х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘4. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД’ Category

Баянзүрх дүүргийн улсын эмнэлгүүдийн 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Нэр:  
Ерөнхий менежер: 
Нягтлан бодогч: 
Харилцах утас: 
 
[мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
ҮЗҮҮЛЭЛТ Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
Мөнгөн   хөрөнгийн …. оны ..-р сарын ..-ний үлдэгдэл                
I.  ОРЛОГЫН ДҮН                
Төсвөөс   урсгал санхүүжилт                
Эрүүл   мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлого                
Туслах   үйл ажиллагааны орлого                
орон   нутгийн төсвөөс санхүүжилт                
төсөл   арга хэмжээ                
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН                
А.   УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
1.   Бараа үйлчилгээний зардал                
1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
Үндсэн   цалин                
Унаа   хоолны хөнгөлөлт                
1.2   Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл                
Тэтгэвэр,   тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
Тэтгэвэрийн   даатгал                
тэтгэмжийн   даатгал                
ҮОМШӨ   даатгал                
Ажилгүйдлийн   даатгал                
Байгууллага   төлөх ЭМД-ын хураамж                
1.3   Бараа үйлчилгээний бусад зардал                
Бичиг   хэрэг                
Гэрэл,   цахилгаан                
Түлш,   халаалт                
Тээвэр   (шатахуун)                
Шуудан,   холбоо                
Цэвэр,   бохир ус                
Дотоод   албан томилолт                
багаж   хэрэгсэл                
ном   хэвлэл худалдан авах                
Нормын   хувцас, зөөлөн эдлэл                
Эм,   баглаа боодол                
Мэдээллийн   технологийн үйлчилгээ                
хог   хаягдал устгах                
Урсгал   засвар                
тээврийн   хэрэгслийн даатгал                
тээврийн   хэрэгслийн татвар                
Тээврийн   хэрэгслийн оношлогоо                
Аудит   баталгаажуулалт                
банк   санхүүгийн байгууллагын                
газрын   төлбөр                
Төрийн   албан хаагчдын мэд/мэргэжил дээшлүү                
шагнал   урамшил                
Нэг   удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Хөтөлбөр   болон төслийн дотоод урсгал                
Төсөл   арга хэмжээ                
Мөнгөн хөрөнгийн ….  оны .. -р сарын .. -ний үлдэгдэл                
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
АЖИЛЛАГСАД   БҮГД                
удирдах   ажилтан                
гүйцэтгэх   ажилтан                
үйлчлэх   ажилтан                
гэрээт   ажилтан                

.

Posted in 4. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн улсын эмнэлгүүдийн 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр:  
Хаяг байршил: 
Ерөнхий менежер: 
Нягтлан бодогч: 
Харилцах утас: 
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Эрүүл мэнд_Page_1

Posted in 4. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД | Leave a Comment »

Эрүүл мэндийн нэгдэл: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр:  Эрүүл мэндийн нэгдэл
Хаяг байршил: БЗД-ийн 5-р хороо 3-р амаржих газрын ард
Шууд захирагч: Б.Пунцаг
Нягтлан бодогч: Б.Гармаа
Харилцах утас: 480588.
 
[мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
ҮЗҮҮЛЭЛТ Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
Мөнгөн   хөрөнгийн …. оны ..-р сарын ..-ний үлдэгдэл                
I.  ОРЛОГЫН ДҮН  205282.3  206677.2            
Төсвөөс   урсгал санхүүжилт  157371.4  157371.4            
Эрүүл   мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт 44619.2   42834.4            
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлого  2916.7  3521.4            
Туслах   үйл ажиллагааны орлого  375.0  622.0            
Бусад    2328.0            
төсөл   арга хэмжээ                
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  205282.3  171779.6          
А.   УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  196484.2  171779.6            
1.   Бараа үйлчилгээний зардал  144259.4  141844.7            
1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил  137889.6  127844.7            
Үндсэн   цалин  125435.1  124188.3            
Унаа   хоолны хөнгөлөлт  3656.4  3656.4            
Үр дүнгийн урамшуулал  8798.1              
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл  15167.9  14000.0            
Тэтгэвэрийн   даатгал  9652.3  8949.1            
тэтгэмжийн   даатгал  689.4  639.2            
ҮОМШӨ   даатгал  1378.9  1215.5            
Ажилгүйдлийн   даатгал  689.4  639.2            
Байгууллага   төлөх ЭМД-ын хураамж  2757.8  2556.9            
1.3   Бараа үйлчилгээний бусад зардал  52224.8  29934.9            
Бичиг   хэрэг  831.9  799.0            
Гэрэл,   цахилгаан  2273.3  2168.6            
Түлш,   халаалт  9352.8  6122.8            
Тээвэр   (шатахуун)  781.4              
Шуудан,   холбоо  341.7  160.0            
Цэвэр,   бохир ус  1173.3  895.9            
Дотоод   албан томилолт  78.3              
багаж   хэрэгсэл  621.3              
ном   хэвлэл худалдан авах  29.2              
Нормын   хувцас, зөөлөн эдлэл  654.2  654.2            
Эм,   баглаа боодол  30104.3  15397.4            
Мэдээллийн   технологийн үйлчилгээ  573.4              
хог   хаягдал устгах  2375.5  2060.5            
Урсгал   засвар  666.7  514.0            
тээврийн   хэрэгслийн даатгал  22.5              
тээврийн   хэрэгслийн татвар  8.3              
Тээврийн   хэрэгслийн оношлогоо  16.7              
Аудит   баталгаажуулалт  83.3  812.5            
банк   санхүүгийн байгууллагын  100.0  100.0            
газрын   төлбөр  108.3              
Төрийн   албан хаагчдын мэд/мэргэжил дээшлүү  434.3              
шагнал   урамшил  126.8              
Нэг   удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  666.7  250.0            
Хөтөлбөр   болон төслийн дотоод урсгал  800.8              
Төвлөрүүлэх  52225.0              
Мөнгөн хөрөнгийн ….  оны .. -р сарын .. -ний үлдэгдэл    34897.6            
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  3  3            
АЖИЛЛАГСАД   БҮГД  227  225            
удирдах   ажилтан  6  6            
гүйцэтгэх   ажилтан  182  180            
үйлчлэх   ажилтан  30  30            
гэрээт   ажилтан  12  12            

.

Posted in + Эрүүл мэндийн нэгдэл, 4. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД | Leave a Comment »

Эрүүл мэндийн нэгдэл: 2013 оны төсвийн сарын зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр:  Эрүүл мэндийн нэгдэл
Хаяг байршил: БЗД-ийн 5-р хороо 3-р амаржих газрын ард
Ерөнхий менежер: Б.Пунцаг
Нягтлан бодогч: Б.Гармаа
Харилцах утас: 480588.
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой] 
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Эрүүл мэнд_Page_2

Posted in 4. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД | Leave a Comment »

Хонхорын их эмчийн салбар: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр:  Хонхорын их эмчийн салбар
Хаяг байршил: БЗД-ийн 11-р хороо Хонхор
Ерөнхий менежер: Л.Гагийнаа
Нягтлан бодогч: Н.Наранбаатар
Харилцах утас: 248854.
 
[мянган төгрөгөөр] 
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
ҮЗҮҮЛЭЛТ Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
Мөнгөн   хөрөнгийн …. оны ..-р сарын ..-ний үлдэгдэл                
I.  ОРЛОГЫН ДҮН                
Төсвөөс   урсгал санхүүжилт                
Эрүүл   мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлого                
Туслах   үйл ажиллагааны орлого                
орон   нутгийн төсвөөс санхүүжилт                
төсөл   арга хэмжээ                
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН                
А.   УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
1.   Бараа үйлчилгээний зардал                
1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
Үндсэн   цалин                
Унаа   хоолны хөнгөлөлт                
1.2   Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл                
Тэтгэвэр,   тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
Тэтгэвэрийн   даатгал                
тэтгэмжийн   даатгал                
ҮОМШӨ   даатгал                
Ажилгүйдлийн   даатгал                
Байгууллага   төлөх ЭМД-ын хураамж                
1.3   Бараа үйлчилгээний бусад зардал                
Бичиг   хэрэг                
Гэрэл,   цахилгаан                
Түлш,   халаалт                
Тээвэр   (шатахуун)                
Шуудан,   холбоо                
Цэвэр,   бохир ус                
Дотоод   албан томилолт                
багаж   хэрэгсэл                
ном   хэвлэл худалдан авах                
Нормын   хувцас, зөөлөн эдлэл                
Эм,   баглаа боодол                
Мэдээллийн   технологийн үйлчилгээ                
хог   хаягдал устгах                
Урсгал   засвар                
тээврийн   хэрэгслийн даатгал                
тээврийн   хэрэгслийн татвар                
Тээврийн   хэрэгслийн оношлогоо                
Аудит   баталгаажуулалт                
банк   санхүүгийн байгууллагын                
газрын   төлбөр                
Төрийн   албан хаагчдын мэд/мэргэжил дээшлүү                
шагнал   урамшил                
Нэг   удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Хөтөлбөр   болон төслийн дотоод урсгал                
Төсөл   арга хэмжээ                
Мөнгөн хөрөнгийн ….  оны .. -р сарын .. -ний үлдэгдэл                
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
АЖИЛЛАГСАД   БҮГД                
удирдах   ажилтан                
гүйцэтгэх   ажилтан                
үйлчлэх   ажилтан                
гэрээт   ажилтан                
.

Posted in + Хонхорын их эмчийн салбар, 4. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД | Leave a Comment »

Хонхорын их эмчийн салбар: 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр:  Хонхорын их эмчийн салбар
Хаяг байршил: БЗД-ийн 11-р хороо Хонхор
Ерөнхий менежер: Л.Гагийнаа
Нягтлан бодогч: Н.Наранбаатар
Харилцах утас: 248854.
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой] 
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Эрүүл мэнд_Page_4

Posted in 4. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД | Leave a Comment »

Гачуурт тосгоны хүн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр:  Гачуурт тосгоны хүн эмнэлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 20-р хороо Гачуурт
Ерөнхий менежер:  Р.Амаржаргал
Нягтлан бодогч: Л.Цэцэгмаа
Харилцах утас: 490017.
 
[мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
ҮЗҮҮЛЭЛТ Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
Мөнгөн   хөрөнгийн …. оны ..-р сарын ..-ний үлдэгдэл                
I.  ОРЛОГЫН ДҮН                
Төсвөөс   урсгал санхүүжилт                
Эрүүл   мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлого                
Туслах   үйл ажиллагааны орлого                
орон   нутгийн төсвөөс санхүүжилт                
төсөл   арга хэмжээ                
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН                
А.   УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
1.   Бараа үйлчилгээний зардал                
1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
Үндсэн   цалин                
Унаа   хоолны хөнгөлөлт                
1.2   Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл                
Тэтгэвэр,   тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
Тэтгэвэрийн   даатгал                
тэтгэмжийн   даатгал                
ҮОМШӨ   даатгал                
Ажилгүйдлийн   даатгал                
Байгууллага   төлөх ЭМД-ын хураамж                
1.3   Бараа үйлчилгээний бусад зардал                
Бичиг   хэрэг                
Гэрэл,   цахилгаан                
Түлш,   халаалт                
Тээвэр   (шатахуун)                
Шуудан,   холбоо                
Цэвэр,   бохир ус                
Дотоод   албан томилолт                
багаж   хэрэгсэл                
ном   хэвлэл худалдан авах                
Нормын   хувцас, зөөлөн эдлэл                
Эм,   баглаа боодол                
Мэдээллийн   технологийн үйлчилгээ                
хог   хаягдал устгах                
Урсгал   засвар                
тээврийн   хэрэгслийн даатгал                
тээврийн   хэрэгслийн татвар                
Тээврийн   хэрэгслийн оношлогоо                
Аудит   баталгаажуулалт                
банк   санхүүгийн байгууллагын                
газрын   төлбөр                
Төрийн   албан хаагчдын мэд/мэргэжил дээшлүү                
шагнал   урамшил                
Нэг   удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Хөтөлбөр   болон төслийн дотоод урсгал                
Төсөл   арга хэмжээ                
Мөнгөн хөрөнгийн ….  оны .. -р сарын .. -ний үлдэгдэл                
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
АЖИЛЛАГСАД   БҮГД                
удирдах   ажилтан                
гүйцэтгэх   ажилтан                
үйлчлэх   ажилтан                
гэрээт   ажилтан                

.

Posted in + Гачууртын эмнэлэг, 4. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД | Leave a Comment »

Гачуурт тосгоны хүн эмнэлэг: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр:  Гачуурт тосгоны хүн эмнэлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 20-р хороо Гачуурт
Ерөнхий менежер:  Р.Амаржаргал
Нягтлан бодогч: Л.Цэцэгмаа
Харилцах утас: 490017.
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой] 
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Эрүүл мэнд_Page_3

Posted in + Гачууртын эмнэлэг, 4. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД | Leave a Comment »