х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

“Амгалан” цогцолбор сургууль: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/07

Байгууллагын нэр: “Амгалан” цогцолбор сургууль
Хаяг байршил: БЗД-ийн 8-р хороо, УС-15 хотхон
Ерөнхий менежер: О.Нямаа
Нягтлан бодогч: Д.Баярцэцэг
Харилцах утас: 460168. 
 
 
Үзүүлэлт
Нийт дүн
 
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 2010 оны 1 сарын 1 үлдэгдэл
 
1798.0
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны   эхний үлдэгдэл
 
1798.0
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын   эхний үлдэгдэл
 
0
Байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
0
ОРЛОГЫН ДҮН
1303736.9
1303107.1
Төсвөөс урсгал санхүүжилт
1294864.4
1294864.8
МУХСан
0.0
 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас   олгосон санхүүжилт
0.0
 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос   санхүүжих
7500.0
7319.7
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос   санхүүжих
1372.5
922.6
Бусад орлого
 
 
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
1303736.9
1114247.4
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
1303736.9
1114247.4
  1. 1.            Бараа үйлчилгээний   зардал
1289127.5
1102716.4
1.1.          Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил
934651.2
842187.1
Үндсэн цалин
858324.6
795077.0
Үр дүнгийн урамшуулал
76326.6
47110.1
1.2.          Ажил олгогчоос НД-д   төлөх шимтгэл
102811.8
92109.7
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл
65425.8
61668.9
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
4673.2
3805.1
Ажилгүйдлийн даатгал
4673.2
3805.1
ҮОМШӨ
9346.6
7610.2
Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын хураамж
18693.0
15220.5
1.3.          Бараа үйлчилгээний   бусад зардал
251664.5
168419.6
Бичиг хэрэг
2217.2
430.0
Гэрэл цахилгаан
4204.9
8767.3
Түлш халаалт
137198.6
86206.2
Тээвэр шатахуун
858.8
110.0
Шуудан холбоо
2088.0
359.1
Цэвэх бохир ус
12244.3
10316.2
Бусад зардал /хог хаягдал,   ариутгал/
0.0
0.0
Албан томилолт
1468.4
75.0
Ном хэвлэл авах
2966.1
430.0
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
8883.6
563.1
Эд хогшил /БҮТЭЗ/
5038.4
0.0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл авах
2775.4
2396.1
Үдийн цай
66137.2
53557.4
Эм
360.8
72.8
Урсгал засвар
3251.9
3200.0
Төлбөр хураамж болон бусад зардал
1198.8
138.4
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн
772.1
0.0
Урьд   оны үлдэгдэл
 
1798.0
  1. 1.            Татаас ба урсгал   шилжүүлэг
14609.4
11531.0
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
14609.4
11531.0
Тэтгэвэрт   гарахад нь олгох тэтгэмж
13094.1
11531.0
Шагнал, урамшуулал
1515.3
 
Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
0
0
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих   хөрөнгө оруулалт
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2010 оны 2 сарын   28-ний үлдэгдэл
 
190657.7
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны   үлдэгдэл
 
 
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын   эцсийн үлдэгдэл
 
0
Байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
Ажиллагсад бүгд
148
148
Удирдах ажилтан
1
1
Гүйцэтгэх ажилтан
181
179
Үйлчлэх ажилтан
38
38
Сурагчдын тоо
 
2233
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: