х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ’ Category

БЗД-ийн Ахмадын хороо: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн жилийн тайлан

Posted by ИТХ on 2013/03/08

# Umnuh onii tusviin guitsetgeliin jiliin tailan (02.25) B
 
 
Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Төсвийн шууд захирагч: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.
 
“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын хавсралт маягт

1.Жилийн тайлан (зардал)

1.Ерөнхийлөн захирагч [шууд захирагч]:                                                                                                                                                                                                                    
2.Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо                                                                                                                                                                                                                        
3.Хаяг:                                                                                                                                                                                                                                                 
4.Эх сурвалж *:      
                                                                                                                                                             
ЗАРЛАГА
1. Цалин хөлс        
2. Нийгмийн даатгалын шимтгэл        
3. Бараа, үйлчилгээний зардал        
3.1. Бичиг хэрэг        
3.2. Гэрэл цахилгаан        
3.3. Түлш, халаалт        
3.4. Тээвэр (шатахуун)        
3.5. Шуудан, холбоо        
3.6. Цэвэр, бохир ус        
3.7. Дотоод албан томилолт        
3.8. Гадаад томилолт        
3.9. Урсгал засвар        
3.10. Эд хогшил худалдан авах        
3.11. Бусад        
4. Татаас        
5. Өрх гэрт олгох шилжүүлэг        
5.1. Тэтгэвэр, тэтгэмжийн зардал        
5.2. Халамжийн тэтгэвэр        
6. Бусад зардал        
7. Хөрөнгийн зардал        
7.1. Хөрөнгө оруулалт        
7.2. Их засвар        
7.3. Хөрөнгийн бусад зардал        
7.4. Гадаадын төслийн зээлээр санхүүжих хөрөнгө оруулалт        
8. Эргэж  төлөгдөх цэвэр зээл        
8.1. Эргэж төлөгдөх дотоод цэвэр зээл        
8.2. Эргэж төлөгдөх гадаад цэвэр зээл        
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮ ЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР
1. Төсвөөс санхүүжих        
2. Бусад эх үүсвэрээс        
2.1. Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих        
2.2. Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих        
2.3. Бусад /дэлгэрэнгүйгээр гаргах/        
БАЙГУУЛЛАГЫН ОРОН ТОО        
1. Удирдах ажилтан        
2. Бусад        
 
* Журмын 5.4-д заасны дагуу дэлгэрэнгүй мэдээллийн эх сурвалжийг заах
 
Автозамын сангаас санхүүжих
Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих
Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих
Эpүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих
Төpийн суpгалтын сангаас санхүүжих
Тусламжийн сангаас санхүүжсэн
Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж төлөгдөх
Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжүүлсэн
Төсөвт төвлөрүүлэх орлого
Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан
Байгаль хамгаалах сан
Мал хамгаалах сан
Тусгай сангаас санхүүжих
Гадаадын тусламжаас санхүүжих
Хүний хөгжил сангаас санхүүжих

2.Төсвийн байгууллагын жилийн тайлан (хөрөнгө оруулалт)

 1.Ерөнхийлөн захирагч [шууд захирагч]:                                                                                                                                                                                                                      
2.Байгууллагын нэр:                                                                                                                                                                                                                            
3.Хаяг:                                                                                                                                                                                                                                                 
4.Эх сурвалж *:      
 
Код Төсөл арга хэмжээний нэр эхлэх дуусах хугацаа Төсөвт өртөг Тухайн онд санхүүжих** Гэрээний дугаар Гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж Гэрээнд тусгагдсан дүн Санхүүжүүлт Тайлбар
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
*    
Журмын 5.4-д заасны дагуу дэлгэрэнгүй мэдээллийн эх сурвалжийг заах.
** тухайн оны батлагдсан төсөв

Posted in + Ахмадын хороо, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Ахмадын хороо: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн улирлын тайлан

Posted by ИТХ on 2013/03/08

# Tusviin guitsetgeliin ulirliin tailan (Uliral 22) B +A,N,S,D

Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Төсвийн шууд захирагч: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

Posted in + Ахмадын хороо, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Ахмадын хороо: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/03/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D 
 
Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Төсвийн шууд захирагч: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.
 
[мянган төгрөгөөр]  
  1-р сар 2-р сар 3-р сар улирал
Мөнгөн хөрөнгийн  ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл            4.108.7  4.108.7 4.108.7
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  6.796.4 6.796.4  6.596.4  6.596.4 4.596.4 4.596.4 17.989.2
 17.989.2
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт                
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих  6.796.4 6.796.4
 6.596.4  6.596.4  4.596.7  4.596.7  17.989.2  17.989.2
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  6.796.4  3.072.75
 6.596.4  6.211.9  4.596.7  5.551.4  17.989.5  14.836.05
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  6.796.4
 3.072.75  6.596.4  6.211.9  4.596.7  5.551.4  17.989.5  14.836.05
  1. Бараа үйлчилгээний   зарлагын дүн
 6.796.4  3.072.75  6.596.4  6.211.9  4.596.7  5.551.4  17.989.5  14.836.05
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  1.276.0  1.222.0  1.276.0
 1.220.0  1.276.1 1.220.0
 3.828.1  3.660.0
  үндсэн цалин              
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  140.4  112.75  140.4  112.7  140.3  112.75  421.2  338.25
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал  89.3  85.4  89.3  85.4  89.4 85.4
 268.0  256.2
  Тэтгэмжийн    даатгал  6.4  9.76  6.4  9.7  6.3  9.76  19.1 29.3
  ҮОМШӨ даатгал  12.8  12.2  12.8  12.2  12.7  12.2  38.4 36.6
  Ажилгүйдлийн даатгал  6.4  0.49  6.4  0.49  6.3  0.49  19.2  1.47
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  25.5  4.9  25.5  4.9  25.6  4.9  76.6 14.7
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал  5.380.0  1.740.0  5.180.0  4.879.2  3.180.0 4.218.6
 13.740 10.837.8
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Төрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ
 4.900.0  1.740.0  4.700.0  4.399.2  2.700.0 3.738.67
 12.300.0  9.877.8
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
  Байрны түрээсийн зардал  480.0  0  480.0  480.0  480.0 480.0
 1.440.0  960.0
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл    3.723.65    4.108.0    3.153.05   10.984.7
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    3.723.65    4.108.0    3.153.05    10.984.7
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1    1    1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  3  3  4  4    3    3
  Удирдах ажилтан  1  1  1  1    1    1
  Гүйцэтгэх ажилтан  2  2  3  3    2    2
  Үйлчлэх   ажилтан                

.

Posted in + Ахмадын хороо, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн ахмадын хороо: 2013 оны батлагдсан төсөв

Posted by ИТХ on 2013/03/05

# Ireh onii batlagdsan tusuv (12.30) B (S,D)

Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Төсвийн шууд захирагч: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Posted in + Ахмадын хороо, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн ахмадын хороо: Хандив тусламжаар авсан хөрөнгө, түүний зарцуулалтын тайлан

Posted by ИТХ on 2013/03/01

# Handiv tuslamjiin zartsuulaltiin tailan (Sar 12) A,N,S,D+B

Posted in + Ахмадын хороо, 1. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВ, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Ахмадын хороо: 2012 оны аудит хийгдсэн санхүүгийн тайлан

Posted by ИТХ on 2013/02/25

# Umnuh onii sanhuugiin tailan + audit (03.05) B

 
Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Төсвийн шууд захирагч: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Posted in + Ахмадын хороо, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Дотоод аудитын нэгж: 2013 оны төсвийн зарцуулалтын сарын тайлан

Posted by ИТХ on 2013/02/17

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D

 
Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ын дотоод аудитын нэгж  
Хаяг байршил: 
Ерөнхий менежер: 
Нягтлан бодогч: 
Харилцах утас: 
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

Posted in + Дотоод аудитын нэгж, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Биеийн тамир, спортын хороо: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/02/04

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллага нэр: БЗД-ийн Биеийн тамир, спортын хороо
Хаяг, байршил: Дүүргийн төр, захиргааны ордон, баруун хаалга
Шууд захирагч: Д,Анхбаяр
Нягтлан бодогч: Ж.Сарантуяа
Харилцах утас: . 
 
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл        3.259.8    3.709.74    6.969.54
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  7.885.2  7.885.2  9.169.0  9.169.0  8.930.6 8.930.6
 25.984.8 25.984.8
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  7.885.2  7.885.2  9.169.0  9.169.0  8.930.6 8.930.6
 25.984.8 25.984.8
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  7.885.2  4.625.3  9.169.0  8.719.0  8.930.6 9.706.7
 25.984.8 23.051.0
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  7.885.2  4.625.3  9.169.0  8.719.0  8.930.6 9.706.7
 25.984.8 23.051.0
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого  7.885.2  4.625.3  9.169.0  8.719.0  8.631.4 9.659.73
 25.685.6  23.004.03
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  4.258.9  4.168.6  5.291.0  5.291.0  5.178.6 4.410.86
14.728.5
13.870.46
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  468.5  447.1  582.0  473.3  569.6 473.85
 1.620.1 1.3942.5
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал  383.3  291.8  370.4  308.4  362.6 308.76
 1.116.3 908.96
  Тэтгэмжийн    даатгал  298.1  33.35  26.5  35.2  41.4 35.29
 366.0  103.84
  ҮОМШӨ даатгал  21.3  41.6  52.9  44.0  51.7  44.11  125.9  129.7
  Ажилгүйдлийн даатгал  42.6  7.3  26.5  7.7  10.3  7.79  79.4  22.79
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  21.3  73.0  105.8  77.8  103.6  77.9  230.7 228.7
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал  85.2  9.5  3.296.0  3.839.0  3.181.3  4.825.04  6.562.5  8.673.5
  Бичиг хэрэг  39.6    39.6    39.5  162.02  118.7  162.02
  Тээвэр /шатахуун/  54.6    54.6    54.6    163.8  
  Шуудан, холбоо  43.5  9.5  43.5  30.4  43.6  26.02  130.6  65.92
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл  61.0              
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
         84,4    84,4  
  Байрны түрээсийн зардал
 109.2    109.2    109.2    327.6  
  Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
 2.750.0    2.750.0  3.582.5  2.750.0  4.637.0   8.250.0  8.219.5
  Банк санхүүгийн байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ  100.0      176.0    100.0   376.0
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал      399.1  50.0        
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны ..-р сарын 30-ны үлдэгдэл    3.259.8    3.709.7    2.930.6    9.900.1
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    3.259.8    3.709.7    2.930.6    9.900.1
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл    1.117.5            
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1    1    1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  7  7  7  7    7    7
  Удирдах ажилтан  1  1  1  1    1    1
  Гүйцэтгэх ажилтан  6  6  6  6    6    6
  Үйлчлэх   ажилтан                
.

Posted in + Биеийн тамир, спортын хороо, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/09

Байгууллагын нэр: Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар
Хаяг байршил: 20-р хороо Гачуурт тосгон
Засаг дарга: Г.Ганболд
Нягтлан бодогч: Д.Цэцэгмаа
Харилцах утас: 490023.
 
Үзүүлэлт
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл
 
10390.8
 
 
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
10390.8
 
 
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
Бусад   байгууллага иргэдээс авах өглөгын эхний үлдэгдэл
 
 
 
ОРЛОГЫН   ДҮН
128916.2
121159.5
 
 
Төсвийн   урсгал санхүүжилт
117325.4
117325.2
 
 
Төсвөөс хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт
 
 
 
 
Эрүүл   мэндийн даатгалаас санхүүжих
 
 
 
Үндсэн үйл   ажиллагааны орлого
1200.0
3834.3
 
 
Туслах үйл   ажиллагааны орлого
 
 
 
 
Бусад   орлого
10390.8
 
 
НИЙТ   ЗАРЛАГЫН ДҮН
128916.2
124785.1
 
 
А. Урсгал   зардлын дүн
128916.2
124785.1
 
 
1. бараа үйлчилгээний   зардал
123916.2
118583.1
 
 
1.1 Цалин .   Хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
64559.7
61567.5
 
 
Үндсэн   цалин
62139.7
59147.5
 
 
Нэмэгдэл
2420.0
2420.0
 
 
1.2 Ажил   ологогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
7101.6
6744.6
 
 
Тэтгэврийн   даатгал
4519.2
4292.1
 
 
Тэтгэмжийн   даатгал
322.8
306.5
 
 
ҮОМША -ний   даатгал
645.6
613.2
 
 
Ажилгүйдлийн   даатгал
322.8
306.5
 
 
Байгууллага   төлөх ЭМД-ын хураамж
1291.2
1226.3
 
 
1.3 Бараа .   үйлчилгээний бусад зардал
54254.9
50271.0
 
 
Бичиг хэрэг
1050.0
846.8
 
 
Гэрэл   цахилгаан
1833.2
1674.3
 
 
Түлш   халаалт
9100.1
10305.1
 
 
Тээвэр /   шатахуун /
5200
5160.0
 
 
Шуудан   холбоо
1510.0
1136.5
 
 
Цэвэр бохир   ус
550.0
550.0
 
 
Дотоод   албан томилолт
250.0
 
 
 
Урьд оны   хэмнэлтээс зарцуулсан
10390.8
 8813.8
 
 
Эд хогшил   худалдан авах БҮТЭЗ
2800.0
3173.6
 
 
Нормын   хувцас . Зөөлөн эдлэл авах
960.0
299.5
 
 
Байрны   түрээс
 
 
 
 
бусад
 
 
 
 
Төрийн өмнөөс   гүйцэтгүүлсэн ажил
16848.0
16848
 
 
Урсгал   засвар
2282.6
678.6
 
 
Ном хэвлэл   авах
400.0
216.0
 
 
 
 
 
 
 
Татвар   хураамж бусад
830.1
340.6
 
 
Газрын төлбөр
250.0
128.2
 
 
Татаас ба   урсгал шилжүүлэг
3000.0
6202.0
 
 
Өрх гэрт   олгох шилжүүлэг
3000.0
6202.0
 
 
Шагнал урамшуулалын   зардал
1000.0
457.0
 
 
Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал
2000.0
5745
 
 
Б. ХӨРӨНГИЙН   ЗАРДАЛ
 
 
 
 
Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 
 
мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 12 сарын 31 -ны үлдэгдэл
 
6765.2
 
 
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
6765.2
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО
1
1
 
 
АЖИЛЛАГСАД   БҮГД
21
20
 
 
удирдах   ажилтан
1
1
 
 
гүйцэтгэх   ажилтан
5
2
 
 
үйлчлэх   ажилтан
15
7
 
 
хэсгийн   ахлагч нар
10
10

.

Posted in 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Хаяг, байршил: БЗД-ын ЗДТГ-ын байранд
ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга: Ч.Мэндсайхан
Нягтлан бодогч: А.Цагаанцэцэг
Утас: 262649
 
(мянган төгрөгөөр)
 
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл  68,377.60
68,377.60
     68377.6 177133.1
 68377.6 68377.6
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  87,379.1 89,379.10
   93,029.10  85329.1 85329.1
 262737.4 262737.4
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  87,379.10  87,379.10  90,029.10 90,029.10
 85329.1 85329.1
 262737.4 262737.4
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого   2,000.0
   3,000.0        
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  87,379.10 13,207.90
 90,029.10 57,244.80
 85329.1 21125.00
 262737.4 89618.1
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  87,379.10 13,207.90
 90,029.10 57,244.80
 85329.1 21125.0
 262737.4 89618.1
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого  87,379.10 13,207.90
 90,029.10 57,244.80
 85329.1 21125.0
 262737.4 89618.1
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  18,838.00 7,185.40
 18,837.90 9,087.50
 18837.9 14554.5
 56514.2 30827.7
  үндсэн цалин  6,861.80 6,077.20
 6,861.60 5,031.30
 6861.6 4830.5
 20585.4 15939.3
  Нэмэгдэл цалин  2,346.80 1,108.20
 2,346.70 3,278.60
 2346.9 2613.6
 7040.7 7000.5
  Хоол, унаа  2,068.00    2,068.00 777.60
 2068.0 890.4
 6204.0 1668.0
  Гэрээт ажлын хөлс  7,561.40    7,561.40    7561.4 6220.0
 22684.1 6219.9
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  2,072.20     1,777.60
 2072.3 1863.4
 6216.6 3640.2
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл  1,412.90    2,072.30 1,242.70
 1412.9 1370.0
 4238.6 2612.5
  Тэтгэвэрийн даатгал  1,318.70    1,318.70 1,159.90
 1318.7 1229.5
 3956.0 2389.2
  Тэтгэмжийн    даатгал  94.20    94.20 82.80
 94.2 140.5
 282.6 223.3
  ҮОМШӨ даатгал  188.20    188.40 165.50
 188.4 175.7
 565.1 341.2
  Ажилгүйдлийн даатгал  94.20    94.20 73.80
 94.2  28.9  282.6 102.7
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  376.70    376.80 295.00
 376.8 288.8
 1130.3 583.8
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал  66,468.90 6,022.50
 69,118.90 46,380.30
 64418.9 4707.1
 200006.6 55150.2
  Бичиг хэрэг  2,000.0 402.80
 1,000.0 365.40
 500.0 93.4
 3500.0 871.8
  Тээвэр /шатахуун/  625.00 696.00
 625.00    625.0 2055.0
 1875.0 2782.0
  Шуудан, холбоо  277.20 146.00
 277.20 289.50
 277.2 276.2
 831.6 711.7
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт      1,000.0    1500.0    2500 0.00
  Гадаад арга хэмжээ  10,000.0    5,000.0        15000.0  
  Ном хэвлэл  200.0    200.00 83.40
 200.0 172.5
 600.0 255.9
  Хичээл практик      500.00 208.00
 500.0 480.0
 1000.0 688.0
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал  4,500.0 1,578.0
 1,500.00 229.00
   618.4  6000.0 2620.9
  Татвар төлбөр хураамж  2,500.0 1,847.50  12,500.00 21,035.00
 23000.0 911.6
 38000.0 24397.7
  Гадаад зочны зардал          1000.0    1000.0  
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг  10,000.0    10,000.00 19,500.00
 500.0    20500.0 19500.0
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
  Бусад зардал 35,000.00
     2,000.00  35000.0    105.000  
  Шагнал, урамшууллын зардал  666.7    666.70 270.0
 666.7    2000.0 270.0
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  700.0 352.20
 850.0 2400.0
 650.0 100.0
 2200.0 3052.2
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 01-р сарын 31-ны үлдэгдэл  68,377.60 144,548.80
  35,784.30
 68377.6 241496.9
 68377.6 241496.9
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл  68,377.60 143,948.80
   34,584.30  68377.6 214337.2
 68377.6 241337.2
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  45 37
  37
 45 37
 45 37
  Удирдах ажилтан  2 2
   2  2  2  2  2
  Гүйцэтгэх ажилтан  15  7    7  15  7  15 7
  Үйлчлэх   ажилтан  28  28    28  28  28  28 28
.

Posted in + Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Хаяг, байршил: БЗД-ын ЗДТГ-ын байранд
ИТХ-ын дарга: Ц.Батхүү
Нягтлан бодогч: А.Цагаанцэцэг
Утас: 263203.
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой] 
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_02

Posted in + Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр:  ЗДТГазар
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо,  ЭТӨЧ Төр захиргааны ордон
Төсвийн шууд захирагч: Б.Амартүвшин
Нягтлан бодогч: Б.Төмөрхуяг
Харилцах утас: 51-267308/458254. 
 
 №
ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-р сар
2-р сар
1-р улирал
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
 
 
 
 
 
 
2
   Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл
 
31,511.40
 
 31,511.40
 
 31511.4
3
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
4
   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
5
   Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
6
I. ОРЛОГЫН ДҮН
325,036.60
325,650.20
 
618,919,620.0
 
913734.8
7
   Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
8
   Автозамын сангаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
9
   Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
10
   Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
 
2,483.60
 
 3,017,200.00
 
 3550.8
11
   Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
2,500.00
630.00
 
 1,418,500.00
 
 8186.0
12
 Бусад орлого
 
 
 
 
 
 7599.2
13
   Гадаадын тусламжаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
14
   Төсвөөс урсгал санхүүжилт
322,536.60
322,536.60
 
 612,773,200.00
 
 894398.8
15
   Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
16
   Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
17
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН
325,036.60
219,811.91
 615,123,000.0
 610,047,746.3
 
 873289.3
18
   А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
325,036.60
219,811.91
 615,123,000.0
 610,047,746.3
 
 873289.3
19
   1. Бараа, үйлчилгээний зардал
283,911.60
217,311.91
 615,123,000.0
 610,047,746.3
 
 873289.3.
20
   1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
170,468.90
137,808.35
 310,937,800.0
 294,247,409.0
 
 453798.7
21
   Үндсэн цалин
129,396.50
100,924.70
 228,793,000.0
 222,440,308
 
 341751.2
22
   Нэмэгдэл цалин
18,372.80
16,268.05
 36,745,600.0
 32,449,901
 
 51764.7
23
   Гэрээт ажлын цалин
 
 
 
 
 
 
24
   Унаа, хоолны хөнгөлөлт
22,699.60
20,615.60
 45,399,200.0
 39,357,200
 
 60282.8
25
   Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
 
 
 
 
26
   1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
18,751.60
17,999.90
 35,303,000.0
 34,646,824.0
 
 51106.6
27
   Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
15,342.10
17,181.70
 
 
 
 
28
   Тэтгэвэрийн даатгал
11,932.80
11,454.50
 28,484,300.0
 28,101,369.0
 
 32522.3
29
   Тэтгэмжийн даатгал
852.30
818.20
 852,300.0
 818,182.0
 
 2323.0
30
   ҮОМШ өвчний даатгал
1,704.70
1,636.30
 1,704,700.0
 1,636,364.0
 
 4646.0
31
   Ажилгүйдлийн даатгал
852.30
3,272.70
 852,300.0
 3,272,727.0
 
 2323.0
32
   Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж
3,409.50
818.20
 3,409,400.0
 818,182.0
 
 9292.1
33
   Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын шимтгэл
3,409.50
818.20
 
 
 
 
34
   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
94,691.10
61,503.66
 186,382,200.0
 158,390,415.3
 186382.2
241733.6
35
   Бичиг хэргийн зардал
4,075.00
13.20
 8,150,000.0
 3,133,528.0
 8150.0
7243.4
36
   Гэрэл цахилгаан
8,500.00
7,477.00
 17,000,000.0
 15,465,069.2
 17000.0
24090.5
37
   Түлш, халаалт
20,000.00
19,444.06
 36,000,000.0
 35,109,195.3
 36000.0
57304.5
38
   Тээвэр (шатахуун)
3,620.00
1,250.00
 7,240,000.0
 3,000,000.0
 7240.0
6680.0
39
   Шуудан, холбоо
2,936.60
1,405.20
 5,873,200.0
 4,270,282.4
 5873.2
6272.2
40
   Цэвэр, бохир ус
1,867.50
486.20
 3,735,000.0
 683,241.4
 3735.0
1570.6
41
   Дотоод албан томилолт
 
 
 
 
 
 
42
   Гадаад албан томилолт
5,000.00
 
 10,000,000.0
 
 10000.0
 
43
   Ном хэвлэл авах
2,500.00
1,944.00
 5,000,000.0
 2,504,000.0
 5000.0
3224.0
44
   Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
 
 
 
 
 
450.0
46
   Эд хогшил худалдан авах
6,000.00
 
 12,000,000.0
 26,304,899.0
 12000.0
 28148.5
47
   Багаж, хэрэгсэл
 
 
 
 
 
 
48
   Тавилга
 
 
 
 
 
 
50
   Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс
6,000.00
 
 
 
 
 
52
   Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл
 
 
 1,000,000.0
 3,600,000.0
 1000.0
3728.0
53
   Хоол
 
 
 
 
 
 
54
   Эм
 
 
 
 
 
 
55
   Урсгал засвар
1,300.00
 
 2,600,000.0
 1,105,400.0
 2600.0
4017.0
56
   Урлагийн уран бүтээлийн зардал
 
 
 
 
 
 
57
   Төлбөр хураамж болон бусад зардал
5,850.00
 
 11,700,000.0
 2,126,800.0
 11700.0
5016.5
58
   Гадаад зочны зардал
 
 
 
 
 
 
59
   Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн
 
 
 
 
 
2966.0
60
   Холбооны суваг ашигласны хөлс
 
 
 
 
 
 
62
   Байрны түрээсийн хөлс
750.00
 
 1,500,000.0
 2,120,000.0
 1500.0
2570.0
64
   Ажил, үйлчилгээний хөлс
 
 
 
 
 
 
65
   Орон нутгийн хуваарилагдаагүй зардал
 
 
 
 
 
 
67
   Баяр наадмын зардал
 
 
 
 
 
 
68
   Бусад нэр төрлийн хуваарилагдаагүй зардал
 
 
 
 
 
 
70
   Төвлөрсөн арга хэмжээ
 
 
 
 
 
 
71
   Гэмт хэргээс сэргийлэх арга хэмжээний зардал
 
 
 
 
 
 
73
   Гудамжны гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээ
 
 
 
 
 
 
75
   Орон нутгийн нөөц хөрөнгө
 
 
 
 
 
 
76
   Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал
 
 
 
 
 
 
77
   Газpын хянан баталгааны заpдал
 
 
 
 
 
 
78
   Сургалт, хурал зөвлөгөөний зардал
 
 
 
 
 
 
80
   Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт
 
 
 
 
 
 
81
   Төрийн албан хаагчдыг мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх зардал
 
 
 
 
 
 
82
   Гадаад сургалт, семинарт оролцох зардал
 
 
 
 
 
 
83
   Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал
 
 
 
 
 
 
84
   Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал
 
 
 
 
 
 
85
   Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал
 
 
 
 
 
 
86
   Мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
 
 
 
 
 
 
87
   Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс
32,292.00
29,484.00
 
 
 
 
88
   Уран бүтээл хийлгэх, бэлтгүүлэх
 
 
 
 
 
 
89
   Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хөлс
 
 
 
 
 
 
90
   Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
32,292.00
29,484.00
 64,584,000.0
 58,968,000.0
 64584.0
88452.0
91
   Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс
 
 
 
 
 
 
93
   Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж
 
 
 
 
 
 
94
   Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод)
 
 
 
 
 
 
96
   Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 
 
 
 
 
 
98
   Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо
 
 
 
 
 
 
100
   Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал
 
 
 
 
 
 
101
   Газрын төлбөр
 
 
 
 
 
 
103
   Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх
 
 
 
 
 
 
104
   Урьд оны төсвийн хэмнэлт
 
 
 
 
 
 
107
   Татаас ба урсгал шилжүүлэг
41,125.00
2,500.00
 82,500,000.0
 122,763,098.0
 82500.0
126650.2
108
   Татаас
 
 
 
 
 
 700000
116
   Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
41,125.00
2,500.00
 
 
 
 
128
   Нөхөн олговор
 
 
 
 
 
 
129
   Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг
41,125.00
2,500.00
 80,000,000.0
 121,153,098.0
 80000.0
122623.4
130
   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
 
 
 
 
 
 
131
   Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
40,000.00
2,500.00
 
 
 
 
135
   Шагнал, урамшил
1,125.00
 
 2,500,000.0
 910,000.0
 2500.0
3326.8
140
   Хоол хүнс
 
 
 
 
 
 
142
   Төлбөр, хураамж
 
 
 
 
 
 
145
   Газрын төлбөр
 
 
 
 
 
 
146
   Тээврийн хэрэгслийн татвар
 
 
 
 
 
 
161
   Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл
 
137,349.69
 
 40,383,367.75
 
 71956.9
163
   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
164
   Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
165
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
 
 
 
 
 
 
166
   Төсвийн байгууллага
 
 
 
 
 
 
167
   Төсвийн бус байгууллага
 
 
 
 
 
 
168
   АЖИЛЛАГСАД БҮГД
 
 66
 
 
 
 
169
   Удирдах ажилтан
 
 67
 
 
 
 
170
   Гүйцэтгэх ажилтан
 
 68
 
 
 
 
171
   Үйлчилэх ажилтан
 
 69
 
 
 
 
172
   ТӨУҮГ-ын ажилтан
 
 
 
 
 
 
173
   Гэрээт ажилчид
 
 70
 
 
 
 
 
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
0.00
1,969,204.94
 
 
 
 
.

Posted in + Засаг даргын тамгын газар, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр:  ЗДТГазар
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо,  ЭТӨЧ Төр захиргааны ордон
Ерөнхий менежер: Д.Баатарням
Нягтлан бодогч: Б.Төмөрхуяг
Харилцах утас: 51-267308/458254. 
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой] 
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_03
 

Posted in + Засаг даргын тамгын газар, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: Татварын хэлтэс
Байгууллагын хаяг:
Хэлтсийн дарга: Ч.Сүрэн хорлоо
Няштлан бодогч:Ц.Ууганбаяр
Утасны дугаар:452887.
 
[Мянган төгрөгөөр] 
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    100.0    100.0    100.0   300.0
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл        100.0    100.0   200.0
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН    248.656.7        19.647.8    268.304.5
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт    248.656.7    19.647.8        
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт        16.647.8    19.647.8   36.295.6
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  25.326.0  211.741.3            
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  25.326.0  211.741.3  19.647.8  21.333.9  16.647.8 40.370.5
 61.621.6  273.445.7
  1. Бараа үйлчилгээний   зарлага
 25.326.0  211.741.3  19.647.8  21.333.9  16.647.8 40.370.5
 61.621.6  273.445.7
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил      19.647.8  21.333.9        
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал  25.326.0  211.741.3 25.326.0 211.741.3
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
  ТӨАҮйлчилгээний зардал  25.326.0  211.741.3  19.647.8  21.333.9  19.647.8  40.370.5  64.621.6  273.445.7
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны01-р сарын 31-ны үлдэгдэл    37.015.4        -20.622.7    16.392.7
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    37.015.4        -20.622.7    16.392.7
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД                
  Удирдах ажилтан                
  Гүйцэтгэх ажилтан                
  Үйлчлэх   ажилтан                
.

Posted in + Татварын хэлтэс, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс: 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: Татварын хэлтэс
Байгууллагын хаяг:
Хэлтсийн дарга: Ч.Сүрэн хорлоо
Няштлан бодогч:Ц.Ууганбаяр
Утасны дугаар:452887.
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой] 
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_06

Posted in + Татварын хэлтэс, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллага нэр: Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв (Урьд нь “Баянзүрх нэг зүрх” нэртэй байсан)
Хаяг, байршил: БЗД 8-р хороо Энх тайвны өргөн Чулуутын хороо
Захирал: Д.Отгонбат
Нягтлан бодогч: А.Золзаяа
Харилцах утас: 98828293, 99103633
 
[Мянган төгрөгөөр]
 
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    13506.96        13506.96   13506.96
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  11009.4 11724.4
  9866.9
 8371.9 8371.9
 27853.2 30853.2
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  11009.4 11009.4
 8471.9 8471.9
 8371.9 8371.9
   
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                27853.2
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого    715    1395.0       3000.0
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  10759.4 9025.03
   7370.8  8371.9 8463.0
 16256.3 25382.1
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  10759.4 9025.03
  7370.8
 8371.9 8463.0
 16256.3 25382.1
  1. Бараа үйлчилгээний   зардал
 10759.4 9025.03
   4717.4  8371.9 8463.0
 16256.3 25382.1
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  4881.8 4881.8
 4881.8 3850.4
 4881.8 5730.0
 14645.3 14462.4
  үндсэн цалин  3700 3700
 3700.0 2668.6
 3700.0 4731.2
 11100 11100
  Нэмэгдэл цалин  697.8  697.8  697.8 697.8
 697.8 514.8
 2093.3 1910.4
  Хоол, унаа  484 484
 484.0 484.0
 484.0 484.0
 1452.0  1452.0
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  537 537
 537.0 537.0
 537.0 509.9
 1611.0 1583.9
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл          341.7 324.5
 
  Тэтгэвэрийн даатгал  439.4 439.4
 439.4 439.4
 24.4 23.2
 1025.2  1007.9
  Тэтгэмжийн    даатгал              73.2 72.0
  ҮОМШӨ даатгал          48.8 46.4
 146.5 144.0
  Ажилгүйдлийн даатгал          24.4 23.2
 73.2 72.0
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  97.6 97.6
 97.6 97.6
 97.6 92.7
 292.2 288.0
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал  5340.6 3606.23
 3053.1 330.
 2953.1 2223.1
  9335.8
  Бичиг хэрэг  150    150.0 230.0
 150.0 80.7
 450.0 310.7
  Тээвэр /шатахуун/  100 100
 100.0 100.0
 100.0 100.0
 300.0 300.0
  Шуудан, холбоо  248 228.75
 248.0 248.0
 248.0 452.8
 744.0 862.9
  Урсгал засвар  1125 260
      156.1
 1125.0 1154.1
цэвэр бохир          76,3 145,0
 229.0  154.4
  норм хув зөөлөн эдлэл          70.8 44.8
 212.5 44.8
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик  200    100.0 100.0
  92.5
 400.0 92.5
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал  2258.3    70.8 738.0
     1062.5  
  Татвар төлбөр хураамж                
  цахилгаан          308.0  143.2  924.0 667.8
  халаалт          1900.0 0.00
 5900.0  
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт   2825.2
  1915.4
   1008.0   5748.6
  Бусад зардал  2555.1 192.28
 2455.1      156.1    
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  250            250.0  
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 1-р сарын 31-ны үлдэгдэл   2699.4
  2496.1
  13415.9
   18978.1
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    2699.4    2496.1        
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл    114.9            
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО    1  1 1
 1  1  1  
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД    10  10 11
 11  11  11  
  Удирдах ажилтан    1  1 1
 1  1  1  
  Гүйцэтгэх ажилтан    5  5 5
 5  5  5  
  Үйлчлэх   ажилтан    4  4 5
 5  5  5  
 

Posted in + Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллага нэр: Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв (Урьд нь “Баянзүрх нэг зүрх” нэртэй байсан)
Хаяг, байршил: БЗД 8-р хороо Энх тайвны өргөн Чулуутын хороо
Захирал: Б.Сэргэлэн
Нягтлан бодогч: А.Мэндбаяр
Харилцах утас: 98828293, 99828293. 
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_11

Posted in + Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс: Төсвийн сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс
Хаяг, байршил:
Төсвийн шууд захирагч:
Нягтлан бодогч:
Харилцах утас:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Posted in + Онцгой байдлын хэлтэс, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс:

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэс
Хаяг, байршил:
Төсвийн шууд захирагч:
Нягтлан бодогч:
Харилцах утас
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

Posted in + Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Дотоод аудитын нэгж: 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр:  
Хаяг байршил: 
Ерөнхий менежер: 
Нягтлан бодогч: 
Харилцах утас: 
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]  
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_14

Posted in + Дотоод аудитын нэгж, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн газрын алба: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D

Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн газрын алба
Хаяг, байршил:
Төсвийн шууд захирагч:  
Нягтлан бодогч:
Харилцах утас
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Posted in + Газрын алба, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс: 2012 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: БЗД-н Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-н 5-р хороо ЭМН-н зүүн талд
Ерөнхий менежер: З.Үүрцайх
Нягтлан бодогч: Ө.Мэндбаяр
Утас: 455390.
 
 Үзүүлэлт
 төлөвлөгөө
гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 2012  оны 1 сарын 1 эхний үлдэгдэл
 
 00
Орлогын дүн
146638,9
146485,3
Төсвийн санхүүжилт
146485,3
146485,3
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
33,6
 
Туслах үйл ажиллагааны оролгоос
120,0
 
Бусад орлого
 
 
Нийт зардлын  дүн
146485,3
146485,3
Урсгал зардлын дүн
146485,3
146485,3
Бараан үйлчилгээний зардал
 
 
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
124929,7
116401,1
Цалин хөлс
109156,80
100628,2
Нэмэгдэл
4650
4650,0
Хоол унааны хөнгөлөлт
11122,9
11122,9
Ажил олгогчоос    НДШ
13759,2
13759,2
Тэтгэврийн даатгал
8755,85
8755,85
Тэтгэмжийн даатгал
625,42
625,42
ҮОШМШӨ дөөтгөл
1250,84
1280,84
Ажилгүйдлийн даатгал
625,42
625,42
Байгууллаг төлөх ЭМД
2501,67
2501,67
Бараа үйлчилгээний бусад зардал
7796,4
16325,0
Бичиг хэргийн зардал
801,3
801,3
Гэрэл цахидгаан
503,9
437,9
 Түлш халаалт
2302,3
2231,8
Тээвэр шатахуун
1180,0
1180,0
 Шуудан холбоо
874,0
805,3
Цэвэр бохир ус
296,4
282,1
Дотоод албан томилолт
52,0
 
Төрийн өмнөөс ажил үйлчилгээний төлбөр
 
 
Аудитын ажлын хөлс
28,8
 
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх
823,9
823,9
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
26,1
26,1
Хоол,хүнс
112,4
112,4
Эм
 
 
Урсгал засвар
 
 
Төлбөр хураамж
673,8
673,8
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
Холбооны суваг ашигласны
 
 
Ном хэвлэлийн зардал
 
 
Тэтгэвэрт гарахад
 
 
Шагнал урамшуулал
 
 
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
121,5
 
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
 
8950,4
Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 
 
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 12 сарын 31 үлдэгдэл
 
00
Байгууллагын тоо
 1
1
Ажиллагсад бүгд
57
           49
Удирдах ажилтан
1
1
Гүйцэтгэх ажилтан
                        49
                           49
Үйлчлэх ажилтан
                       7
                           2
.

Posted in + Нийгмийн халамжийн хэлтэс | Leave a Comment »

БЗД-ийн боловсролын хэлтэс: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: БЗД-ийн боловсролын хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо, ЗДТГазар
Ерөнхий менежер: Д.Отгонжаргал
Нягтлан бодогч: Т.Одхүү. 
 
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН                
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт                
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
  29997                
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл                
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД                
  Удирдах ажилтан                
  Гүйцэтгэх ажилтан                
  Үйлчлэх   ажилтан                
.

Posted in + Боловсролын хэлтэс, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн боловсролын хэлтэс: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн боловсролын хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо, ЗДТГазар
Ерөнхий менежер: Д.Отгонжаргал
Нягтлан бодогч: Т.Одхүү. 
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Бусад_Page_2

Posted in + Боловсролын хэлтэс, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн нийгмийн халамжийн сан: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: 
Хаяг, байршил: 
Ерөнхий менежер: 
Нягтлан бодогч: 
Харилцах утас: 

[Мянган төгрөгөөр]

  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН              3748487.5  3751294.5
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт              3748487.5  3748487.5
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                2806.9
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН              3748487.5  3340677.9
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН              40266.0  2086.0
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого              40266.0  2086.0
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ              35016.0  
  Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж            5250.0  2086.0
  Нийгмийн халамжийн зардал              3708221.5  3338591.9
  Халамжийн тэтгэвэр              1379330.4  1255864.8
  Жирэмсэн хөхүүл эхийн тэтгэмж              924000.0  958519.3
  Халамжийн бусад хөнгөлөлт үйлчилгээ                
  Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж              235872.0  236638.4
  Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ              277850.1  26063.5
  Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж              280680.0  584473.2
  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээ              102289.0  71486.3
  Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт              298200.0  179198.4
  Хоол тэжээлийн тусламж дэмжлэг              210000.0  26348.0
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
  29997                
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны -р сарын -ны үлдэгдэл                479404.5
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД                
  Удирдах ажилтан                
  Гүйцэтгэх ажилтан                
  Үйлчлэх   ажилтан                

.

Posted in + Нийгмийн халамжийн сан, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн нийгмийн халамжийн сан: 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: 
Хаяг, байршил: 
Ерөнхий менежер: 
Нягтлан бодогч: 
Харилцах утас: 

[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_13

Posted in + Нийгмийн халамжийн сан, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Цагдаагийн хэлтэс: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс
Хаяг, байршил:
Төсвийн шууд захирагч:
Нягтлан бодогч:
Харилцах утас:
 
 №
ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-р сар
2-р сар
3-р сар
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
 
 
 
 
 
 
2
   Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл
 
 
3
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
4
   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
5
   Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
6
I. ОРЛОГЫН ДҮН
 
 
 
 
 
7
   Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
8
   Автозамын сангаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
9
   Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
10
   Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
 
 
 
 
 
 
11
   Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
 
 
 
 
 
12
   Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
13
   Гадаадын тусламжаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
14
   Төсвөөс урсгал санхүүжилт
 
 
 
 
 
15
   Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
16
   Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
17
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН
 
 
 
 
 
18
   А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
 
 
 
 
 
19
   1. Бараа, үйлчилгээний зардал
 
 
 
 
 
20
   1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
 
 
 
21
   Үндсэн цалин
 
 
 
 
 
22
   Нэмэгдэл цалин
 
 
 
 
 
23
   Гэрээт ажлын цалин
 
 
 
 
 
 
24
   Унаа, хоолны хөнгөлөлт
 
 
 
 
 
25
   Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
 
 
 
 
26
   1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
 
 
 
27
   Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
 
 
 
28
   Тэтгэвэрийн даатгал
 
 
 
 
 
29
   Тэтгэмжийн даатгал
 
 
 
 
 
30
   ҮОМШ өвчний даатгал
 
 
 
 
 
31
   Ажилгүйдлийн даатгал
 
 
 
 
 
32
   Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж
 
 
 
 
 
33
   Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын шимтгэл
 
 
 
 
 
34
   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
 
 
 
35
   Бичиг хэргийн зардал
 
 
 
 
 
36
   Гэрэл цахилгаан
 
 
 
 
 
37
   Түлш, халаалт
 
 
 
 
 
38
   Тээвэр (шатахуун)
 
 
 
 
 
39
   Шуудан, холбоо
 
 
 
 
 
40
   Цэвэр, бохир ус
 
 
 
 
 
41
   Дотоод албан томилолт
 
 
 
 
 
 
42
   Гадаад албан томилолт
 
 
 
 
 
 
43
   Ном хэвлэл авах
 
1
 
 
 
 
44
   Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
 
 
 
 
 
 
46
   Эд хогшил худалдан авах
 
 
 
 
 
 
47
   Багаж, хэрэгсэл
 
 
 
 
 
 
48
   Тавилга
 
 
 
 
 
 
50
   Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс
 
 
 
 
 
 
52
   Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл
 
 
 
 
 
 
53
   Хоол
 
 
 
 
 
 
54
   Эм
 
 
 
 
 
 
55
   Урсгал засвар
 
 
 
 
 
 
56
   Урлагийн уран бүтээлийн зардал
 
 
 
 
 
 
57
   Төлбөр хураамж болон бусад зардал
 
 
 
 
 
 
58
   Гадаад зочны зардал
 
 
 
 
 
 
59
   Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн
 
 
 
 
 
 
60
   Холбооны суваг ашигласны хөлс
 
 
 
 
 
 
62
   Байрны түрээсийн хөлс
 
 
 
 
 
 
64
   Ажил, үйлчилгээний хөлс
 
 
 
 
 
 
65
   Орон нутгийн хуваарилагдаагүй зардал
 
 
 
 
 
 
67
   Баяр наадмын зардал
 
 
 
 
 
 
68
   Бусад нэр төрлийн хуваарилагдаагүй зардал
 
 
 
 
 
 
70
   Төвлөрсөн арга хэмжээ
 
 
 
 
 
 
71
   Гэмт хэргээс сэргийлэх арга хэмжээний зардал
 
 
 
 
 
 
73
   Гудамжны гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээ
 
 
 
 
 
 
75
   Орон нутгийн нөөц хөрөнгө
 
 
 
 
 
 
76
   Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал
 
 
 
 
 
 
77
   Газpын хянан баталгааны заpдал
 
 
 
 
 
 
78
   Сургалт, хурал зөвлөгөөний зардал
 
 
 
 
 
 
80
   Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт
 
 
 
 
 
 
81
   Төрийн албан хаагчдыг мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх зардал
 
 
 
 
 
 
82
   Гадаад сургалт, семинарт оролцох зардал
 
 
 
 
 
 
83
   Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал
 
 
 
 
 
 
84
   Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал
 
 
 
 
 
 
85
   Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал
 
 
 
 
 
 
86
   Мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
 
 
 
 
 
 
87
   Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс
 
 
 
 
 
88
   Уран бүтээл хийлгэх, бэлтгүүлэх
 
 
 
 
 
 
89
   Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хөлс
 
 
 
 
 
 
90
   Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
 
 
 
 
 
91
   Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс
 
 
 
 
 
 
93
   Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж
 
 
 
 
 
 
94
   Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод)
 
 
 
 
 
 
96
   Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 
 
 
 
 
 
98
   Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо
 
 
 
 
 
 
100
   Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал
 
 
 
 
 
 
101
   Газрын төлбөр
 
 
 
 
 
 
103
   Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх
 
 
 
 
 
 
104
   Урьд оны төсвийн хэмнэлт
 
 
 
 
 
 
107
   Татаас ба урсгал шилжүүлэг
 
 
 
 
 
108
   Татаас
 
 
 
 
 
 
116
   Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
 
 
 
 
 
128
   Нөхөн олговор
 
 
 
 
 
 
129
   Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг
 
 
 
 
 
130
   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
 
 
 
 
 
 
131
   Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
 
 
 
 
 
135
   Шагнал, урамшил
 
 
 
 
 
 
140
   Хоол хүнс
 
 
 
 
 
 
142
   Төлбөр, хураамж
 
 
 
 
 
 
145
   Газрын төлбөр
 
 
 
 
 
 
146
   Тээврийн хэрэгслийн татвар
 
 
 
 
 
 
161
   Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
163
   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
164
   Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
165
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
 
 
 
 
 
 
166
   Төсвийн байгууллага
 
 
 
 
 
 
167
   Төсвийн бус байгууллага
 
 
 
 
 
 
168
   АЖИЛЛАГСАД БҮГД
 
 
 
 
 
 
169
   Удирдах ажилтан
 
 
 
 
 
 
170
   Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
 
 
 
 
171
   Үйлчилэх ажилтан
 
 
 
 
 
 
172
   ТӨУҮГ-ын ажилтан
 
 
 
 
 
 
173
   Гэрээт ажилчид
 
 
 
 
 
 
 
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
 
 
 
 
 

.

Posted in + Цагдаагийн хэлтэс, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс
Хаяг, байршил: 
ИТХ-ын дарга: 
Нягтлан бодогч: 
Утас: 
 
(мянган төгрөгөөр)
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН                
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт                
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
  29997                
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл                
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД                
  Удирдах ажилтан                
  Гүйцэтгэх ажилтан                
  Үйлчлэх   ажилтан                

.

Posted in + Нийгмийн даатгалын хэлтэс, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Posted in + Нийгмийн даатгалын хэлтэс, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар
Хаяг байршил: 20-р хороо Гачуурт тосгон
Засаг даргын үүрэг гүйцэтгэгч: Х.Цэдэнбал
Нягтлан бодогч: Д.Цэцэгмаа
Харилцах утас: 490023.
 
[Мянган төгрөгөөр]  
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн 2013 ны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    6765.20    6765.2    6765.2    6765.2
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  33621.30  33563.0  11110.6  11356.3  11760.6  12588.5  56492.5  57507.8
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  33563.0  33563.0  11052.3  11052.3  11702.3  11702.3  56317.5  56317.5
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого  58.3    58.3  304.0  58.3  886.2  175.0  1190.2
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  33621.3  10198.9  11110.6  12613.2  11760.6  10850.9  56492.5  33663.1
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  33621.3  10198.9  11110.6  12613.2  11760.6  10850.9  56492.5  33663.1
  1. Бараа үйлчилгээний зардал  11488.1  10198.9  11010.6  12613.2  11660.6  10850.9  34159.3  33663.1
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  6544.4  6359.8  6544.4  5190.5  6544.4  6368.1  19633.0  17918.4
  үндсэн цалин  4589.2  4458.6  4589.2  4290.1  4589.2  4412.9  13767.6  13161.4
  Нэмэгдэл цалин  1330.0  1276.2  1330.0  505.3  1330.0  1330.0  3989.9  3111.5
  Хоол, унаа  625.2  625.0  625.2  395.1  625.2  625.2  1875.5  1645.5
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  719.8  686.3  719.8  573.7  719.8  689.6  2159.7  1949.7
  Тэтгэврийн даатгал  458.1  445.2  458.1  373.4  458.1  447.2  1374.3  1265.9
  Тэтгэмжийн даатгал  32.7  50.9  32.7  42.7  32.7  51.1  98.2  144.7
  ҮОМШӨ даатгал  65.4  63.6  65.4  53.4  65.4  63.9  196.3  180.8
  Ажилгүйдлийн даатгал  32.7  11.5  32.7  9.5  32.7  11.6  98.2  32.5
  Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж  130.9  115.1  130.9  94.7  130.9  115.8  392.7  325.8
  1.3.Бараа үйлчилгээний бусад зардал  4223.9 3152.8  3746.4 6849.0  4396.4  3793.2  12366.6  13795.0
  Урьп оны хэмнэлт зарцуулах     3230.0    3230.0
  Бичиг хэрэг  50.0    50.0    50.0  99.8  150.0  99.8
  Тээвэр /шатахуун/ 474.0 430.0  474.0  430.0  474.0  430.0  1422.3  1290.0
  Шуудан, холбоо  130.0  49.9  130.0  71.1  130.0  138.7  389.7  259.7
  Урсгал засвар  100.0          38.5  100.0  38.5
  Дотоод албан томилолт  24.0    24.0    24.0    72.0  
  Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил  1404.0  1123.2  1404.0  1424.0     4212.0  3931.2
  Ном хэвлэл  65.0      33.0    27.2  65.0  60.0
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  65.0    65.0  130.0  65.0  65.0  195.0  195.0
  Газрын төлбөр  62.5              
  Татвар төлбөр хураамж  55.0    55.0    55.0    165.0  
  Цэвэр бохир ус  250.0              
  Гэрэл цахилгаан  169.8  175.7  169.8  156.3  169.8  142.9  509.3  474.9
  Тэтгэвэрт гарахад нь олгох тэтгэмж  21033.2            21033.2  
  ТҮлш халаалт  1374.6  1374.0  1374.6  1374.6  1374.6  1374.6  4123.8  4123.2
  Шагнал, урамшууллын зардал  100.0    100.0    100.0    300.0  
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  1000.0            1000.0  
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны…сарын .. үлдэгдэл    30129.3    5508.30    8502.8    30609.9
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1  1  1    
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  21  20  21  21  21  20    
  Удирдах ажилтан  1  1  1  1  1  2    
  Гүйцэтгэх ажилтан  5  5  5  5  5  5    
  Үйлчлэх   ажилтан  15  14  15  15  15  14    
.

Posted in ++ Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар: 2013 оны төсвийн зарлагын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар
Хаяг байршил: 20-р хороо Гачуурт тосгон
Засаг дарга: Г.Ганболд
Нягтлан бодогч: Д.Цэцэгмаа
Харилцах утас: 490023.
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]  
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_04

Posted in ++ Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ын Худалдан авах ажиллагааны нэгж: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны нэгж
Хаяг, байршил: 
Шууд захирагч: 
Нягтлан бодогч:
Харилцах утас:

[мянган төгрөгөөр]

  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН                
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт                
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
  29997                
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл                
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД                
  Удирдах ажилтан                
  Гүйцэтгэх ажилтан                
  Үйлчлэх   ажилтан                

.

Posted in + Худалдан авах ажиллагааны нэгж, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ын Худалдан авах ажиллагааны нэгж: 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Нэр: 
Хаяг: 
Дарга: 
Нягтлан бодогч:

[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_12

Posted in + Худалдан авах ажиллагааны нэгж, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Ахмадын хороо: 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Ерөнхий менежер: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]  
 
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_08
 

Posted in + Ахмадын хороо, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Статистикийн хэлтэс: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: Статистикийн хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө, Төр захиргааны төв ордон
Шууд захирагч: Н.Энхтуяа
Нягтлан бодогч: Г.Чинжаргал
Харилцах утас: 261728.
 
[мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 ны 02-р сарын 01-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл      426.0      670.86    1.096.8
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  5.666.5  5.666.5
 5.566.5  5.566.5  5.416.5 5.416.5
 16.749.5 16.749.5
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  5.666.5  5.666.5  5.566.5  5.566.5  5.416.5  5.416.5  16.749.5  16.749.5
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  5.666.5  5.240.5  5.566.5  5.321.6  5.416.5  5.510.5  16.649.5  16.072.6
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  5.666.5  5.240.5  5.566.5  5.321.6  5.416.5  5.460.5  16.649.5  16.022.6
  1. Бараа үйлчилгээний   зарлага
 5.616.5  5.240.5  5.566.5  5.321.6  5.416.5  5.460.5  16.599.4  16022.6
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  4.740.0  4.635.3  4.740.0  4.665.1  4.740.0  4.665.1  14.220.0  13.965.5
  үндсэн цалин  4.404.0  4.299.3  4.404.0  4.329.1  4404.0  4.329.1  13.212.0  12.957.5
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа  336.0  336.0  336.0  336.0  336.0  336.0  1.008.0  1.008.0
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  526.5  509.8  526.5  513.1  526.5  513.12  1.579.5  1.536.02
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл  430.8  417.2            
  Тэтгэвэрийн даатгал  335.1  324.4  335.1  326.5  335.1  326.56  1.005.3  977.4
  Тэтгэмжийн    даатгал  38.3  23.1  38.3  37.3  38.3  37.32  114.7  97.7
  ҮОМШӨ даатгал  47.9  46.3  47.9  46.6  47.9  46.65  143.7  139.55
  Ажилгүйдлийн даатгал  9.5  23.1  9.5  9.3  9.5  9.33  28.5  41.73
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  95.7  92.7  95.7  93.3  95.7  93.3 287.1
 279.3
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал  350.0  95.3  300.0  143.3  150.0  282.26  800.0  520.86
  Бичиг хэрэг  100.0    100.0          
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо  250.0  95.3  150.0  143.3  100.0  110.76  500.0
 349.4
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж          50.0    50.0  
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
  29997                
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж,урамшуулал
 50.0    50.0      50.0  100.0  50.0
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 03-р сарын 30-ны үлдэгдэл    426.0    670.8    576.8    1.673.6
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    426.0    670.8    576.8    1.673.6
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1    1    1
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  7  7  7  7    7    7
  Удирдах ажилтан  1  1  1  1    1    1
  Гүйцэтгэх ажилтан  6  6  6  6    6    6
  Үйлчлэх   ажилтан                
.

Posted in + Статистикийн хэлтэс, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Статистикийн хэлтэс: 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: Статистикийн хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө, Төр захиргааны төв ордон
Ерөнхий менежер: Н.Энхтуяа
Нягтлан бодогч: Г.Чинжаргал
Харилцах утас: 261728.
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Бусад_Page_1

Posted in + Статистикийн хэлтэс, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ын Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-ын 5-р хороо, ЭМН-н зүүн талд
Ерөнхий менежер: З.Үүрцайх
Нягтлан бодогч: Ө.Мэндбаяр
Утас: 455390.
 
(мянган төгрөгөөр)
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН                
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт                
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Гадаад зочны зардал                
  ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг                
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
  29997                
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл                
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД                
  Удирдах ажилтан                
  Гүйцэтгэх ажилтан                
  Үйлчлэх   ажилтан                

.

Posted in + Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ын Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: БЗД-ын Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-ын 5-р хороо, ЭМН-н зүүн талд
Ерөнхий менежер: З.Үүрцайх
Нягтлан бодогч: Ө.Мэндбаяр
Утас: 455390.

Posted in + Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Гэгээрэл хөгжлийн төв: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн Гэгээрэл хөгжлийн төв
Хаяг байршил: БЗД-ийн 4-р хороо, 97-р сургуулийн байр
Шууд захирагч: Д.Дугармаа
Нягтлан бодогч: Г.Чинжаргал
Утас: 463297.
 
(мянган төг)
 
1-р сар
2-р сар
3-р сар
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл
Төл.
Гүйц.
Төл.
Гүйц.
Төл.
Гүйц.
 
 Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
 
 6.023.5
 
 
 
 Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
 
 Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
ОРЛОГЫН ДҮН
17.468.9
18.768.9
21.312.7
21.825.4
 56,187.4
 58.9540.8
 
Төсвөөс урсгал санхүүжилт
17.468.9
17.468.9
21.312.7
21.312.7
 
 
 
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
 
 
 
 
 
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт
 
 
 
 
 
 
 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
 
 
 
 
 
 
 
Туслах үйл ажиллагааны орлого
 
1.300.0
 
512.7
 
 
 
Бусад орлого
 
 
 
 
 
 2.767.4
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН
17.468.9
12.745.3
21.312.7
11.308.0
 56.187.4
 39.260.9
 
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
17.468.9
12.745.3
21.312.7
11.308.0
 56.187.4
 39.260.9
 
1. Бараа үйлчилгээний   зардал
17,468,9
12,745,3
21.312.7
11.308.0
 56.187.4
 39.260.9
 
1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил
15.192.0
11.465.4
18.657.8
10.308.6
 49.041.8
 33.747.0
 
үндсэн цалин
 15.192.0
11.465.4
 15.192.0
10.308.6
 45.576.0
 33.747.0
 
Нэмэгдэл цалин
 
 
 
 
 
 
 
Хоол, унаа
 
 
 
 
 
 
 
Үр дүн
 1.671.1
1.242.0
 3.465.8
 
 3.465.8
 
 
1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
2,052,3
 
 5.394.6
 3740.8
 
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
 
 
 
 
 
Тэтгэвэрийн даатгал
1.063.4
790.4
1.305.9
 
 3.432.8
 2.380.5
 
Тэтгэмжийн    даатгал
76.0
56.46
93.3
 
 245.3
 238.2
 
ҮОМШӨ даатгал
151.9
112.9
186.6
 
 490.4
 340.0
 
Ажилгүйдлийн даатгал
76.0
56.4
93.9
 
 245.3
 101.9
 
Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж
303.8
225.8
373.2
 
 980.8
 680.2
 
1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал
605.8
37.8
602.6
999.4
 1.751.0
 1.773.1
 
Бичиг хэрэг
223.1
 
223.1
 
 669.3
 
 
Гэрэл цахилгаан
 
 
 
 
 
 
 
Түлш халаалт
 
 
 
 
 
 
 
Цэвэр бохир ус
 
 
 
 
 
 
 
Тээвэр /шатахуун/
 
 
 
 
 
 
 
Шуудан, холбоо
 
 
 
 
 
 
 
Урсгал засвар
 
 
 
 
 
 
 
Эм
 
 
 
 
 
 
 
Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
 
 
 
 
 
Ном хэвлэл
 
 
 
 
 
 
 
Хичээл практик
202.7
 
199.5
 
 601.7
 92.5
 
Эд хогшил худалдан авах
 
 
 
 
 
 
 
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
 
 
 
 
 
Хоол хүнс
 
 
 
 
 
 
 
Холбооны суваг ашигласаны түрээс
180.0
37.8
180.0
 
 480.0
 113.2
 
Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал
 
 
 
 
 
 
 
Татвар төлбөр хураамж
 
 
 
 
 
 
 
Гадаад зочны зардал
 
 
 
 
 
 
 
ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг
 
 
 
 
 
 
 
Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт
 
 
 
 
 
 
 
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
 
 
 
 
 
Шагнал, урамшууллын зардал
 
 
 
 
 
 
 
Бусад зардал
 
 
999.4
 
 
 1.567.37
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
 
 
 
 
 
Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
 
 
 
 
 
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 
 
 
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 1-р сарын 30-ны үлдэгдэл
 
6.023.5
 
16.540.8
 
 19.693.8
 
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 6.023.5
 
 16.540.8
 
 19.693.8
 
Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
 
Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
 
 
 
 
 
 
 
АЖИЛЛАГСАД    БҮГД
1
1
1
1
 
 1
 
Удирдах ажилтан
24
24
24
24
 
 24
 
Гүйцэтгэх ажилтан
1
1
1
1
 
 1
 
Үйлчлэх   ажилтан

23

23

23

23

 

23

.

Posted in + Боловсролын хэлтэс, + Гэгээрэл хөгжлийн төв, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Соёлын ордон: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: БЗД-ийн Соёлын ордон
Хаяг байршил: БЗД-ийн 12-р хороо, Жанжин клуб
Шууд захирагч: С.Бархас
Нягтлан бодогч: П.Сувдмаа
Утас: 480812. 
 
[Мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  17937.4  18192.4  20112.4  20619.4  17713.3  19138.2  55763.1  57525.1
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  17937.4  17937.4  20112.4  20112.4  17348.2  17348.2  55388.1  55013.1
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого    255.0    507.0  375.0  1790.0  375.0  2512.0
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  28476.8  10477.8  20112.4  11745.4  17348.2  11391.4  55388.1  33604.7
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  28476.8  10477.8  11012.8  7754.0  17348.2  11391.4  55388.1  33604.7
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого          17348.2  11391.4  55388.1  33604.7
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  8737.8  7232.8  11012.8  7754.0  11862.8  7609.7  31613.4  22596.5
  үндсэн цалин 5720.8 7232.8  7995.8  4737.0  8845.8  4592.7  22562.4  13545.5
  Нэмэгдэл цалин  3017.0        3017.0  3017.0  9051.0  9051.0
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс      3017.0 3017.0         
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  11533.8  695.6  1244.7  834.8  1338.1  837.1  3577.2  2367.5
  Тэтгэвэрийн даатгал  644.8  442.7  804.2  531.2  1449.0  532.7  1449.0  1506.6
  Тэтгэмжийн    даатгал  43.7  31.6  55.1  37.9  98.8  38.1  98.8  107.6
  ҮОМШӨ даатгал  87.4  63.2  110.1  75.9  197.5  76.1  197.5  215.2
  Ажилгүйдлийн даатгал  43.7  31.6  55.1  37.9  98.8  38.1  98.8  107.6
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  174.8  126.5  220.3  151.8  395.1  152.2  395.1  430.5
  1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал  8205.2  2549.4  7854.9  3156.6  4137.4  2934.7  20197.5  8640.7
  Бичиг хэрэг  120.0    120.0    120.0    360.0  
  Бусад зардал 3364.0  2536.0  3364.0  2542.1  3364.0  2543.2  10092.0  7621.3
  Тээвэр /шатахуун/  103.7      103.7  103.7    207.4  103.7
  Шуудан, холбоо  67.9  13.4  67.9  10.8  67.9  8.4  203.7  32.6
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Биеийн тамир уралдаан тэмцээн  125.0            125.0  
  Ном хэвлэл  145.7        145.7  130.8  291.4  130.8
  Тэтгэврийн нөхөн олговор  3077.0    3077.0        6154.0  
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал      1183.5      92.5  1183.5  92.5
  Татвар төлбөр хураамж  93.6        93.6  169.7  187.2 169.7 
  Дотоод томилолтын зардал  28.3            28.3  
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  87.5            87.5  
  Холбооны суваг ашигласны түрээс  42.5    42.5    42.5    127.5  
  Уран бүтээлийн зардал  750.0      300.0      750.0  300.0
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  200.0      200.0  200.0    400.0  200.0
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл    7714.6    8874.0   7746.8     23920.4
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД  18  18 18  18        
  Удирдах ажилтан  1  1  1  1        
  Гүйцэтгэх ажилтан  7  7  7  7        
  Үйлчлэх   ажилтан  10  10  10  10        
.

Posted in + Соёлын ордон, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Соёлын ордон: 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн Соёлын ордон
Хаяг байршил: БЗД-ийн 12-р хороо, Жанжин клуб
Ерөнхий менежер: С.Бархас
Нягтлан бодогч: П.Сувдмаа
Утас: 480812. 
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Бусад_Page_3

Posted in + Соёлын ордон, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Хот тохижуулах зардал: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: 
Хаяг, байршил: 
Дарга: 
Нягтлан бодогч: 
Утас: 
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

Posted in + Хот тохижуулах зардал, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Хот тохижуулах зардал: Зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: 
Хаяг, байршил: 
Дарга: 
Нягтлан бодогч: 
Утас: 
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой] БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_07

Posted in + Хот тохижуулах зардал, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

ОНӨҮГ Нийтлэг үйлчилгээний газар: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар – Нийтлэг үйлчилгээний газар. 
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо,  Энх тайвны өргөн чөлөө. Дүүргийн төр, захиргааны ордны баруун хаалга
Шууд захирагч: Д.Нарангуа
Нягтлан бодогч: Р.Борхүү
Харилцах утас: 452730.
 
[мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    32937,8            32937.8
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН   62033,7
         159867.2  194467.2
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  8822,4 8822,4
         159867.2  194467.2
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого    53211,3            
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН    54433,6          159867.2  217760.9
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал    54433,6          159867.2  217760.9
  Бичиг хэрэг                
  Тээвэр /шатахуун/                
  Шуудан, холбоо                
  Урсгал засвар                
  Дотоод албан томилолт                
  Гадаад арга хэмжээ                
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик                
  Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал                
  Татвар төлбөр хураамж                
  Орон нутгын вөсвийн хөрөнгөөс санхүүжих              133400.0  194835.8
  ТӨАүйлчилгээний зардал    48398,9            
  ТӨАүйлчилгээний зардал    45534,7          26467.2  21425.1
  29997                
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  ЖМСан    1500,0            1500.0
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл    40537,9            9644.1
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО    1            
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД    78            
  Удирдах ажилтан    1            
  Гүйцэтгэх ажилтан    75            
  Гэрээт  ажилтан    2            
.

Posted in + Нийтлэг үйлчилгээний газар, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

ОНӨҮГ Нийтлэг үйлчилгээний газар: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар – Нийтлэг үйлчилгээний газар. 
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо,  Энх тайвны өргөн чөлөө. Дүүргийн төр, захиргааны ордны баруун хаалга
Ерөнхий менежер: Ц.Лхагвасүрэн
Нягтлан бодогч: Р.Борхүү
Харилцах утас: 452730.
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_10

Posted in + Нийтлэг үйлчилгээний газар, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Усан спорт сургалтын төв: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: Усан спорт сургалтын төв
Хаяг байршил:- 6-р хороо Оюутны хотхон
Шууд захирагч: Б.Оюундэлгэр
Нягтлан бодогч: Д.Амаржаргал
Харилцах утас:
 
[мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  26712.6  29705.6  26712,6  33129,6  26712.6  43161.6  8013.8 107345.8
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  25712.6  25712.6  25712,6  25712,6  25712.6 25712.6
 77137.8 77137.8
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого  1000.0  3993.0  1000,0  7417,0  1000.0 17449.0
 3000.0  30208.0
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  26712.6  15287.5  26712,6  23058,1  26712.6 19406.0
 80137.8 57751.6
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  13650.8 11507.1  13650,8  13775,4  13650.8 12569.1
 40952.4 37851.6
  үндсэн цалин  9758.8  9517.9  9758,8  8722,2  9758.8 8677.1
 29276.4 26917.2
  Нэмэгдэл цалин  2730.4  1989.2  2730,4  2730,0  2730.4 2730.4
 8191.2 7449.6
  Хоол, унаа  1161.6    1161,6  2323,2  1161.6 1161.6
 3484.8 3484.8
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  1501.7  1254.3  1501,7  1505,2  1501.7 1378.6
 4505.1 4138.1
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл              
  Тэтгэвэрийн даатгал  955.6  752.6  955,6  903,1  955.6 827.2
 2866.8 2499.8
  Тэтгэмжийн    даатгал  68.3  62.7  68,3  75,3  68.3 68.9
 204.9 204.9
  ҮОМШӨ даатгал  136.5  125.5  136,5  150,5  136.5 137.9
 409.5 409.5
  Ажилгүйдлийн даатгал  68.3  62.7  68,3  75,3  68.3 68.9
 204.9 204.9
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  273.0  250.8  273,0  310,0  273.0  275.7  819.0 819.0
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал  11560.1  2526.1  11560,1  7777,5  11560.1  5458.3  34680.3 15761.9
  Бичиг хэрэг  70.8    70,8  436,8  70.8 135.7
 212.4 877.5
  Тээвэр /шатахуун/  85,0    80,5    85.0    255.0  
  Шуудан, холбоо  133,3    133,3  94,9  133.3 211.2
 399.9 326.1
  Урсгал засвар                
  Цахилгаан  774,4  774,0  774,4  718,2  774.4 1331.2
 2323.2 2823.4
  Халаалт  4000,0  1494,5  4000,0  1391,4  4000.0 1088.1
 12000.0  3974.0
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик  133,3    133,3    133.3 367.5
 3993.9 437.5
  Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл
 1000,0  95,8  1000,0  1310,1  1000.0  45.0  3000.0  1555.9
  Татвар төлбөр хураамж                
  Цэвэр бохир ус  4880,0  161,8  4880,0  2948,1      14640.0  5052.3
  Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл
 150,0    150,0  378,0      450.0 715.2
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
  Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 208,3    208,3    208.3    624.9  
  Шагнал, урамшууллын зардал          125.0    375.0  
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  125,0    125,0          
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл    14418,1    10071,5    23755.6    49594.2
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО          1 1
   
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД          28 26
   
  Удирдах ажилтан          1 1
   
  Гүйцэтгэх ажилтан          13 11
   
  Үйлчлэх   ажилтан          14 14
   
.

Posted in + Усан спорт сургалтын төв, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Усан спорт сургалтын төв: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: Усан спорт сургалтын төв
Хаяг байршил:- 6-р хороо Оюутны хотхон
Ерөнхий менежер: Б.Буянжаргал
Нягтлан бодогч: Д.Амаржаргал
Харилцах утас:
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_09

Posted in + Усан спорт сургалтын төв, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн төрийн өмчит үйлдвэрийн газар: 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: 
Хаяг:
Дарга, захирал: 
Няштлан бодогч:
Утасны дугаар:
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой] 
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_15

Posted in + Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар2, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: 
Хаяг:
Дарга, захирал: 
Нягтлан бодогч:
Утасны дугаар:
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_16

Posted in + Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар1, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

БЗД-ийн Биеийн тамир, спортын хороо: 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллага нэр: БЗД-ийн Биеийн тамир, спортын хороо
Хаяг, байршил: Дүүргийн төр, захиргааны ордон, баруун хаалга
Дарга: 
Нягтлан бодогч: 
Харилцах утас: . 
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Эрүүл мэнд_Page_5
 

Posted in + Биеийн тамир, спортын хороо, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

55-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 55-р сургууль
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо, НДХ-ийн урд талд
Шууд захирагч: Ч.Ганбилэг
Нягтлан бодогч: Ц.Чимэгсайхан
Харилцах утас: 455447.
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..        5053.9    22261.9    
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл            22261.9    
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  69458.7 69458.7
 86407.3 76347.6
 68312.6 68670.5
 223818.6 224476.8
6   Төсвийн санхүүжилт  69458.7 69458.7
 86047.3 86047.3
 68312.6 68312.6
 223818.6 223818.6
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих        300.3    357.9   658.2
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  69458.7 64404.8
 86047.3 69139.6
 66312.6 84046.8
 223818.6 217591.2
12  А.Урсгал зардлын дүн  69458.7 64404.8
 86047.3 69139.6
 66312.6 84046.8
 223818.6 217591.2
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн                
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  54706.9 54706.9
 69745.6 54706.9
 54706.9 69535.7
 179159.4 178949.5
15 Цалин  54706.9 54706.9
 54706.9 54706.9
 54706.9 54706.9
 164120.7 164120.7
16 Үр дүнгийн урамшуулал      15038.7     14828.8
 15038.7 14828.8
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  6017.7 6017.8
 7672.1 6410.3
 6017.7 7279.5
 19707.5 19707.5
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  3829.5 3732.0
 4882.3 4079.2
 3829.5 4370.6
 12541.3 12181.7
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  273.5 285.7
 348.7 291.4
 273.5 363.6
 895.7 940.7
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  547.1 571.5
 697.5 582.8
 547.1 727.2
 1791.7 1881.5
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  273.5 285.7
 348.7 291.4
 273.5 363.6
 895.7 940.7
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1094.1 1142.9
 1394.9 1165.5
 1094.1 1454.5
 3583.1 3762.9
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  8734.1 3680.1
 8629.6 8022.4
 5588.0 7231.6
 24951.7 18934.2
24  Бичиг хэрэг  250.0    250.0 130.0
 250.0    750.0 130.0
25  Гэрэл цахилгаан 759.0
759.1
 759.1 2354.8
 690.1 460.1
 2208.3 3574.1
26  Түлш халаалт  3383.1 2648.0
 3383.1 3200.0
 255.4 2945.0
 9021.6 8793.0
27 Тээвэр шатахуун  78.0    78.0   78.0 255.0
 234.0 255.0
28 Шуудан холбоо  80.0 80.0
 80.0 80.0
 80.0 85.0
 240.0 245.0
29 Цэвэр бохир ус  578.3 192.9
 578.3 286.0
 578.3    1734.0 478.9
30 Дотоод албан томилолт                
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  265.7    261.5    261.5 92.5
 788.7 92.5
32 Эд хогшил худалдан авах          421.3    421.3  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  233.8      233.6      233.8 233.6
34 Үдийн цай  2652.2    2652.2 1608.0
 2652.2 2334.0
 7956.6 3942.0
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  40.3    40.3    40.3 88.0
 120.9 88.0
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  57.9    29.0        86.9  
39 Эм      250.0        250.0  
40 Ном хэвлэлийн зардал  77.6     75.0
 77.6 77.0
 155.2 152.0
41 Шагнал урамшуулал  14.8    4.8     895.0
 19.6 895.0
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал                
43 Бусад зардал  263.3    263.3 55.0
 120  729.9 55.0
 
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны 11 сарын 31 ны үлдэгдэл           6885.6
   6885.6
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл   5053.9
  22261.9
   6885.6    6885.6
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл        91.2        
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    4325.9    3870.2    8063.3    8063.3
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1 1
 1  1  1 1
   1
52 Ажиллагсад бүгд  91 83
  83
 91  83    83
53 Удирдах  1 1
   1  1  1    1
54 Гүйцэтгэх  70 71
   71  70  71    71
55 Үйлчлэх  20 11
   11  20  11    11
56 Хүүхдийн тоо    526  526  526  526

.

Posted in 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ, 55-р сургууль, 5a. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: | Leave a Comment »

“Тэмүжин өрлөг” сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: Тэмүжин өрлөг
Хаяг байршил: БЗД 16 дугаар хороо БХИС-н байр
Шууд захирагч: В.Дашпунцаг
Нягтлан бодогч: Д.Эрдэнэчимэг
Харилцах утас: 458673.
 
(мянган төгрөг)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  20299.3  21680.7  20771.2  20771.2  20897.3  20897.3  61967.8  63349.2
6   Төсвийн санхүүжилт  20299.3  20299.3  20771.2  19389.8  20897.3  20897.3  61967.8  61967.8
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих    1381.4   1381.4        1381.4
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  22992.3  5985.5  21063.0  7032.3  21189.2  19942.6 63123.8  32960.5
12  А.Урсгал зардлын дүн                
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн                
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин                
15 Цалин  10604.3  5375.8  10604.3 6221.8  10604.3  6591.1  31812.9  18188.8
16 Үр дүнгийн урамшуулал                
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  4241.6  1108.5  1166.4  663.0  1166.5  725.02  3499.5  1997.6
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  3287.3  609.7  742.3  421.89  742.3  461.3  2226.9  1271.2
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  742.3  388.0  53.0  30.14  53.0  32.9  159.1  90.8
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  53.0  27.7  106.0  60.3  106.0  32.9  318.1  148.6
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  106.0  55.4  53.0  30.14  53.0  65.9  159.1  123.7
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  53.0  27.7  212.1  120.5  212.1  131.8  636.3  363.2
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  212.1  110.8  9109.0  147.5  27318.0  1834.0  27318.0  12464.03
24  Бичиг хэрэг  8910.6    117.3  136.8  117.3    351.9  136.8
25  Бусад  134.7              
26 холбооны суваг ашигласны түрээс             480.0  
27 Тээвэр шатахуун                
28 Шуудан холбоо      17.4    17.4    52.3  
29 Цэвэр бохир ус                
30 Аудит зэрэглэл тогтоох          83.3    250.0  
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх      327.4