х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/09

Байгууллагын нэр: Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар
Хаяг байршил: 20-р хороо Гачуурт тосгон
Засаг дарга: Г.Ганболд
Нягтлан бодогч: Д.Цэцэгмаа
Харилцах утас: 490023.
 
Үзүүлэлт
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл
 
10390.8
 
 
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
10390.8
 
 
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
Бусад   байгууллага иргэдээс авах өглөгын эхний үлдэгдэл
 
 
 
ОРЛОГЫН   ДҮН
128916.2
121159.5
 
 
Төсвийн   урсгал санхүүжилт
117325.4
117325.2
 
 
Төсвөөс хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт
 
 
 
 
Эрүүл   мэндийн даатгалаас санхүүжих
 
 
 
Үндсэн үйл   ажиллагааны орлого
1200.0
3834.3
 
 
Туслах үйл   ажиллагааны орлого
 
 
 
 
Бусад   орлого
10390.8
 
 
НИЙТ   ЗАРЛАГЫН ДҮН
128916.2
124785.1
 
 
А. Урсгал   зардлын дүн
128916.2
124785.1
 
 
1. бараа үйлчилгээний   зардал
123916.2
118583.1
 
 
1.1 Цалин .   Хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
64559.7
61567.5
 
 
Үндсэн   цалин
62139.7
59147.5
 
 
Нэмэгдэл
2420.0
2420.0
 
 
1.2 Ажил   ологогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
7101.6
6744.6
 
 
Тэтгэврийн   даатгал
4519.2
4292.1
 
 
Тэтгэмжийн   даатгал
322.8
306.5
 
 
ҮОМША -ний   даатгал
645.6
613.2
 
 
Ажилгүйдлийн   даатгал
322.8
306.5
 
 
Байгууллага   төлөх ЭМД-ын хураамж
1291.2
1226.3
 
 
1.3 Бараа .   үйлчилгээний бусад зардал
54254.9
50271.0
 
 
Бичиг хэрэг
1050.0
846.8
 
 
Гэрэл   цахилгаан
1833.2
1674.3
 
 
Түлш   халаалт
9100.1
10305.1
 
 
Тээвэр /   шатахуун /
5200
5160.0
 
 
Шуудан   холбоо
1510.0
1136.5
 
 
Цэвэр бохир   ус
550.0
550.0
 
 
Дотоод   албан томилолт
250.0
 
 
 
Урьд оны   хэмнэлтээс зарцуулсан
10390.8
 8813.8
 
 
Эд хогшил   худалдан авах БҮТЭЗ
2800.0
3173.6
 
 
Нормын   хувцас . Зөөлөн эдлэл авах
960.0
299.5
 
 
Байрны   түрээс
 
 
 
 
бусад
 
 
 
 
Төрийн өмнөөс   гүйцэтгүүлсэн ажил
16848.0
16848
 
 
Урсгал   засвар
2282.6
678.6
 
 
Ном хэвлэл   авах
400.0
216.0
 
 
 
 
 
 
 
Татвар   хураамж бусад
830.1
340.6
 
 
Газрын төлбөр
250.0
128.2
 
 
Татаас ба   урсгал шилжүүлэг
3000.0
6202.0
 
 
Өрх гэрт   олгох шилжүүлэг
3000.0
6202.0
 
 
Шагнал урамшуулалын   зардал
1000.0
457.0
 
 
Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал
2000.0
5745
 
 
Б. ХӨРӨНГИЙН   ЗАРДАЛ
 
 
 
 
Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 
 
мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 12 сарын 31 -ны үлдэгдэл
 
6765.2
 
 
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
6765.2
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО
1
1
 
 
АЖИЛЛАГСАД   БҮГД
21
20
 
 
удирдах   ажилтан
1
1
 
 
гүйцэтгэх   ажилтан
5
2
 
 
үйлчлэх   ажилтан
15
7
 
 
хэсгийн   ахлагч нар
10
10

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: