х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘+ Ахмадын хороо’ Category

БЗД-ийн Ахмадын хороо: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн жилийн тайлан

Posted by ИТХ on 2013/03/08

# Umnuh onii tusviin guitsetgeliin jiliin tailan (02.25) B
 
 
Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Төсвийн шууд захирагч: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.
 
“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын хавсралт маягт

1.Жилийн тайлан (зардал)

1.Ерөнхийлөн захирагч [шууд захирагч]:                                                                                                                                                                                                                    
2.Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо                                                                                                                                                                                                                        
3.Хаяг:                                                                                                                                                                                                                                                 
4.Эх сурвалж *:      
                                                                                                                                                             
ЗАРЛАГА
1. Цалин хөлс        
2. Нийгмийн даатгалын шимтгэл        
3. Бараа, үйлчилгээний зардал        
3.1. Бичиг хэрэг        
3.2. Гэрэл цахилгаан        
3.3. Түлш, халаалт        
3.4. Тээвэр (шатахуун)        
3.5. Шуудан, холбоо        
3.6. Цэвэр, бохир ус        
3.7. Дотоод албан томилолт        
3.8. Гадаад томилолт        
3.9. Урсгал засвар        
3.10. Эд хогшил худалдан авах        
3.11. Бусад        
4. Татаас        
5. Өрх гэрт олгох шилжүүлэг        
5.1. Тэтгэвэр, тэтгэмжийн зардал        
5.2. Халамжийн тэтгэвэр        
6. Бусад зардал        
7. Хөрөнгийн зардал        
7.1. Хөрөнгө оруулалт        
7.2. Их засвар        
7.3. Хөрөнгийн бусад зардал        
7.4. Гадаадын төслийн зээлээр санхүүжих хөрөнгө оруулалт        
8. Эргэж  төлөгдөх цэвэр зээл        
8.1. Эргэж төлөгдөх дотоод цэвэр зээл        
8.2. Эргэж төлөгдөх гадаад цэвэр зээл        
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮ ЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР
1. Төсвөөс санхүүжих        
2. Бусад эх үүсвэрээс        
2.1. Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих        
2.2. Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих        
2.3. Бусад /дэлгэрэнгүйгээр гаргах/        
БАЙГУУЛЛАГЫН ОРОН ТОО        
1. Удирдах ажилтан        
2. Бусад        
 
* Журмын 5.4-д заасны дагуу дэлгэрэнгүй мэдээллийн эх сурвалжийг заах
 
Автозамын сангаас санхүүжих
Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих
Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих
Эpүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих
Төpийн суpгалтын сангаас санхүүжих
Тусламжийн сангаас санхүүжсэн
Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж төлөгдөх
Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжүүлсэн
Төсөвт төвлөрүүлэх орлого
Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан
Байгаль хамгаалах сан
Мал хамгаалах сан
Тусгай сангаас санхүүжих
Гадаадын тусламжаас санхүүжих
Хүний хөгжил сангаас санхүүжих

2.Төсвийн байгууллагын жилийн тайлан (хөрөнгө оруулалт)

 1.Ерөнхийлөн захирагч [шууд захирагч]:                                                                                                                                                                                                                      
2.Байгууллагын нэр:                                                                                                                                                                                                                            
3.Хаяг:                                                                                                                                                                                                                                                 
4.Эх сурвалж *:      
 
Код Төсөл арга хэмжээний нэр эхлэх дуусах хугацаа Төсөвт өртөг Тухайн онд санхүүжих** Гэрээний дугаар Гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж Гэрээнд тусгагдсан дүн Санхүүжүүлт Тайлбар
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
*    
Журмын 5.4-д заасны дагуу дэлгэрэнгүй мэдээллийн эх сурвалжийг заах.
** тухайн оны батлагдсан төсөв

Posted in + Ахмадын хороо, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Ахмадын хороо: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн улирлын тайлан

Posted by ИТХ on 2013/03/08

# Tusviin guitsetgeliin ulirliin tailan (Uliral 22) B +A,N,S,D

Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Төсвийн шууд захирагч: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

Posted in + Ахмадын хороо, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Ахмадын хороо: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/03/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D 
 
Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Төсвийн шууд захирагч: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.
 
[мянган төгрөгөөр]  
  1-р сар 2-р сар 3-р сар улирал
Мөнгөн хөрөнгийн  ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл            4.108.7  4.108.7 4.108.7
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  6.796.4 6.796.4  6.596.4  6.596.4 4.596.4 4.596.4 17.989.2
 17.989.2
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт                
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих  6.796.4 6.796.4
 6.596.4  6.596.4  4.596.7  4.596.7  17.989.2  17.989.2
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  6.796.4  3.072.75
 6.596.4  6.211.9  4.596.7  5.551.4  17.989.5  14.836.05
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  6.796.4
 3.072.75  6.596.4  6.211.9  4.596.7  5.551.4  17.989.5  14.836.05
  1. Бараа үйлчилгээний   зарлагын дүн
 6.796.4  3.072.75  6.596.4  6.211.9  4.596.7  5.551.4  17.989.5  14.836.05
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  1.276.0  1.222.0  1.276.0
 1.220.0  1.276.1 1.220.0
 3.828.1  3.660.0
  үндсэн цалин              
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  140.4  112.75  140.4  112.7  140.3  112.75  421.2  338.25
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал  89.3  85.4  89.3  85.4  89.4 85.4
 268.0  256.2
  Тэтгэмжийн    даатгал  6.4  9.76  6.4  9.7  6.3  9.76  19.1 29.3
  ҮОМШӨ даатгал  12.8  12.2  12.8  12.2  12.7  12.2  38.4 36.6
  Ажилгүйдлийн даатгал  6.4  0.49  6.4  0.49  6.3  0.49  19.2  1.47
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  25.5  4.9  25.5  4.9  25.6  4.9  76.6 14.7
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал  5.380.0  1.740.0  5.180.0  4.879.2  3.180.0 4.218.6
 13.740 10.837.8
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Төрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ
 4.900.0  1.740.0  4.700.0  4.399.2  2.700.0 3.738.67
 12.300.0  9.877.8
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
  Байрны түрээсийн зардал  480.0  0  480.0  480.0  480.0 480.0
 1.440.0  960.0
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл    3.723.65    4.108.0    3.153.05   10.984.7
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    3.723.65    4.108.0    3.153.05    10.984.7
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1    1    1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  3  3  4  4    3    3
  Удирдах ажилтан  1  1  1  1    1    1
  Гүйцэтгэх ажилтан  2  2  3  3    2    2
  Үйлчлэх   ажилтан                

.

Posted in + Ахмадын хороо, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн ахмадын хороо: 2013 оны батлагдсан төсөв

Posted by ИТХ on 2013/03/05

# Ireh onii batlagdsan tusuv (12.30) B (S,D)

Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Төсвийн шууд захирагч: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Posted in + Ахмадын хороо, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн ахмадын хороо: Хандив тусламжаар авсан хөрөнгө, түүний зарцуулалтын тайлан

Posted by ИТХ on 2013/03/01

# Handiv tuslamjiin zartsuulaltiin tailan (Sar 12) A,N,S,D+B

Posted in + Ахмадын хороо, 1. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВ, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Ахмадын хороо: 2012 оны аудит хийгдсэн санхүүгийн тайлан

Posted by ИТХ on 2013/02/25

# Umnuh onii sanhuugiin tailan + audit (03.05) B

 
Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Төсвийн шууд захирагч: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Posted in + Ахмадын хороо, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Ахмадын хороо: 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Ерөнхий менежер: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]  
 
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_08
 

Posted in + Ахмадын хороо, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн ахмадын хороо: Төсвийн гүйцэтгэлийн хагас жилийн тайлан (7-р сарын 15-ны дотор)

Posted by ИТХ on 2012/06/16

# Tusviin guitsetgeliin hagas jiliin tailan (07.15) B.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Posted in + Ахмадын хороо, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »