х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Баянзүрх дүүргийн нийгмийн халамжийн сан: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: 
Хаяг, байршил: 
Ерөнхий менежер: 
Нягтлан бодогч: 
Харилцах утас: 

[Мянган төгрөгөөр]

  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН              3748487.5  3751294.5
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт              3748487.5  3748487.5
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                2806.9
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН              3748487.5  3340677.9
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН              40266.0  2086.0
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого              40266.0  2086.0
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил                
  үндсэн цалин                
  Нэмэгдэл цалин                
  Хоол, унаа                
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл                
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                
  Тэтгэвэрийн даатгал                
  Тэтгэмжийн    даатгал                
  ҮОМШӨ даатгал                
  Ажилгүйдлийн даатгал                
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж                
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал                
  Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ              35016.0  
  Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж            5250.0  2086.0
  Нийгмийн халамжийн зардал              3708221.5  3338591.9
  Халамжийн тэтгэвэр              1379330.4  1255864.8
  Жирэмсэн хөхүүл эхийн тэтгэмж              924000.0  958519.3
  Халамжийн бусад хөнгөлөлт үйлчилгээ                
  Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж              235872.0  236638.4
  Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ              277850.1  26063.5
  Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж              280680.0  584473.2
  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээ              102289.0  71486.3
  Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт              298200.0  179198.4
  Хоол тэжээлийн тусламж дэмжлэг              210000.0  26348.0
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
  29997                
  Шагнал, урамшууллын зардал                
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал                
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны -р сарын -ны үлдэгдэл                479404.5
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД                
  Удирдах ажилтан                
  Гүйцэтгэх ажилтан                
  Үйлчлэх   ажилтан                

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: