х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘+ Биеийн тамир, спортын хороо’ Category

БЗД-ийн Биеийн тамир, спортын хороо: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/02/04

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллага нэр: БЗД-ийн Биеийн тамир, спортын хороо
Хаяг, байршил: Дүүргийн төр, захиргааны ордон, баруун хаалга
Шууд захирагч: Д,Анхбаяр
Нягтлан бодогч: Ж.Сарантуяа
Харилцах утас: . 
 
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл        3.259.8    3.709.74    6.969.54
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  7.885.2  7.885.2  9.169.0  9.169.0  8.930.6 8.930.6
 25.984.8 25.984.8
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  7.885.2  7.885.2  9.169.0  9.169.0  8.930.6 8.930.6
 25.984.8 25.984.8
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  7.885.2  4.625.3  9.169.0  8.719.0  8.930.6 9.706.7
 25.984.8 23.051.0
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  7.885.2  4.625.3  9.169.0  8.719.0  8.930.6 9.706.7
 25.984.8 23.051.0
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого  7.885.2  4.625.3  9.169.0  8.719.0  8.631.4 9.659.73
 25.685.6  23.004.03
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  4.258.9  4.168.6  5.291.0  5.291.0  5.178.6 4.410.86
14.728.5
13.870.46
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  468.5  447.1  582.0  473.3  569.6 473.85
 1.620.1 1.3942.5
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал  383.3  291.8  370.4  308.4  362.6 308.76
 1.116.3 908.96
  Тэтгэмжийн    даатгал  298.1  33.35  26.5  35.2  41.4 35.29
 366.0  103.84
  ҮОМШӨ даатгал  21.3  41.6  52.9  44.0  51.7  44.11  125.9  129.7
  Ажилгүйдлийн даатгал  42.6  7.3  26.5  7.7  10.3  7.79  79.4  22.79
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  21.3  73.0  105.8  77.8  103.6  77.9  230.7 228.7
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал  85.2  9.5  3.296.0  3.839.0  3.181.3  4.825.04  6.562.5  8.673.5
  Бичиг хэрэг  39.6    39.6    39.5  162.02  118.7  162.02
  Тээвэр /шатахуун/  54.6    54.6    54.6    163.8  
  Шуудан, холбоо  43.5  9.5  43.5  30.4  43.6  26.02  130.6  65.92
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл  61.0              
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
         84,4    84,4  
  Байрны түрээсийн зардал
 109.2    109.2    109.2    327.6  
  Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
 2.750.0    2.750.0  3.582.5  2.750.0  4.637.0   8.250.0  8.219.5
  Банк санхүүгийн байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ  100.0      176.0    100.0   376.0
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал      399.1  50.0        
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны ..-р сарын 30-ны үлдэгдэл    3.259.8    3.709.7    2.930.6    9.900.1
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    3.259.8    3.709.7    2.930.6    9.900.1
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл    1.117.5            
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1    1    1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  7  7  7  7    7    7
  Удирдах ажилтан  1  1  1  1    1    1
  Гүйцэтгэх ажилтан  6  6  6  6    6    6
  Үйлчлэх   ажилтан                
.

Posted in + Биеийн тамир, спортын хороо, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Биеийн тамир, спортын хороо: 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллага нэр: БЗД-ийн Биеийн тамир, спортын хороо
Хаяг, байршил: Дүүргийн төр, захиргааны ордон, баруун хаалга
Дарга: 
Нягтлан бодогч: 
Харилцах утас: . 
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Эрүүл мэнд_Page_5
 

Posted in + Биеийн тамир, спортын хороо, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »