х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Боловсролын хэлтэс: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/05

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн боловсролын хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо, ЗДТГазар
Ерөнхий менежер: Д.Отгонжаргал
Нягтлан бодогч: Т.Одхүү. 
                                                                                                                                                            
                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн (мян.төг)
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
 
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
77589,0
79566,1
6
  Төсвийн санхүүжилт
77589,0
77590,9
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
 
9
  Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 
 
10
  Бусад орлогоос
 
1975,2
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
77589,0
53291,8
12
 А.Урсгал зардлын дүн
77588,9
53291,8
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
77588,9
53291,8
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
47250,9
44895,4
15
   Цалин
47250,9
44895,4
16
   Гэрээт цалин
 
 
17
   Унаа хоолны хөнглөлт
 
 
18
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
5197,7
4128,7
19
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
3307,6
2332,9
20
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
236,2
224,4
21
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
472,5
448,9
22
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
236,2
224,4
23
         ЭМ даатгалын шимтгэл
945,0
897,9
24
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
25140,2
4267,6
25
          Бичиг хэрэг
589,0
549,5
26
          Гэрэл цахилгаан
 
 
27
          Түлш халаалт
 
 
28
          Тээвэр шатахуун
365,6
281.1
29
          Шуудан холбоо
577,1
459,0
30
          Цэвэр бохир ус
 
 
31
          Дотоод албан томилолт
280,0
 
32
          Гадаад томилолт /арга хэмжээ/
 
 
33
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
2040,9
717,5
34
          Эд хогшил худалдан авах
189,5
 
35
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
126,3
 
36
          Байрны түрээс
946,0
 
37
          Бусад зардал
 
1975,2
38
          Урсгал засвар
624,0
 
39
          Татвар төлбөр хураамж
153.0
200,20
40
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
 187,0
 285,2
41
          Эм
 
 
42
          Ном хэвлэлийн зардал
 
 
43
          Тэтгэвэрт гархад нь олгох нэг удаагын тэтгэмж
18712,0
 
44
          Шагнал урамшуулал
502,8
 
45
          Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ
 
 
46
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
47
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
48
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
49
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 11 сарын 30 ны үлдэгдэл
 
26274,3
50
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
51
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
52
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
53
Байгууллагын тоо
1
1
54
   Ажиллагсад бүгд
5
6
55
   Удирдах
1
1
56
   Гүйцэтгэх
4
5
57
   Үйлчлэх
 
 
58
    Гэрээт ажилтан
 
 
 .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: