х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

“Шавь” цогцолбор сургууль: 2012 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: Шавь цогцолбор
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 5-р хороо
Ерөнхий менежер: Д.Тунгалаг
Нягтлан бодогч: Ж.Пүрэвсүрэн
Харилцах утас: 453288. 
 
 ҮЗҮҮЛЭЛТ
Өссөн  дүн (мян. төг)
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн   200.. оны 1сарын 1..ны үлдэгдэл
 
                            4,125.4
Үүнээс:банкны   харилцах дансны үлдэгдэл
 
                            4,125.4
Авлагын   эхний үлдэгдэл
0
 
Өглөгийн   эхний үлдэгдэл
0
 
1.ОРЛОГЫН ДҮН
1,779,318.3
1,791,349.3
      Төсвийн санхүүжилт
1,754,818.2
1,754,818.3
      Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгох   санхүүжилт
 
      Боловсролын газрын санхүүжилт
 
     Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
24,500.1
36,531.0
     Туслах үйл ажиллгааны орлогоос
 
      Бусад орлогоос
 
2.Нийт зарлагын    дүн
1,779,318.3
1,795,474.7
 А.Урсгал зардлын дүн
 
 
1.Бараа үйлчилгээний   зардал
1,454,734.8
1,426,943.2
1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил
1,310,573.1
1,284,941.0
     Үндсэн цалин
1,209,972.8
1,184,646.2
     Үр дүнгийн урамшил
100,600.3
100,294.8
1.2  Нийгмийн даатгалын шимтгэл
144,161.7
142,002.2
     Тэтгэврийн   шимтгэл
91,740.2
101,962.5
     Тэтгэмжийн   шимтгэл
6,552.4
3,364.5
     ҮОМШӨ-ний шимтгэл
13,105.5
8,133.3
     Ажилгүйдлийн шимтгэл
6,552.6
3,364.5
     Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж
26,211.0
25,177.4
1.3Бараа үйлчилгээний   бусад зардал
324,583.5
368,531.5
     Бичиг хэрэг
3,376.5
6,014.9
     Гэрэл цахилгаан
18,651.5
16,330.1
     Түлш халаалт
89,883.9
35,226.4
     Тээвэр шатахуун
2,456.0
1,360.0
     Шуудан холбоо
3,533.0
2,030.7
     Цэвэр бохир ус
4,881.2
8,721.9
     Дотоод албан томилолт
2,236.0
581.7
     Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
17,997.5
10,621.7
     Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
4,695.9
9,612.5
     Хоол хүнс
     Эм
610.1
909.5
     Урсгал засвар
6,679.1
34,897.1
     Байрны түрээсийн   хөлс
    Бусад зардал
   ТӨАҮйлчилгээний   зардал
     Ном хэвлэл худалдан авах
4,516.7
374.4
     Эд хогшил худалдан авах
8,861.9
28,199.6
       Багаж   хэрэгсэл
      Тавилга
      Хөдөлмөр   хамгааллын хэрэгсэл
      Бага үнэтэй   түргэн элэгдэл зүйл
    Биеийн   тамир уралдаан тэмцээн
1,413.2
376.3
    Сургалт   семинарын зардал
    Үдийн цайны   зардал
116,268.2
105,474.4
Өмнөх оны хэмнэлт
64,071.0
2.Татаас ба   ургсгал шилжүүлэг
2.1  Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
       Нэг удаагийн  тэтгэмж   урамшуулал
33,819.1
39,648.1
       Шагнал урамшил
2,307.9
3,110.0
2.2Төлбөр   хураамж
 
      Татвар төлбөр хураамж
2,395.8
971.3
Б.Хөрөнгийн зардал
 
    Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
0.0
    Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
0.0
    Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 12 сарын  31 ны үлдэгдэл
0.0
0.0
    Үүнээс.:Банкны харилцах дансны үлдэгдэл
0.0
0.0
    Авлагын эцсийн үлдэгдэл
0.0
    Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
    Ажиллагсадын тоо
203
203
    Удирдах ажилтан
1
1
    Гүйцэтгэх ажилтан
145
145
    Үйлчлэх ажилтан
57
57
    Хүүхдийн тоо
3,400
3,400

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: