х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘+ Засаг даргын тамгын газар’ Category

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр:  ЗДТГазар
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо,  ЭТӨЧ Төр захиргааны ордон
Төсвийн шууд захирагч: Б.Амартүвшин
Нягтлан бодогч: Б.Төмөрхуяг
Харилцах утас: 51-267308/458254. 
 
 №
ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-р сар
2-р сар
1-р улирал
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
 
 
 
 
 
 
2
   Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл
 
31,511.40
 
 31,511.40
 
 31511.4
3
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
4
   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
5
   Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
6
I. ОРЛОГЫН ДҮН
325,036.60
325,650.20
 
618,919,620.0
 
913734.8
7
   Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
8
   Автозамын сангаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
9
   Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
10
   Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
 
2,483.60
 
 3,017,200.00
 
 3550.8
11
   Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
2,500.00
630.00
 
 1,418,500.00
 
 8186.0
12
 Бусад орлого
 
 
 
 
 
 7599.2
13
   Гадаадын тусламжаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
14
   Төсвөөс урсгал санхүүжилт
322,536.60
322,536.60
 
 612,773,200.00
 
 894398.8
15
   Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
16
   Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
17
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН
325,036.60
219,811.91
 615,123,000.0
 610,047,746.3
 
 873289.3
18
   А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
325,036.60
219,811.91
 615,123,000.0
 610,047,746.3
 
 873289.3
19
   1. Бараа, үйлчилгээний зардал
283,911.60
217,311.91
 615,123,000.0
 610,047,746.3
 
 873289.3.
20
   1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
170,468.90
137,808.35
 310,937,800.0
 294,247,409.0
 
 453798.7
21
   Үндсэн цалин
129,396.50
100,924.70
 228,793,000.0
 222,440,308
 
 341751.2
22
   Нэмэгдэл цалин
18,372.80
16,268.05
 36,745,600.0
 32,449,901
 
 51764.7
23
   Гэрээт ажлын цалин
 
 
 
 
 
 
24
   Унаа, хоолны хөнгөлөлт
22,699.60
20,615.60
 45,399,200.0
 39,357,200
 
 60282.8
25
   Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
 
 
 
 
26
   1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
18,751.60
17,999.90
 35,303,000.0
 34,646,824.0
 
 51106.6
27
   Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
15,342.10
17,181.70
 
 
 
 
28
   Тэтгэвэрийн даатгал
11,932.80
11,454.50
 28,484,300.0
 28,101,369.0
 
 32522.3
29
   Тэтгэмжийн даатгал
852.30
818.20
 852,300.0
 818,182.0
 
 2323.0
30
   ҮОМШ өвчний даатгал
1,704.70
1,636.30
 1,704,700.0
 1,636,364.0
 
 4646.0
31
   Ажилгүйдлийн даатгал
852.30
3,272.70
 852,300.0
 3,272,727.0
 
 2323.0
32
   Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж
3,409.50
818.20
 3,409,400.0
 818,182.0
 
 9292.1
33
   Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын шимтгэл
3,409.50
818.20
 
 
 
 
34
   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
94,691.10
61,503.66
 186,382,200.0
 158,390,415.3
 186382.2
241733.6
35
   Бичиг хэргийн зардал
4,075.00
13.20
 8,150,000.0
 3,133,528.0
 8150.0
7243.4
36
   Гэрэл цахилгаан
8,500.00
7,477.00
 17,000,000.0
 15,465,069.2
 17000.0
24090.5
37
   Түлш, халаалт
20,000.00
19,444.06
 36,000,000.0
 35,109,195.3
 36000.0
57304.5
38
   Тээвэр (шатахуун)
3,620.00
1,250.00
 7,240,000.0
 3,000,000.0
 7240.0
6680.0
39
   Шуудан, холбоо
2,936.60
1,405.20
 5,873,200.0
 4,270,282.4
 5873.2
6272.2
40
   Цэвэр, бохир ус
1,867.50
486.20
 3,735,000.0
 683,241.4
 3735.0
1570.6
41
   Дотоод албан томилолт
 
 
 
 
 
 
42
   Гадаад албан томилолт
5,000.00
 
 10,000,000.0
 
 10000.0
 
43
   Ном хэвлэл авах
2,500.00
1,944.00
 5,000,000.0
 2,504,000.0
 5000.0
3224.0
44
   Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
 
 
 
 
 
450.0
46
   Эд хогшил худалдан авах
6,000.00
 
 12,000,000.0
 26,304,899.0
 12000.0
 28148.5
47
   Багаж, хэрэгсэл
 
 
 
 
 
 
48
   Тавилга
 
 
 
 
 
 
50
   Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс
6,000.00
 
 
 
 
 
52
   Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл
 
 
 1,000,000.0
 3,600,000.0
 1000.0
3728.0
53
   Хоол
 
 
 
 
 
 
54
   Эм
 
 
 
 
 
 
55
   Урсгал засвар
1,300.00
 
 2,600,000.0
 1,105,400.0
 2600.0
4017.0
56
   Урлагийн уран бүтээлийн зардал
 
 
 
 
 
 
57
   Төлбөр хураамж болон бусад зардал
5,850.00
 
 11,700,000.0
 2,126,800.0
 11700.0
5016.5
58
   Гадаад зочны зардал
 
 
 
 
 
 
59
   Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн
 
 
 
 
 
2966.0
60
   Холбооны суваг ашигласны хөлс
 
 
 
 
 
 
62
   Байрны түрээсийн хөлс
750.00
 
 1,500,000.0
 2,120,000.0
 1500.0
2570.0
64
   Ажил, үйлчилгээний хөлс
 
 
 
 
 
 
65
   Орон нутгийн хуваарилагдаагүй зардал
 
 
 
 
 
 
67
   Баяр наадмын зардал
 
 
 
 
 
 
68
   Бусад нэр төрлийн хуваарилагдаагүй зардал
 
 
 
 
 
 
70
   Төвлөрсөн арга хэмжээ
 
 
 
 
 
 
71
   Гэмт хэргээс сэргийлэх арга хэмжээний зардал
 
 
 
 
 
 
73
   Гудамжны гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээ
 
 
 
 
 
 
75
   Орон нутгийн нөөц хөрөнгө
 
 
 
 
 
 
76
   Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал
 
 
 
 
 
 
77
   Газpын хянан баталгааны заpдал
 
 
 
 
 
 
78
   Сургалт, хурал зөвлөгөөний зардал
 
 
 
 
 
 
80
   Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт
 
 
 
 
 
 
81
   Төрийн албан хаагчдыг мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх зардал
 
 
 
 
 
 
82
   Гадаад сургалт, семинарт оролцох зардал
 
 
 
 
 
 
83
   Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал
 
 
 
 
 
 
84
   Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал
 
 
 
 
 
 
85
   Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал
 
 
 
 
 
 
86
   Мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
 
 
 
 
 
 
87
   Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс
32,292.00
29,484.00
 
 
 
 
88
   Уран бүтээл хийлгэх, бэлтгүүлэх
 
 
 
 
 
 
89
   Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хөлс
 
 
 
 
 
 
90
   Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
32,292.00
29,484.00
 64,584,000.0
 58,968,000.0
 64584.0
88452.0
91
   Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс
 
 
 
 
 
 
93
   Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж
 
 
 
 
 
 
94
   Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод)
 
 
 
 
 
 
96
   Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 
 
 
 
 
 
98
   Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо
 
 
 
 
 
 
100
   Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал
 
 
 
 
 
 
101
   Газрын төлбөр
 
 
 
 
 
 
103
   Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх
 
 
 
 
 
 
104
   Урьд оны төсвийн хэмнэлт
 
 
 
 
 
 
107
   Татаас ба урсгал шилжүүлэг
41,125.00
2,500.00
 82,500,000.0
 122,763,098.0
 82500.0
126650.2
108
   Татаас
 
 
 
 
 
 700000
116
   Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
41,125.00
2,500.00
 
 
 
 
128
   Нөхөн олговор
 
 
 
 
 
 
129
   Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг
41,125.00
2,500.00
 80,000,000.0
 121,153,098.0
 80000.0
122623.4
130
   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
 
 
 
 
 
 
131
   Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
40,000.00
2,500.00
 
 
 
 
135
   Шагнал, урамшил
1,125.00
 
 2,500,000.0
 910,000.0
 2500.0
3326.8
140
   Хоол хүнс
 
 
 
 
 
 
142
   Төлбөр, хураамж
 
 
 
 
 
 
145
   Газрын төлбөр
 
 
 
 
 
 
146
   Тээврийн хэрэгслийн татвар
 
 
 
 
 
 
161
   Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл
 
137,349.69
 
 40,383,367.75
 
 71956.9
163
   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
164
   Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
165
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
 
 
 
 
 
 
166
   Төсвийн байгууллага
 
 
 
 
 
 
167
   Төсвийн бус байгууллага
 
 
 
 
 
 
168
   АЖИЛЛАГСАД БҮГД
 
 66
 
 
 
 
169
   Удирдах ажилтан
 
 67
 
 
 
 
170
   Гүйцэтгэх ажилтан
 
 68
 
 
 
 
171
   Үйлчилэх ажилтан
 
 69
 
 
 
 
172
   ТӨУҮГ-ын ажилтан
 
 
 
 
 
 
173
   Гэрээт ажилчид
 
 70
 
 
 
 
 
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
0.00
1,969,204.94
 
 
 
 
.

Posted in + Засаг даргын тамгын газар, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр:  ЗДТГазар
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо,  ЭТӨЧ Төр захиргааны ордон
Ерөнхий менежер: Д.Баатарням
Нягтлан бодогч: Б.Төмөрхуяг
Харилцах утас: 51-267308/458254. 
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой] 
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_03
 

Posted in + Засаг даргын тамгын газар, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »