х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

БЗД-ийн Ахмадын хороо: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн жилийн тайлан

Posted by ИТХ on 2013/03/08

# Umnuh onii tusviin guitsetgeliin jiliin tailan (02.25) B
 
 
Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Төсвийн шууд захирагч: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.
 
“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын хавсралт маягт

1.Жилийн тайлан (зардал)

1.Ерөнхийлөн захирагч [шууд захирагч]:                                                                                                                                                                                                                    
2.Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо                                                                                                                                                                                                                        
3.Хаяг:                                                                                                                                                                                                                                                 
4.Эх сурвалж *:      
                                                                                                                                                             
ЗАРЛАГА
1. Цалин хөлс        
2. Нийгмийн даатгалын шимтгэл        
3. Бараа, үйлчилгээний зардал        
3.1. Бичиг хэрэг        
3.2. Гэрэл цахилгаан        
3.3. Түлш, халаалт        
3.4. Тээвэр (шатахуун)        
3.5. Шуудан, холбоо        
3.6. Цэвэр, бохир ус        
3.7. Дотоод албан томилолт        
3.8. Гадаад томилолт        
3.9. Урсгал засвар        
3.10. Эд хогшил худалдан авах        
3.11. Бусад        
4. Татаас        
5. Өрх гэрт олгох шилжүүлэг        
5.1. Тэтгэвэр, тэтгэмжийн зардал        
5.2. Халамжийн тэтгэвэр        
6. Бусад зардал        
7. Хөрөнгийн зардал        
7.1. Хөрөнгө оруулалт        
7.2. Их засвар        
7.3. Хөрөнгийн бусад зардал        
7.4. Гадаадын төслийн зээлээр санхүүжих хөрөнгө оруулалт        
8. Эргэж  төлөгдөх цэвэр зээл        
8.1. Эргэж төлөгдөх дотоод цэвэр зээл        
8.2. Эргэж төлөгдөх гадаад цэвэр зээл        
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮ ЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР
1. Төсвөөс санхүүжих        
2. Бусад эх үүсвэрээс        
2.1. Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих        
2.2. Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих        
2.3. Бусад /дэлгэрэнгүйгээр гаргах/        
БАЙГУУЛЛАГЫН ОРОН ТОО        
1. Удирдах ажилтан        
2. Бусад        
 
* Журмын 5.4-д заасны дагуу дэлгэрэнгүй мэдээллийн эх сурвалжийг заах
 
Автозамын сангаас санхүүжих
Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих
Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих
Эpүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих
Төpийн суpгалтын сангаас санхүүжих
Тусламжийн сангаас санхүүжсэн
Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж төлөгдөх
Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжүүлсэн
Төсөвт төвлөрүүлэх орлого
Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан
Байгаль хамгаалах сан
Мал хамгаалах сан
Тусгай сангаас санхүүжих
Гадаадын тусламжаас санхүүжих
Хүний хөгжил сангаас санхүүжих

2.Төсвийн байгууллагын жилийн тайлан (хөрөнгө оруулалт)

 1.Ерөнхийлөн захирагч [шууд захирагч]:                                                                                                                                                                                                                      
2.Байгууллагын нэр:                                                                                                                                                                                                                            
3.Хаяг:                                                                                                                                                                                                                                                 
4.Эх сурвалж *:      
 
Код Төсөл арга хэмжээний нэр эхлэх дуусах хугацаа Төсөвт өртөг Тухайн онд санхүүжих** Гэрээний дугаар Гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж Гэрээнд тусгагдсан дүн Санхүүжүүлт Тайлбар
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
*    
Журмын 5.4-д заасны дагуу дэлгэрэнгүй мэдээллийн эх сурвалжийг заах.
** тухайн оны батлагдсан төсөв

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: