х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

БЗД-ийн Гэгээрэл хөгжлийн төв: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн Гэгээрэл хөгжлийн төв
Хаяг байршил: БЗД-ийн 4-р хороо, 97-р сургуулийн байр
Шууд захирагч: Д.Дугармаа
Нягтлан бодогч: Г.Чинжаргал
Утас: 463297.
 
(мянган төг)
 
1-р сар
2-р сар
3-р сар
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл
Төл.
Гүйц.
Төл.
Гүйц.
Төл.
Гүйц.
 
 Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
 
 6.023.5
 
 
 
 Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
 
 Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
ОРЛОГЫН ДҮН
17.468.9
18.768.9
21.312.7
21.825.4
 56,187.4
 58.9540.8
 
Төсвөөс урсгал санхүүжилт
17.468.9
17.468.9
21.312.7
21.312.7
 
 
 
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
 
 
 
 
 
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт
 
 
 
 
 
 
 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
 
 
 
 
 
 
 
Туслах үйл ажиллагааны орлого
 
1.300.0
 
512.7
 
 
 
Бусад орлого
 
 
 
 
 
 2.767.4
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН
17.468.9
12.745.3
21.312.7
11.308.0
 56.187.4
 39.260.9
 
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
17.468.9
12.745.3
21.312.7
11.308.0
 56.187.4
 39.260.9
 
1. Бараа үйлчилгээний   зардал
17,468,9
12,745,3
21.312.7
11.308.0
 56.187.4
 39.260.9
 
1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил
15.192.0
11.465.4
18.657.8
10.308.6
 49.041.8
 33.747.0
 
үндсэн цалин
 15.192.0
11.465.4
 15.192.0
10.308.6
 45.576.0
 33.747.0
 
Нэмэгдэл цалин
 
 
 
 
 
 
 
Хоол, унаа
 
 
 
 
 
 
 
Үр дүн
 1.671.1
1.242.0
 3.465.8
 
 3.465.8
 
 
1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
2,052,3
 
 5.394.6
 3740.8
 
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
 
 
 
 
 
Тэтгэвэрийн даатгал
1.063.4
790.4
1.305.9
 
 3.432.8
 2.380.5
 
Тэтгэмжийн    даатгал
76.0
56.46
93.3
 
 245.3
 238.2
 
ҮОМШӨ даатгал
151.9
112.9
186.6
 
 490.4
 340.0
 
Ажилгүйдлийн даатгал
76.0
56.4
93.9
 
 245.3
 101.9
 
Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж
303.8
225.8
373.2
 
 980.8
 680.2
 
1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал
605.8
37.8
602.6
999.4
 1.751.0
 1.773.1
 
Бичиг хэрэг
223.1
 
223.1
 
 669.3
 
 
Гэрэл цахилгаан
 
 
 
 
 
 
 
Түлш халаалт
 
 
 
 
 
 
 
Цэвэр бохир ус
 
 
 
 
 
 
 
Тээвэр /шатахуун/
 
 
 
 
 
 
 
Шуудан, холбоо
 
 
 
 
 
 
 
Урсгал засвар
 
 
 
 
 
 
 
Эм
 
 
 
 
 
 
 
Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
 
 
 
 
 
Ном хэвлэл
 
 
 
 
 
 
 
Хичээл практик
202.7
 
199.5
 
 601.7
 92.5
 
Эд хогшил худалдан авах
 
 
 
 
 
 
 
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
 
 
 
 
 
Хоол хүнс
 
 
 
 
 
 
 
Холбооны суваг ашигласаны түрээс
180.0
37.8
180.0
 
 480.0
 113.2
 
Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал
 
 
 
 
 
 
 
Татвар төлбөр хураамж
 
 
 
 
 
 
 
Гадаад зочны зардал
 
 
 
 
 
 
 
ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг
 
 
 
 
 
 
 
Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт
 
 
 
 
 
 
 
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
 
 
 
 
 
Шагнал, урамшууллын зардал
 
 
 
 
 
 
 
Бусад зардал
 
 
999.4
 
 
 1.567.37
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
 
 
 
 
 
Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
 
 
 
 
 
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 
 
 
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 1-р сарын 30-ны үлдэгдэл
 
6.023.5
 
16.540.8
 
 19.693.8
 
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 6.023.5
 
 16.540.8
 
 19.693.8
 
Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
 
Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
 
 
 
 
 
 
 
АЖИЛЛАГСАД    БҮГД
1
1
1
1
 
 1
 
Удирдах ажилтан
24
24
24
24
 
 24
 
Гүйцэтгэх ажилтан
1
1
1
1
 
 1
 
Үйлчлэх   ажилтан

23

23

23

23

 

23

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: