х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

97-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 97-р дунд сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ын 4-р хороо, Б.Доржийн гудамж
Шууд захирагч: Д.Мөнхбат
Нягтлан бодогч: Г.Болор-Эрдэнэ
Харилцах утас: 462409.
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  100108.1  97933.0  121693.3  120894.5  97064.6  98580.8  318866.0  317408.3
6   Төсвийн санхүүжилт  97933.0  97933.0  120594.5  120594.5  95965.8 95965.8
 314493.3 314493.3
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  2036.5    1039.0  300.0  1039.0 2100.0
 4114.5 2400.0
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  138.6    59.8    59.8 515.0
 258.2 515.0
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  100108.1  76246.3  121693.3  91799.2  97064.6  123804.2  318866.0 291849.9
12  А.Урсгал зардлын дүн      121693.3  91799.2        
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  78397.2  71182.2  80609.2  79934.1  78397.2 84121.5
 237403.6  235237.9
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  70628.1  64109.9  70628.1  73213.1  70628.1 74534.8
 211884.3 211857.7
15 Цалин  70628.1  64109.9  70628.1  73213.1  70628.1 74534.8
 211884.3 211857.7
16 Үр дүнгийн урамшуулал      20109.2     19874.4
 20109.2 19874.4
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  7769.1  7072.3  9981.1  6721.0  7769.1 9586.7
 25519.3 23380.2
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  4944.0  4500.5  8166.4  54990.0  4944.0 6100.6
 16239.6 14878.3
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  353.1 321.5
 6351.6  4277.0  565.0 697.2
 1855.9 1700.4
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  706.3  642.9  907.4  611.0  706.3 871.5
 2319.9 2125.5
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  353.1  321.5  181.5  122.2  141.3 174.3
 464.0 425.1
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1412.6  1285.9  1814.7  1222.0  1412.6 1743.0
 4639.9 4250.9
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  21710.9  5064.1  41084.1  11865.1  18667.4 39682.7
 81462.4 56612.0
24  Бичиг хэрэг  937.5    937.5  190.0  937.5 698.8
 2812.5 888.8
25  Гэрэл цахилгаан  1101.9  1101.9  1101.9    1001.7 1984.1
 3205.5 3086.0
26  Түлш халаалт  6672.1  3411.0  6672.1  3261.1  4448.1 4248.7
 17792.3 10920.8
27 Тээвэр шатахуун  102.0    102.0  170.0  102.0    306.0 170.0
28 Шуудан холбоо  242.7  91.4  242.7  403.3  242.7 73.6
 728.1 568.3
29 Цэвэр бохир ус  1067.9  459.8  1067.9  234.8  1067.9 711.4
 3203.7  1406.0
30 Дотоод албан томилолт                
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  710.8    699.6  70.0  699.6 876.0
 2110.0 946.1
32 Эд хогшил худалдан авах          401.3    401.3  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  765.4            765.4  
34 Үдийн цай  9404.0    9404.0  7359.9  9404.0  9510.0  28212.0  16869.9
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  105.0    105.0    105.0    315.0  
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  208.3    104.1     81.0
 312.4 81.0
39 Эм      250.0  143.0   1000.0
 250.0 1143.0
40 Ном хэвлэлийн зардал  54.3      33.0  54.3 52.7
 108.6 85.7
41 Шагнал урамшуулал  75.7    24.8     572.0
 100.5 572.0
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал                
43 Бусад зардал  180.0    180.0    83.3    480.0  
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны 11 сарын 31 ны үлдэгдэл    21686.7    29095.3    25558.4    25558.4
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл                
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1 1  1  1 1
   
52 Ажиллагсад бүгд  129  125  129  125  129 125
   
53 Удирдах  1  1 1  1  1 1
   
54 Гүйцэтгэх  90  86  90  86  90 86
   
55 Үйлчлэх  40  38  38  38  38 38
   
56 Хүүхдийн тоо  

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: