х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘167-р цэцэрлэг’ Category

167-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 167-р цэцэрлэг
Хаяг байршил:БЗД 9-р хороо, Шархадны гудамж
Ерөнхий менежер: Б.Баярмаа
Нягтлан бодогч: Т.Өнөртуяа
Харилцах утас: 70161167.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл            
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл            
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл            
ОРЛОГЫН ДҮН  18.575.7  18.575.7  21.085.3  21.085.3
 18.191.7 18.191.7
57.852.7 57.852.7
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  18.575.7  18.575.7  21.085.3  21.085.3  18.191.7
 18.191.7 57.852.7 57.852.7
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт            
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт            
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого            
  Туслах үйл ажиллагааны орлого            
  Бусад орлого            
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  18.575.7  13.591.4  21.085.3  15.987.9  18.191.7  18.661.1 57.852.7 50.801.4
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  18.575.7  13.591.4  21.085.3  15.987.9  18.191.7  18.661.1 57.852.7 50.801.4
  1. Бараа үйлчилгээний   зардал
 7.995.3  13.591.4  7.674.9  15.987.9  7.611.5  18.661.1 23.281.7 50.801.4
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  9.531.9  8.527.8  12.081.5  9.252.1  9.531.7  10.210.6 31.145.1 30.337.2
  үндсэн цалин  8.758.2  8.261.0  8.758.1  9.176.8  8.758.0  8.269.6 26.274.3 25.707.5
  Нэмэгдэл цалин  773.7  266.8  773.7  75.3  346.2  696.4 1.038.6 1.038.6
  Гэрээт ажилчны цалин
         427.5  1.244.6 1.282.5 1.244.6
  Үр дүнгийн урамшуулал
     2.549.7       2.549.7 2.346.5
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  1.048.5    1.328.9  2.223.3  1,048,5  1.202.6 3.425.9 3.425.7
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл        
  Тэтгэвэрийн даатгал  667.2    845.7  1.420.5  667.2  871.4 2.180.1 2.291.9
  Тэтгэмжийн    даатгал  47.7    60.4  102.3  47.7  62.7 155.8 164.9
  ҮОМШӨ даатгал  95.3    120.8  200.2
 95.3  123.1 622.8 484.1
  Ажилгүйдлийн даатгал  47.7    60.4
 100.1  47.7  61.5 155.8 161.6
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  190.6    241.6  400.2  190.6  83.9 311.4 323.2
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал  7.995.3  5.063.6  7.674.9  4.512.5  7.611.5  7.247.9 23.281.7 17.038.5
  Бичиг хэрэг  24.3    26.7  119.8  24.3   75.3 119.8
  Гэрэл цахилгаан  601.5  274.1  601.5  400.0  547.2  1.056.8 1.750.2 1.730.9
  Түлш халаалт  1.743.1  1.700.0  1.743.1    1.743.1  1.275.0 5.229.3 2.975.0
  Цэвэр бохир ус  833.5  395.8  833.5  572.8  833.5  489.3 2.500.5 1.457.9
  Тээвэр /шатахуун/  73.8
   73.8  170.0  73.8  85.0 221.4 255.0
  Шуудан, холбоо  13.4
 13.4  13.4  35.3  13.4
 11.7
40.2 59.2
  Урсгал засвар        30.0     30.0
  Дотоод албан томилолт            
  Эм      20.1       20.1
  Ном хэвлэл  16.0    16.0    13.3  77.0 45.3 77.0
  Хичээл практик  139.7    139.7  140.0  139.7  92.5 419.1 232.5
  Эд хогшил худалдан авах  6.1    6.1    61.2   73.4
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  119.9    109.9    109.9   339.7 214.4
  Хоол хүнс  4.337.2  2.680.3  3.943.0  3.044.6  3.943.0  4.052.9 12.223.2 9.777.9
  Холбооны суваг ашигласаны түрээс  49.4    49.4    49.4  107.7 148.2 107.7
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал            
  Татвар төлбөр хураамж  13.5    27.0    10.8   51.3 1.2
  Гадаад зочны зардал            
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг            
  Банк санхүүгийн байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
           
 

Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн

 23.9    23.9    23.9   71.7
  Шагнал, урамшууллын зардал      47.8       47.8
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал          25.0   25.0
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ            
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт            
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт            
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл    4.984.3         7.051.3
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл        5.097.4    
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл            
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл            
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО            
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  21  21  21  21  21  21 21 21
  Удирдах ажилтан  1  1  1  1  1  1  1  1
  Гүйцэтгэх ажилтан  5  5  5  5  5  5  5  5
  Үйлчлэх   ажилтан  16  16  16  16  15  15  15 15
 
 

Posted in 167-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »