х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘+ Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал’ Category

БЗД-ийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Хаяг, байршил: БЗД-ын ЗДТГ-ын байранд
ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга: Ч.Мэндсайхан
Нягтлан бодогч: А.Цагаанцэцэг
Утас: 262649
 
(мянган төгрөгөөр)
 
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл  68,377.60
68,377.60
     68377.6 177133.1
 68377.6 68377.6
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  87,379.1 89,379.10
   93,029.10  85329.1 85329.1
 262737.4 262737.4
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  87,379.10  87,379.10  90,029.10 90,029.10
 85329.1 85329.1
 262737.4 262737.4
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого   2,000.0
   3,000.0        
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  87,379.10 13,207.90
 90,029.10 57,244.80
 85329.1 21125.00
 262737.4 89618.1
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  87,379.10 13,207.90
 90,029.10 57,244.80
 85329.1 21125.0
 262737.4 89618.1
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого  87,379.10 13,207.90
 90,029.10 57,244.80
 85329.1 21125.0
 262737.4 89618.1
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  18,838.00 7,185.40
 18,837.90 9,087.50
 18837.9 14554.5
 56514.2 30827.7
  үндсэн цалин  6,861.80 6,077.20
 6,861.60 5,031.30
 6861.6 4830.5
 20585.4 15939.3
  Нэмэгдэл цалин  2,346.80 1,108.20
 2,346.70 3,278.60
 2346.9 2613.6
 7040.7 7000.5
  Хоол, унаа  2,068.00    2,068.00 777.60
 2068.0 890.4
 6204.0 1668.0
  Гэрээт ажлын хөлс  7,561.40    7,561.40    7561.4 6220.0
 22684.1 6219.9
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  2,072.20     1,777.60
 2072.3 1863.4
 6216.6 3640.2
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл  1,412.90    2,072.30 1,242.70
 1412.9 1370.0
 4238.6 2612.5
  Тэтгэвэрийн даатгал  1,318.70    1,318.70 1,159.90
 1318.7 1229.5
 3956.0 2389.2
  Тэтгэмжийн    даатгал  94.20    94.20 82.80
 94.2 140.5
 282.6 223.3
  ҮОМШӨ даатгал  188.20    188.40 165.50
 188.4 175.7
 565.1 341.2
  Ажилгүйдлийн даатгал  94.20    94.20 73.80
 94.2  28.9  282.6 102.7
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  376.70    376.80 295.00
 376.8 288.8
 1130.3 583.8
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал  66,468.90 6,022.50
 69,118.90 46,380.30
 64418.9 4707.1
 200006.6 55150.2
  Бичиг хэрэг  2,000.0 402.80
 1,000.0 365.40
 500.0 93.4
 3500.0 871.8
  Тээвэр /шатахуун/  625.00 696.00
 625.00    625.0 2055.0
 1875.0 2782.0
  Шуудан, холбоо  277.20 146.00
 277.20 289.50
 277.2 276.2
 831.6 711.7
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт      1,000.0    1500.0    2500 0.00
  Гадаад арга хэмжээ  10,000.0    5,000.0        15000.0  
  Ном хэвлэл  200.0    200.00 83.40
 200.0 172.5
 600.0 255.9
  Хичээл практик      500.00 208.00
 500.0 480.0
 1000.0 688.0
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал  4,500.0 1,578.0
 1,500.00 229.00
   618.4  6000.0 2620.9
  Татвар төлбөр хураамж  2,500.0 1,847.50  12,500.00 21,035.00
 23000.0 911.6
 38000.0 24397.7
  Гадаад зочны зардал          1000.0    1000.0  
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг  10,000.0    10,000.00 19,500.00
 500.0    20500.0 19500.0
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
  Бусад зардал 35,000.00
     2,000.00  35000.0    105.000  
  Шагнал, урамшууллын зардал  666.7    666.70 270.0
 666.7    2000.0 270.0
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  700.0 352.20
 850.0 2400.0
 650.0 100.0
 2200.0 3052.2
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 01-р сарын 31-ны үлдэгдэл  68,377.60 144,548.80
  35,784.30
 68377.6 241496.9
 68377.6 241496.9
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл  68,377.60 143,948.80
   34,584.30  68377.6 214337.2
 68377.6 241337.2
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  45 37
  37
 45 37
 45 37
  Удирдах ажилтан  2 2
   2  2  2  2  2
  Гүйцэтгэх ажилтан  15  7    7  15  7  15 7
  Үйлчлэх   ажилтан  28  28    28  28  28  28 28
.

Posted in + Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Хаяг, байршил: БЗД-ын ЗДТГ-ын байранд
ИТХ-ын дарга: Ц.Батхүү
Нягтлан бодогч: А.Цагаанцэцэг
Утас: 263203.
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой] 
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_02

Posted in + Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »