авах                
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  1.062.0      1.047.6      1.062.0  1.047.6
34 Үдийн цай  14.255.0        14.255.0  19.708.8  42.765.0  29.668.3
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  184.2    184.2    184.2  30.0  552.6  30.0
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  289.0      144.5    411.0  433.5  411.0
39 Эм      250.0        250.0  
40 Ном хэвлэлийн зардал  145.6  228.8    33.0  145.6  376.0  291.2  637.8
41 Шагнал урамшуулал  137.1  835.0  44.9        182.0  835.0
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал  45.247.8        46.682.7  45.247.8  46.682.7
43 Бусад зардал  90.853.1      128.2  1.270.8  2.351.5    
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2013 оны 01 сарын 31 ны үлдэгдэл    68.838.8    96.024.1
   16.602.8    16.602.8
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл    68.838.8    96.024.1    16.602.8    
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл    1.132.4            
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    7.993.6    20.459.3    40.517.8    
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1.0  1.0  1  1    1  1  1
52 Ажиллагсад бүгд  163.0  163.0  163  163    163  163  163
53 Удирдах  1.0  1.0  1  1    1  1  1
54 Гүйцэтгэх  119.0  119.0  119  119    119  119  119
55 Үйлчлэх  43.0  43.0  43  43
 43  43 43
56 Хүүхдийн тоо  

.

Posted in 33-р сургууль, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Leave a Comment »

21-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 21-р сургууль
Хаяг байршил: БЗД-ийн 6 хороо Оюутны хотхон
Шууд захирагч: Л.Уранчимэг
Нягтлан бодогч: Ж.Гантуяа
Харилцах утас: 450532.
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..            23.559.3    
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл            23.559.3    
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  71.566.1  66.390.6  86.399.4  83.766.0  70.049.1 76.615.7
 228.014.6 226.772.3
6   Төсвийн санхүүжилт  66.390.6  66.390.6  83.766.0  83.766.0  67.415.7 67.415.7
 217.572.3  217.572.3
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  5085.9    2.594.8    2.594.8  8.800.0  10.275.5 8.800.0
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  89.6    38.6    38.6  400.0  166.8 400.0
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  71.566.1  60.971.9  86.399.4  65.625.4  70.049.1  84.309.7  228.014.6 210.907.0
12  А.Урсгал зардлын дүн  71.566.1  71.566.1  86.399.4  65.625.4  70.049.1  84.309.7  228.014.6 210.907.0
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  71.476.5  60.971.9  86.370.1  65.625.4  70.049.1  84.309.7  227.895.6  210.907.0
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  52.155.2  50.940.5  65.951.3  51.477.1  52.155.2  67.209.1  170261.8 169.626.7
15 Цалин  52.155.2  50.940.5  52.155.2  51.477.1  52.155.2  53.707.5  156.465.7 156.125.1
16 Үр дүнгийн урамшуулал      13.796.1      13.501.6  13.796.1 13.501.6
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  5.737.1  5.733.3  7.254.6  5.949.6  5.737.1  7.045.8  18.728.3 18.728.7
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  3.650.9  3.695.7  4.616.6  2.161.2  3.650.9  4.559.1  11.918.3  12.452.5
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  260.8  254.7  329.7  204.8  260.7  134.4  851.2 339.3
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  521.6  509.4  659.5  1.023.9  521.6  672.1  1.702.6 1.696.3
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  260.7  254.7  329.8  511.9  260.8  336.0  851.3 848.1
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1.043.1  1.018.8  1.319.0  2.047.8  1.043.1  1.344.2  3.405.2 3.392.5
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  13.584.2  4.298.1  13.164.2  8.198.7  12.156.8  10.054.8  38.905.2 22.551.6
24  Бичиг хэрэг  590.1    590.1    590.1  82.5  1.770.2 82.5
25  Гэрэл цахилгаан  840.8  840.8  840.7  974.0  764.3  948.4  2.445.9 2.763.3
26  Түлш халаалт  4.287.1  2.716.4  4.287.1  3.004.7  2.858.1  2.462.4  11.432.2 8.183.5
27 Тээвэр шатахуун  93.5    93.5    93.5    280.5  
28 Шуудан холбоо  152.8  85.6  152.8  65.5  152.8  221.3  458.3 372.3
29 Цэвэр бохир ус  616.8  616.8  616.8  775.9  616.8  621.3  1.850.5  2.014.0
30 Дотоод албан томилолт                
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  1.320.7    1.300.0    1.300.0  142.5  3.920.6 142.5
32 Эд хогшил худалдан авах          771.7     771.7  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  481.8          160.0  481.8 160.0
34 Үдийн цай  4.562.8    4.562.9  3.297.6  4.562.8  5.372.4  13.688.7 8.670.0
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  141.4  38.5  141.4  81.0  141.4    424.1 119.5
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  131.1    65.6        196.7  
39 Эм        250.0      250.0  
40 Ном хэвлэлийн зардал  102.0        102.0  44.0  204.0  44.0
41 Шагнал урамшуулал  89.6    29.3        119.0  
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал                
43 Бусад зардал 262.5    263.3    203.3    250.0  
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2013 оны 01 сарын 31 ны үлдэгдэл    5.418.7    18.140.6
   15.865.3    15.865.3
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл    5.418.7    18.140.6    15.865.3    15.865.3
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1    1    1
52 Ажиллагсад бүгд  92  92  92  92    92    92
53 Удирдах  1  1  1  1    1    1
54 Гүйцэтгэх  68  68  68  68    68    68
55 Үйлчлэх  23  23  23  23    23    23
56 Хүүхдийн тоо    1350  1350  1350  1350  1350

.

Posted in 21-р сургууль, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Leave a Comment »

“Амгалан” цогцолбор сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: “Амгалан” цогцолбор сургууль
Хаяг байршил: БЗД-ийн 8-р хороо, УС-15 хотхон
Шууд захирагч: О.Нямаа
Нягтлан бодогч: Д.Баярцэцэг
Харилцах утас: 460168. 
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  176719.4  172423.7  164013,3  159317,6 123507.3  125278.0  461681,4  456169,3
6   Төсвийн санхүүжилт  171573.7  171573.7  158867,6  158867,6  120920.1  120920.1  451361,4  451361,4
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт              
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  4662.1  850.0  4662,1  450,0  2378.6  4017.9  9419,2  4467,9
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  483.6    483,6    208.6  340.0  900,8 340,0
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  176719.4  100389.5  161454,8  267341,6  161454.8  152365.1  461681,4  405572,7
12  А.Урсгал зардлын дүн                
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  130022.9  100389.5  161419,2  267341,6  123507.4  152365.1  414949,3  386525,4
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  83447.8  83445.8  112486,8  83557,4  83447.9  110878.2  279382,5  277981,5
15 Цалин  83447.8  83445.8  83447,9  83557,4  83447.9  83432.7  250343,6  250536,0
16 Үр дүнгийн урамшуулал      29038,9      27445.5  29038,9  27445,5
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  9179.3    12373,5  21352,8  9179.3  9179.3  30732,1  30532,1
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  5841.4    7874,1  13615,5  5841.4 5841.4
 19556,8  19456,9
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  417.2    562,4  979,6  417.2 417.2
 1396,9  1396,8
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  834.5    1124,9  1959,4  834.5 834.5
 2793,8  2793,9
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  417.2    562,4  979,6  417.2 417.2
 1396,9  1396,8
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1669.0    2249,7  3818,7  1669.0  1669.0  5587,7 5487,7
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  37395.8  16943.7  36558,9  162431,3  30880.2  32307.6  104834,7 78011,8
24  Бичиг хэрэг  1012.4    1012,4    1012.4  50.0  3037,1 50,0
25  Гэрэл цахилгаан  508.3  1505.2  508,3  637,7  462.1 1339.3
 1478,6 3482,2
26  Түлш халаалт  19148.3  13872.8  19148,3  15453,4  12765.6  14663.1  51062,2  43989,2
27 Тээвэр шатахуун  108.0  85.0  108,0  85,0  108.0    324,0 170,0
28 Шуудан холбоо  262.1  23.4  262,1  15,3  262.1  18.9  786,3 57,7
29 Цэвэр бохир ус  1408.7  1248.3  1408,7  1287,7  1408.7 1275.9
 4226,1 3811,9
30 Холбооны суваг ашигласны түрээс  360,0  209,0  360,0  209,0  240.0 209.0
 960,0 627,0
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  1404.4    1382,4    1382.4  92.5  4169,2 92,5
32 Эд хогшил худалдан авах          1106.8    1106,8  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  826.6         818.0
 826,6  818,0
34 Үдийн цай  11740.4  11740,4  11740,4 11072,4
 11740.4  13482.0  35221,2  24554,4
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  157.5    157,5    157.5    472,4  
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  224.9    112,5        337,4  
39 Эм      275,0        275,0  250,0
40 Ном хэвлэлийн зардал  150.9            301,8  109,0
41 Шагнал урамшуулал  108,9    35,6        144,5  
42 Тэтгэвэрт гархад нь олгох нэг удаагын тэтгэмж
 4687,6          19047,3  46587,6  19047,3
43 Аудит зэрэглэл тогтоох
 83,3    83,3  83.3    250,0  
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны ,,, сарын ,,, ны үлдэгдэл    72034,3   97681,1    27087,1    50596,6
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл            9006,8    9006,8
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1  1 1
   
52 Ажиллагсад бүгд  164  164  164  164  164 164
   
53 Удирдах  1  1  1  1  1 1
   
54 Гүйцэтгэх  125  125  125  125  125 125
   
55 Үйлчлэх  38  38  38  38  38 38
   
56 Хүүхдийн тоо    2233  2233 2233

.

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд:, Амгалан цогцолбор сургууль | Leave a Comment »

120-р дунд сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 120-р сургууль
Хаяг байршил: Хужирбулан, 28-р хороо,
Шууд захирагч: С.Гэрэл
Нягтлан бодогч:  Л.Оюунтуяа
Харилцах утас: 99866300, 99135148. 
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  51.396.5  51.396.5  58.097.3  58.097.3  48.028.6  48.28.6  157.522.2  157.222.2
6   Төсвийн санхүүжилт  51.396.5  51.396.5  58.097.3  58.097.3  48.028.6  48.028.6  157.522.2  157.522.2
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  51.396.5  24.196.4  58.097.3  27.555.2
 48.028.6  46.611.2  157.522.2  98.363.0
12  А.Урсгал зардлын дүн  51.396.5  24.196.4  58.097.3  27.555.2  48.028.6  46.611.2  157.522.2  98.363.0
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  34.348.2  15.436.8  34.348.2  18.246.0  38.126.5  32.193.9  115.147.4  65.876.9
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  34.348.2  13.929.9  34.348.2  18.246.0  34.348.2  26.497.0  103.044.6  58.672.9
15 Цалин                
16 Үр дүнгийн урамшуулал            6.717.2  69.81.8  6.717.2
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  3.778.4  1.506.9  4.546.3
   3.778.3  5.696.9  12.102.8  7.204.0
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  2.404.4  958.9  2.893.1    2.404.4  3.625.3  7.701.8  4.584.4
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  274.8  109.6  330.6    274.8  414.3  880.2  523.9
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  343.5  137.0  413.3    343.4  517.9  1.100.2  654.9
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  68.7  27.4  82.7    68.7  103.6  220.1  131.0
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  687.0  274.0  826.6    687.0  1.035.8  2.200.5  1.309.8
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  13.269.9  8.759.6  19.202.8  9.309.2
 9.902.1  14.417.3  42.374.8  32.486.1
24  Бичиг хэрэг  1.096.4    1.096.4  1.030.0  1.096.4  511.9  3.289.2  1.541.9
25  Гэрэл цахилгаан  1.219.0
 335.1  1.219.0  406.7  1.108.2  529.2  3.546.2  1.271.0
26  Түлш халаалт  6.500.0
 6.300.0  6.500.0  6.000.0  4.333.4  4.200.0  17.333.4  16.500.0
27 Тээвэр шатахуун  100.0
   100.0
   100.0    300.0  
28 Шуудан холбоо  345.0    345.0    345.0    1.035.0  
29 Цэвэр бохир ус  1.099.6  960.0  1.099.6  1.020.0  1.099.6  840.0  3.298.8  2.820.0
30 Дотоод албан томилолт                
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  674.1  1.164.5  663.5  569.5  663.5  766.4  2.001.1  2.500.4
32 Эд хогшил худалдан авах          664.1    664.1  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  1.233.4      250.0    518.2
 1.233.4  768.2
34 Үдийн цай                
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  135.0    135.0    135.0
 405.0  
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  399.6    199.1        598.7  
39 Эм      500.0        500.0  
40 Ном хэвлэлийн зардал  70.1      33.0  70.2  126.4  140.3  159.4
41 Шагнал урамшуулал  51.0    16.7        67.7  
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал                
43 Бусад зардал  346.7    7.328.5    286.7  208.0  480.0  208.0
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2013 оны 01 сарын 31 ны үлдэгдэл    27.200.1    30.542.1    1.417.4    59.159.2
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл    27.200.1    30.542.1    1.417.4    59.159.2
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл        7.436.6    3.240.6    
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1    1    1
52 Ажиллагсад бүгд  85  48  85  51    50    50
53 Удирдах  1  1  1  1    1    1
54 Гүйцэтгэх  65  27  65  26    25    25
55 Үйлчлэх  19  20  19  24    24    24
56 Хүүхдийн тоо  290  290  290  290  290  290

.

Posted in 120-р сургууль, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Leave a Comment »

111-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 111-р сургууль
Хаяг байршил: 18-р хороо
Шууд захирагч: О.Бөхчулуун
Нягтлан бодогч: Г.Гэрэлмаа
Харилцах утас: 459464.
 
(мянган төгрөгөөр)
 
 №
ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-р сар
2-р сар
3-р сар
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
 
 
 
 
 
 
2
   Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
3
   Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл
 
 
 
 9.562.6
 
 23.889.2
4
   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
5
   Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
6
I. ОРЛОГЫН ДҮН
43,044.00
42,819.50
 55.645.6
 55.745.3
 42.583.7
 42.683.4
7
   Төсвийн санхүүжилт
 
 
 
 
 42,356,4
 42,356,4
8
   Автозамын сангаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
9
   Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
10
   Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
 
 
 
 
 
 
11
   Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
 527.00
 302.50
 227.3
 327.0
 227,3
 327.0
12
   Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
13
   Гадаадын тусламжаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
14
   Төсвөөс урсгал санхүүжилт
 
 
 
 
 
 
15
   Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
16
   Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
17
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН
43,044.00
33,256.90
 55.645.6
 
 42.583.6
 
18
   А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
43,044.00
33,256.90
 48.171.2
 41.418.7
 35.432.4
 53.945.9
19
   1. Бараа, үйлчилгээний зардал
39,145.40
33,256.90
 43.397.5
 36.109.3
 31.921.1
 45.552.0
20
   1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
31,921.10
29,551.50
 31.921.1
 32.536.2
 3.921.1
 41.984.4
21
   Үндсэн цалин
31,921.10
29,551.50
 31.921.1
 32.536.2
 31.921.0
 31.309.6
22
   Нэмэгдэл цалин
 
 
 
 
 
 
23
   Гэрээт ажлын цалин 
 
 
 
 
 
 
24
   Унаа, хоолны хөнгөлөлт
 
 
 
 
 
 
25
   Үр дүнгийн урамшуулал 
 
 
 11.476.4
 
 
 10.674.8
26
   1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
3,511.40
3,274.50
 4.773.7
 3.573.1
 3.511.3
 4.567.6
27
   Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
2,872.90
2,684.90
 
 
 
 
28
   Тэтгэвэрийн даатгал
2,234.50
2,095.30
 3.037.8
 2.266.8
 2.234.5
 3.306.3
29
   Тэтгэмжийн даатгал
159.60
147.40
 217.0
 260.3
 159.6
 165.5
30
   ҮОМШ өвчний даатгал
319.20
294.80
 434.0
 325.3
 319.2
 313.1
31
   Ажилгүйдлийн даатгал
159.60
147.40
 217.0
 70.0
 159.6
 156.5
32
   Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж
638.50
589.60
 
 
33
   Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын шимтгэл
638.50
589.60
 867.9
 650.7
 638.4
 626.2
34
   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
3,712.90
430.90
 7.474.4
 5.309.4
 7.151.2
 7.393.9
35
   Бичиг хэргийн зардал
331.00
 
 331.0
 427.7
 331.0
 
36
   Гэрэл цахилгаан
345.20
345.20
 345.2
 463.2
 313.8
 380.3
37
   Түлш, халаалт
1,306.50
 
 1.306.5
 253.4
 871.0
 1.046.9
38
   Тээвэр (шатахуун)
85.90
 
 85.9
 
 85.9
 
39
   Шуудан, холбоо
85.70
85.70
 85.7
 62.6
 85.7
 71.30
40
   Цэвэр, бохир ус
605.10
 
 650.1
 405.7
 605.1
 449.7
41
   Дотоод албан томилолт
 
 
 
 
 
 
42
   Гадаад албан томилолт
 
 
 
 
 
 
43
   Ном хэвлэл авах
44.00
 
 
 33.0
 44.0
 
44
   Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
225.50
 
 222.0
 360.0
 222.0
 239.5
46
   Эд хогшил худалдан авах
 
 
 
 
 452.6
 
47
   Багаж, хэрэгсэл
 
 
 
 
 
 
48
   Тавилга
 
 
 
 
 
 
50
   Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс
 
 
 
 
 
 
51
   Програм хангамж
 
 
 
 
 
 
52
   Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл
290.20
 
 
 110.0
 
 53.0
53
   Хоол
 
 
 
 
 
 
54
   Эм
 
 
 250.0
 49.3
 
 
55
   Урсгал засвар
 
 
 
 
 
 
57
   Төлбөр хураамж болон бусад зардал
57.00
 
 57.0
 58.2
 
 
59
   Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн
73.50
 
 36.8
 
 
 
60
   Холбооны суваг ашигласны хөлс
180.00
 
 180.0
 209.0
 120.0
 165.0
77
   Газpын хянан баталгааны заpдал
 
 
 
 
 
 
85
   Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал
 
 
 
 
 
 
88
   Уран бүтээл хийлгэх, бэлтгүүлэх
 
 
 
 
 
 
90
   Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
 
 
 
 
 
 
93
   Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж
 
 
 
 
 
 
94
   Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод)
83.30
 
 83.3
 
 83.3
 
98
   Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо
 
 
 
 
 
 
99
   Улсын мэдээллийн маягт бэлтгэх
 
 
 
 
 
 
100
   Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал
 
 
 
 
 
 
101
   Газрын төлбөр
 
 
 
 
 
 
107
   Татаас ба урсгал шилжүүлэг
3,898.60
 
 
 
 
 
108
   Татаас
 
 
 
 
 
 
116
   Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
18.80
 
 
 
 
 
129
   Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг
18.80
 
 
 
 
 
130
   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
 
 
 
 
 
 
131
   Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
 
 
 
 
 
 
132
   Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал
 
 
 
 
 
 
135
   Шагнал, урамшил
18.80
 
 6.1
 
 
 
139
   Хүн амын тодорхой бүлэгт үзүүлэх дэмжлэг
3,879.80
 
 
 
 
 
140
   Үдийн цай
3,879.80
 
 3.879.8
 2.877.3
 3.879.8
 4.438.2
142
   Төлбөр, хураамж
 
 
 
 
 57.0
 550.0
148
   Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
 
 
 
 
161
   Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл
0.00
9,562.60
 
 23.889.2
 
 12.626.7
162
   Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
163
   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
164
   Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
106.40
 
 
 
 
165
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1.00
 
 
 1
 
 1
166
   Төсвийн байгууллага
1.00
 
 
 
 
 
167
   Төсвийн бус байгууллага
 
 
 
 
 
 
168
   АЖИЛЛАГСАД БҮГД
56.00
56.00
 56
 56
 
 58
169
   Удирдах ажилтан
1.00
1.00
 1
 1
 
 1
170
   Гүйцэтгэх ажилтан
38.00
38.00
 38
 38
 
 38
171
   Үйлчилэх ажилтан
17.00
17.00
 17
 17
 
 19
172
   ТӨУҮГ-ын ажилтан
 
 
 
 
 
 
173
   Гэрээт ажилчид
 
 
 
 
 
 
174
СУРАЛЦАГСАД
 
 
 
 
 
 
175
   Еpөнхий боловсpолын суpгуульд суpалцагсад
 
 
 
 
 
 
176
   Төрийн өмчит ЕБС
 
 
 
 
 
 
177
   Хувийн ЕБС
 
 
 
 
 
 
178
   Мэpгэжлийн боловсролын сургуульд суpалцагсад
 
 
 
 
 
 
179
   Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага 
 
 
 
 
 
 
180
   Төрийн өмчит СӨБ байгууллага
 
 
 
 
 
 
181
   Хувийн өмчит СӨБ байгууллага
 
 
 
 
 
 
182
   Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв
 
 
 
 
 
 
183
   Төрийн өмчит МСҮТ 
 
 
 
 
 
 
184
   Хувийн МСҮТ
 
 
 
 
 
 
 
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
 
 
 
 
 
.

Posted in 111-р сургууль, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Leave a Comment »

48-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 48-р сургууль
Хаяг байршил: БЗД 1-р хороо Сансарын туннелийн урд
Үүрэг гүйцэтгэгч: Ч.Оюунцэцэг
Нягтлан бодогч: Б.Уламбаяр
Харилцах утас: 451928.
 
(мянган төгрөг)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  130627.3  130677.1  159422.4  157298.9  127869.8  128252.2  417919.0  416228.1
6   Төсвийн санхүүжилт  125650.6  125650.6  156914.8  156914.8  125362.2  125362.2  407927.7  407927.6
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  4577.3  5026.5  2335.3    2335.3  2506.0  9248.0  7532.5
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  399.4    172.3  384.0  172.3  384.0  744.0  768.0
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  130627.4  74147.2  159422.3  144311.6  127869.8  159943.3  417919.6  378402.2
12  А.Урсгал зардлын дүн                
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  130627.4  74147.2  159422.3  144311.6  127869.8  159943.3    
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  93503.0  65141.4 93503.0  108005.4  93503.0  94723.5  280509.1  267869.8
15 Цалин                
16 Үр дүнгийн урамшуулал            26832.4  26938.8  26832.4
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  10285.3    13248.5  19450.4  10285.3  13501.8  33819.3  32952.8
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  6545.2    8430.9  12377.5  6545.2  8592.2  21521.4  20969.6
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  467.5    602.2  884.7  467.5  613.7  1537.2  1498.4
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  935.0    1204.4  1768.2  935.0  1227.4  3074.5  2381.9
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  467.5    602.2  883.6  467.5  613.7  1537.2  2111.0
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1870.1    2408.8  3536.4  1870.1  2454.8  6149.0  5991.9
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  26839.1  9005.8  25732.0  16855.8  24081.5  24885.6  76652.4  50747.2
24  Бичиг хэрэг  1012.6    1012.6    1012.6  148.5  3037.7  148.5
25  Гэрэл цахилгаан  1490.0  1890.5  1490.0  1258.5  1354.5  1602.8  4334.5  4751.8
26  Түлш халаалт  5786.9  5645.3  5786.9  5927.9  3858.0 3858.0   15431.8  15431.2
27 Тээвэр шатахуун  85.0    85.0  75.0  85.0  75.0  255.0  150.0
28 Шуудан холбоо 319.9  140.4  319.9  158.7  319.9  120.4  959.7  419.5
29 Цэвэр бохир ус  2550.3  1329.6  2550.3  1459.7  2550.3  2550.0  7650.8  5339.3
30 Дотоод албан томилолт                
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  1270.6    1250.7    1250.7  1270.0  3772.0  1270.0
32 Эд хогшил худалдан авах          790.8  55.0  790.8  55.0
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  1008.9      159.6   290.0   1008.9  449.6
34 Үдийн цай  12383.9    12383.9  7706.4  12383.9  14700.9  37151.7  22407.3
36 Эмийн зардал      250.0  110.0    120.0  250.0 230.0 
37 Татвар төлбөр хураамж  162.6    162.6    162.6    487.8  
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  274.5    137.3        411.8  
39 Аудит зэрэглэл тогтоох  83.3    83.3    83.3    250.0  
40 Ном хэвлэлийн зардал  109.9        109.9  95.0  219.7  95.0
41 Шагнал урамшуулал  1200.7    39,5        160.2  
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал                
43 Холбооны суваг ашигласны түрээс  180.0    180.0    120.0    480.0  
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны  сарын  ны үлдэгдэл    56529.9    12987.2    37825.9    37825.9
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
52 Ажиллагсад бүгд                
53 Удирдах                
54 Гүйцэтгэх                
55 Үйлчлэх                
56 Хүүхдийн тоо  

.

Posted in 48-р сургууль, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Leave a Comment »

“Тэмүжин өрлөг” сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: Тэмүжин өрлөг
Хаяг байршил: БЗД 16 дугаар хороо БХИС-н байр
Шууд захирагч: В.Дашпунцаг
Нягтлан бодогч: Д.Эрдэнэчимэг
Харилцах утас: 458673.
 
(мянган төгрөг)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  20299.3  21680.7  20771.2  20771.2  20897.3  20897.3  61967.8  63349.2
6   Төсвийн санхүүжилт  20299.3  20299.3  20771.2  19389.8  20897.3  20897.3  61967.8  61967.8
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих    1381.4   1381.4        1381.4
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  22992.3  5985.5  21063.0  7032.3  21189.2  19942.6 63123.8  32960.5
12  А.Урсгал зардлын дүн                
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн                
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин                
15 Цалин  10604.3  5375.8  10604.3 6221.8  10604.3  6591.1  31812.9  18188.8
16 Үр дүнгийн урамшуулал                
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  4241.6  1108.5  1166.4  663.0  1166.5  725.02  3499.5  1997.6
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  3287.3  609.7  742.3  421.89  742.3  461.3  2226.9  1271.2
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  742.3  388.0  53.0  30.14  53.0  32.9  159.1  90.8
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  53.0  27.7  106.0  60.3  106.0  32.9  318.1  148.6
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  106.0  55.4  53.0  30.14  53.0  65.9  159.1  123.7
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  53.0  27.7  212.1  120.5  212.1  131.8  636.3  363.2
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  212.1  110.8  9109.0  147.5  27318.0  1834.0  27318.0  12464.03
24  Бичиг хэрэг  8910.6    117.3  136.8  117.3    351.9  136.8
25  Бусад  134.7              
26 холбооны суваг ашигласны түрээс             480.0  
27 Тээвэр шатахуун                
28 Шуудан холбоо      17.4    17.4    52.3  
29 Цэвэр бохир ус                
30 Аудит зэрэглэл тогтоох          83.3    250.0  
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх      327.4    327.4  92.5  987.5  92.5
32 Эд хогшил худалдан авах  38.8    38.8    408.1  1360.0  408.1  1360.0
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  332.7              
34 Үдийн цай  8259.5    8259.5    8259.5  10792.5  24778.4  10792.5
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  46.6    46.6    46.6  38.5  139.7  38.5
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  15.0    7.5        22.4  
39 Эм      250.0  10.7      250.0  10.7
40 Ном хэвлэлийн зардал          38.8  33.0  77.7  33.0
41 Шагнал урамшуулал              13.4  310.0
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал  10.1    3.3          
43 Сургалт семинарын зардал  83.3    83.3        250.0  
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны  сарын  ны үлдэгдэл    15695.2    13738.8    1954.64    30388.6
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
52 Ажиллагсад бүгд    10    10        
53 Удирдах    1    1        
54 Гүйцэтгэх    9    9        
55 Үйлчлэх                
56 Хүүхдийн тоо  

.

Posted in 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд:, Тэмүжин өрлөг сургууль | Leave a Comment »

“Шавь” цогцолбор сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: “Шавь” цогцолбор сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 5-р хороо
Шууд захирагч: Д.Тунгалаг
Нягтлан бодогч: Ж.Пүрэвсүрэн
Харилцах утас: 453288. 
 
(мянган төгрөг)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  178651.8  171783.6  208981.2  205940.7  168191,3  166372,5  555824,3  544697,6
6   Төсвийн санхүүжилт  171783.6  171783.6  205593.1  205593.1  164803,2  164803,2  542179,9 542179,9
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  5399.6    2754.8    2754,8    10909,2  
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  1468.6    633.3  347.6  633,3 1569,3
 2735,2  2517,7
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  178651.8  126225.6  208981.3  156571.6  168191,3  156939,8  555824,3 439737,1
12  А.Урсгал зардлын дүн                
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  134179.9  119506.5  170862.8  129080.1  134179,9 128349,9
 439222,5  376936,5
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  120882.7  107570.2  153930.4  116454.1  120882,7 115679,9
 395695,8  339704,2
15 Цалин  120882.7  107570.2  120882.7  116454.1  120882,7 115679,9
 362648,1 339704,2
16 Үр дүнгийн урамшуулал      33047.7        33047,7  
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  13297.2  11936.3  16932.4  12626.0  13297,2  12670,0  43526,7 37232,3
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  8461.8  7616.3  10775.1  7967.9  8461,8 8170,8
 276987 23772,2
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  604.4  540.0  769.7  931.6  604,5 923,5
 1978,5 2392,9
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  1208.8  540.0  1539.3  1164.5  1208,8 1154,4
 3956,9 2856,7
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  604.5  1080.0  769.7  232.9  604,4 220,1
 1978,6 1528,8
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  2417.7  2160.1  3078.6  2329.1  2417,7 2201,2
 7914,0 6681,
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  44471.9  6719.1  38118.5  27491.5  34011,4  28589,9  116601,8 62800,6
24  Бичиг хэрэг  1237.5    1237.5    1237,5  125,7  3712,5 125,7
25  Гэрэл цахилгаан  1944.7  1238.2  1944.7  1426.1  1767,9 1674,1
 5657,3 4338,4
26  Түлш халаалт  12825.7  4862.3  12825.7  5125.9  8550,5 5358,2
 34201,9 15346,4
27 Тээвэр шатахуун  280.5    280.5    280,5 255,0
 841,5 255,0
28 Шуудан холбоо  522.5  156.0  522.5  257.6  522,5 115,8
 1567,5 529,4
29 Цэвэр бохир ус  462.6  462.6  462.6  1030.5  462,6 1060,5
 1387,8  2553,7
30 холбооны суваг ашиглассны хөлс
 360.0    360,0  43,8  240,0    960,0 43,8
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  1883.0    1853,6    1853,6 185,0
 5590,2  185,0
32 Эд хогшил худалдан авах          1181,3      
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  1459.6         284,9
 1459,6 284,9
34 Үдийн цай  17304.2    17304,2  11559,8  17304,2 18658,2
 51912,6 30218,0
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  277.0        277,0    831,0  
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  550.9    276,2     286,0
 827,1 286,0
39 Эм      525,0        525,0  
40 Ном хэвлэлийн зардал  167.1      103,0  167,1 66,5
 334,2 169,5
41 Шагнал урамшуулал  251.5      1155,0      333,8 1155,0
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал  4778.4      6789,8        
41 Аудит зэрэглэл тогтоох  166.7    166,7    166,7    500,1  
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны 11 сарын 31 ны үлдэгдэл    45558.0    49369,1    9432,7    104960,5
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    510.3            
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1  1 1    
52 Ажиллагсад бүгд  203  203  203  203  203 203    
53 Удирдах  1  1  1  1  1 1
   
54 Гүйцэтгэх  145  145  145  145  145  145    
55 Үйлчлэх  57  57  57  57  57  57    
56 Хүүхдийн тоо  3400  3400  3400  3400  3400  3400

.

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд:, Шавь цогцолбор сургууль | Leave a Comment »

97-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 97-р дунд сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ын 4-р хороо, Б.Доржийн гудамж
Шууд захирагч: Д.Мөнхбат
Нягтлан бодогч: Г.Болор-Эрдэнэ
Харилцах утас: 462409.
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  100108.1  97933.0  121693.3  120894.5  97064.6  98580.8  318866.0  317408.3
6   Төсвийн санхүүжилт  97933.0  97933.0  120594.5  120594.5  95965.8 95965.8
 314493.3 314493.3
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  2036.5    1039.0  300.0  1039.0 2100.0
 4114.5 2400.0
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  138.6    59.8    59.8 515.0
 258.2 515.0
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  100108.1  76246.3  121693.3  91799.2  97064.6  123804.2  318866.0 291849.9
12  А.Урсгал зардлын дүн      121693.3  91799.2        
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  78397.2  71182.2  80609.2  79934.1  78397.2 84121.5
 237403.6  235237.9
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  70628.1  64109.9  70628.1  73213.1  70628.1 74534.8
 211884.3 211857.7
15 Цалин  70628.1  64109.9  70628.1  73213.1  70628.1 74534.8
 211884.3 211857.7
16 Үр дүнгийн урамшуулал      20109.2     19874.4
 20109.2 19874.4
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  7769.1  7072.3  9981.1  6721.0  7769.1 9586.7
 25519.3 23380.2
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  4944.0  4500.5  8166.4  54990.0  4944.0 6100.6
 16239.6 14878.3
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  353.1 321.5
 6351.6  4277.0  565.0 697.2
 1855.9 1700.4
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  706.3  642.9  907.4  611.0  706.3 871.5
 2319.9 2125.5
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  353.1  321.5  181.5  122.2  141.3 174.3
 464.0 425.1
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1412.6  1285.9  1814.7  1222.0  1412.6 1743.0
 4639.9 4250.9
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  21710.9  5064.1  41084.1  11865.1  18667.4 39682.7
 81462.4 56612.0
24  Бичиг хэрэг  937.5    937.5  190.0  937.5 698.8
 2812.5 888.8
25  Гэрэл цахилгаан  1101.9  1101.9  1101.9    1001.7 1984.1
 3205.5 3086.0
26  Түлш халаалт  6672.1  3411.0  6672.1  3261.1  4448.1 4248.7
 17792.3 10920.8
27 Тээвэр шатахуун  102.0    102.0  170.0  102.0    306.0 170.0
28 Шуудан холбоо  242.7  91.4  242.7  403.3  242.7 73.6
 728.1 568.3
29 Цэвэр бохир ус  1067.9  459.8  1067.9  234.8  1067.9 711.4
 3203.7  1406.0
30 Дотоод албан томилолт                
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  710.8    699.6  70.0  699.6 876.0
 2110.0 946.1
32 Эд хогшил худалдан авах          401.3    401.3  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  765.4            765.4  
34 Үдийн цай  9404.0    9404.0  7359.9  9404.0  9510.0  28212.0  16869.9
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  105.0    105.0    105.0    315.0  
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  208.3    104.1     81.0
 312.4 81.0
39 Эм      250.0  143.0   1000.0
 250.0 1143.0
40 Ном хэвлэлийн зардал  54.3      33.0  54.3 52.7
 108.6 85.7
41 Шагнал урамшуулал  75.7    24.8     572.0
 100.5 572.0
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал                
43 Бусад зардал  180.0    180.0    83.3    480.0  
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны 11 сарын 31 ны үлдэгдэл    21686.7    29095.3    25558.4    25558.4
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1 1  1  1 1
   
52 Ажиллагсад бүгд  129  125  129  125  129 125
   
53 Удирдах  1  1 1  1  1 1
   
54 Гүйцэтгэх  90  86  90  86  90 86
   
55 Үйлчлэх  40  38  38  38  38 38
   
56 Хүүхдийн тоо  

.

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд:, 97-р сургууль | Leave a Comment »

92-р дунд сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 92-р сургууль
Хаяг, байршил: 8-р хороо Эрдэнэтолгойн 40-р гудамж
Шууд захирагч: Д.Октябрь
Нягтлан бодогч: Ю.Уртнасан
Харилцах утас: 460386. 
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  92392.6  92180.7  113857.5  113749.4  86376.3  86448.2  292626.4  292378.3
6   Төсвийн санхүүжилт  92180.7  92180.7  113749.4  113749.4  86268.2  86268.2  292198.3  292198.3
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  211.9   108.1    108.1  180.0  428.1  180.0
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  92392.6  59587.4  113857.5  72076.7  86376.3  101228.5  292626.4  232892.6
12  А.Урсгал зардлын дүн                
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  64869.7  58567.3  86937.0  61950.6  64869.7  82987.4  216676.4  203505.3
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  58441.2  52707.7  58441.2  55794.4  58441.2  55977.4  175323.6  164479.5
15 Цалин      58441.2  55794.4  58441.2  55977.4  175323.6  164479.5
16 Үр дүнгийн урамшуулал      19880.4      18744.2  19880.4  18744.2
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  6428.5  5859.6  8615.4  6156.2  6428.5  8265.8  21472.4  20281.6
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  4090.9  3728.9  5482.5  3926.2  4090.9  5260.0  13664.4  12915.1
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  292.2  426.1  391.7  448.7  292.2  601.2  976.0  1476.0
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  584.4  532.7  783.2  556.7  584.4  751.4  1952.0  1840.8
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  292.2  106.55  391.6  111.3  292.2  150.3  976.0  368.1
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1168.8  1065.4  1566.4  1113.3  1168.8  1502.9  3904.0  3681.6
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  27522.9  1020.1  26920.5  10126.1  21506.6  18241.1  75950.0  29387.3
24  Бичиг хэрэг  829.1    829.1    829.1  846.3  2487.3  846.3
25  Гэрэл цахилгаан  902.9  671.5  902.9    820.8  949.4  2626.6  1620.9
26  Түлш халаалт  16246.8    16246.8  4610.4  10831.2  2305.2  43324.8  6915.6
27 Тээвэр шатахуун  102.0    102.0  85.0  102.0  70.0  306.0  155.0
28 Шуудан холбоо  214.6    214.6  65.2  214.6  68.8  643.8  134.0
29 Цэвэр бохир ус  841.2  348.6  841.2  476.1  841.2  618.5  2523.6  1443.2
30 Эм              250.0  
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  348.5    343.0    343.0  5344.9  1034.5  5344.9
32 Эд хогшил худалдан авах          457.4    457.4  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  676.9          440.0  676.9  440.0
34 Үдийн цай  6750.8    6750.8  4583.8  6750.8  7536.0  20252.4  12119.8
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  68.5    68.5    68.5    205.5  
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  184.2    92.1        276.3  
39 Холбооны суваг ашигласны төлбөр  180.0    180.0    120.0    480.0  
40 Ном хэвлэлийн зардал  44.7      65.6  44.7  62.0  89.4  127.6
41 Шагнал урамшуулал  49.4    16.2  240.0      65.6  240.0
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал                
43 Аудитын зэрэглэл тогтоох  83.3    83.3    83.3    249.9  
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны 11 сарын 31 ны үлдэгдэл   32593.3   41672.7    59485.7    59485.7
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1  1  1    
52 Ажиллагсад бүгд  118  100  118  100  118  99    
53 Удирдах  1  1  1  1  1  1    
54 Гүйцэтгэх  85  78  85  78  85  77    
55 Үйлчлэх  32  21  32  21  32  21    
56 Хүүхдийн тоо  
.

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд:, 92-р сургууль | Leave a Comment »

88-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 88-р сургууль
Хаяг, байршил: БЗД ийн 11 р хороо, “Хонхор” тосгон
Шууд захирагч: С.Энхжаргал
Нягтлан бодогч: Г.Цэцгээ
Харилцах утас: 248842.
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..        7490.1    22230.9    
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    1077.8    1077.8    1077.8    1077.8
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  35689.4 35689.4
 44424.7 44424.7
 33399.2  33399.2  113513.3 113513.3
6   Төсвийн санхүүжилт  35689.4 35689.4
 44424.7 44424.7
 33399.2 33399.2
 113513.3 113513.3
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  35689.4 28199.3
 44424.7 29683.9
 33399.2    113513.3 92943.8
12  А.Урсгал зардлын дүн  35689.4 28199.3
 44424.7 29683.9
 33399.2 35060.6
 113513.3 92943.8
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  25487.6 21220.1
 34381.7 21229.8
 25487.6 28052.4
 85356.9 70502.3
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  22961.8 19093.8
 30974.5 19522.7
 22961.8 25252.7
 76898.1 63869.2
15 Цалин  22961.8 19093.8
 30974.5 19522.7
 22961.8 20593.9
 68885.4 59670.4
16 Үр дүнгийн урамшуулал      8012.7     4298.8
 8012.7 4298.8
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  2525.8 2126.3
 3407.2 1707.1
 2525.8  2799.7  8458.8 6633.1
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  1607.3 1362.8
 2168.2 926.2
 1607.3    5382.9 4164.5
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  114.8 95.4
 154.9 156.2
 114.8    384.5 453.6
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  229.6 190.9
 309.7 195.2
 229.6    769.0 638.7
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  114.8 95.4
 154.9 39.0
 114.8    384.5 184.9
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  459.2 381.8
 619.5 390.5
 459.2    1538.0 1191.4
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  10201.8 6979.2
 10043.0 8454.1
 791.6 7008.2
 28156.4 22441.5
24  Бичиг хэрэг  227.8    227.8    227.8 140.0
 583.5 140.0
25  Гэрэл цахилгаан  482.7 482.7
 482.7 580.3
 438.9 486.6
 1404.3 1549.6
26  Түлш халаалт  6443.6 6443.6
 6443.6 6443.6
 4295.7 4295.7
 17182.9 17182.9
27 Тээвэр шатахуун  34.0    34.0    34.0    102.0  
28 Шуудан холбоо  59.0    59.0  39.2  59.0    177.0 92.1
29 Цэвэр бохир ус  257.0 52.9
 257.0    257.0    771.1  
30 Дотоод албан томилолт  106.5    106.5        213.0  
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  237.5    233.7    233.7 92.5
 705.0 92.5
32 Эд хогшил худалдан авах          461.4    461.4  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  326.0            326.0  
34 Үдийн цай  1612.7    1612.7 1281.0
 1612.7 1916.4
 4838.1 3197.4
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  43.1    43.1 77.0
 43.1    129.2 77.0
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  50.6    25.3        75.9  
39 Эм      250.0        250.0  
40 Ном хэвлэлийн зардал  45.0        45.0 77.0
 90.0 77.0
41 Шагнал урамшуулал  12.9    4.2        17.2  
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал                
43 Бусад зардал      263.3 33.0
 246.4    760.0 33.0
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны 11 сарын 31 ны үлдэгдэл    7490.1   22230.9
  20569.5
  20569.5
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл    7490.1    22230.9    20569.5    20569.5
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл    1077.8        1077.8    1077.8
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл  
   4834.3    9399.5    9399.5
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО    1  1  1    1    1
52 Ажиллагсад бүгд    40  39 38
   38    38
53 Удирдах    1  1  1    1    1
54 Гүйцэтгэх    32  31  30    30    30
55 Үйлчлэх    7  7 7    7    7
56 Хүүхдийн тоо    420  420  420  420

.

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд:, 88-р сургууль | Leave a Comment »

87-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 87-р сургууль
Хаяг байршил: БЗД 23 хороо, Улиастайн эцэст
Шууд захирагч: Б.Энхбат
Нягтлан бодогч: Г.Майцэцэг
Харилцах утас: 460925.
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    412.8            412.8
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  113768.8 113131.0
 127082.1 126807.1
 99465.2 99478.2
 340316.1 339416.4
6   Төсвийн санхүүжилт      126807.1 126807.1
 99190.2 99190.2
 339128.4 339128.4
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  637700.0    275.0 0.00
 275.0 288.0
 1187.7 288.0
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  113768.8 93424.54
 127082.1 106240.4
 99465.2 124609.2
 340316.1  324274.1
12  А.Урсгал зардлын дүн  113768.8 93424.54
 127082.1 106240.4
 99465.2 124609.2
 340316.1 324274.1
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  75076.3 73323.44
 97523.2 77359.8
 75076.3 96460.7
 247675.8 247143.99
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  67636.3 66057.15
 87858.7 67695.3
 67636.3 88892.8
 223131.3 222645.3
15 Цалин  67636.3 66057.15  67636.3 67695.3
 67636.3 69184.7
 202908.9 202937.2
16 Үр дүнгийн урамшуулал      20222.4 0.00
  19708.1
 20222.4 19708.1
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  7440.0 7266.29
 9664.5 9664.5
 7440 7567.8
 24544.5 24498.67
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  4734.5 4624.0
 6150.1 6150.1
 4734.5 5604.2
 15619.1 16378.4
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  338.2 330.29
 439.3 439.3
 338.2 245.4
 1115.7 1015.3
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  676.4 660.57
 878.6 878.6
 676.4 490.9
 2231.4 2030.7
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  338.2 330.29
 439.3 439.3
 338.2 245.4
 1115.7 1015.3
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1352.7 1321.14
 1757.2 1757.2
 1352.7 981.8
 4462.6 4060.1
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  30166.0 15765.5
 29542.2 28880.6
 24388.9 28148.4
 84097.1 72527.56
24  Бичиг хэрэг  897.5    897.2 1303.0
 897.2 0.00
 2691.9 1302.9
25  Гэрэл цахилгаан  960.2 939.32
 960.2 1587.7
 873.0 1562.1
 2793.4 4089.1
26  Түлш халаалт  14446.6 14000.0
 14446.6 14890.0
 9631.1 9631
 38524.3 38521.0
27 Тээвэр шатахуун  102.0 85.0
 102.0 0.00
 102 170
 306.0 255.0
28 Шуудан холбоо  218.8    218.8 9.6
 218.8 33.863
 656.4 43.43
29 Цэвэр бохир ус  1030.8    1030.8 990.0
 1030.8 800
 3092.4 1790.0
30 Дотоод албан томилолт                
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 336.7
   331.4 0.00
 331.4 4412.4
 999.5 4412.4
32 Эд хогшил худалдан авах      0.00 0.00
 452.7 150
 452.7 150.0
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 732.5
709.28
 0.00 0.00
     732.5 709.28
34 Үдийн цай  10532.6    10532.6 9833.4
 10532.6 11238.6
 31597.8 21072.0
36 Урсгал засвар      0.00  0.00        
37 Татвар төлбөр хураамж  79.9 18.7
 79.9 0.00
 79.9 33.0
 239.7 51.7
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  199.3    99.7 0.00
     299.0  
39 Эм      250.0 0.00
     250.0  
40 Ном хэвлэлийн зардал  36.1 13.2
 0.00  0.00  36.1 117.5
 72.2 130.7
41 Шагнал урамшуулал  50.9    16.7 0.00
    67.6
 
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал  8475.6 4335.61
 0.00 0.00
     8475.6 4335.61
43 Бусад зардал  180.0    180.0 267.0
 120.0    480.0  267.0
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ      0.00 0.00
       
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт      0.00 0.00
       
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт      0.00 0.00
       
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны .. сарын … ны үлдэгдэл   19706.56
  20566.7
   25131.0   15142.23
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл    19706.56   20566.7
   25131.0    15142.23
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл    412.8            412.8
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    3034.2    4079.0    14019.1    21132.37
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО    1  1  1  1 1
   1
52 Ажиллагсад бүгд    128  128 128
 123  123    128
53 Удирдах    1  1 1
 1  1    1
54 Гүйцэтгэх    90  90 90
 90  90    90
55 Үйлчлэх    37  37 37
 37  37    37
56 Хүүхдийн тоо    1936  1936  1936

.

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд:, 87-р сургууль | Leave a Comment »