х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘45-р цэцэрлэг’ Category

45-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 45-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: 2-р хороо Дарь эхийн эхний буудал
Ерөнхий менежер: Н.Энхцэцэг
Нягтлан бодогч: О.Оюунбилэг
Харилцах утас: 93140366.
 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р   сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

 

 

 

 

21240.6 21240.6  71962.1  71962.1
Төсвийн санхүүжилт 21240.6 21240.6  71962.1  71962.1
 Мөнгөн   урамшуулал
Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн         21240.6 23200.34  71962.1  64537.8
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

 

 

 

 

21240.6 23200.34  67005.9  64218.1
 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

10567.7 13447.9  34374.3  34580.8
Үндсэн цалин 9680.0 9888.5  29039.7  29246.2
Нэмэгдэл урамшуулал 462.1 462.1  1386.3  1386.3
Гэрээт цалин 425.6 425.5  1276.5  1276.5
Үр дүнгийн урамшуулал 2671.8  2671.8  2671.8
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

 

    1162.3 955.8  3781.0  3574.5
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 739.7 608.2  2406.1  1935.7
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 52.8 43.4  171.7  334.4
ҮОМШӨ шимтгэл 105.6 43.4  343.9  408.2
 Ажилгүйдлийн шимтгэл 52.8 86.9  171.7  81.6
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж 211.4 173.8  687.6  814.3
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

 

    9470.8 8618.1  28850.6  26062.7
 Бичиг хэрэг 33.5  103.8  45.0
 Гэрэл цахилгаан 450.5 475.9  1441.1  1694.4
Түлш халаалт 2070.7 2850.0  6212.1  7030.0
Тээвэр шатахуун 55.4 65.0  166.2  130.0
Шуудан холбоо 18.5 20.0  55.5  20.0
Цэвэр бохир ус 1055.1 450.0  3165.3  2058.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага 192.4 233.5  577.2  233.5
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 151.4  467.9
Хоол 5258.5 4296.8  16301.4  14581.25
Холбооны суваг ашигласны түрээс 49.4 49.8  148.2  74.7
Ном хэвлэл худалдан авах зардал 18.3 95.0  62.3  110.0
Урсгал засвар
Эм 82.0  27.6  82.0
Эд хогшил худалдан авах 84.2  101.0
Шагнал урамшил  65.8  145.0
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  4717.2
Татвар төлбөр хураамж 14.8 78.5  70.5  78.5
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 32.9  98.7
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж  25.0  100.0  25.0  100.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг   удаагийн дэмжлэг
Дотоод томилолт
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

 

 

 

7424.24  7424.24
Өглөгийн эцсийн дүн
Ажиллагсад бүгд
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

Posted in 45-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »