х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘115-р цэцэрлэг’ Category

115-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 115-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД 5-р хороо, ЭМ-ийн нэгдлийн баруун талд
Шууд захирагч: Б.Гэрэлцэцэг
Нягтлан бодогч: Г.Боловсон
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  24416.0 24416.0
 27651.3 27651.3
 23782.5 29092.7
 75849.8 75849.8
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  24416.0  24416.0  27651.3 27651.3
 23782.5 29092.7
 75849.8 75849.8
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  24416.0 20407.0
 27651.0 20569.7
 23782.5 26437.6
 75849.8 67414.3
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  12764.8 14168.9
 16169.2 14168.9
 12764.8 15474.0
 41698.8 43811.8
  үндсэн цалин  11994.2 11994.2
 11994.2 11994.2
 11994.2 13183.9
 35982.6 37172.3
  Нэмэгдэл цалин  770.6 770.6
 770.6 770.6
 770.6 770.6
 2311.8 2311.8
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  1404.1 1404.1
 1778.5 1404.1
 1404.1 1519.5
 4586,7 4327,7
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал  893.6 842.5
 1131.8 842.5
 893.6 911.7
 2918,9 2596,7
  Тэтгэмжийн    даатгал  63.8 70.2
 80.8 70.2
 63.8 121.6
 208,5 262,0
  ҮОМШӨ даатгал  127.6 140.4
 161.7 140.4
 127.6 151.9
 416,9 432,7
  Ажилгүйдлийн даатгал  63.8 70.2
 80.8 70.2
 63.8 30.4
 208,4 170,8
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  255.3 280.8
 323.4 280.8
 255.3 303.9
 834,0 865,5
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал  10247.1 6238.1
 9703.3 6400.8
 9613.6 10963.6
 29482,74 23602,5
  Бичиг хэрэг  41.5    45.6 47.6
 41.6 52.5
 128,6 100,1
  Тээвэр /шатахуун/  69.7    69.7 0.00
 69.8 85.0
 209,2 85,0
  Шуудан, холбоо  22.9    22.9 20.00
 22.9 20.0
 68,8 40,0
  Урсгал засвар      0.00 0.00
       
  Эм              34,2  
  Хоол
            20756,7
16397,0
  Ном хэвлэл  27.3    27.3 15.0
 22.7 77.0
 77,3 92,0
  Хичээл практик  238.4    238.4 0.00
 238.4 92.5
 715,3 92,5
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал  10.4    10.4 0.00
 104.4    125,2  
  Татвар төлбөр хураамж  23.0    46.00 0.00
 18.4 148.5
 87,4 148,5
  Холбооны суваг
     108,5 55,0
 108.5    325,6 55,0
  Биеийн тамир
    40,8
0,00
 40.8    122,4  
  үр дүн              3404,4  
 

бусад зардал

 7719.3  1834.3      8921.1 10282.3
 6888,6 6386,6
  Шагнал, урамшууллын зардал      81,6 0,00
     81,6  
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал          25.0 205.8
 25,0 205,8
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 201..оны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл    4009.0    7081,6    2655.1    8435,5
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл        7081,6        
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1 1
 1 1
 1  1    
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  30 28
 30  28  30  28    
  Удирдах ажилтан  1 1
 1  1  1  1    
  Гүйцэтгэх ажилтан  9 10
 9  10  9  10    
  Үйлчлэх   ажилтан  20 17
 20  17  20 17
   
 

Posted in 115-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »