х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

14-р сургууль: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн 14-р сургууль
Хаяг байршил: БЗД 13-р хороо ЭТӨЧ
Шууд захирагч: В.Цэцгээ
Нягтлан бодогч: Ш.Баттуяа
Харилцах утас: 450785.
 
[мянган төгрөгөөр]
      Үзүүлэлт

1-р сар

2-р сар

3-р сар

I улирал

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

Төл.

Гүйц.

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  …. оны .. р сарын ..        22.768.9        
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    631.20    631.2        631.2
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН  114.198.00  113.983.00  114.198.0  138.692.4      361.488.0  361.488.0
6   Төсвийн санхүүжилт  113983.0  113,983.0  113.983.0  135.337.3      361.087.7  361.087.7
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
             
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих                
    Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих  215.00    215.0        400.3  400.3
10   Бусад орлогоос       3.355.1
       
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  114.198  91.214.1  114.198.0  106.761.6      361.488.0  331.420.4
12  А.Урсгал зардлын дүн                
13 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн  89.611.70  89.611.70  89.611.7  90.898.4      291.110.1  291.109.90

 

14 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин  80.454.0  80.454.0  80.454.0  80.454.0      241.362.1  241.362.0
15 Цалин                
16 Үр дүнгийн урамшуулал              20.988.1  20.988.1
17 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл  9.157.7  9.157.7  9.157.7  10.444.4      28.759.9  28.759.8
18 Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл  5.939.5  5.798.6  5.939.5  6.692.3      15.265.8  19.105.4
19 Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл  402.3  419.9  402.3  469.0      1.311.8  1.206.8
20 ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл  804.5  839.8  804.5  938.0      2.623.5  2.413.6
21  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл  402.3  419.9  402.3  469.0      1.331.8  1.206.8
22  ЭМ даатгалын шимтгэл  1.609.1  1.679.5  1.609.1  1.876.1      5.247.0  4.827.2
23   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  24.586.3  1.602.4  24.586.3  15.863.2      70.377.9  40.310.5
24  Бичиг хэрэг  994.8    994.8        2.984.4  
25  Гэрэл цахилгаан  1.091.5  1091.5  1.091.5  1.512.4      3.175.3  3.791.5
26  Түлш халаалт  5.650.3    5.650.3  3.8396.0      15.067.6  7.481.3
27 Тээвэр шатахуун  105.0    105.0        315.0  85.0
28 Шуудан холбоо  315.3  65.3  315.3  54.0      945.9  161.5
29 Цэвэр бохир ус  852.5  265.6  852.5  455.5      2.557.4  1.713.3
30 Дотоод албан томилолт                
31 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  457.0    457.0        1.355.6  
32 Эд хогшил худалдан авах              1.046.1  
33 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл  994.4    994.4        994.4  
34 Үдийн цай  13.304.6    13.304.6  8.791.2      39.913.8  25.441.8
36 Урсгал засвар                
37 Татвар төлбөр хураамж  83.4    83.4  426.1      250.0  426.1
38 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал  270.6    270.6        405.9  
39 Эм            
40 Ном хэвлэлийн зардал  134.4    134.4        268.7  33.0
41 Шагнал урамшуулал  69.2    69.2  550.0      91.8  550.0
42 Аудит зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс  83.3    83.3       250.0  
43  Холбооны суваг ашигласны хөлс  180.0  180.0  180.0  180.0  480.0  627.0
44  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
45 Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
46 Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
47 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2013 оны 01 сарын 31 ны үлдэгдэл    22.768.9    54.699.7        30.067.6
48 Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл                
49  Авлагын эцсийн үлдэгдэл    631.2    631.2        631.2
50  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО  1  1  1  1      1  1
52 Ажиллагсад бүгд  132  132  132  132      133  133
53 Удирдах  1  1  1  1      1  1
54 Гүйцэтгэх  99  99  99  99      100  100
55 Үйлчлэх  32  32  32  32      32  32
56 Хүүхдийн тоо  2520  2580  2520  2580  2580  2580

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: