х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘40-р ясли’ Category

40-р ясли: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 40-р ясли
Хаяг байршил: БЗД-ийн 16-р хороо  Дандарын гудамж
Шууд захирагч: Б.Гэрэлмаа
Нягтлан бодогч: Р.Сарангэрэл
Харилцах утас: 452972, 70152972, 450985.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  22.166.0  22.166.0  22.166.0  22.166.0  21.623.3  21.623.3  69.009.2 69.009.2
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  22.166.0  22.166.0  22.166.0  22.166.0  21.623.3  21.623.3  69.002.2 69.009.2
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  22.166.0  16.679.2  22.166.0  16.679.2  21.623.3  19.476.6  69.009.2  56.626.0
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  12.252.9  12.185.0  12.252.9  12.185.0  12.252.9  12.682.6  39.3957.2 40.602.5
  үндсэн цалин  11.526.0
 11.766.1  11.562.0
 11.766.1  11.562.0  12.682.6  34.686.0  36.831.5
  Бүтцийн өөрчлөлт хийх цалингийн сан
 690.9  418.9  690.9  418.9  690.9    2.072.6 954.5
  Үр дүнгийн урамшуулал
             3.198.6 2.861.5
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  1.347.7  1.142.8  1.347.7  1.142.8  1.347.7  1.000.0  4.395.3  2.971.6
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал  857.6
 727.3
 857.6  727.3  857.5  636.2  2.797.0 1.891.0
  Тэтгэмжийн    даатгал  61.3  51.9  61.3  51.9  61.3  45.4  199.8 135.0
  ҮОМШӨ даатгал  122.5
 104.0  122.5  104.0  122.5  91.0  399.6  270.2
  Ажилгүйдлийн даатгал  61.3  51.9  61.3  51.9  61.3  45.4  199.8  135.0
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  245.0  207.7  245.0  207.7  245.1  182.0  799.1 540.4
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал  8.565.4  3.351.4  8.565.4  3.351.4  8.022.7  5.794.0  24.656.7  13.051.9
  Бичиг хэрэг  23.0    23.0    23.0  84.3  71.2 84.2
  Гэрэл цахилгаан  430.1  267.8  430.1  267.8
 391.3  318.2  1.251.5  942.0
  Түлш халаалт  1.036.9  1.036.0  1.036.9  1.036.0  1.036.9  1.059.7  3.110.6 3.514.0
  Цэвэр бохир ус  414.3  292.6  414.3  292.6  414.3  346.0  1.242.8 909.3
  Тээвэр /шатахуун/  61.7    61.7    61.7  75.0  185.2 150.0
  Шуудан, холбоо  12.7    12.7    12.7  19.1  38.1 109.4
  Урсгал засвар                
  Хоол хүнс  6.230.  1.723.3  6.230.0  1.723.3  5.663.6
 3.711.2
 17.557.2 6.847.7
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл  15.1    15.1    12.6    42.8 33.0
  Хичээл практик      132.1    132.1    396.3  
  Биеийн тамир уралдаан тэмцээн  28.1    28.1    28.1    84.3  
  Татвар төлбөр хураамж  12.8  10.8  12.8  10.8  10.2    48.5 140.8
  Холбооны суваг ашигласан түрээс
 49.4  20.9  49.4  20.9  49.4  20.1  148.2 61.1
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 113.4    113.4    104.0  160.4  321.3 260.4
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
 

Эд хогшил худалдан авах

 5.8    5.8    57.8    69.4  
  Шагнал, урамшууллын зардал              45.3  
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал          25.0  25.0  
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 01-р сарын 31-ны үлдэгдэл    5.486.8    5.486.8    2.146.7
   12.383.2
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1  1  1    1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  34  34  34  34  34  34    34
  Удирдах ажилтан  1  1  1  1  1  1    1
  Гүйцэтгэх ажилтан  18  18  18  18  18  18    18
  Үйлчлэх   ажилтан  15  15  15  15  15  15    15

Posted in 40-р ясли, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »