х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘+ Соёлын ордон’ Category

БЗД-ийн Соёлын ордон: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: БЗД-ийн Соёлын ордон
Хаяг байршил: БЗД-ийн 12-р хороо, Жанжин клуб
Шууд захирагч: С.Бархас
Нягтлан бодогч: П.Сувдмаа
Утас: 480812. 
 
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  17937.4  18192.4  20112.4  20619.4  17713.3  19138.2  55763.1  57525.1
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  17937.4  17937.4  20112.4  20112.4  17348.2  17348.2  55388.1  55013.1
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого    255.0    507.0  375.0  1790.0  375.0  2512.0
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  28476.8  10477.8  20112.4  11745.4  17348.2  11391.4  55388.1  33604.7
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  28476.8  10477.8  11012.8  7754.0  17348.2  11391.4  55388.1  33604.7
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого          17348.2  11391.4  55388.1  33604.7
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  8737.8  7232.8  11012.8  7754.0  11862.8  7609.7  31613.4  22596.5
  үндсэн цалин 5720.8 7232.8  7995.8  4737.0  8845.8  4592.7  22562.4  13545.5
  Нэмэгдэл цалин  3017.0        3017.0  3017.0  9051.0  9051.0
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс      3017.0 3017.0         
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  11533.8  695.6  1244.7  834.8  1338.1  837.1  3577.2  2367.5
  Тэтгэвэрийн даатгал  644.8  442.7  804.2  531.2  1449.0  532.7  1449.0  1506.6
  Тэтгэмжийн    даатгал  43.7  31.6  55.1  37.9  98.8  38.1  98.8  107.6
  ҮОМШӨ даатгал  87.4  63.2  110.1  75.9  197.5  76.1  197.5  215.2
  Ажилгүйдлийн даатгал  43.7  31.6  55.1  37.9  98.8  38.1  98.8  107.6
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  174.8  126.5  220.3  151.8  395.1  152.2  395.1  430.5
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал  8205.2  2549.4  7854.9  3156.6  4137.4  2934.7  20197.5  8640.7
  Бичиг хэрэг  120.0    120.0    120.0    360.0  
  Бусад зардал 3364.0  2536.0  3364.0  2542.1  3364.0  2543.2  10092.0  7621.3
  Тээвэр /шатахуун/  103.7      103.7  103.7    207.4  103.7
  Шуудан, холбоо  67.9  13.4  67.9  10.8  67.9  8.4  203.7  32.6
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Биеийн тамир уралдаан тэмцээн  125.0            125.0  
  Ном хэвлэл  145.7        145.7  130.8  291.4  130.8
  Тэтгэврийн нөхөн олговор  3077.0    3077.0        6154.0  
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал      1183.5      92.5  1183.5  92.5
  Татвар төлбөр хураамж  93.6        93.6  169.7  187.2 169.7 
  Дотоод томилолтын зардал  28.3            28.3  
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  87.5            87.5  
  Холбооны суваг ашигласны түрээс  42.5    42.5    42.5    127.5  
  Уран бүтээлийн зардал  750.0      300.0      750.0  300.0
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  200.0      200.0  200.0    400.0  200.0
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл    7714.6    8874.0   7746.8     23920.4
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  18  18 18  18        
  Удирдах ажилтан  1  1  1  1        
  Гүйцэтгэх ажилтан  7  7  7  7        
  Үйлчлэх   ажилтан  10  10  10  10        
.

Posted in + Соёлын ордон, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Соёлын ордон: 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн Соёлын ордон
Хаяг байршил: БЗД-ийн 12-р хороо, Жанжин клуб
Ерөнхий менежер: С.Бархас
Нягтлан бодогч: П.Сувдмаа
Утас: 480812. 
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Бусад_Page_3

Posted in + Соёлын ордон, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »