х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘+ Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв’ Category

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллага нэр: Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв (Урьд нь “Баянзүрх нэг зүрх” нэртэй байсан)
Хаяг, байршил: БЗД 8-р хороо Энх тайвны өргөн Чулуутын хороо
Захирал: Д.Отгонбат
Нягтлан бодогч: А.Золзаяа
Харилцах утас: 98828293, 99103633
 
[Мянган төгрөгөөр]
 
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    13506.96        13506.96   13506.96
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  11009.4 11724.4
  9866.9
 8371.9 8371.9
 27853.2 30853.2
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  11009.4 11009.4
 8471.9 8471.9
 8371.9 8371.9
   
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                27853.2
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого    715    1395.0       3000.0
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  10759.4 9025.03
   7370.8  8371.9 8463.0
 16256.3 25382.1
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  10759.4 9025.03
  7370.8
 8371.9 8463.0
 16256.3 25382.1
  1. Бараа үйлчилгээний   зардал
 10759.4 9025.03
   4717.4  8371.9 8463.0
 16256.3 25382.1
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  4881.8 4881.8
 4881.8 3850.4
 4881.8 5730.0
 14645.3 14462.4
  үндсэн цалин  3700 3700
 3700.0 2668.6
 3700.0 4731.2
 11100 11100
  Нэмэгдэл цалин  697.8  697.8  697.8 697.8
 697.8 514.8
 2093.3 1910.4
  Хоол, унаа  484 484
 484.0 484.0
 484.0 484.0
 1452.0  1452.0
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  537 537
 537.0 537.0
 537.0 509.9
 1611.0 1583.9
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл          341.7 324.5
 
  Тэтгэвэрийн даатгал  439.4 439.4
 439.4 439.4
 24.4 23.2
 1025.2  1007.9
  Тэтгэмжийн    даатгал              73.2 72.0
  ҮОМШӨ даатгал          48.8 46.4
 146.5 144.0
  Ажилгүйдлийн даатгал          24.4 23.2
 73.2 72.0
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  97.6 97.6
 97.6 97.6
 97.6 92.7
 292.2 288.0
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал  5340.6 3606.23
 3053.1 330.
 2953.1 2223.1
  9335.8
  Бичиг хэрэг  150    150.0 230.0
 150.0 80.7
 450.0 310.7
  Тээвэр /шатахуун/  100 100
 100.0 100.0
 100.0 100.0
 300.0 300.0
  Шуудан, холбоо  248 228.75
 248.0 248.0
 248.0 452.8
 744.0 862.9
  Урсгал засвар  1125 260
      156.1
 1125.0 1154.1
цэвэр бохир          76,3 145,0
 229.0  154.4
  норм хув зөөлөн эдлэл          70.8 44.8
 212.5 44.8
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик  200    100.0 100.0
  92.5
 400.0 92.5
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал  2258.3    70.8 738.0
     1062.5  
  Татвар төлбөр хураамж                
  цахилгаан          308.0  143.2  924.0 667.8
  халаалт          1900.0 0.00
 5900.0  
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт   2825.2
  1915.4
   1008.0   5748.6
  Бусад зардал  2555.1 192.28
 2455.1      156.1    
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  250            250.0  
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 1-р сарын 31-ны үлдэгдэл   2699.4
  2496.1
  13415.9
   18978.1
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    2699.4    2496.1        
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл    114.9            
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО    1  1 1
 1  1  1  
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД    10  10 11
 11  11  11  
  Удирдах ажилтан    1  1 1
 1  1  1  
  Гүйцэтгэх ажилтан    5  5 5
 5  5  5  
  Үйлчлэх   ажилтан    4  4 5
 5  5  5  
 

Posted in + Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллага нэр: Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв (Урьд нь “Баянзүрх нэг зүрх” нэртэй байсан)
Хаяг, байршил: БЗД 8-р хороо Энх тайвны өргөн Чулуутын хороо
Захирал: Б.Сэргэлэн
Нягтлан бодогч: А.Мэндбаяр
Харилцах утас: 98828293, 99828293. 
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_11

Posted in + Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »