х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

87-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: 87-р сургууль
Хаяг байршил: БЗД 23 хороо, Улиастайн эцэст
Шууд захирагч: Б.Энхбат
Нягтлан бодогч: Г.Майцэцэг
Харилцах утас: 460925.
 
(мянган төгрөгөөр)
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..                
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    412.8            412.8
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  113768.8 113131.0
 127082.1 126807.1
 99465.2 99478.2
 340316.1 339416.4
6   Төсвийн санхүүжилт      126807.1 126807.1
 99190.2 99190.2
 339128.4 339128.4
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  637700.0    275.0 0.00
 275.0 288.0
 1187.7 288.0
10   Бусад орлогоос                
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  113768.8 93424.54
 127082.1 106240.4
 99465.2 124609.2
 340316.1  324274.1
12  А.Урсгал зардлын дүн  113768.8 93424.54
 127082.1 106240.4
 99465.2 124609.2
 340316.1 324274.1
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  75076.3 73323.44
 97523.2 77359.8
 75076.3 96460.7
 247675.8 247143.99
14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  67636.3 66057.15
 87858.7 67695.3
 67636.3 88892.8
 223131.3 222645.3
15 Цалин  67636.3 66057.15  67636.3 67695.3
 67636.3 69184.7
 202908.9 202937.2
16 Үр дүнгийн урамшуулал      20222.4 0.00
  19708.1
 20222.4 19708.1
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  7440.0 7266.29
 9664.5 9664.5
 7440 7567.8
 24544.5 24498.67
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  4734.5 4624.0
 6150.1 6150.1
 4734.5 5604.2
 15619.1 16378.4
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  338.2 330.29
 439.3 439.3
 338.2 245.4
 1115.7 1015.3
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  676.4 660.57
 878.6 878.6
 676.4 490.9
 2231.4 2030.7
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  338.2 330.29
 439.3 439.3
 338.2 245.4
 1115.7 1015.3
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1352.7 1321.14
 1757.2 1757.2
 1352.7 981.8
 4462.6 4060.1
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  30166.0 15765.5
 29542.2 28880.6
 24388.9 28148.4
 84097.1 72527.56
24  Бичиг хэрэг  897.5    897.2 1303.0
 897.2 0.00
 2691.9 1302.9
25  Гэрэл цахилгаан  960.2 939.32
 960.2 1587.7
 873.0 1562.1
 2793.4 4089.1
26  Түлш халаалт  14446.6 14000.0
 14446.6 14890.0
 9631.1 9631
 38524.3 38521.0
27 Тээвэр шатахуун  102.0 85.0
 102.0 0.00
 102 170
 306.0 255.0
28 Шуудан холбоо  218.8    218.8 9.6
 218.8 33.863
 656.4 43.43
29 Цэвэр бохир ус  1030.8    1030.8 990.0
 1030.8 800
 3092.4 1790.0
30 Дотоод албан томилолт                
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 336.7
   331.4 0.00
 331.4 4412.4
 999.5 4412.4
32 Эд хогшил худалдан авах      0.00 0.00
 452.7 150
 452.7 150.0
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 732.5
709.28
 0.00 0.00
     732.5 709.28
34 Үдийн цай  10532.6    10532.6 9833.4
 10532.6 11238.6
 31597.8 21072.0
36 Урсгал засвар      0.00  0.00        
37 Татвар төлбөр хураамж  79.9 18.7
 79.9 0.00
 79.9 33.0
 239.7 51.7
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  199.3    99.7 0.00
     299.0  
39 Эм      250.0 0.00
     250.0  
40 Ном хэвлэлийн зардал  36.1 13.2
 0.00  0.00  36.1 117.5
 72.2 130.7
41 Шагнал урамшуулал  50.9    16.7 0.00
    67.6
 
42 Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал  8475.6 4335.61
 0.00 0.00
     8475.6 4335.61
43 Бусад зардал  180.0    180.0 267.0
 120.0    480.0  267.0
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ      0.00 0.00
       
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт      0.00 0.00
       
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт      0.00 0.00
       
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН …. оны .. сарын … ны үлдэгдэл   19706.56
  20566.7
   25131.0   15142.23
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл    19706.56   20566.7
   25131.0    15142.23
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл    412.8            412.8
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    3034.2    4079.0    14019.1    21132.37
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО    1  1  1  1 1
   1
52 Ажиллагсад бүгд    128  128 128
 123  123    128
53 Удирдах    1  1 1
 1  1    1
54 Гүйцэтгэх    90  90 90
 90  90    90
55 Үйлчлэх    37  37 37
 37  37    37
56 Хүүхдийн тоо    1936  1936  1936

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: