х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли:’ Category

20-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 20-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 12- хороо, Жанжны 10-р гудамж
Шууд захирагч: Ц.Мөнгөнцэцэг
Нягтлан бодогч: Г.Норжинжав
Харилцах утас: 50012040.
 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р   сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
1.Орлогын дүн 2=3+4+5

34196.6

34196.6

33745.9 33745.9  29175.6  29329.2  97118.1  97271.7
Төсвийн санхүүжилт

34196.6

34196.6

33745.9 33745.9  29175.6  29175.6  97118.1  97118.1
 Мөнгөн   урамшуулал
Бусад санхүүжилт  153.6  153.6
2.Нийт зардлын дүн

 

 

А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 29175.6  33779.95  97118.1  86478.8
1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

34196.8

   25484.4 33745.9 27214.5  29175.6  33779.95  92568.9  86478.8
 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

15734.0

15661.2

15734.0 15851.9  15733.9  19316.85  51281.1  50829.9
Үндсэн цалин

15288.4

15215.6

15288.4 15406.3  15288.3  15291.6  45865.1  45914.1
Нэмэгдэл урамшуулал

445.6

445.6

445.6 445.6  445.6  220.0  1336.8  1110.6
Үр дүнгийн урамшуулал  3805.2  4079.2  3805.2
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

1730.8

1700.0

2179.5 1932.07  1730.6  1580.0  5640.9 5212.07
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

1101.4

1046.7

1386.9 1276.1  1101.4  758.5  3589.7  3081.3
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

78.7

132.4

99.1 132.9  78.6  166.6  256.4  431.9
ҮОМШӨ шимтгэл

157.3

165.5

198.1 166.18  157.4  208.2  512.8  539.8
 Ажилгүйдлийн шимтгэл

78.7

32.3

99.1 32.4  78.6  40.6  256.4  105.35
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

314.7

323.1

396.3 324.4  314.6  406.1  1025.6  1053.6
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

12396.4

8123.2

11556.0 9430.5  11686.1  12883.1  35736.9  30436.86
 Бичиг хэрэг

50.1

55.2  50.1  413.0  155.4  413.0
 Гэрэл цахилгаан

527.1

454.5

527.1 467.3  479.6  429.5  1533.8  1351.36
Түлш халаалт

2119.4

2100.0

2119.4 2119.0  2119.3  2110.0  6358.1  6329.0
Тээвэр шатахуун

66.4

66.4 127.4  66.5  199.3  127.4
Шуудан холбоо

27.7

27.7  27.8  83.2
Цэвэр бохир ус

150.1

94.0

150.1 60.7  150.0  74.1  450.2  228.8
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

288.4

288.2  288.3  190.5  864.7  190.5
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

247.5

226.9  226.9  280.7  701.3  280.7
Хоол хүнс

8747.6

5474.7

7853.5 6628.4  7952.3  7579.0  24652.0  19682.14
Холбооны суваг ашигласны түрээс

49.4

49.6  49.4  148.2
Ном хэвлэл худалдан авах зардал

33.0

33.0  27.5  48.0  93.5  48.0
Урсгал засвар
Эм 41.4  117.0  41.4  117.0
Эд хогшил худалдан авах

12.6

12.6  176.8  1607.0  202.0  1607.0
Шагнал урамшил 98.6  25.0  98.6
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал

4335.6

 25.0
Татвар төлбөр хураамж

27.8

55.6 27.6  22.3  34.3  105.7  61.9
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

49.3

49.3  49.3  147.9
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг   удаагийн дэмжлэг  4335.6
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

8712.2

15243.5  10792.82  10792.8
Өглөгийн эцсийн дүн

2364.8

2281.9
Ажиллагсад бүгд

46

45

Удирдах ажилтан

 1

 1

Гүйцэтгэх ажилтан

27

26

Үйлчлэх ажилтан

18

18

Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

Posted in 20-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

172-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 172-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД 13-р хороо Энхтайвны өргөн чөлөө Эскадрилын хөшөөний урд талд
Шууд захирагч: З.Болормаа
Нягтлан бодогч: Б.Мөнгөнцэцэг
Харилцах утас: 459410.
 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р   сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

18640.2

18640.2

20973.5

20973.5

 18177.9  18177.9  57791.6  57791.6
Төсвийн санхүүжилт

18640.2

18640.2

20973.5

  20973.5  18177.9  18177.9  57791.6  57791.6
 Мөнгөн   урамшуулал
Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн

 

 

 

 

А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

9258.5

9102.3

11715.6

10510.8  20611.7 16545.1  31876.9  31734.8
 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

 12263.7 12121.8
Үндсэн цалин

9258.5

8554.2

9258.5

9962.7

 9258.5  9258.4  27775.5  27775.5
Нэмэгдэл урамшуулал     548.1

548.1

548.1

548.1

 548.1  548.1  1644.3  1644.3
Гэрээт цалин
Үр дүнгийн урамшуулал  2457.1  2315.1  2457.1  2315.06
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

1078.7

1078.7

1349.0 1236.3  1078.7  495.9  3506.4  2810.8
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

686.5

686.5

858.5 799.15  686.5  2231.5  1485.6
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

49.0

49.0

61.3 91.3  49.0  104.0  159.3  244.3
ҮОМШӨ шимтгэл

98.1

98.1

122.6 21.06  98.1  128.6  318.8  247.7
 Ажилгүйдлийн шимтгэл

49.0

49.0

61.3 114.16  49.0  23.9  159.3  187.1
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

196.1

196.1

245.3 210.6  196.1  239.4  637.5  646.08
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

7705.5

1125.8

7311.5 2420.07  7269.3  3927.6  22260.3  7473.46
 Бичиг хэрэг

31.5

34.7 64.5  31.5  97.7  64.5
 Гэрэл цахилгаан

319.1

86.4

319.1 241.8  290.3  168.1  928.5  418.5
Түлш халаалт

913.9

913.9 386.7  913.9  457.9  2741.7  844.6
Тээвэр шатахуун

74.1

74.1 85.0  74.1  85.0  222.3  170.0
Шуудан холбоо

17.4

9.8

17.4 45.1  17.4  48.0  52.2  102.9
Цэвэр бохир ус

326.6

161.2

326.6 243.42  326.6  551.3  979.8  956.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

181.1

100.0

181.1 65.0  181.1  92.5  543.8  257.5
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

155.5

142.5  142.5  440.5
Хоол хүнс

5609.2

818.5

5099.3 1022.0  5099.3  2260.3  15807.8  4100.8
Холбооны суваг ашигласны түрээс

49.4

27.5

49.4 27.5  49.4  27.5  148.2  82.5
Ном хэвлэл худалдан авах зардал

20.7

20.7 33.0  17.3  77.0  58.7  110.0
Урсгал засвар 115.0  115.0
Эм 26.0  26.0  26.0
Эд хогшил худалдан авах

7.9

7.9 7.5  79.3  95.1  7.5
Шагнал урамшил 82.2  100.0  82.2  100.0
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  25.0  25.0
Татвар төлбөр хураамж

17.5

35.0 83.5  14.0  60.0  66.5  143.5
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

31.0

31.0  31.0
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг   удаагийн дэмжлэг
Дотоод томилолт
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

7333.3

6806.3  1632.8  15772.4
Өглөгийн эцсийн дүн

2059.5

717.9
Ажиллагсад бүгд

22

22

22 22  23  22
Удирдах ажилтан

1

1

1 1  1  1
Гүйцэтгэх ажилтан

21

21

21 21  22  21
Үйлчлэх ажилтан
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

Posted in 172-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | 1 Comment »

169-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 169-р цэцэрлэг
Хаяг байршил:22-р хороо, Баруун Алтан-Өлгий
Шууд захирагч: Д.Хүрэлчулуун
Нягтлан бодогч: Ц.Солонго
Харилцах утас: 93090169.
 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р   сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

18922.8

18922.8

21607.0

21607.0

 18518.1  18518.1  
Төсвийн санхүүжилт

18922.8

18922.8

     18518.1  18518.1
 Мөнгөн   урамшуулал
Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн

 

 

 

 

А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

18922.8

14423.6

21607.0

16699.2  18518.1  13120.8
 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

9392.3

8958.5

12113.4

10713.22

 9392.3  9375.1
Үндсэн цалин

8071.4

8069.1

8071.4

8071.4

 8071.4  8054.2
Нэмэгдэл урамшуулал     889.4

889.4

889.4

1778.8

 889.4  889.4
Гэрээт цалин

431.5

431.5

863.0

 431.5  431.5
Үр дүнгийн урамшуулал

2721.1

1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

1033.1

1033.2

1332.3 1332.5  1033.1  1033.1
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

657.5

692.06

847.9 1004.5  657.5  692.06
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

46.95

80.8

60.5 79.03  46.9  80.8
ҮОМШӨ шимтгэл

93.9

73.0

121.1 97.38  93.9  73.02
 Ажилгүйдлийн шимтгэл

46.9

41.2

60.5 79.03  46.9  41.24
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

187.8

146.03

242.3 137.8  187.8  146.3
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

8497.4

4431.8

8161.3 4653.48  8092.8  2712.52
 Бичиг хэрэг

25.7

28.3  25.7  60.6
 Гэрэл цахилгаан

550.3

811.8

550.3 532.6  500.6  523.4
Түлш халаалт

2212.0

1700.0

2212.0 2125.0  2212.0
Тээвэр шатахуун

61.7

61.7  61.7  170.0
Шуудан холбоо

14.2

14.2  14.2
Цэвэр бохир ус

604.2

420.0

604.2 450.0  604.2  420.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

147.9

147.9  147.9  92.5
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

126.9

116.4  116.4  150.0
Хоол хүнс

4642.1

1500.0

4220.10 1500.0  4420.1  1200.0
Холбооны суваг ашигласны түрээс

49.4

49.4  49.4
Ном хэвлэл худалдан авах зардал

16.9

16.9 45.8  14.1  96.0
Урсгал засвар
Эм 21.2
Эд хогшил худалдан авах

6.5

6.5  64.8
Шагнал урамшил 58.4
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  25.0
Татвар төлбөр хураамж

14.3

28.5  11.4
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

25.3

25.3  25.3
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг   удаагийн дэмжлэг
Дотоод томилолт
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

4499.2

4907.8  5397.28
Өглөгийн эцсийн дүн

1030.06

499.4
Ажиллагсад бүгд

23

22

22 22  25  23
Удирдах ажилтан

1

1

1 1  1  1
Гүйцэтгэх ажилтан

13

13

13 13  15  13
Үйлчлэх ажилтан

9

8

 9 8  9  8
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо
 
 
 

Posted in 169-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

168-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 168-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 19-р хороо Газарчин
Шууд захирагч: Д.Оюунцэцэг
Нягтлан бодогч: Д.Гантуяа
Харилцах утас: 70162220.
 
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  15607.6 15607.6
 18652.2 18726.4
 15233.6 15233.6
 49493.4 49493.4
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  15607.6 15607.6
 18652.2 18652.2
 15233.6 15233.6
 49493.4 49493.4
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого       74.2
       
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  15607.6 12784.1
 18652.2 14032.2
 15233.6 17772.1
 49493.4 44588.7
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  15607.6 12784.1
 18652.2 14032.2
 15233.6 17772.1
 49493.4 44588.7
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого  15607.6 12784.1
 18652.2 14032.2
 15233.6 17772.1
 49493.4 44588.7
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  8828.2 8450.4
 11842.0 10603.6
 8828.2 11084.0
 29498.6 30138.2
  үндсэн цалин  7917.1 7968.8
 7917.1 9263.0
 7917.1 7922.0
 23751.4 25153.9
  Нэмэгдэл цалин  481.6  481.6  481.6 481.6
 481.6 481.6
 1444.9 1444.9
  Үр дүн урамшуулал
     3013.8      2250.86  3013.8 2250.9
  Гэрээт ажлын хөлс  429.5 0.00
 429.5 859.0
 429.5 429.5
 1288.5 1288.5
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  971.1 571.2
 1302.6 0.00
 971.1 1215.9
 3244.9 1786.9
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал  618.0 363.6
 828.9    618.0 773.8
 2064.9 1137.2
  Тэтгэмжийн    даатгал  44.1 41.5
 59.2    44.1 88.5
 147.5 130.0
  ҮОМШӨ даатгал  88.3 51.9
 118.5    88.3 110.5
 295.0 162.4
  Ажилгүйдлийн даатгал  44.1 10.3
 59.2    44.1 22.1
 147.5 32.4
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  176.6 103.9
 236.8    176.6 221.0
 590.0 324.9
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал  5808.3 3762.5
 5507.6 3428.6
 5434.3 5472.2
 16749.9 12663.6
  Бичиг хэрэг  22.8 0.0
 25.1 0.00
 22.8    70.6 0.00
Гэрэл цахилгаан  734.5 1413.1  743.5 496.5  668.1 440.9  2137.0 2350.6
Түлш халаалт  390.0 0.00  390.0 380.0  390.0 380.0  1170.0 760.0
  Тээвэр /шатахуун/  61.8 0.00
 61.8 150.0
 61.8 0.0
 185.3 150.0
  Шуудан, холбоо  12.6 0.00
 12.6 18.3
 12.6 15.6
 37.8 34.0
Цэвэр бохир ус  168.4 168.4  168.4 232.8  168.4 289.2  505.3 690.4
  Урсгал засвар                
Холбооны суваг  49.4 27.5  49.4 27.5  49.4 27.5  148.2 82.5
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл  15.0 0.00
 15.0 0.0
 12.5 95.0
 42.5 95.0
  Хичээл практик  131.0 0.00
 131.0 29.0
 131.0 152.5
 393.0 181.5
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал  5.7 0.00
 5.7 0.0
 57.4 0.0
 68.8 0.00
Эм  18.8  0.0 71.5  18.8 71.5
Хоол 4069.6 2053.5  3699.6 2045.0  3699.7 4000.0  11468.9 8098.6
  Татвар төлбөр хураамж  12.6 0.00
 25.3 49.5
 10.1 0.0
 48.0 49.5
Биеийн тамир уралдаан  22.4 0.00  22.4 0.0  22.4 0.0  67.2 0.00
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
   Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
  103.1
   103.1    318.6 100.0
  Шагнал, урамшууллын зардал      44.9        44.9 0.00
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал          25.0 0.0
 25.0 0.00
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 201..оны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл  0.00 2823.5
 0.0 4694.2
   2538.5    4904.7
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1 1
   1    1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  22  22  22 22
   22    22
  Удирдах ажилтан  1  1  1 1
   1    1
  Гүйцэтгэх ажилтан  8  8  8 8
   8    8
  Үйлчлэх   ажилтан  13  13  13 13
   13    13
 

Posted in 168-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

167-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 167-р цэцэрлэг
Хаяг байршил:БЗД 9-р хороо, Шархадны гудамж
Ерөнхий менежер: Б.Баярмаа
Нягтлан бодогч: Т.Өнөртуяа
Харилцах утас: 70161167.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл            
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл            
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл            
ОРЛОГЫН ДҮН  18.575.7  18.575.7  21.085.3  21.085.3
 18.191.7 18.191.7
57.852.7 57.852.7
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  18.575.7  18.575.7  21.085.3  21.085.3  18.191.7
 18.191.7 57.852.7 57.852.7
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт            
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт            
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого            
  Туслах үйл ажиллагааны орлого            
  Бусад орлого            
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  18.575.7  13.591.4  21.085.3  15.987.9  18.191.7  18.661.1 57.852.7 50.801.4
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  18.575.7  13.591.4  21.085.3  15.987.9  18.191.7  18.661.1 57.852.7 50.801.4
  1. Бараа үйлчилгээний   зардал
 7.995.3  13.591.4  7.674.9  15.987.9  7.611.5  18.661.1 23.281.7 50.801.4
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  9.531.9  8.527.8  12.081.5  9.252.1  9.531.7  10.210.6 31.145.1 30.337.2
  үндсэн цалин  8.758.2  8.261.0  8.758.1  9.176.8  8.758.0  8.269.6 26.274.3 25.707.5
  Нэмэгдэл цалин  773.7  266.8  773.7  75.3  346.2  696.4 1.038.6 1.038.6
  Гэрээт ажилчны цалин
         427.5  1.244.6 1.282.5 1.244.6
  Үр дүнгийн урамшуулал
     2.549.7       2.549.7 2.346.5
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  1.048.5    1.328.9  2.223.3  1,048,5  1.202.6 3.425.9 3.425.7
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл        
  Тэтгэвэрийн даатгал  667.2    845.7  1.420.5  667.2  871.4 2.180.1 2.291.9
  Тэтгэмжийн    даатгал  47.7    60.4  102.3  47.7  62.7 155.8 164.9
  ҮОМШӨ даатгал  95.3    120.8  200.2
 95.3  123.1 622.8 484.1
  Ажилгүйдлийн даатгал  47.7    60.4
 100.1  47.7  61.5 155.8 161.6
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  190.6    241.6  400.2  190.6  83.9 311.4 323.2
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал  7.995.3  5.063.6  7.674.9  4.512.5  7.611.5  7.247.9 23.281.7 17.038.5
  Бичиг хэрэг  24.3    26.7  119.8  24.3   75.3 119.8
  Гэрэл цахилгаан  601.5  274.1  601.5  400.0  547.2  1.056.8 1.750.2 1.730.9
  Түлш халаалт  1.743.1  1.700.0  1.743.1    1.743.1  1.275.0 5.229.3 2.975.0
  Цэвэр бохир ус  833.5  395.8  833.5  572.8  833.5  489.3 2.500.5 1.457.9
  Тээвэр /шатахуун/  73.8
   73.8  170.0  73.8  85.0 221.4 255.0
  Шуудан, холбоо  13.4
 13.4  13.4  35.3  13.4
 11.7
40.2 59.2
  Урсгал засвар        30.0     30.0
  Дотоод албан томилолт            
  Эм      20.1       20.1
  Ном хэвлэл  16.0    16.0    13.3  77.0 45.3 77.0
  Хичээл практик  139.7    139.7  140.0  139.7  92.5 419.1 232.5
  Эд хогшил худалдан авах  6.1    6.1    61.2   73.4
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  119.9    109.9    109.9   339.7 214.4
  Хоол хүнс  4.337.2  2.680.3  3.943.0  3.044.6  3.943.0  4.052.9 12.223.2 9.777.9
  Холбооны суваг ашигласаны түрээс  49.4    49.4    49.4  107.7 148.2 107.7
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал            
  Татвар төлбөр хураамж  13.5    27.0    10.8   51.3 1.2
  Гадаад зочны зардал            
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг            
  Банк санхүүгийн байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
           
 

Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн

 23.9    23.9    23.9   71.7
  Шагнал, урамшууллын зардал      47.8       47.8
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал          25.0   25.0
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ            
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт            
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт            
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл    4.984.3         7.051.3
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл        5.097.4    
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл            
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл            
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО            
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  21  21  21  21  21  21 21 21
  Удирдах ажилтан  1  1  1  1  1  1  1  1
  Гүйцэтгэх ажилтан  5  5  5  5  5  5  5  5
  Үйлчлэх   ажилтан  16  16  16  16  15  15  15 15
 
 

Posted in 167-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

147-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 147-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 18-р  хороо 84-р сургуулийн чанх урд
Шууд захирагч: Р.Будханд
Нягтлан бодогч: Л.Байгалмаа
Харилцах утас: 456430.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл        21.727.7    41.091.2    
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    7.720.0    7.835.1        7.835.1
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  56.774.8  56.774.8  113.787.7  57.012.9  54.925.7  54.925.7  168.713.4 168.713.4
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  56.774.8  56.774.8  113.787.7  57.012.9      168.713.4  168.713.4
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  56.774.8  35.047.1  113.787.7  37.649.4  54.925.7  53.930.9  168.713.4 126.627.3
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН    35.047.1    37.649.4  54.925.7  53.930.9   126.492.3
  1. Бараа үйлчилгээний   зарлага
   35.047.1    37.649.4    24,869,1    126.492.3
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  26.181.7  26.181.5  54.952.5  26.181.7  26.181.7  26.181.7  81.134.2  78.544.9
  үндсэн цалин  25.706.2  25.706,2  51.412.4  25.706.2  25.706.2  25.706.2  77.118.6  77.118.4
  Нэмэгдэл цалин    951.0  475.5  475.5  475.5  1.426.5  1.426.5
  Хоол, унаа                
  Үр дүнгийн урамшуулал
 475,5  475,5  2.589.1        2.589.1  
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  2.880.0  2.880.0  6.044.8  3.164.7  2.880.0  2.880.1  8.924.8  8.924.8
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал  1.832.7  1.832.7  3.846.7  2.117.7  1.832.7  2.880.1  5.679.4  5.783.1
  Тэтгэмжийн    даатгал  130.9  130.9  274.8  130.9  130.9    405.7 392.7
  ҮОМШӨ даатгал  261.8  261.8  549.5  261.8  261.8    811.3 785.4
  Ажилгүйдлийн даатгал  130.9  130.9  274.8  130.9  130.9    405.7  392.7
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  523.6  523.6  1.099.1  523.6  523.6    1.622.7 1.570.9
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал    5.985.6    8.302.9    24.869.1    39.022.6
  Бичиг хэрэг  91.7    192.6    91.7    284.3  
  Гэрэл цахилгаан  842.0  842.0
 1.684.0  3.355.7  765.9  825.5  2.449.9 5.023.2
  Түлш халаалт  3.677.3  3.677.2  7.354.6  3.677.3  3.677.3  3.677.3  11.031.9 11.031.8
  Цэвэр бохир ус  2.441.6  1.341.7  4.883.2  1.062.3  2.441.6  2.011.3  7.324.8  4.415.2
  Тээвэр /шатахуун/  69.7  69.7  139.4    69.7  144.9  209.2 214.6
  Шуудан, холбоо  39.8    79.6  167.7  39.8  40.2  119.4 207.9
  Урсгал засвар                
  Эм
     75.8  40.0      75.8 40.0
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл  49.6    99.2    39.5  44.0  138.7 44.0
  Хичээл практик  589.6    1.179.2    589.6  642.5  1.768.8  642.5
  Эд хогшил худалдан авах          171.8      
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  452.9    868.0    415.1    1.283.1  
  Хоол хүнс  19.211.1    35.535.3    17.324.2  17.207.8  52.859.5 17.207.8
  Холбооны суваг ашигласаны түрээс  69.4  55.0  146.2    88.6    234.8 55.0
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал  23.1    46.2          
  Татвар төлбөр хураамж  50.9    138.9    40.7  140.5  179.6 140.6
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
 

Биеийн тамир уралдаан тэмцэн

 104.4    187.8    83.4    271.2  
  Шагнал, урамшууллын зардал      180.4    25.0  135.0    
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл    21.727.7    41.091.2    42.086.1   42.086.1
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    21.727.7    41.091.2        
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    7.720.0    7.720.0    7.720.0    
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл        3.837.6    7.068.2    
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1    1    1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  53  53  53  51    51    51
  Удирдах ажилтан  15  18  1  1    1    1
  Гүйцэтгэх ажилтан  34  34  18  18    18    18
  Үйлчлэх   ажилтан      34  32    32    32
 

Posted in 147-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

146-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 146-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД 5-р хороо кино үйлдвэрийн баруун талд
Шууд захирагч: Х.Нарантуяа
Нягтлан бодогч: Д.Ганжимс
Харилцах утас: 450780.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    3797.6        3797.6    3797.6
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  25970.4 25970.4
 31544.5 32091.1
 25930.4 25923.4
 83445.3 83445.3
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  25970.4 25970.4
 31544.5 31544.5
 25930.4 25930.4
 83445.3 83445.3
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого        546.6        
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  25970.4 21358.1
 31544.5 22453.0
 25930.4 26463.2
 83445.3 70356.4
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  25970.4 21358.1
 31544.5 22453.0
 25930.4 26463.2
 83445.3 70356.4
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого  25970.4 21358.1
 31544.5 22453.0
 25930.4 26463.2
 83445.3 70356.4
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  15429.6 14653.4
 19664.9 15082.8
 15429.6 17881.7
 50524.2 47699.9
  үндсэн цалин  13542.8 12767.4
 13542.8 13196.8
 13542.8 12017.2
 40628.4 38063.4
  Нэмэгдэл цалин  1886.8 1886.0
 1886.8 1886.0
 1886.8 1886.0
 5660.5 5658.0
  Үр дүн урамшуулал
     4235.3  0.00    3978.5  4235.3 3978.5
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  1697.3 1645.2
 2163.0 1671.8
 1697.2 1990.1
 5557.7 5307.2
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл  1388.7 1348.1
 1769.7 1367.9
 1388.6 1628.3
 4547.2 4344.2
  Тэтгэвэрийн даатгал  1080.2 1049.8
 1376.5 1063.9
 1080.1 1266.4
 3536.8 3380.2
  Тэтгэмжийн    даатгал  77.1 75.0
 98.3 76.8
 77.1 91.3
 252.6 243.1
  ҮОМШӨ даатгал  154.3 149.0
 196.6 152.0
 154.3 180.9
 505.2 481.9
  Ажилгүйдлийн даатгал  77.1 74.3
 98.3 75.2
 77.1 89.6
 252.6 239.1
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  308.6 297.1
 393.3 304.0
 308.6 361.8
 1010.5 963.0
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал  8843.5 5059.5
 9716.6 5698.4
 8803.6 6591.4
 27363.4 17349.3
  Бичиг хэрэг  44.8    46.9    44.8 60.0
 136.5  60.0
Гэрэл цахилгаан  771.0 466.6  771.0 353.9  732.7 377.9  2274.6 1198.5
Түлш халаалт  1974.1 68.1  1974.1 1100.0  1974.1 959.5  5922.2 2127.6
  Тээвэр /шатахуун/  124.1    124.1    124.1 85.0
 372.4 85.0
  Шуудан, холбоо  22.7 22.7
 22.7 133.9
 22.7 46.4
 68.1 203.0
Цэвэр бохир ус  2076.3 1069.0  2076.3 482.5  2076.3 713.7  6228.9 2265.2
  Урсгал засвар       15.0
      15.0
Холбооны суваг  49.4  49.4 55.0  99.6  198.4 55.0
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл  24.8 0.0
 24.8 33.0
 22.5 62.0
 72.2 95.0
  Хичээл практик  223.4 0.0
 223.4 0.00
 223.4 92.5
 670.1 92.5
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал  5.4   5.4
0.00
 112.9 0.0
 123.7  
Эм
Хоол  3280.8 3280.  4123.0 3500.0  3123.0 3746.0  10526.8 10526.8
  Татвар төлбөр хураамж  11.8    37.4 25.0
 9.5 27.7
 58.7 52.7
Биеийн тамир уралдаан  21.0  41.93 0.0  41.9  104.8 0.00
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
   Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 213.9
153.0
 196.0    196.0 420.0
 606.0 573.0
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 201.. оны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл   4612.3
  9638.1
   532.8    13088.9
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    4612.3    9638.1        13088.9
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    3797.6        3797.6    3797.6
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл        546.6    1088.8    1088.8
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1 1
   1    1    1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  27  27    27    27    27
  Удирдах ажилтан  1  1    1    1    1
  Гүйцэтгэх ажилтан  20  20    20    20    20
  Үйлчлэх   ажилтан  6  6    6    6    6

Posted in 146-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

136-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 136-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 6-р хороо 13-р хороолол
Ерөнхий менежер: Б,Өлзийхишиг
Нягтлан бодогч: Ц.Сонин-Эрдэнэ
Харилцах утас:
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл        
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл        
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл        
ОРЛОГЫН ДҮН  18663.6  18.663.8 18.663.6 18.663.8  18.175.5  18.175.5  61.732.5 61.732.4
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт 18.663.6  18.663.8 18.663.6 18.663.8  18.175.5  18.175.5  61.732.5  61.732.4
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт      
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого        
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  18.663.6  10.043.2 18.663.6 10.043.2  18.175.5  20.643.4  61.732.5  51.976.3
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН        
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого  18.663.6  10.043.2 18.663.6 8.701.0  18.175.5  20.643.4  61.732.5
51.976.3
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  10.430.1  8.701.0 10.430.1 8.701.0  10.430.1  13.429.0  37.895.3  34.943.8
  үндсэн цалин  8.050.3  8.442.0 9.050.3 8.442.0  9.050.3  9.050.3  27.150.8  27.420.0
  Нэмэгдэл цалин  346.2  259.0 346.2 259.0  346.2  346.2  1.038.6  1.038.6
  Хоол, унаа        
  Үр дүнгийн урамшуулал
   2.998.9  5.950.5  2.998.9
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  1.033.6 1.033.6  1.033.6  1.033.6
 3.755.4  3.482.3
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл        
  Тэтгэвэрийн даатгал  657.8 657.8  657.8  657.7  2.389.8  2.216.0
  Тэтгэмжийн    даатгал  47.0 47.0  47.0  47.0  170.7  158.3
  ҮОМШӨ даатгал  94.0 94.0  94.0  94.0  341.4  316.6
  Ажилгүйдлийн даатгал  47.0 47.0  47.0  47.0  170.7
158.3
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  187.9 187.9  187.0   187.9
 682.8  633.1
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал  8.233.5  1.342.2 8.233.5 1.342.2  7.745.4  7.214.4
 23.837.2  17.032.5
  Бичиг хэрэг  29.0 29.0  29.0    89.9  
  Гэрэл цахилгаан  390.0  314.7 390.0 314.7  354.9  289.4  1.135.1  932.3
  Түлш халаалт  1.946.2  1.027.4 1.946.2 1.027.4  1946.2  1.027.4  5.838.7  3.082.3
  Цэвэр бохир ус  272.5 272.5  272.5  254.8
 817.6  256.3
  Тээвэр /шатахуун/  66.4 66.4  66.4  65.0  199.3  130.0
  Шуудан, холбоо  16.0 16.0  16.0    48.1  10.0
  Урсгал засвар        
  Эм
     24.0 24.0
  Гадаад арга хэмжээ        
  Ном хэвлэл  19.1 19.1  15.9    54.1  33.0
  Хичээл практик  166.7 166.7  166.7  92.5  500.2  92.5
  Эд хогшил худалдан авах  73.0 73.0  73.0    87.6  
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  143.2 143.2  131.2  81.4  14.129.1  12.329.7
  Хоол хүнс  5.013.6 5.013.6  4.557.8  5.379.8    
  Холбооны суваг ашигласаны түрээс  118.8 118.8  49.4
 279.6 26.0
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал        
  Татвар төлбөр хураамж  16.2 16.2  12.9    61.1 35.0
  Гадаад зочны зардал        
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг        
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт        
 

Биеийн тамир уралдаан тэмцэн

 28.5 28.5  28.5
   85.5  
  Шагнал, урамшууллын зардал      56.8  
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  25.0    25.0  
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ        
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт        
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт        
  Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 01-р сарын 30-ны үлдэгдэл 8.620.6 8.602.6        9.756.1
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл        
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл        
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл        
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1 1 1  1  1  1  1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  23  23 23 23  23  23  23  23
  Удирдах ажилтан  1  1  1 1  1 1  1  1
  Гүйцэтгэх ажилтан  10  10 10 10  10  10  10  10
  Үйлчлэх   ажилтан  12  12 12 12  12  12
 12  12
 

Posted in 136-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

129-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 129-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: 18-р хороо Намянжугийн гудамж
Шууд захирагч: С.Алагаа
Нягтлан бодогч: М.Одгэрэл
Харилцах утас: 454804.
                                                                                                     мян/төг

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл

 

Авлагын эхний үлдэгдэл

 

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

75075,8

75425,8

57627,2

57681,0

 54579,6 54579,6  187282,5  187282,5
Төсвийн санхүүжилт

75075,8

75075,8

57627,2

46462,2

 Мөнгөн урамшуулал
Бусад санхүүжилт/лист/
2.Нийт зардлын дүн

75075,8

44102,4

57627,2

46462,2

 54579,6 51787,6  187282,5  142002,2
А. Урсгал зардлын дүн

75075,8

44102,4

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

75075,8

44102,4

57627,2

46462,2  54579,6 51787,6  187282,5  142002,2
 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

26862,4

26064,2

29451,4

25482,3

 26862,4 26620,3  83176,2  78167,0
Үндсэн цалин 26070,6

25172,5

26070,6

24690,6

 26070,6 25828,6  78211,9  75791,8
Нэмэгдэл урамшуулал 791,7

791,7

791,7

791,7

 791,7 791,7  2375,2 2375,1
Үр дүнгийн урамшуулал

2589,1

 2589,1
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

2954,9

2910,5

3239,7 2805,6  2954,9  2909,9  9149,4 8626,0
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

1880,4

1874,0

2061,6 1793,4  1880,4 1856,4  5822,3 5523,5
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

134,3

207,3

147,3 202,4  134,3 210,7  415,9 620,5
ҮОМШӨ шимтгэл

268,6

259,1

294,5 253,1  268,6 263,4  831,8 775,6
 Ажилгүйдлийн шимтгэл

134,3

51,8

147,3 50,6  134,3 52,6  415,9 155,1
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

537,2

518,3

589,0 506,1  537,2 526,8  1663,5 1551,3
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

45258,5

15127,7

24936,1 18174,3  24762,3  22257,4  94956,9 55209,2
 Бичиг хэрэг

89,4

98,3  89,4  277,1
 Гэрэл цахилгаан

811,1

819,8

811,1 787,0  737,9 587,9  2360,1  2194,8
Түлш халаалт

5378,1

5035,4

5378,1 4912,7  5378,1 5523,5  16134,3 15471,6
Тээвэр шатахуун

123,0

75,0

123,0 75,0  123,0 75,0  369,1  225,0
Шуудан холбоо

49,4

11,4

49,4 63,0  49,4 35,7  148,2  110,1
Цэвэр бохир ус

2822,3

2034,2

2822,3 2047,4  2822,3 1851,3  8466,9  5933,0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

513,9

50,0

513,9 58,0  513,9 172,5  1541,8  280,5
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

441,2

404,4  404,4 269,1  1250,1  269,1
Хоол хүнс

15584,7

7085,0

 14167,9  13630,6  43920,6  28361,5
Холбооны суваг ашигласны түрээс

49,4

49,4  49,4  148,2
Ном хэвлэл худалдан авах зардал

58,8

58,8 33,0  49,0 62,0  166,6 95,0
Урсгал засвар
Эм 73,8 49,5  73,8 49,5
Эд хогшил худалдан авах

22,5

22,5 34,5  225,0 270,1 34,4
Шагнал урамшил 175,9  175,9
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  25,0  25,0
Татвар төлбөр хураамж

49,6

16,7

99,2  39,0  188,4 16,7
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

87,8

87,8  87,8  263,5
Төсөл арга хэмжээ 350,0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг

19177,2

2167,8  19177,2 2167,8
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

31323,4

42542,2  2792,0  45280,3
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Авлагын эцсын үлдэгдэл
3.Байгууллагын тоо

1

1 1
Ажиллагсад бүгд

52

53  52
Удирдах ажилтан

1

1  1
Гүйцэтгэх ажилтан

42

42  42
Үйлчлэх ажилтан

9

10  9
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

410

363  505

Posted in 129-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

128-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 128-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 5-р хорооны байрны хажууд
Шууд захирагч:С.Амгалан
Нягтлан бодогч: Д.Батцэнгэл
Харилцах утас: 70166074.
 
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  37038.4 37038.4
 20652.0 20759.7
 17055.8 17055.8
 74746.2 74853.9
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  37038.4 37038.4
 20652.0 20652.0
 17055.8  17055.8  74746.2 74853.9
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт       107.7
       
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  37038.4 15584.4
 20652.0 14979.1
 17055.8 19495.3
 74746.2 50058.8
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  37038.4 15584.4
 20652.0 14979.1
 17055.8 19495.3
 74746.2 50058.8
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого  7771.5 10532.0
 7754.0 10917.1
 7322.8 10683.2
 26038.1 32132.3
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил   9472.8
  9763.4
   9624.0   28860.2
  үндсэн цалин  9185.4 9028.8
 9185.4 9319.4
 9185.4 9180.0
 27556.2 27528.2
  Нэмэгдэл цалин  444.0 444.0
 444.0 444.0
 444.0 444.0
 1332.0 1332.0
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  1059.2 1059.2
 1410.1 1153.7
 1059.2 1059.2
 3528.5 3272.1
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл          674.1 674.1
   
  Тэтгэвэрийн даатгал  674.1 674.1
 897.3 734.2
 
 2245.5 2082.4
  Тэтгэмжийн    даатгал  48.1 48.1
 64.1 52.4
 48.1 48.1
 160.3 148.6
  ҮОМШӨ даатгал  96.3 96.3
 128.2 104.9
 96.3 96.3
 320.8 297.5
  Ажилгүйдлийн даатгал  48.1 48.1
 64.1 52.4
 48.1 48.1
 160.3 148.6
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  192.6 192.6
 256.4 209.8
 192.6 192.6
 641.6 595.0
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал  6712.3 5024.9
 6343.9 3871.7
 6362.6 8812.0
 22509.6 17708.6
  Бичиг хэрэг  27.9    30.70    27.9 101.0
 86.5 101.0
Гэрэл цахилгаан  458.2 294.0  458.2 274.2  416.8 256.4  1333.2 824.6
Түлш халаалт  521.7 510.5  521.7 349.4  521.7 387.2  1565.1 1247.1
  Тээвэр /шатахуун/  66.4    66.4 85.0
 66.4 85.0
 199.2 170.0
  Шуудан, холбоо  15.4    15.4 39.6
 15.4 160.3
 46.2 199.9
Цэвэр бохир ус  274.1 230.8  274.1 105.1  274.1 240.2  822.3 576.1
  Урсгал засвар                
Холбооны суваг  78.6 27.5  78.6 82.5  78.6  235.8 110.0
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл  18.3    18.3    15.3 95.0
 51.9 95.0
  Хичээл практик  160.3    160.3    160.3 92.5
 480.9 92.5
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал  7.0    7.0    70.2    84.2  
Эм  23.0  23.0
Хоол  4982.5 3989.6  4529.6 2957.4  4529.6 4484.3  14041.7 11431.3
  Татвар төлбөр хураамж  15.5    30.9    12.4    58.8  
Биеийн тамир уралдаан  27.4  27.4  27.4  82.2
  Гадаад зочны зардал                
  тэтгэвэрт гарахад 1 удаагийн тэт
             19558,8  
  Үр дүнгийн урамшуулал           2910.1
 3189.8 2910.1
   Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 137.6
   126.1 61.0
 126.1    389.8 61.0
  Шагнал, урамшууллын зардал      54.8        54.8  
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  19558.8        25.00   25.0  
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 201.. оны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл  0.00 21454.0
   5780.8  0.00 -2439.5
   24795.1
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1 1
   1   1
   1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  23 23
   24    25    25
  Удирдах ажилтан  1 1
   1    1    1
  Гүйцэтгэх ажилтан  8 8
   8    9    9
  Үйлчлэх   ажилтан  14 14
   15    15    15

Posted in 128-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД | Leave a Comment »

122-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 122-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 15-р хороо Бөхийн өргөөний зүүн урд талд
Шууд захрагч: Г.Мандалсүрэн
Нягтлан бодогч: Б. Анхцэцэг
Харилцах утас: 454319.
                                                                                                      мян/төг

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл

 

Авлагын эхний үлдэгдэл

 

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

93001,2

93001,2

61183,0

62727,4

 54263.6  54263.6  208447.8  208447.8
Төсвийн санхүүжилт

93001,2

93001,2

61183,0

61183,0

 54263.6 54263.6  208447.8 208447.8
 Туслах үйл ажиллгааны орлого

1544,4

Бусад санхүүжилт/лист/
2.Нийт зардлын дүн

93001,3

52246,3

61183,0

38466,5

 54263.6 83873.4  208447.9 174586.3
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

93001,3

52246,3

61183,0

38466,5  54263.6  83873.4  208447.9 174586.3
 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

26944,4

26944,4

32876,4

24885,7

 26944.4 34932.9  86765.2 86763.0
Үндсэн цалин 25959,6

25959,6

25959,6

24885,7

 25959.6 27033.5  77878.8 77878.8
Нэмэгдэл урамшуулал 984,8

984,8

984,8

 2954.4 2954.4
Үр дүнгийн урамшуулал

5932,0

 5929.8  5932.0 5929.8
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

2963,9

2963,9

3616,4 2849,2  2963.9 3731.1  9544.2 9544.2
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

1886,1

1886,1

1813,0  1886.1 2374.4  6073.6 6073.6
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

134,7

134,7

164,4 129,5  134.7 169.6  433.8 433.8
ҮОМШӨ шимтгэл

269,4

269,4

328,8 259,0  269.4 339.2  867.7 867.7
 Ажилгүйдлийн шимтгэл

134,7

134,7

164,4 129,5  134.7 169.6  433.8 433.8
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

538,9

538,9

657,5 518,0  538.9 678.4  1735.3  1735.3

 

1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

63093,0

22338,0

24690,2 10731,6  24355.3 45209.4  112138.5 78279.0
 Бичиг хэрэг

96,0

105,6  96.0 280.0  297.6 280.0
 Гэрэл цахилгаан

1492,5

1157,7

1492,5 1166,8  1267.4 931.4  4252.4 3255.9
Түлш халаалт

3921,5

2133,2

3921,5 5095,2  3921.5  4512.3  11764.5 11740.7
Тээвэр шатахуун

61,5

61,5 60,0  61.5  184.5 60.0
Шуудан холбоо

53,1

53,1

53,1 82,0  53.1 37.8  159.3 172.9
Цэвэр бохир ус

2254,2

1753,6

2254,2 1122,2  2254.2 2403.0  6762.6 5278.8
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага 552,0 594,0  552.0 379.0  1656.0 1483.0
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

473,9

434,4  434.4  1342.7
Хоол хүнс

16730,4

16730,4

15209,5  15209.5 21709.2  47149.4 38439.6
Холбооны суваг ашигласны түрээс

49,4

49,4 60,0  49.4 60.0  148.2 120.0
Ном хэвлэл худалдан авах зардал

63,2

 52.6 95.0  179.0 95.0
Урсгал засвар 80,0  80.0
Эм 79,3  79.3
Эд хогшил худалдан авах  241.7 116.7  290.1  116.7
Шагнал урамшил 188,9  188.9
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  25.0  25.0
Татвар төлбөр хураамж

53,3

106,5 24,0  42.6  202.4 24.0
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

94,4

94,4  94.4  283.2
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг

37173,4

2447,5  14685.0  37173.4 17132.5
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

40754,9

65015,8  33861.5  33861.5
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Авлагын эцсын үлдэгдэл
3.Байгууллагын тоо

1

1

1 1  1 1
Ажиллагсад бүгд

50

51

50 51  50 51
Удирдах ажилтан

1

1

1 1  1 1
Гүйцэтгэх ажилтан

31

31

31 31 31 31
Үйлчлэх ажилтан

18

18

18 18  18  18
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

Posted in 122-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД | Leave a Comment »

115-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 115-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД 5-р хороо, ЭМ-ийн нэгдлийн баруун талд
Шууд захирагч: Б.Гэрэлцэцэг
Нягтлан бодогч: Г.Боловсон
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  24416.0 24416.0
 27651.3 27651.3
 23782.5 29092.7
 75849.8 75849.8
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  24416.0  24416.0  27651.3 27651.3
 23782.5 29092.7
 75849.8 75849.8
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  24416.0 20407.0
 27651.0 20569.7
 23782.5 26437.6
 75849.8 67414.3
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  12764.8 14168.9
 16169.2 14168.9
 12764.8 15474.0
 41698.8 43811.8
  үндсэн цалин  11994.2 11994.2
 11994.2 11994.2
 11994.2 13183.9
 35982.6 37172.3
  Нэмэгдэл цалин  770.6 770.6
 770.6 770.6
 770.6 770.6
 2311.8 2311.8
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  1404.1 1404.1
 1778.5 1404.1
 1404.1 1519.5
 4586,7 4327,7
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал  893.6 842.5
 1131.8 842.5
 893.6 911.7
 2918,9 2596,7
  Тэтгэмжийн    даатгал  63.8 70.2
 80.8 70.2
 63.8 121.6
 208,5 262,0
  ҮОМШӨ даатгал  127.6 140.4
 161.7 140.4
 127.6 151.9
 416,9 432,7
  Ажилгүйдлийн даатгал  63.8 70.2
 80.8 70.2
 63.8 30.4
 208,4 170,8
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  255.3 280.8
 323.4 280.8
 255.3 303.9
 834,0 865,5
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал  10247.1 6238.1
 9703.3 6400.8
 9613.6 10963.6
 29482,74 23602,5
  Бичиг хэрэг  41.5    45.6 47.6
 41.6 52.5
 128,6 100,1
  Тээвэр /шатахуун/  69.7    69.7 0.00
 69.8 85.0
 209,2 85,0
  Шуудан, холбоо  22.9    22.9 20.00
 22.9 20.0
 68,8 40,0
  Урсгал засвар      0.00 0.00
       
  Эм              34,2  
  Хоол
            20756,7
16397,0
  Ном хэвлэл  27.3    27.3 15.0
 22.7 77.0
 77,3 92,0
  Хичээл практик  238.4    238.4 0.00
 238.4 92.5
 715,3 92,5
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал  10.4    10.4 0.00
 104.4    125,2  
  Татвар төлбөр хураамж  23.0    46.00 0.00
 18.4 148.5
 87,4 148,5
  Холбооны суваг
     108,5 55,0
 108.5    325,6 55,0
  Биеийн тамир
    40,8
0,00
 40.8    122,4  
  үр дүн              3404,4  
 

бусад зардал

 7719.3  1834.3      8921.1 10282.3
 6888,6 6386,6
  Шагнал, урамшууллын зардал      81,6 0,00
     81,6  
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал          25.0 205.8
 25,0 205,8
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 201..оны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл    4009.0    7081,6    2655.1    8435,5
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл        7081,6        
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1 1
 1 1
 1  1    
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  30 28
 30  28  30  28    
  Удирдах ажилтан  1 1
 1  1  1  1    
  Гүйцэтгэх ажилтан  9 10
 9  10  9  10    
  Үйлчлэх   ажилтан  20 17
 20  17  20 17
   
 

Posted in 115-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

Сувиллын цэцэрлэг, яслийн 10-р цогцолбор: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 10-р цогцолбор
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 3-р хороо 12-р хороолол
Шууд захрагч: Г.Буянжаргал
Нягтлан бодогч: П.Цогзолмаа
Харилцах утас: 451655.
                                                                                                                      мян/төг

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл

 

Авлагын эхний үлдэгдэл

 

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

32413,0

32413,0

70037,5

70224,1

 31933.1  31933.1  101970.6  101970.6
Төсвийн санхүүжилт
 Мөнгөн урамшуулал
Бусад санхүүжилт/лист/

186,6

2.Нийт зардлын дүн

32413,0

23816,3

70037,5

53430,3

 31933.1  26458.4  101970.6  79888.7
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

 

 

 

 
 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

20689,8

20428,7

46466,2

41379,5

 20689.8  20689.9  67156.0  62069.4
Үндсэн цалин 19648,3

19387,2

39296,5

39296,5

 19648.3  19648.4  58944.6  58944.9
Нэмэгдэл урамшуулал 1041,5

1041,5

2083,0

2083,0

 1041.5  1041.5  3124.4 3124.5
Үр дүнгийн урамшуулал

5086,7

 5086.7
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

2275,9

 

5111,3 5111,3  2275.9  2275.9  7387.2  7387.2
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

1448,3

63,6

3251,7 3251,7  1448.3  1448.3  4700.9  4700.9
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

103,4

5,0

233,3 233,3  103.4  103.4  335.8 335.8
ҮОМШӨ шимтгэл

206,9

9,0

464,7 464,7  206.9  206.9  671.6  671.6
 Ажилгүйдлийн шимтгэл

103,4

5,0

232,3 232,3  103.4  103.4  335.8 335.8
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

413,8

18,1

929,3 929,3  413.9  413.9  1343.1  1343.1
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

3472,6

18460,0 6939,5  8967.4  3492.6  27427.4  10432.1
 Бичиг хэрэг

20,8

43,7 45,3  20.8 40.4  64.5 85.7
 Гэрэл цахилгаан

453,0

410,5

906,0 842,4  412.1 364.3  1318.1 1206.7
Түлш халаалт

2201,3

2176,1

4402,5 4363,9  2201.3 2091.0  6603.8  6454.9
Тээвэр шатахуун

203,1

406,2 85,0  203.1 85.0  609.2  170.0
Шуудан холбоо

11,5

23,0 40,7  11.5 13.3  34.5 54.0
Цэвэр бохир ус

646,3

101,0

1292,6 217,4  646.3 231.9  1939.0  449.3
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

229,5

459,0 38,5  29.3  145.2  688.5  181.0
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

102,8

100,0

197,0 100,0  94.2 190.0  291.2 290.0
Хоол хүнс

5478,8

600,0

10459,5 1100,0  4980.7  185.7  15440.2  1285.7
Холбооны суваг ашигласны түрээс

49,4

98,8 27,5  49.4 27.5  148.2 55.0
Ном хэвлэл худалдан авах зардал

13,7

27,4  11.4 77.0  38.8 77.0
Урсгал засвар
Эм 17,2 38,8  44.0  17.2 82.8
Эд хогшил худалдан авах

5,2

10,4  52.4  62.9
Шагнал урамшил 41,0 40,0  41.0  40.0
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  25.0  25.0
Татвар төлбөр хураамж

11,6

34,7  9.2  43.9
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

20,5

41,0  20.5  61.4
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

8596,7

16793,8  22081.9  22081.9
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл

5010,5

5907,8  8868.5  8868.5
Авлагын эцсын үлдэгдэл
3.Байгууллагын тоо

1

1

1 1  1  1  1 1
Ажиллагсад бүгд 48 47  48 47  48 47
Удирдах ажилтан 1 1  1 1  1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 24 24  24 24  24 24
Үйлчлэх ажилтан 23 22  23 22  23 22
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

120

120 60,1  120  82  120 82

Posted in 10-р цогцолбор, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

6-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 6-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 23-р хороо Улиастайн хуучин эцэс
Шууд захирагч: Л.Бямбаахүү
Нягтлан бодогч: Л.Энхчимэг
Харилцах утас: 480588.
[Мянган төгрөгөөр]136
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл            18.579.3    
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл          
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл        
ОРЛОГЫН ДҮН 57,098,7 57.098.7 59.755.7 59.755.7  51.401.5  51.401.5  168.255.7 168.255.7
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт 57.098.7 57.098.7 59.75.7 59.755.7  51.401.5  51.401.5  168.255.7  168.255.7
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт        
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт        
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого        
  Туслах үйл ажиллагааны орлого        
  Бусад орлого        
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН 57.098.7 46.627.9 59.755.7 51.647.5  51.401.5 59.929.3  168.255.7  158.204.2
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН        
  1. Бараа үйлчилгээний   зардал
27.136.7 24.447.2 35.296.5 30.335.7  27.136.5  34.440.9  89.569.8  89.223.6
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил 23.459.2 23.458.9 23.459.2 23.160.4  23.459.2  23.456.2  70.377.7  70.075.4
  үндсэн цалин      
  Нэмэгдэл цалин  988.3  988.3  2.964.9  2.964.9
  Хоол, унаа      
  үр дүн
7.351.1  7.307.2  7.351.1  7.307.1
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл 2.689.2 3.497.9 6.187.0  2.689.2  2.689.0  8.876.1  8.876.2
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл      
  Тэтгэвэрийн даатгал 1.711.3 2.225.9 3.937.2  1.711.3  1.711.3  5.648.3 5.648.5
  Тэтгэмжийн    даатгал 122.2 159.0 449.9  122.2  195.6  403.4  645.6
  ҮОМШӨ даатгал 244.5 318.0 562.5  244.5  244.5  1.614.0 1.613.8
  Ажилгүйдлийн даатгал 122.2 159.0 112.5  122.0  48.9  403.4 161.3
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж 489.0 636.0 1.124.9  489.0  489.9  807.0 807.0
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал 29.962.0 22.180.7 24.459.2 21.311.8  24.265.0  25.488.4  78.685.9 69.980.6
  Бичиг хэрэг 77.5 77.5 85.2  77.5  125.3  240.2  202.8
  Гэрэл цахилгаан 719.7 489.2 719.7 1.741.1  523.3  1.014.3  2.062.7  3.253.6
  Түлш халаалт 8.293.3 8.293.3 8.293.3 8.293.3  8.293.3  8.293.3  24.879.9 24.879.9
  Цэвэр бохир ус 771.1 300.8 771.1 435.8  771.1  383.9  2.313.3  1.120.4
  Тээвэр /шатахуун/ 103.3 22.5  8.4 97.5
 134.2  97.5
  Шуудан, холбоо 42.8 42.8  42.8    128.4  
  Урсгал засвар      50.0  
  Эм 64.0      64.0  
  Үр дүнгийн урамшуулал          
  Ном хэвлэл 51.0 51.0    42.5  44.0  144.4  44.0
  Хичээл практик 445.5 445.5    445.5  92.5  1.336.4  92.5
  Эд хогшил худалдан авах 19.5 19.5    195.1    234.1  
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 382.5 350.6    350.6  1.052.3  1.083.6  1.052.2
  Хоол хүнс 14.541.1 13.010.9 13.219.2 10.681.6
 13.219.2  14.270.3  40.979.5  37.962.7
  Холбооны суваг ашигласаны түрээс 60.1 60.1 110.0
 60.1  55.0  180.2  165.0
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал          
  Татвар төлбөр хураамж 43.0 86.0 50.0
 34.4  60.0  163.4 60.0
  Гадаад зочны зардал          
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг          
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт          
  Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 76.0 76.2    76.2    228.5  
  Шагнал, урамшууллын зардал 152.5        152.5  
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  4.335.6        25.0   4360.6  
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 1-р сарын 30-ны үлдэгдэл   10.470.8 8.108.2  10.051.5    10.051.5
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1 1 1  1  1    1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД 63 63 62 62  62  62    61
  Удирдах ажилтан 1 1 1 1  1  1    1
  Гүйцэтгэх ажилтан 38 38 38 38  38  38    38
  Үйлчлэх   ажилтан  24  24  23 23
 22  22    22

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли:, 6-р цэцэрлэг | Leave a Comment »

8-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 8-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД 16-р хороо Дандарын гудамж
Шууд захирагч: Я.Хандсүрэн
Нягтлан бодогч: М.Мөнхзаяа
Харилцах утас: 452487. 
                                                                                                                                    мян/төг

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл

 

Авлагын эхний үлдэгдэл

 

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

22400,7

22400,7

20656,2

20656,2

 17618.2  17618.2  60675.1 60675.1
Төсвийн санхүүжилт
 Мөнгөн урамшуулал
Бусад санхүүжилт/лист/
2.Нийт зардлын дүн

22400,6

15241,9

20656,1

17185,7

 41662.8 32962.1  60675.2  51974.5
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

10551,9

10551,9

13544,9

10848,5  15636.6 14899.7  34648.7 33912.1
 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

9506,2

9506,2

12202,6

9506,2

 12202.6 11466.0  31215.0 30478.4
Үндсэн цалин 8973,6

8973,6

8973,6

8973,6

 8973.6 8973.6  26920.8  26920.8
Нэмэгдэл урамшуулал 532,6

532,6

532,6

532,6

 532.6 532.6  1597.8 1597.8
Үр дүнгийн урамшуулал

2696,4

 2696.4 1959.8  2696.4 1959.8
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

1045,7

1045,7

1342,3 1342,3  3433.7 3433.7  3433.7 3433.7
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

665,4

665,5

854,2 854,2  2185.1 2185.1  2185.1  2185.1
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

47,5

47,5

61,0 61,0  156.1 156.1  156.1  156.1
ҮОМШӨ шимтгэл

95,1

95,1

122,0 122,0  312.2 312.2  312.2 312.2
 Ажилгүйдлийн шимтгэл

47,5

47,5

61,0 61,0  156.1 156.1  156.1  156.1
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

190,1

190,1

244,1 244,1  624.3 624.3  624.3  624.3
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

11848,7

4690,0

7111,2 6337,2  26026.5 18062.4  26026.5 18062.4
 Бичиг хэрэг

30,3

33,3  93.9 74.4  93.9 74.4
 Гэрэл цахилгаан

303,6

215,5

303,6 283,3  883.4 744.1  883.4  744.1
Түлш халаалт

790,3

269,3

790,3 513,8  2370.9 1325.9  2370.9  1325.9
Тээвэр шатахуун

64,0

64,0 85,0  192.0 170.0  192.0 170.0
Шуудан холбоо

16,7

10,9

16,7 17,0  50.1 40.1  50.1  40.1
Цэвэр бохир ус

428,1

93,2

428,1 289,3  1284.3 677.1  1284.3 677.1
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

174,6

174,2  342.6  174.5  342.6  174.5
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

149,5

137,1 153,6  423.7 387.8  423.7 387.8
Хоол хүнс

5432,9

4101,1

4939,0 4798,4  15310.9  13943.1  13310.9 13943.1
Холбооны суваг ашигласны түрээс

49,4

49,4 82,5  148.2 82.5  148.2 82.5
Ном хэвлэл худалдан авах зардал

19,9

19,9  236.4 213.0  236.4 213.0
Урсгал засвар
Эм 25,0  75. 49.5  75.0 49.5
Эд хогшил худалдан авах  91.5 66.0  91.5 66.0
Шагнал урамшил 59,6 114,3  119.6 114.3  119.6 114.3
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  25.0  25.0
Татвар төлбөр хураамж

16,8

36,6  14.0  14.0
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

29,8

29,8  29.4  29.4
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг

4335,6

 4335.6  4335.6
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

7158,7

10629,1  8700.7  8700.7
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл

1967,6

1914,7  6717.9  6717.9
Авлагын эцсын үлдэгдэл
3.Байгууллагын тоо

1

1

1 1  1 1
Ажиллагсад бүгд

21

24

21 24  21 24
Удирдах ажилтан

1

1

1 1  1 1
Гүйцэтгэх ажилтан

10

10

10 10  10 10
Үйлчлэх ажилтан

10

14

10 14  10 14
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

140

214

140 214  140 214

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли:, 8-р цэцэрлэг | Leave a Comment »

82-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 82-р цэцэрлэг
Хаяг, байршил: БЗД 16-р хороо, 16-р хороолол
Шууд захирагч: Ц.Дэлгэрмаа
Нягтлан бодогч: С.Сувдаа
Харилцах утас: 458294.
 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р   сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

49706.6

49706.6

49979.9

49979.9

 43905.9

 

 43905.9

 

 143592.4  143592.4
Төсвийн санхүүжилт

49706.6

49706.6

49979.9

49979.9

 43905.9

 

 43905.9

 

 143592.4  143592.4
 Мөнгөн   урамшуулал
Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн

 

 

 

 

А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

23880.7

22231.1

 

29824.2

23694.0

 

 23880.6

 

 28989.1  77585.5  74914.2
 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

Үндсэн цалин

21514.1

20014.6

21185.1

21022.1

 21185.1

 

 21431.7

 

 63555.3  62139.4
Нэмэгдэл урамшуулал

329.0

329.0

 329.0

 

 987.0  658.0
Үр дүнгийн урамшуулал

5354.7

 4706.7  5354.7  4706.7
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

2366.6

2216.5

2955.4 2342.9  2366.5  2850.7  7688.5  7410.1
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

1506.0

1417.4

1880.7 1498.8  1506.0  1827.5  4892.7  4743.7
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

107.6

103.0

134.3 171.3  107.5  208.9  349.5  483.2
ҮОМШӨ шимтгэл

215.1

201.6

268.7 212.6  215.1  258.3  698.9  672.5
 Ажилгүйдлийн шимтгэл

107.6

98.9

134.3 41.8  107.6  50.6  349.5  191.3
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

430.3

395.6

537.4 418.4  430.3  505.6  1398.0  1319.6
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

21108.7

11139.8

20005.9 15039.8  20000.3  17970.1  61114.9  44149.7
 Бичиг хэрэг

76.1

42.0

83.7  76.1  235.9  42.0
 Гэрэл цахилгаан

1093.3

642.6

1093.3 567.6  1030.7  659.4  3217.3  1869.6
Түлш халаалт

2693.0

48.0

2693.0 2730.7  2693.0  2801.0  8079.0  5579.7
Тээвэр шатахуун

73.8

86.0  100.1  75.0  259.9  75.0
Шуудан холбоо

42.1

27.7

42.1 42.2  42.1  33.63  126.3  78.63
Цэвэр бохир ус

2918.2

2918.3 2282.6  2918.3  2282.4  8754.8  4565.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

437.7

437.7  437.7  211.7  1313.1  211.7
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

375.8

344.5  344.5  749.0  1064.8  749.0
Хоол хүнс

13163.0

10376.9

11966.4 9116.6 11966.4  10875.5  37095.8  30369.0
Холбооны суваг ашигласны түрээс

49.4

27.5

49.4 27.5  49.4  82.5  148.2  137.5
Ном хэвлэл худалдан авах зардал

50.1

50.1  41.7  141.9
Урсгал засвар 220.0 211.0  211.0
Эм 62.9 61.6  200.0  62.9  261.6
Эд хогшил худалдан авах

19.2

19.2  191.7  230.1
Шагнал урамшил 149.8  149.8
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  25.0  25.0
Татвар төлбөр хураамж

42.2

84.5  33.8  160.5
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

74.8

74.8  74.8  224.4
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг   удаагийн дэмжлэг

4717.2

4717.2  4717.2
Дотоод томилолт
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

16335.7

27581.8  24528.4  24528.4
Өглөгийн эцсийн дүн
Ажиллагсад бүгд

46

45

46 46  46  46
Удирдах ажилтан

1

1

1 1  1  1
Гүйцэтгэх ажилтан

18

18

18 18  18  18
Үйлчлэх ажилтан

27

26

27 27 27  27
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

470

431

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли:, 82-р цэцэрлэг | Leave a Comment »

64-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 64-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 11-р хороо, Хонхор
Шууд захирагч: Ж.Жагарсүрэн
Нягтлан бодогч: С.Наранчимэг
Харилцах утас: 248884.
 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р   сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

18897.5

18897.5

22509.5

23156.2

 60149.4  60149.4
Төсвийн санхүүжилт

18897.5

18897.5

22509.5

22509.5

 60149.4  60149.4
 Мөнгөн   урамшуулал
Бусад санхүүжилт

646.7

2.Нийт зардлын дүн

 

 

 

 

А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

18897.5

15529.9

22509.5

15226.1  60149.4  52504.4
 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

18897.5

 

 

 

Үндсэн цалин

10850.6

10703.5

10350.9

10498.0

 31052.7  30779.5
Нэмэгдэл урамшуулал

499.7

499.7

 1449.2  1499.2
Үр дүнгийн урамшуулал

2833.1

 2833.1  2549.8
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

1193.6

 

1505.2 2698.8  3892.3  3892.4
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

759.5

957.9 1717.4  2476.9  2476.9
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

54.3

68.4 122.7  176.9  176.9
ҮОМШӨ шимтгэл

108.5

136.8 245.3  353.8  354.0
 Ажилгүйдлийн шимтгэл

54.3

68.4 122.7  176.9  176.9
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

217.0

273.7 490.7  707.7  707.7
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

4826.4

  1529.6  13783.4
 Бичиг хэрэг

23.9

26.3  74.1
 Гэрэл цахилгаан

250.6

250.6

250.6 4808.8  729.2  1029.8
Түлш халаалт

1410.3

1410.3

1410.3  4230.9  4228.3
Тээвэр шатахуун

92.3

92.3  276.8
Шуудан холбоо

13.2

5.5

13.2  39.6
Цэвэр бохир ус

173.9

174.0  521.9
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

137.5

137.5 137.5  412.4  230.0
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

118.0

108.2 226.0  334.3  243.5
Хоол хүнс

4328.8

3160.0

3935.2 757.3  12199.2  8038.4
Холбооны суваг ашигласны түрээс
Ном хэвлэл худалдан авах зардал

15.7

Урсгал засвар
Эм 19.7  19.7
Эд хогшил худалдан авах
Шагнал урамшил

77.5

47.1  47.1
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  25.0
Татвар төлбөр хураамж

13.3

26.5  50.4
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

23.5

10.0  70.4
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг   удаагийн дэмжлэг
Дотоод томилолт

197.0

985.1  1576.2
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

3367.6

7930.1  7645.1
Өглөгийн эцсийн дүн

4565.8

4219.0
Ажиллагсад бүгд

25

25

25 25
Удирдах ажилтан

1

1

1 1
Гүйцэтгэх ажилтан

18

18

18 18
Үйлчлэх ажилтан

6

6

6 6
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли:, 64-р цэцэрлэг | Leave a Comment »

63-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 63-р цэцэрлэг
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 20-р хороо Гачуурт тосгон
Шууд захирагч: Ч.Уртнасан
Нягтлан бодогч: Р.Отгонжаргал
Харилцах утас: 490006.       
[Мянган төгрөгөөр]136
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН 28.675.4 28.779.6 33.456.9 33.561.1  28.148.5  28.252.7  90.280.8  90.593.4
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт 28.675.4 28.675.4 33.456.9 33.456.9  28.148.5  28.148.5  90.280.8  90.280.8
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт      
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт      
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого      
  Туслах үйл ажиллагааны орлого 104.2 104.2  104.2    312.6
  Бусад орлого      
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН      
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 28.675.4 33.456.9      
  1. Бараа үйлчилгээний   зардал
28.675.4 21.887.4 33.456.9 24.514.5  28.148.5  30.840.1  90.280.8 77.242.2
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил 14.576.4 14.576.2 18.781.2 14.576.2  14.576.3  18.358.6  47.933.8  47.511.1
  үндсэн цалин 13.691.3 13.691.2 13.691.3 13.691.3  13.691.3  13.691.3  41.073.9  41.073.8
  Нэмэгдэл цалин 885.0 885.0 885.0 885.0  885.0  885.0  2.655.0  2.655.0
  Хоол, унаа        
  ҮР дүн
4,204,9    3.782.3  4.204.9  3.782.3
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл 1.603.4 1.603.4 2,065,9 2.065.9  1.603.5  1.603.5  5.272.7  5.272.6
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл        
  Тэтгэвэрийн даатгал 1.020.3 1.020.3 1.314.7 1.314.7  1.020.3  1.020.3  3.355.4  3.355.4
  Тэтгэмжийн    даатгал 72.9 72.9 93.9 93.9  72.9  72.9  239.7 239.7
  ҮОМШӨ даатгал 145.8 145.8 187.8 187.8  145.9  145.9  479.2  479.1
  Ажилгүйдлийн даатгал 72.9 72.9 93.9 93.9  72.9  72.9  239.7  239.7
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж 291.5 291.5 375.6 375.6  291.5  291.5  958.7 958.7
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал 12.496.0 5.708.0 12.610.0 7.872.0  11.968.7  10.878.0  37.074.3 24.458.5
  Бичиг хэрэг 41.1 45.2  41.1  45.0  127.3  45.0
  Гэрэл цахилгаан 367.3 353.3 367.3 316.0  334.1  273.4  1.068.7  942.8
  Түлш халаалт 2.631.0 2.631.0 2.631.0 2.631.0  2.631.0  2.631.0  7.893.1  7.893.1
  Цэвэр бохир ус 28.0 28.0  28.0  80.0  83.9  80.0
  Тээвэр /шатахуун/ 61.7 61.7  61.7  85.0  185.2  85.0
  Шуудан, холбоо 22.7 22.7 45.4  22.7  22.7  68.1  68.1
  Урсгал засвар        
  Эм 33.9      33.9  
  Үр дүнгийн урамшуулал        
  Ном хэвлэл 27.0 27.0  22.5  33.0  76.5  33.0
  Хичээл практик 236.0 236.0 143.0  236.0  92.5  708.0  235.5
  Эд хогшил худалдан авах        
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 202.6 144.0 185.7  185.7  197.5  574.1  341.5
  Хоол хүнс 8.553.2 2.579.5 7.775.6 4.737.0  7.775.6  7.417.9  24.104.3  14.734.5
  Холбооны суваг ашигласаны түрээс 60.0 60.0  60.1    180.2  
  Бага үнэтэй түргэн элэгдэх
10.3  103.3    124.0  
  Татвар төлбөр хураамж 22.8 45.5  18.2    86.5  
  Дотоод томилолтын зардал 191.7 958.5  383.4    1.533.6  
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг      
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт      
  Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 40.3 40.3  40.3    121.0  
  Шагнал, урамшууллын зардал 80.9      80.9  
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  25.0    25.0  
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 6.892.2 9.046.6    -2.58.4    13.351.2
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт        
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт        
  Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 1-р сарын 30-ны үлдэгдэл        
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1 1 1        
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД        
  Удирдах ажилтан        
  Гүйцэтгэх ажилтан        
  Үйлчлэх   ажилтан        

 

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли:, 63-р цэцэрлэг | Leave a Comment »

62-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 62-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД 10-р хороо Амгалан
Шууд захрагч: С.Гэрэлтуяа
Нягтлан бодогч: Ш.Алтанцэцэг
Харилцах утас: 457262.
                                                                                                                                          мян/төг

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл

 

Авлагын эхний үлдэгдэл

 

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

36370.7

36370.7

40240,8

40240,8

 35510,9  35510,9  112122,5  112122,4
Төсвийн санхүүжилт
 Мөнгөн урамшуулал
Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн

36370.7

18803.9

40240,8

40240,8

 35510,9  36928,0  122122,5  102642,3
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

36370.7

18803.9

40240,6

46910,4  35510,9  36928,0  112122,5  102642,3
 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

18368.7

16344.7

22545,3

20316,8

 18369,0  22407,8  59282,8 59069,4
Үндсэн цалин

17405.5

16344.7

17405,3

18466,0

 17405,5  17405,5  52216,5 52216,3
Нэмэгдэл урамшуулал 963.2

963,2

1850,8

 963,5  1039,2  2889,7 2890,0
Үр дүнгийн урамшуулал

4176,6

 3963,1  4176,6 3963,1
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

2020.6

 

2480,0 4500,0  2020,5  1909,3  6521,1 6409,9
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

1285.9

1578,2 2659,9  1285,8  1215,0  4149,8 3874,9
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

91.8

112,7 276,9  91,8 86,8  296,4 363,7
ҮОМШӨ шимтгэл

183.7

225,5 276,9  183,7 173,6  592,8 633,8
 Ажилгүйдлийн шимтгэл

91.8

112,7 460,2  91,8 86,8  296,4 363,7
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

367.4

450,9 826,7  367,4  347,1  1185,7 1173,8
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

15981.4

2459.2

15215,3 22093,0  15121,4  12610,9  46318,6 37163,0
 Бичиг хэрэг

48.9

53,8  48,9 163,4  151,7 163,4
 Гэрэл цахилгаан

556.7

509.2

556,7 584,5  506,4 426,1  1619,8 1519,8
Түлш халаалт

2264.4

2264,4 4528,8  2264,4  6793,3 4528,8
Тээвэр шатахуун

135.3

135,3  135,3  406,0
Шуудан холбоо

27.0

27,0 132,8  27,0  50,8  81,1 183,6
Цэвэр бохир ус

2197.7

1950.0

2197,7 2438,3  2197,7  2480,9  6593,1 6869,1
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

281.3

281,3  281,3  532,5  844,0 532,5
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

241.5

221,4 333,6  221,4 49,5  684,3 383,1
Хоол хүнс

10059.4

9144,8 14000,0  9144,8 8500,0  28349,0 22500,0
Холбооны суваг ашигласны түрээс

49.4

49,4 42,0  49,4 42,0  148,2 84,0
Ном хэвлэл худалдан авах зардал

32.2

32,2 33,0  26,8 77,0  91,2 110,0
Урсгал засвар
Эм 40,0 99,9  40,4 99,9
Эд хогшил худалдан авах

12.3

12,3  123,2  147,8
Шагнал урамшил 96,2  96,2
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  25,0  25,0
Татвар төлбөр хураамж

27.2

54,3  21,7 188,8  103,2  188,8
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

48.1

48,1  48,1  144,3
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

17566.8

10897,2  9480,1  9480,1
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл

2403,3

 7931,3  7931,3
Авлагын эцсын үлдэгдэл
3.Байгууллагын тоо

1

1

1 1  1 1
Ажиллагсад бүгд

42

41

42 41  42 41
Удирдах ажилтан

1

1

1 1  1 1
Гүйцэтгэх ажилтан

22

21

22 21  22 21
Үйлчлэх ажилтан

19

19

19 19  19 19
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

150

191

150 181  150 216

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли:, 62-р цэцэрлэг | Leave a Comment »

61-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 61-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 3-р хороо, 33-р сургуулийн баруун Г
Шууд захирагч: Д.Рагчаасүрэн
Нягтлан бодогч: Х.Нарангарав
Харилцах утас: 452293.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  48637.5 48637.5
 53849.2 54741.0
     149879,3 149879,3
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  48637.5 48637.5
 53849.2 53849.2
     149879,3 149879,3
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого       891.8
       
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  48637.5 41121.5
 53849.2 43568.7
     149879,3 138608,4
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  48637.5 41121.5
 53849.2 43568.7
     149879,3 138608,4
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого  48637.5 41121.5
 53849.1 43568.7
     149688,8 138608,4
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  24498.2 24498.2
 30168.9 24498.5
     79165,6 78331,46
  үндсэн цалин  24498.2 23852.1
 23852.1 23852.2
     71556,1 72485,9
  Нэмэгдэл цалин   646.3
 646.3 646.3
     1939,0 1292,6
  Хоол, унаа                
  Үр дүн урамшуулал
     5670.5        5670,5 4552,9
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  2694.9 1549.1
 3318.5 3318.6
     8708,1 7562,52
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал  1714.9 595.0
 2111.8 232.3
     5541,6 4269,24
  Тэтгэмжийн    даатгал  122.5 119.3
 150.8 16.6
     395,7 658,6
  ҮОМШӨ даатгал  245.0 238.0
 301.7 33.2
     791,7 823,32
  Ажилгүйдлийн даатгал  122.5 119.3
 150.8 16.6
     395,8 164,6
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  490.0 477.0
 603.4 66.4
     1583,3 1646,6
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал  21444.0 1074.0
 20361.7 15751.6
     61815,1 52714,4
  Бичиг хэрэг  84.2 58.0
 92.6 68.9
     261,0 235,1
Гэрэл цахилгаан  767.8 626.2  767.8 802.9  2234,0 2040,11
Түлш халаалт  2105.1 2055.3  2105.1 3089.0  6315,4 7141,72
  Тээвэр /шатахуун/  67.7    67.7 85.0
     203,0 85,0
  Шуудан, холбоо  46.5 19.1
 46.5 40.7
     139,6 85,65
Цэвэр бохир ус  2499.2 1891.6  2499.2 1337.6  7497,6 4897,48
  Урсгал засвар                
Холбооны суваг  49.4 27.5  49.4 27.5  148,2 82,5
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл  55.4    55.4        156,9 95,0
  Хичээл практик  484.1    484.1        1452,2 92,5
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал  21.2    21.2        254,4 0,0
Эм  69.5  69,5 0,0
Хоол  14718.8 10396.3  13380.7 10300.0  41480,2 35696,2
  Татвар төлбөр хураамж  46.7    93.4        177,5  
Биеийн тамир уралдаан  82.7  82.7  248,2
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
   Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  415.6    380.9        1177,4 2263,0
  Шагнал, урамшууллын зардал      165.5        165,5  
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал              25,0  
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 201.. оны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл  0.00 7516.0
 0.00 11172.3
      11270,9
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    7516.0  0.00 11172.3
       11270,9
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл    2289.5   2672.3
       5494,72
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1 1
 1  1        1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  51 51
 51  51        51
  Удирдах ажилтан  1 1
 1  1        1
  Гүйцэтгэх ажилтан  20 20
 20  20        20
  Үйлчлэх   ажилтан  30  30  30  30        30

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли:, 61-р цэцэрлэг | Leave a Comment »

59-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 59-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: 6-р хороо Оюутны хотхон
Шууд захирагч: М.Мөнгөнсүх
Нягтлан бодогч: Д.Батхишиг
Харилцах утас: 451689.
[Мянган төгрөгөөр]191
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл            6.773.8    
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл        
ОРЛОГЫН ДҮН 20,760,5 20.760.1  17.957.9  24.731.7  57.106.3 57.106.3
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт 20.760.5 20.760.1  17.957.9  17.957.9  57.106.3  57.106.3
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт        
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт        
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого        
  Туслах үйл ажиллагааны орлого        
  Үр дүнгийн урамшуулал 2.481.8        
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН 18.278.7 16.697.7  17.957.9  19.761.5  57.106.3 52.136.2
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН      57.106.4 52.136.2
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого      56.933.2 52.081.1
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил 9.930.5 10.452.7  9.930.5  11.960.1  32.273.4 31.817.1
  үндсэн цалин 9.930.5 9.895.1  9.390.2  9.392.3  28.170.7  28.168.7
  Нэмэгдэл цалин  540.3  540.3  1.620.9  1.620.9
  Хоол, унаа        
  Үр дүнгийн урамшуулал 540.3 557.6    2.027.5  2.481.8 2.027.5
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл 1.365.4 1.365.4  1.092.4  1.092.4  3.550.1  3.550.1
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл        
  Тэтгэвэрийн даатгал 868.9 868.9  695.1  695.1  2.259.1 2.259.1
  Тэтгэмжийн    даатгал 62.1 62.1  49.7  49.7  161.4  161.4
  ҮОМШӨ даатгал 124.1 124.1  99.3  99.3  322.7  322.7
  Ажилгүйдлийн даатгал 62.1 62.1  49.7  49.7  161.4  161.4
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж 248.2 248.2  198.6  198.6  645.5 645.5
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал 6.928.8 4.861.6  6.935.0   6.709.0
 21.282.8  16.769.0
  Бичиг хэрэг 33.2  30.2    93.6  
  Гэрэл цахилгаан 334.6 300.9  304.4  253.7  973.6
 834.1
  Түлш халаалт 883.0 1.034.0  883.0  862.3  2.649.0  2.779.9
  Цэвэр бохир ус 361.1 296.1  361.1  396.0  1.083.3  1.053.2
  Тээвэр /шатахуун/ 73.8  73.7    221.3  
  Шуудан, холбоо 16.7  16.7  19.1  50.1  61.0
  Урсгал засвар        
  Эм 24.9      24.9  
  Үр дүнгийн урамшуулал        
  Ном хэвлэл 19.9  16.6  33.0
 56.3  33.0
  Хичээл практик 173.6  173.6  541.0  520.8 601.0
  Эд хогшил худалдан авах 7.6  76.0    91.2  
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 136.6  136.6  170.2  422.2  170.2
  Хоол хүнс 4.745.6 3.150.4  4.745.6  4.433.2  14.711.4  11.181.6
  Холбооны суваг ашигласаны түрээс 49.4 55.0  49.4    148.2  55.0
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал        
  Татвар төлбөр хураамж 33.5  13.4    63.7  
  Гадаад зочны зардал        
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг        
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт        
  Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 29.7  29.7    89.0  
  Шагнал, урамшууллын зардал 59.6      59.2  
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  25.0    25.0  
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ        
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт        
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт        
  Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 1-р сарын 30-ны үлдэгдэл 4.080.4    4.970.2    4.970.1
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл        
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл        
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл        
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1    1    1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД 23    23    23
  Удирдах ажилтан 1    1    1
  Гүйцэтгэх ажилтан 6    12    12
  Үйлчлэх   ажилтан 16    10    10

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 59-р цэцэрлэг, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

52-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 52-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: 5-р хороо Монголкино үйлдвэрийн баруун талд
Шууд захирагч: З.Энхтуяа
Нягтлан бодогч: Ч.Бурмаа
Харилцах утас: 96659440.
 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р   сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

39193.8

39193.8

23148.6

23148.5

 19939.8  19939.8  82282.2  82282.1
Төсвийн санхүүжилт

39193.8

39193.8

23148.6

23148.5

 19939.8  19939.8  82282.2  82282.1
 Мөнгөн   урамшуулал
Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн

 

 

 

 

А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

39193.8

12874.5

23148.6

13395.3  19939.8  27544.1  82282.2  53814.1
 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

10593.6

10592.9

13426.7

10593.7

 10593.6  14485.2  34613.9  35260.8
Үндсэн цалин

9976.5

9975.8

9976.5

9976.6

 9976.5  11789.4  29929.5  31330.9
Нэмэгдэл урамшуулал     617.1

617.1

617.1

617.1

 617.1  617.1  1851.3  1851.3
Үр дүнгийн урамшуулал  2833.1  2078.6
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

1165.3

1165.1

1476.9 1407.0  1165.3  1234.6  3807.5  4217.8
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

741.6

741.4

939.8 895.4  741.6  785.7  2423.0  2684.1
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

53.0

53.0

67. 64.0  53.0  56.1 173.1  191.7
ҮОМШӨ шимтгэл

105.9

105.9

134.3 127.9  105.9  112.2  346.1  383.4
 Ажилгүйдлийн шимтгэл

53.0

53.0

67.1 64.0  53.0  56.1  173.1  191.7
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

211.9

211.8

268.5 255.8  211.9  224.5  692.3  766.9
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

27434.9

116.5

8245.0 1394.6  8180.9  11824.3  43860.8  14335.5
 Бичиг хэрэг

37.0

40.7  37.0  114.7
 Гэрэл цахилгаан

411.1

411.1 250.3  374.0  282.1  1196.2  532.4
Түлш халаалт

1066.8

1066.8 310.3  1066.8  680.4  3200.4  990.7
Тээвэр шатахуун

61.5

61.5  61.5  85.0  184.5  85.0
Шуудан холбоо

20.5

20.5  20.5  66.3  61.5  66.3
Цэвэр бохир ус

180.7

116.5

180.7 234.0  180.7  95.8  542.1  446.4
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

212.9

212.9  212.9  248.5  638.7  248.5
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

182.7

167.5  167.5  517.7
Хоол хүнс

6401.3

1000.0

5819.3 600.0  5819.3  9749.7  18039.9  11349.7
Холбооны суваг ашигласны түрээс

49.4

49.4  49.4  82.5  148.2  82.5
Ном хэвлэл худалдан авах зардал

24.4

24.4  20.3  95.0  69.1  95.0
Урсгал засвар 30.6  16.4  55.0
Эм  384.0  30.6  384.0
Эд хогшил худалдан авах

9.3

9.3  93.2  111.8
Шагнал урамшил 72.8  72.8
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  25.0  25.0
Татвар төлбөр хураамж

20.5

41.1  78.0  55.0
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

36.4

36.4  36.4  109.2
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг   удаагийн дэмжлэг

18720.4

 18720.4
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

26319.3

9753.2  28467.9  28468.0
Өглөгийн эцсийн дүн
Ажиллагсад бүгд

24

24

24 24  24  24
Удирдах ажилтан

1

1

1 1  1  1
Гүйцэтгэх ажилтан

8

8

8 8  8  8
Үйлчлэх ажилтан

15

15

15 15  15  15
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 52-р цэцэрлэг, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

50-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 50-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 3-р хороо 33-р сургуулийн урд
Шууд захирагч: Д.Байгалмаа
Нягтлан бодогч: Д.Дорждулам
Харилцах утас: 455385.
                                                                                                                                      мян/төг

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл

 

Авлагын эхний үлдэгдэл

 

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

16623,7

16623,7

19198,7

19198,7

 16259.4  16259.4  52081.8 52081.8
Төсвийн санхүүжилт
 Мөнгөн урамшуулал
Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн

16623,7

13456,9

19198,7

14511,6

 16259.4  18062.1  52081.8  46030.7
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

 

 

19198,7

   16259.4
 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

 

 

12775,1

 

 9873.8  11400.2  29299.6  28908.3
Үндсэн цалин 8276,8

7945,5

8276,8

8397,6

 8276.8  8487.3  24830.3  24830.4
Нэмэгдэл урамшуулал 618,5

618,5

618,5

618,5

 618.5  618.5  1855.5  1855.5
Үр дүнгийн урамшуулал

2613,8

 2294.4  2613.8  2294.4
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

978,5

 

1266,0 2244,5  978.5  978.5  3223.0  3223.0
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

622,7

805,6 1388,8  622.7 622.7  2051.0  2051.0
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

44,5

57,5 220,8  44.5  44.5  146.5  146.5
ҮОМШӨ шимтгэл

89,0

115,1 198,4  89.0 89.0  293.0  293.0
 Ажилгүйдлийн шимтгэл

44,5

57,5 39,7  44.5 44.5  146.5  146.5
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

177,9

230,3 396,8  177.8  177.8  586.0  586.0
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

 

6423,6 3251,0  6385.6  5683.4  19559.2  13827.4
 Бичиг хэрэг

25,7

28,2  25.7  79.7
 Гэрэл цахилгаан

299,2

299,2 294,4  272.2  229.1  870.5  523.3
Түлш халаалт

1230,8

363,8

1230,8 890,7  1230.8  826.8  3692.3  2081.3
Тээвэр шатахуун

61,5

61,5 85,0  61.5  184.6  85.0
Шуудан холбоо

14,2

14,2 33,4  14.2  23.8  42.7  57.4
Цэвэр бохир ус

284,8

284,8 270,0  284.8  500.6  854.3  770.6
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

147,9

82,5

147,9 147.9  136.5  443.6 219.0
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

126,9

116,4  116.4  359.7
Хоол хүнс

4446,6

4446,6

4042,3 1600,0  4042.1  12531.3  9952.8
Холбооны суваг ашигласны түрээс

49,4

49,4 27,5  49.5 27.5  148.2  55.0
Ном хэвлэл худалдан авах зардал

16,9

16,9  14.1  33.0  47.9  33.0
Урсгал засвар 21,2
Эм  21.2
Эд хогшил худалдан авах

6,5

6,5  64.8
Шагнал урамшил 50,5 50,0  50.5  50.0
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  25.0  25.0
Татвар төлбөр хураамж

14,3

28,5  11.4  54.2
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

25,3

25,3  25.3  75.8
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

3166,8

7853,9  6051.2  6051.1
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл

2139,3

2182,4  3375.7  3375.7
Авлагын эцсын үлдэгдэл
3.Байгууллагын тоо

1

1

1 1  1 1
Ажиллагсад бүгд

22

22

22 22  22 22
Удирдах ажилтан

1

1

1 1  1 1
Гүйцэтгэх ажилтан

8

8

8 8  8 8
Үйлчлэх ажилтан

13

13

13 13  13 13
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

100

112

100 124  100 135
 

Posted in 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 50-р цэцэрлэг, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

45-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 45-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: 2-р хороо Дарь эхийн эхний буудал
Ерөнхий менежер: Н.Энхцэцэг
Нягтлан бодогч: О.Оюунбилэг
Харилцах утас: 93140366.
 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р   сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

 

 

 

 

21240.6 21240.6  71962.1  71962.1
Төсвийн санхүүжилт 21240.6 21240.6  71962.1  71962.1
 Мөнгөн   урамшуулал
Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн         21240.6 23200.34  71962.1  64537.8
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

 

 

 

 

21240.6 23200.34  67005.9  64218.1
 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

10567.7 13447.9  34374.3  34580.8
Үндсэн цалин 9680.0 9888.5  29039.7  29246.2
Нэмэгдэл урамшуулал 462.1 462.1  1386.3  1386.3
Гэрээт цалин 425.6 425.5  1276.5  1276.5
Үр дүнгийн урамшуулал 2671.8  2671.8  2671.8
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

 

    1162.3 955.8  3781.0  3574.5
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 739.7 608.2  2406.1  1935.7
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 52.8 43.4  171.7  334.4
ҮОМШӨ шимтгэл 105.6 43.4  343.9  408.2
 Ажилгүйдлийн шимтгэл 52.8 86.9  171.7  81.6
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж 211.4 173.8  687.6  814.3
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

 

 

    9470.8 8618.1  28850.6  26062.7
 Бичиг хэрэг 33.5  103.8  45.0
 Гэрэл цахилгаан 450.5 475.9  1441.1  1694.4
Түлш халаалт 2070.7 2850.0  6212.1  7030.0
Тээвэр шатахуун 55.4 65.0  166.2  130.0
Шуудан холбоо 18.5 20.0  55.5  20.0
Цэвэр бохир ус 1055.1 450.0  3165.3  2058.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага 192.4 233.5  577.2  233.5
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 151.4  467.9
Хоол 5258.5 4296.8  16301.4  14581.25
Холбооны суваг ашигласны түрээс 49.4 49.8  148.2  74.7
Ном хэвлэл худалдан авах зардал 18.3 95.0  62.3  110.0
Урсгал засвар
Эм 82.0  27.6  82.0
Эд хогшил худалдан авах 84.2  101.0
Шагнал урамшил  65.8  145.0
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  4717.2
Татвар төлбөр хураамж 14.8 78.5  70.5  78.5
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 32.9  98.7
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж  25.0  100.0  25.0  100.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг   удаагийн дэмжлэг
Дотоод томилолт
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

 

 

 

7424.24  7424.24
Өглөгийн эцсийн дүн
Ажиллагсад бүгд
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

Posted in 45-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

40-р ясли: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 40-р ясли
Хаяг байршил: БЗД-ийн 16-р хороо  Дандарын гудамж
Шууд захирагч: Б.Гэрэлмаа
Нягтлан бодогч: Р.Сарангэрэл
Харилцах утас: 452972, 70152972, 450985.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  22.166.0  22.166.0  22.166.0  22.166.0  21.623.3  21.623.3  69.009.2 69.009.2
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  22.166.0  22.166.0  22.166.0  22.166.0  21.623.3  21.623.3  69.002.2 69.009.2
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  22.166.0  16.679.2  22.166.0  16.679.2  21.623.3  19.476.6  69.009.2  56.626.0
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  12.252.9  12.185.0  12.252.9  12.185.0  12.252.9  12.682.6  39.3957.2 40.602.5
  үндсэн цалин  11.526.0
 11.766.1  11.562.0
 11.766.1  11.562.0  12.682.6  34.686.0  36.831.5
  Бүтцийн өөрчлөлт хийх цалингийн сан
 690.9  418.9  690.9  418.9  690.9    2.072.6 954.5
  Үр дүнгийн урамшуулал
             3.198.6 2.861.5
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  1.347.7  1.142.8  1.347.7  1.142.8  1.347.7  1.000.0  4.395.3  2.971.6
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал  857.6
 727.3
 857.6  727.3  857.5  636.2  2.797.0 1.891.0
  Тэтгэмжийн    даатгал  61.3  51.9  61.3  51.9  61.3  45.4  199.8 135.0
  ҮОМШӨ даатгал  122.5
 104.0  122.5  104.0  122.5  91.0  399.6  270.2
  Ажилгүйдлийн даатгал  61.3  51.9  61.3  51.9  61.3  45.4  199.8  135.0
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  245.0  207.7  245.0  207.7  245.1  182.0  799.1 540.4
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал  8.565.4  3.351.4  8.565.4  3.351.4  8.022.7  5.794.0  24.656.7  13.051.9
  Бичиг хэрэг  23.0    23.0    23.0  84.3  71.2 84.2
  Гэрэл цахилгаан  430.1  267.8  430.1  267.8
 391.3  318.2  1.251.5  942.0
  Түлш халаалт  1.036.9  1.036.0  1.036.9  1.036.0  1.036.9  1.059.7  3.110.6 3.514.0
  Цэвэр бохир ус  414.3  292.6  414.3  292.6  414.3  346.0  1.242.8 909.3
  Тээвэр /шатахуун/  61.7    61.7    61.7  75.0  185.2 150.0
  Шуудан, холбоо  12.7    12.7    12.7  19.1  38.1 109.4
  Урсгал засвар                
  Хоол хүнс  6.230.  1.723.3  6.230.0  1.723.3  5.663.6
 3.711.2
 17.557.2 6.847.7
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл  15.1    15.1    12.6    42.8 33.0
  Хичээл практик      132.1    132.1    396.3  
  Биеийн тамир уралдаан тэмцээн  28.1    28.1    28.1    84.3  
  Татвар төлбөр хураамж  12.8  10.8  12.8  10.8  10.2    48.5 140.8
  Холбооны суваг ашигласан түрээс
 49.4  20.9  49.4  20.9  49.4  20.1  148.2 61.1
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 113.4    113.4    104.0  160.4  321.3 260.4
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
 

Эд хогшил худалдан авах

 5.8    5.8    57.8    69.4  
  Шагнал, урамшууллын зардал              45.3  
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал          25.0  25.0  
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 01-р сарын 31-ны үлдэгдэл    5.486.8    5.486.8    2.146.7
   12.383.2
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1  1  1    1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  34  34  34  34  34  34    34
  Удирдах ажилтан  1  1  1  1  1  1    1
  Гүйцэтгэх ажилтан  18  18  18  18  18  18    18
  Үйлчлэх   ажилтан  15  15  15  15  15  15    15

Posted in 40-р ясли, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

32-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 32-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: 8 хороо Цагдаагийн Акедемийн дэргэд
Шууд захирагч: Л.Алтанцэцэг
Нягтлан бодогч: Г.Цэенпил
Харилцах утас: 480582.
 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р   сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

20521.9

20521.9

43708.1

23186.2

20019.9  20019.9  63728.0  63728.0
Төсвийн санхүүжилт

20521.9

20521.9

43708.1

23186.2

 20019.9  20019.9  63728.0  63728.0
 Мөнгөн   урамшуулал
Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн

20521.9

14376.4

43708.1

17088.4

 20019.9  20830.2  63728.0  52295.0
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

 

 

 

 
 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

10632.4

10619.1

24063.7

10645.7

 10632.5  12686.4  34696.2  33951.1
Үндсэн цалин

9878.4

9865.1

19756.9

9891.7

 9878.5  9878.7  29635.4  29635.4
Нэмэгдэл урамшуулал     754.0

754.0

1508.0

754.0

 754.0  754.0  2262.0  2262.0
Үр дүнгийн урамшуулал  2798.8  2053.6
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

1169.6

1169.6

2647.1 1477.4  1169.5  1169.5  3816.6  3816.6
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

744.3

1169.6

1684.5 1477.4  744.5  1169.6  2428.8  3816.6
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

85.1

85.1  85.1  237.3
ҮОМШӨ шимтгэл

106.3

240.6  106.3  346.9
 Ажилгүйдлийн шимтгэл

21.3

88.5  21.3  109.7
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

212.6

212.6  212.6  693.8
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

8719.9

2587.7

16997.3 4965.3  8192.9  6974.2  26190.2  14527.3
 Бичиг хэрэг

33.5

33.5  33.5  103.8
 Гэрэл цахилгаан

418.8

254.0

418.8 315.8  381.0  283.4  1218.5  853.2
Түлш халаалт

1683.0

642.6

1683.0 642.8  1683.1  828.5  5049.2  2113.6
Тээвэр шатахуун

83.7

65.0

83.7  65.0  83.7  65.0  251.1  195.0
Шуудан холбоо

18.5

16.5

18.5 20.0  18.5  11.0  55.5  47.4
Цэвэр бохир ус
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

192.5

192.5  192.5  92.5  577.5  92.5
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

165.2

165.2  151.4  468.0  250.0
Хоол хүнс

5982.7

1609.6

5982.7  5438.8  5586.9  16860.3  10131.7
Холбооны суваг ашигласны түрээс

60.1

60.1  60.1  180.3
Ном хэвлэл худалдан авах зардал

22.0

22.0  18.4  77.0  62.4  77.0
Урсгал засвар
Эм 27.6  27.6
Эд хогшил худалдан авах

8.4

8.4  84.1  100.9
Шагнал урамшил 65.8  30.0  65.8  30.0
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  25.0  25.0
Татвар төлбөр хураамж

18.6

55.7  14.9  70.6  736.9
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

32.9

32.9  32.9  98.7
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг   удаагийн дэмжлэг
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

6145.5

6097.8  11432.9  11433.0
Өглөгийн эцсийн дүн

1446.7

2101.7
Ажиллагсад бүгд

23

24

23 23  23 23
Удирдах ажилтан

1

1

1 1  1 1
Гүйцэтгэх ажилтан

16

16

16 16  16 16
Үйлчлэх ажилтан

6

7

6 6  6  6
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

Posted in 32-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

3-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 3-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: 9-р хороо Шархадны 
Шууд захирагч: Н.Алтанцэцэг
Нягтлан бодогч: Г.Отгончимэг
Харилцах утас: 451910.
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  50861.5 50861.5
 41382.0 41382.0
 36243.5 36243.5
 128487,1 128487,1
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  50861.5 50861.5
 41382.0 41382.0
 36243.5 36243.5
 128487,1 128487,1
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  50861.5 50861.5
 41382.0 30730.2
 36243.5 48072.37
 128487,1 108824,34
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН          36243.5 48072.37
 128487,1 108824,34
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого  50861.5 29094.9
 41382.0 29379.0
 36218.5 47569.92
 115644,2 105117,28
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  17903.9 17479.7
 22395.6 18326.8
 17903.9 22125.57
 58203,3 57932,08
  үндсэн цалин  16553.6 16552.9
 16553.6 16976.5
 16553.6 16553.6
 49660,7 49659,51
  Нэмэгдэл цалин  926.8 926.8
 926.8 926.8
 926.8 926.8
 2780,3 2780,4
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс 423.5
   423.5 423.5
 423.5 423.5
 1270,6 1270,5
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  1969.4 1969.4
 2463.6 1969.4
 1969.4 2433.78
 6402,3 6372,59
  Үр дүнгийн урамшил

   4491.7      4221.67  4491,7 4221,67
  Тэтгэвэрийн даатгал  1253.3 1216.8
 1567.7 1252.0
 1253.3 1512.3
 4074,2 3981,12
  Тэтгэмжийн    даатгал  89.5 152.1
 112.0 145.1
 89.5 185.87
 291,0 483,1
  ҮОМШӨ даатгал  179.0 190.1
 224.0 181.4
 179.0 79.43
 582,0 603,92
  Ажилгүйдлийн даатгал  89.5 37.2
 112.0 35.5
 89.5 198.54
 291,0 118,3
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  358.1 373.2
 447.9 355.1
 358.1 457.63
 1164,1 1186,03
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал  30988.2 10572.6
 16522.8 10434.0
 16345.2 23010.57
 51038,6 40812,61
  Бичиг хэрэг  89.0    97.9 0.00
 89 29.7
 275,9 29,7
Гэрэл цахилгаан  1177.8 934.1  1177.7 743.1  1098.5 698.21  3454,2 2375,47
Түлш халаалт  4798.8 4000.0  3799.0  3798.8 7200.0  12396,6 11200,0
  Тээвэр /шатахуун/  61.7    61.7 85.0
 61.7 85.0
 185,2 170, 0
  Шуудан, холбоо  49.3 40.0
 49.3    49.3 25.0
 147,8 65,0
Цэвэр бохир ус  743.5 328.3  743.5 340.7  743.5 380.84  2230,6 1049,92
  Урсгал засвар                
Холбооны суваг  49.4  27.5  49.4 27.5  49.4 27.5  148,2 82,5
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл  58.5 15.0
 58.5 33.0
 48.8 44.0
 165,9 92,0
  Хичээл практик  349.1 24.2
 349.1    349.1 103.5
 1047,3 127,7
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал  22.4    22.4    152.9    197,6  
Эм  50.1  50,1
Хоол  10497.2 5000.0  9542.9 6000.0  9542.9 13893.6  29583,1 24893,6
  Татвар төлбөр хураамж  33.7 17.0
 67.4    26.9    128,0 17,0
Биеийн тамир уралдаан  59.7  59.7  59.7  179,0
  Гадаад зочны зардал                
  тэт гар 1 удаагийн тэт
             12698,4 3174,56
  өрх гэрт олгох шилжүүлэг
            12842,9
3707,6
   Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 299.7
186.5
 274.1    274.7 523.21
 849,1 709,71
  Шагнал, урамшууллын зардал      119.5 30.0
     119,5 30,0
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  12698.4     3174.5
 25 502.46
 25,0 502,5
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 20.. оны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл  0.00 20839.8
 0.00 10651.8
   11828.87    19662,76
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл    1504.2    335.2        
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1 1
   1    1    1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  39 39
   39    39    39
  Удирдах ажилтан  1 1
   1    1    1
  Гүйцэтгэх ажилтан  14 14
   14    14    14
  Үйлчлэх   ажилтан  24 24
   24    24    24

Posted in 3-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

22-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 22-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД, 1-р хороо, (Сансарын клонкийн автобусны буудлын урд талд 9 давхар шар байшингийн урд талд)
Шууд захирагч: Ц.Цэвэлмаа
Нягтлан бодогч: С.Цэнд-Аюуш
Харилцах утас: 70151698. 
 

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р   сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2013 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
1.Орлогын дүн 2=3+4+5

47341.2

47341.2

55216.5

55216.5

 47154.7  47154.7  149712.4  149712.4
Төсвийн санхүүжилт

47341.2

47341.2

55216.5

55216.5

 47154.7  47154.7  149712.4  149712.4
 Мөнгөн   урамшуулал
Бусад санхүүжилт
2.Нийт зардлын дүн

47341.2

27888.13

55216.5

43869.3

 47154.7  49344.05  149712.4  120921.5
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

25852.8

24601.8

55047.2

43539.3  47129.7  48278.9  85468.9  83662.6
 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

23936.7

22685.7

29069.1

23729.8

 23936.7  28820.7  76942.5  75236.3
Үндсэн цалин

23135.4

21884.4

23135.4

22928.5

 23135.4  23139.7  69406.2  67952.7
Нэмэгдэл урамшуулал     801.3

801.3

801.3

801.3

 801.3  801.0  2403.9  2403.6
Үр дүнгийн урамшуулал  5132.4  4880.07
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

1916.1

1916.1

4694.1 3311.9  1916.2  3918.2  8526.4  8426.3
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

958.6

994.07

3531.3 2350.0  958.7  2053.3  5448.6  5397.4
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

119.7

187.1

145.3 195.08  119.7  234.6  384.7  616.8
ҮОМШӨ шимтгэл

239.4

229.6

290.7 239.6  239.4  287.7  769.5  757.02
 Ажилгүйдлийн шимтгэл

119.7

45.9

145.3 47.9  119.7 56.6  384.7  150.46
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

478.7

459.3

581.5 479.2  478.7  565.9  1538.9  1504.5
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

21488.4

3286.2

21284.0 16497.6  21276.8  16259.9  64049.2  36043.7
 Бичиг хэрэг

62.6

71.3  62.6  196.5
 Гэрэл цахилгаан

1149.0

173.82

1.149.0 724.7  1072.3  571.9  3370.3  1470.4
Түлш халаалт

2544.5

2219.3

3544.4 3118.5  3544.6  2026.3  9633.5  7364.2
Тээвэр шатахуун

61.7

130.3  130.3  322.3
Шуудан холбоо

47.6

42.6

47.6 72.7 47.6  30.2  142.8  145.5
Цэвэр бохир ус

1428.5

828.5

1428.5 954.5  1428.5  1270.3  4285.5  3053.3
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

495.0

22.0

495.0 33.0  495.0  82.0  1485.0  137.0
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

424.9

389.5 330.7  389.5  1203.9  330.77
Хоол хүнс

15014.5

13649.5 11.1  13649.5  12127.0  42313.5  23227.0
Холбооны суваг ашигласны түрээс

49.4

49.4  49.4  55.0  148.2  55.0
Ном хэвлэл худалдан авах зардал

56.6

56.6 33.0  47.2  97.0  160.4  130.0
Урсгал засвар
Эм 71.1  71.1
Эд хогшил худалдан авах

21.7

21.7 31.3  237.5  280.9  31.35
Шагнал урамшил 169.3 150.0  169.3  150.0
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  25.0  1065.1  25.0  1065.1
Татвар төлбөр хураамж

47.8

95.5 99.0  38.2  181.5  99.0
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

84.6

84.6  84.6  253.8
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг   удаагийн дэмжлэг
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

19453.07

11527.15  28790.8    28790.8
Өглөгийн эцсийн дүн

643.07

Ажиллагсад бүгд

46

45

46 45  46  45
Удирдах ажилтан

1

1

1 1  1  1
Гүйцэтгэх ажилтан

27

26

27 26  27  26
Үйлчлэх ажилтан

18

18

18 18  18  18
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

Posted in 22-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »

21-р цэцэрлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 21-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 16-р хороо,  Сүүний 27-р байрны хажууд
Шууд захирагч: Т.Заяа
Нягтлан бодогч: Б.Хонгорзул
Харилцах утас: 70158810.
                                      мян/төг

Үзүүлэлт

1-р сар

            2-р сар             3-р сар              I Улирал
      ТӨЛ.       ГҮЙЦ.    ТӨЛ.   ГҮЙЦ.     ТӨЛ.   ГҮЙЦ.      ТӨЛ.   ГҮЙЦ.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

 

Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл

 

Авлагын эхний үлдэгдэл

 

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

 

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

28491,3

28730,6

 

 

 23550,2  23550,2  78806.7 78806.7
Төсвийн санхүүжилт
 Туслах үйл ажиллгааны орлого
Бусад санхүүжилт/Эрүүл мэндийн даатгалаас/

239,3

2.Нийт зардлын дүн

28491,3

28730,6

26765,2

17890,9

 23550,2  23550,9  78806.7 58468.7
А. Урсгал зардлын дүн

 

 

 

 

1.Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

28491,3

17020,7

 

 
 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

12123,5

11560,4

14951,6

12014,3

 12123,5 15578,9  39198.6  39153.6
Үндсэн цалин 11486,9

10998,5

11486,9

11465,4

 11486,9  11952.8  34460.7 34416.7
Нэмэгдэл урамшуулал 636,6

561,8

636,6

548,9

 636.6  799.1  1909.8 1909.8
Үр дүнгийн урамшуулал

2828,1

 2827.1  2828.1 2827.1
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

1333,5

1269,2

1644,8 1295,9  1333.6  1679.6  4311.9 4244.7
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

848,6

824,7

1046,7 834,1  848.7 1079.9  2744.1 2738.7
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

60,6

62,1

74,8 95,3  97.0 123.4  313.6 280.9
ҮОМШӨ шимтгэл

121,2

115,0

149,5 117,7  121.2  152.9  391.9 385.6
 Ажилгүйдлийн шимтгэл

60,6

53,4

74,8 22,6  24.2 29.4  78.3 105.5
Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

242,5

213,8

299,0 226,1  242.5 294.0  784.0 734.0
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

15034,3

4191,1

10168,8 4580,8  10093.1  6298.4  35296.2 15070.4
 Бичиг хэрэг

41,8

45,9  41.8 103.8  129.5 103.8
 Гэрэл цахилгаан

467,0

347,7

467,0 397,1  424.8  363.7  1358.8 1108.6
Түлш халаалт

1466,3

1454,7

1466,3 1345,2  1466.3 1377.7  4398.9 4177.6
Тээвэр шатахуун

61,7

61,7 75,0  61.7 75.0  1851.1 150.0
Шуудан холбоо

23,1

21,8

23,1 50,1  23.1 18.3  69.3 90.2
Цэвэр бохир ус

818,7

395,3

818,7 482,7  818.7 237.4  2456.1  1115.4
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

240,2

240,2  240.2  720.6
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

206,2

189,0  189.0 233.6  584.2 233.6
Хоол хүнс

7222,0

1971,4

6565,4 2137,8  6565.4  3765.0  20352.8 7874.3
Холбооны суваг ашигласны түрээс

49,4

49,4 60,0  49.4  148.2 60.0
Ном хэвлэл худалдан авах зардал

27,5

27,5 33,0  22.9  77.9 33.0
Урсгал засвар
Эм 44.0  34.5 44.0
Эд хогшил худалдан авах 105.2  126.2
Шагнал урамшил 82,2  82.2
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  25.0  25.0
Татвар төлбөр хураамж

23,2

46,3  18.5 80.0  88.0 80.0
 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

41,1

41,1  41.1  123.3
Төсөл арга хэмжээ
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг

4335,6

 4335.6
Мөнгөн урамшуулал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ -Р САРЫН -НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

11709,8

8874,3  203338.0  20338.0
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Авлагын эцсын үлдэгдэл
3.Байгууллагын тоо

1

1

1 1  1 1
Ажиллагсад бүгд

27

26

27 25  27 25
Удирдах ажилтан

1

1

1 1  1 1
Гүйцэтгэх ажилтан

12

11

12 10  12 10
Үйлчлэх ажилтан

14

14

14 14  14 14
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо 240 183  240 221
 
 

Posted in 21-р цэцэрлэг, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »