х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘59-р цэцэрлэг’ Category

59-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 59-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: 6-р хороо Оюутны хотхон
Шууд захирагч: М.Мөнгөнсүх
Нягтлан бодогч: Д.Батхишиг
Харилцах утас: 451689.
[Мянган төгрөгөөр]191
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл            6.773.8    
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл        
ОРЛОГЫН ДҮН 20,760,5 20.760.1  17.957.9  24.731.7  57.106.3 57.106.3
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт 20.760.5 20.760.1  17.957.9  17.957.9  57.106.3  57.106.3
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт        
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт        
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого        
  Туслах үйл ажиллагааны орлого        
  Үр дүнгийн урамшуулал 2.481.8        
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН 18.278.7 16.697.7  17.957.9  19.761.5  57.106.3 52.136.2
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН      57.106.4 52.136.2
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого      56.933.2 52.081.1
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил 9.930.5 10.452.7  9.930.5  11.960.1  32.273.4 31.817.1
  үндсэн цалин 9.930.5 9.895.1  9.390.2  9.392.3  28.170.7  28.168.7
  Нэмэгдэл цалин  540.3  540.3  1.620.9  1.620.9
  Хоол, унаа        
  Үр дүнгийн урамшуулал 540.3 557.6    2.027.5  2.481.8 2.027.5
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл 1.365.4 1.365.4  1.092.4  1.092.4  3.550.1  3.550.1
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл        
  Тэтгэвэрийн даатгал 868.9 868.9  695.1  695.1  2.259.1 2.259.1
  Тэтгэмжийн    даатгал 62.1 62.1  49.7  49.7  161.4  161.4
  ҮОМШӨ даатгал 124.1 124.1  99.3  99.3  322.7  322.7
  Ажилгүйдлийн даатгал 62.1 62.1  49.7  49.7  161.4  161.4
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж 248.2 248.2  198.6  198.6  645.5 645.5
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал 6.928.8 4.861.6  6.935.0   6.709.0
 21.282.8  16.769.0
  Бичиг хэрэг 33.2  30.2    93.6  
  Гэрэл цахилгаан 334.6 300.9  304.4  253.7  973.6
 834.1
  Түлш халаалт 883.0 1.034.0  883.0  862.3  2.649.0  2.779.9
  Цэвэр бохир ус 361.1 296.1  361.1  396.0  1.083.3  1.053.2
  Тээвэр /шатахуун/ 73.8  73.7    221.3  
  Шуудан, холбоо 16.7  16.7  19.1  50.1  61.0
  Урсгал засвар        
  Эм 24.9      24.9  
  Үр дүнгийн урамшуулал        
  Ном хэвлэл 19.9  16.6  33.0
 56.3  33.0
  Хичээл практик 173.6  173.6  541.0  520.8 601.0
  Эд хогшил худалдан авах 7.6  76.0    91.2  
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 136.6  136.6  170.2  422.2  170.2
  Хоол хүнс 4.745.6 3.150.4  4.745.6  4.433.2  14.711.4  11.181.6
  Холбооны суваг ашигласаны түрээс 49.4 55.0  49.4    148.2  55.0
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал        
  Татвар төлбөр хураамж 33.5  13.4    63.7  
  Гадаад зочны зардал        
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг        
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт        
  Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 29.7  29.7    89.0  
  Шагнал, урамшууллын зардал 59.6      59.2  
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  25.0    25.0  
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ        
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт        
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт        
  Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 1-р сарын 30-ны үлдэгдэл 4.080.4    4.970.2    4.970.1
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл        
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл        
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл        
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1    1    1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД 23    23    23
  Удирдах ажилтан 1    1    1
  Гүйцэтгэх ажилтан 6    12    12
  Үйлчлэх   ажилтан 16    10    10

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 59-р цэцэрлэг, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »