х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘21-р цэцэрлэг’ Category

21-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 21-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 16-р хороо,  Сүүний 27-р байрны хажууд
Шууд захирагч: Т.Заяа
Нягтлан бодогч: Б.Хонгорзул
Харилцах утас: 70158810.
                                      мян/төг

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл

 

Авлагын эхний үлдэгдэл

 

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

28491,3

28730,6

 

 

 23550,2  23550,2  78806.7 78806.7
Төсвийн санхүүжилт
 Туслах үйл ажиллгааны орлого
Бусад санхүүжилт/Эрүүл мэндийн даатгалаас/

239,3

2.Нийт зардлын дүн

28491,3

28730,6

26765,2

17890,9

 23550,2  23550,9  78806.7 58468.7
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

28491,3

17020,7

 

 
 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

12123,5

11560,4

14951,6

12014,3

 12123,5 15578,9  39198.6  39153.6
Үндсэн цалин 11486,9

10998,5

11486,9

11465,4

 11486,9  11952.8  34460.7 34416.7
Нэмэгдэл урамшуулал 636,6

561,8

636,6

548,9

 636.6  799.1  1909.8 1909.8
Үр дүнгийн урамшуулал

2828,1

 2827.1  2828.1 2827.1
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

1333,5

1269,2

1644,8 1295,9  1333.6  1679.6  4311.9 4244.7
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

848,6

824,7

1046,7 834,1  848.7 1079.9  2744.1 2738.7
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

60,6

62,1

74,8 95,3  97.0 123.4  313.6 280.9
ҮОМШӨ шимтгэл

121,2

115,0

149,5 117,7  121.2  152.9  391.9 385.6
 Ажилгүйдлийн шимтгэл

60,6

53,4

74,8 22,6  24.2 29.4  78.3 105.5
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

242,5

213,8

299,0 226,1  242.5 294.0  784.0 734.0
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

15034,3

4191,1

10168,8 4580,8  10093.1  6298.4  35296.2 15070.4
 Бичиг хэрэг

41,8

45,9  41.8 103.8  129.5 103.8
 Гэрэл цахилгаан

467,0

347,7

467,0 397,1  424.8  363.7  1358.8 1108.6
Түлш халаалт

1466,3

1454,7

1466,3 1345,2  1466.3 1377.7  4398.9 4177.6
Тээвэр шатахуун

61,7

61,7 75,0  61.7 75.0  1851.1 150.0
Шуудан холбоо

23,1

21,8

23,1 50,1  23.1 18.3  69.3 90.2
Цэвэр бохир ус

818,7

395,3

818,7 482,7  818.7 237.4  2456.1  1115.4
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

240,2

240,2  240.2  720.6
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

206,2

189,0  189.0 233.6  584.2 233.6
Хоол хүнс

7222,0

1971,4

6565,4 2137,8  6565.4  3765.0  20352.8 7874.3
Холбооны суваг ашигласны түрээс

49,4

49,4 60,0  49.4  148.2 60.0
Ном хэвлэл худалдан авах зардал

27,5

27,5 33,0  22.9  77.9 33.0
Урсгал засвар
Эм 44.0  34.5 44.0
Эд хогшил худалдан авах 105.2  126.2
Шагнал урамшил 82,2  82.2
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  25.0  25.0
Татвар төлбөр хураамж

23,2

46,3  18.5 80.0  88.0 80.0
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

41,1

41,1  41.1  123.3
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг

4335,6

 4335.6
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

11709,8

8874,3  203338.0  20338.0
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Авлагын эцсын үлдэгдэл
3.Байгууллагын тоо

1

1

1 1  1 1
Ажиллагсад бүгд

27

26

27 25  27 25
Удирдах ажилтан

1

1

1 1  1 1
Гүйцэтгэх ажилтан

12

11

12 10  12 10
Үйлчлэх ажилтан

14

14

14 14  14 14
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо 240 183  240 221
 
 

Posted in 21-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »