х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘+ Эрүүл мэндийн нэгдэл’ Category

Эрүүл мэндийн нэгдэл: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр:  Эрүүл мэндийн нэгдэл
Хаяг байршил: БЗД-ийн 5-р хороо 3-р амаржих газрын ард
Шууд захирагч: Б.Пунцаг
Нягтлан бодогч: Б.Гармаа
Харилцах утас: 480588.
 
[мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
ҮЗҮҮЛЭЛТ Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
Мөнгөн   хөрөнгийн …. оны ..-р сарын ..-ний үлдэгдэл                
I.  ОРЛОГЫН ДҮН  205282.3  206677.2            
Төсвөөс   урсгал санхүүжилт  157371.4  157371.4            
Эрүүл   мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт 44619.2   42834.4            
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлого  2916.7  3521.4            
Туслах   үйл ажиллагааны орлого  375.0  622.0            
Бусад    2328.0            
төсөл   арга хэмжээ                
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  205282.3  171779.6          
А.   УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  196484.2  171779.6            
1.   Бараа үйлчилгээний зардал  144259.4  141844.7            
1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил  137889.6  127844.7            
Үндсэн   цалин  125435.1  124188.3            
Унаа   хоолны хөнгөлөлт  3656.4  3656.4            
Үр дүнгийн урамшуулал  8798.1              
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл  15167.9  14000.0            
Тэтгэвэрийн   даатгал  9652.3  8949.1            
тэтгэмжийн   даатгал  689.4  639.2            
ҮОМШӨ   даатгал  1378.9  1215.5            
Ажилгүйдлийн   даатгал  689.4  639.2            
Байгууллага   төлөх ЭМД-ын хураамж  2757.8  2556.9            
1.3   Бараа үйлчилгээний бусад зардал  52224.8  29934.9            
Бичиг   хэрэг  831.9  799.0            
Гэрэл,   цахилгаан  2273.3  2168.6            
Түлш,   халаалт  9352.8  6122.8            
Тээвэр   (шатахуун)  781.4              
Шуудан,   холбоо  341.7  160.0            
Цэвэр,   бохир ус  1173.3  895.9            
Дотоод   албан томилолт  78.3              
багаж   хэрэгсэл  621.3              
ном   хэвлэл худалдан авах  29.2              
Нормын   хувцас, зөөлөн эдлэл  654.2  654.2            
Эм,   баглаа боодол  30104.3  15397.4            
Мэдээллийн   технологийн үйлчилгээ  573.4              
хог   хаягдал устгах  2375.5  2060.5            
Урсгал   засвар  666.7  514.0            
тээврийн   хэрэгслийн даатгал  22.5              
тээврийн   хэрэгслийн татвар  8.3              
Тээврийн   хэрэгслийн оношлогоо  16.7              
Аудит   баталгаажуулалт  83.3  812.5            
банк   санхүүгийн байгууллагын  100.0  100.0            
газрын   төлбөр  108.3              
Төрийн   албан хаагчдын мэд/мэргэжил дээшлүү  434.3              
шагнал   урамшил  126.8              
Нэг   удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  666.7  250.0            
Хөтөлбөр   болон төслийн дотоод урсгал  800.8              
Төвлөрүүлэх  52225.0              
Мөнгөн хөрөнгийн ….  оны .. -р сарын .. -ний үлдэгдэл    34897.6            
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  3  3            
АЖИЛЛАГСАД   БҮГД  227  225            
удирдах   ажилтан  6  6            
гүйцэтгэх   ажилтан  182  180            
үйлчлэх   ажилтан  30  30            
гэрээт   ажилтан  12  12            

.

Posted in + Эрүүл мэндийн нэгдэл, 4. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД | Leave a Comment »