х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for December, 2012

“Баянзүрх” цогцолбор сургууль: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/11

Байгууллагын нэр: Баянзүрх цогцолбор сургууль
Хаяг байршил: БЗД 8-р хороо, Улаанхуарангийн эцэст
Ерөнхий менежер: С.Цог
Нягтлан бодогч: Б.Батцэнгэл
Харилцах утас: 480083. 480081.
          
Үзүүлэлт
төсөв
гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 01-р сарын 01-ны үлдэгдэл
 
 
Үүнээс харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллагаас авах авлагын үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллагад өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
1. Орлогын дүн
847,073,4
839,114,1
Төсвийн санхүүжилт
839,021,4
839,021,0
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжилт
 
 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
7,320,0
 
Туслах үйл ажиллагааны орлого
732,0
 
Бусад орлого
 
93,1
2. Нийт зардал
 
 
    А. Урсгал зардлын дүн
 
 
1. Бараа үйлчилгээний зардлын дүн
847,073,4
750,016,0
1.1. Цалин хөлс болон нэмэгдэл зардал
583,751,1
531,365,5
       Үндсэн цалин
583,751,1
531,365,5
        Үндсэн бус цалин
 
 
1.2. Ажил олгогчос төлөх НДШ
70,288,8
63,093,3
    Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
47,924,3
42,580,1
    Тэтгэвэрийн даатгал
44,729,3
39,649,7
    Тэтгэмжийн даатгал
3,195,0
2,930,4
    Ажилгүйдлийн даатгал
3,195,0
2,930,4
    ҮОМШӨ-ний даатгал
6,389,9
5,860,9
   Байгуулагаас төлөх ЭМД хураамж
12,779,6
11,721,9
1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал
193,033,5
155,557,2
     Бичиг хэрэг
1,322,8
185,0
    Гэрэл цахилгаан
12,765,2
11,702,3
     Түлш халаалт
56,532,3
44,594,7
     Тээвэр шатахуун
721,5
340,0
     Шуудан холбоо
1,245,6
849,2
     Цэвэр бохир ус
3,385,2
5,693,4
     Эм
215,2
1,244,0
     Хичээл практик
6,151,9
1,004,8
     Ном хэвлэл
1,769,6
1,565,3
     Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл
2,713,6
4,849,7
     Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
1,656,0
2,266,8
     Үдийн цай
38,542,1
32,379,2
     Албан томилолт
876,0
 
    Урсгал засвар
2,533,1
5,123,5
    Биеийн тамир уралдаан
460,8
 
    Төвлрүүлэх шилжүүлэг
 
 
    Төлбөр хураамж бусад зардал
764,4
450,1
    Төсөл арга хэмжээ
 
 
    Шагнал
903,9
2,965,0
    Тэтгэвэрт гаргахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж
5237,6
4,201,9
    Үр дүнгийн урамшуулал
55,236,7
36,142,4
Б.  Хөрөнгийн зардал
 
 
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих ХО
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих ХО
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10-р сарын 31 ний үлдэгдэл
 
89,098,1
   Үүнээс банкин дахь харилцха дансны үлдэгдэл
 
 
0
 
 
Бусад байгууллагад өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
Байгуулагын тоо
1
1
    Ажиллагсадын тоо
121
110
    Удирдах ажилтан
1
1
    Гүйцэтгэх ажилтан
75
71
    Үйлчлэх ажилтан
40
38
 .

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/11

Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Хаяг, байршил: БЗД-ын ЗДТГ-ын байранд
ИТХ-ын дарга: Ц.Батхүү
Нягтлан бодогч: А.Цагаанцэцэг
Утас: 263203.
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 ны 01-р сарын 31-ны үлдэгдэл
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
 
 Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
58188,1
58188,1
 
 Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
58188,1
58188,1
 
 Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
ОРЛОГЫН ДҮН
417730.6
295269.9
 
Төсвөөс урсгал санхүүжилт
417730.6
295269.9
 
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
 
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт
 
 
 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
 
 
 
Туслах үйл ажиллагааны орлого
 
 
 
Бусад орлого
 
 
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН
417730.6
299963.5
 
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
417730.6
299963.5
 
  1.   Бараа үйлчилгээний   орлого
417730.6
299963.5
 
1.1.              Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил
148228.1
98652.1
 
үндсэн цалин
69884.6
32634.0
 
Нэмэгдэл цалин
 
21487.4
 
Хоол, унаа
6124.8
3684.0
 
Гэрээт ажлын хөлс
72218.5
40846.7
 
1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл
8361.0
10291.7
 
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
5700.7
7365.8
 
Тэтгэвэрийн даатгал
5320.7
6875.3
 
Тэтгэмжийн    даатгал
380
490.5
 
ҮОМШӨ даатгал
760.1
981.2
 
Ажилгүйдлийн даатгал
380.0
389.4
 
Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж
1520.2
1555.3
 
1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал
261141.5
191019.7
 
Бичиг хэрэг
5376.0
1340.3
 
Тээвэр /шатахуун/
6954.0
5250.0
 
Шуудан, холбоо
3326.4
1676.5
 
Урсгал засвар
2350.0
662.0
 
Дотоод албан томилолт
5500.0
 
 
Гадаад арга хэмжээ
48000.0
38239.3
 
Ном хэвлэл
2397.0
1529.1
 
Хичээл практик
4500.0
3896.9
 
Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал
8500.0
2299.0
 
Татвар төлбөр хураамж
80000.0
48867.2
 
Гадаад зочны зардал
3500.0
1692.9
 
ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг
17500.0
17500.0
 
Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт
58188.1
56491.0
 
29997
 
4000.0
 
Шагнал, урамшууллын зардал
7250.0
5873.3
 
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал
7800.0
1702.2
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
 
Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
 
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл
58188.1
53494.5
 
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
58188.1
52894.5
 
Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
 
 
 
АЖИЛЛАГСАД    БҮГД
8
8
 
Удирдах ажилтан
1
1
 
Гүйцэтгэх ажилтан
6
6
 
Үйлчлэх   ажилтан
1
1
 
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн Гэгээрэл хөгжлийн төв: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/10

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн Гэгээрэл хөгжлийн төв
Хаяг байршил: БЗД-ийн 4-р хороо, 97-р сургуулийн байр
Ерөнхий менежер: Д.Дугармаа
Нягтлан бодогч: Г.Чинжаргал
Утас: 463297.
 
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2010 оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл
 
0.00
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
0.00
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11
139,665.70
141,250.60
      Төсвийн санхүүжилт
139,665.70
139,650.60
      Төсвийн хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт
 
 
       ТЕЗО санхүүжих
 
 
       Үндсэн үйл   ажилллагааны орлогоос
 
 
       Туслах үйл   ажилллагааны орлогоос
 
 
        Бусад орлого
 
1,600.00
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН   12=13+41
139,665.70
134,028.87
А.Урсгал зардлын дүн 13=14+37
139,665.70
134,028.87
1.Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21
139,665.70
134,028.87
  1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 15=16+17
119,385.40
120,593.25
        Үндсэн цалин
106,891.30
113,118.05
        Үр дүнгийн   урамшуулал
12,494.10
7,475.19
  1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 18=19+20
13,132.30
9,352.10
        Тэтгэвэрийн   даатгалын шимтгэл
8,357.10
6,791.81
        Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл
596.90
320.04
        ҮОМШӨ-ий даатгал
1,193.90
640.07
        Ажилгүйдлийн   даатгал
596.80
320.04
        Байгууллага төлөх   ЭМД-ийн хураамж
2,387.60
1,280.15
  1.3 Бараа, үйлчилгээний   бусад зардал 21=22+…36
7,148.00
4,083.52
        Бичиг хэрэг
 
 
        Гэрэл цахилгаан
 
 
        Түлш халаалт
 
 
        Тээвэр шатахуун
 
 
        Шуудан холбоо
 
 
        Цэвэр бохир ус
 
 
        Дотоод албан   томилолт
 
 
        багаж хэрэгсал   худалдан авах
 
 
        Хичээл практикийн   зардал
7,148.00
3,610.06
        БТУТ-ий зардал
 
 
        Хоол, хүнс
 
 
        Эм
 
 
        Урсгал  засвар
 
 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн үйлцилгээ
 
 
Банк санхүүгийн байгууллагын үйл,хөлс
 
 
Аудит зэрэглэл тогтоох үйл ,хөлс
 
 
Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 
 
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
 
 
төлбөр хураамжийн зардал
 
 
         Нэг удаагийн   тэтгэмж урамшуулал
 
 
         тээврийн   хэрэгслийн татвар
 
 
Бусад зардал
 
473.47
Урьд оны хэмнэлтийн зарцуулалт
 
 
Ном хэвлэл
 
 
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 41=42+43
 
 
        Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
        Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2010оны 03 сарын31-ны үлдэгдэл
0.00
7,221.73
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
0.00
7,221.73
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО
1.00
1.00
Ажиллагсад бүгд    49=50+51+52
23.00
23.00
Удирдах ажилтан
1.00
1.00
Гүйцэтгэх ажилтан
22.00
22.00
Үйлчлэх ажилтан
 
 
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

“Амгалан” цогцолбор сургууль: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/07

Байгууллагын нэр: “Амгалан” цогцолбор сургууль
Хаяг байршил: БЗД-ийн 8-р хороо, УС-15 хотхон
Ерөнхий менежер: О.Нямаа
Нягтлан бодогч: Д.Баярцэцэг
Харилцах утас: 460168. 
 
 
Үзүүлэлт
Нийт дүн
 
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 2010 оны 1 сарын 1 үлдэгдэл
 
1798.0
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны   эхний үлдэгдэл
 
1798.0
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын   эхний үлдэгдэл
 
0
Байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
0
ОРЛОГЫН ДҮН
1303736.9
1303107.1
Төсвөөс урсгал санхүүжилт
1294864.4
1294864.8
МУХСан
0.0
 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас   олгосон санхүүжилт
0.0
 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос   санхүүжих
7500.0
7319.7
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос   санхүүжих
1372.5
922.6
Бусад орлого
 
 
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
1303736.9
1114247.4
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
1303736.9
1114247.4
  1. 1.            Бараа үйлчилгээний   зардал
1289127.5
1102716.4
1.1.          Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил
934651.2
842187.1
Үндсэн цалин
858324.6
795077.0
Үр дүнгийн урамшуулал
76326.6
47110.1
1.2.          Ажил олгогчоос НД-д   төлөх шимтгэл
102811.8
92109.7
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл
65425.8
61668.9
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
4673.2
3805.1
Ажилгүйдлийн даатгал
4673.2
3805.1
ҮОМШӨ
9346.6
7610.2
Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын хураамж
18693.0
15220.5
1.3.          Бараа үйлчилгээний   бусад зардал
251664.5
168419.6
Бичиг хэрэг
2217.2
430.0
Гэрэл цахилгаан
4204.9
8767.3
Түлш халаалт
137198.6
86206.2
Тээвэр шатахуун
858.8
110.0
Шуудан холбоо
2088.0
359.1
Цэвэх бохир ус
12244.3
10316.2
Бусад зардал /хог хаягдал,   ариутгал/
0.0
0.0
Албан томилолт
1468.4
75.0
Ном хэвлэл авах
2966.1
430.0
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
8883.6
563.1
Эд хогшил /БҮТЭЗ/
5038.4
0.0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл авах
2775.4
2396.1
Үдийн цай
66137.2
53557.4
Эм
360.8
72.8
Урсгал засвар
3251.9
3200.0
Төлбөр хураамж болон бусад зардал
1198.8
138.4
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн
772.1
0.0
Урьд   оны үлдэгдэл
 
1798.0
  1. 1.            Татаас ба урсгал   шилжүүлэг
14609.4
11531.0
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
14609.4
11531.0
Тэтгэвэрт   гарахад нь олгох тэтгэмж
13094.1
11531.0
Шагнал, урамшуулал
1515.3
 
Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
0
0
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих   хөрөнгө оруулалт
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2010 оны 2 сарын   28-ний үлдэгдэл
 
190657.7
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны   үлдэгдэл
 
 
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын   эцсийн үлдэгдэл
 
0
Байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
Ажиллагсад бүгд
148
148
Удирдах ажилтан
1
1
Гүйцэтгэх ажилтан
181
179
Үйлчлэх ажилтан
38
38
Сурагчдын тоо
 
2233
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/07

Байгууллагын нэр: БЗД-ын Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-ын 5-р хороо, Эрүүл мэндийн нэгдлийн зүүн талд
Ерөнхий менежер: З.Үүрцайх
Нягтлан бодогч: Ө.Мэндбаяр
Утас: 455390.
 
ҮЗҮҮЛЭЛТ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
Мөнгөн хөрөнгийн  2012  оны 1 сарын 1 эхний үлдэгдэл
 
0
Орлогын дүн
110169.8
110054.9
Төсвийн санхүүжилт
110054.9
110054.9
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
24.9
 
Туслах үйл ажиллагааны оролгоос
90.0
 
Бусад орлого
 
 
Нийт зардлын  дүн
109558.8
80444.8
Урсгал зардлын дүн
109558.8
80444.8
Бараан үйлчилгээний зардал
 
 
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
93812.1
71003.1
Цалин хөлс
73501.8
56580.2
Гэрээт цалин
9187.5
3300.0
Хоол унааны хөнгөлөлт
11122.8
11122.9
Ажил олгогчоос    НДШ
10319.4
5642,9
Тэтгэврийн даатгал
722.3
3590,9
Тэтгэмжийн даатгал
51.6
256,5
ҮОШМШӨ дөөтгөл
103.2
513
Ажилгүйдлийн даатгал
51.6
256,5
Байгууллаг төлөх ЭМД
206.4
1026,0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал
5427.3
3798.8
Бичиг хэргийн зардал
384.8
384.8
Гэрэл цахидгаан
377.9
242.8
Түлш халаалт
2179.2
 
Тээвэр шатахуун
648.7
648.0
Шуудан холбоо
655.5
457.6
Цэвэр бохир ус
357.3
96.4
Дотоод албан томилолт
39.0
 
Төрийн өмнөөс ажил үйлчилгээний төлбөр
 
 
Аудитын ажлын хөлс
28,8
 
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх
823,9
363.0
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
26,1
 
Хоол,хүнс
84.3
 
Эм
 
 
Урсгал засвар
 
 
Төлбөр хураамж
145.1
 
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
Холбооны суваг ашигласны
 
 
Ном хэвлэлийн зардал
 
 
Тэтгэвэрт гарахад
 
 
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийг төвлөрүүлэх
 
 
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
287.4
 
Төсөл арга хэмжээний зардал
 
 
Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 
 
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 11  сарын 30үлдэгдэл
 
29610.1
Байгууллагын тоо
1
1
Ажиллагсад бүгд
57
              52
Удирдах ажилтан
1
1
Гүйцэтгэх ажилтан
49
49
Үйлчлэх ажилтан
7
2
 
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Ахмадын хороо: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/12/06

Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Ерөнхий менежер: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.                      
 
Үзүүлэлт ӨССӨН ДҮНГЭЭР (мян.төг)
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
1 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ    
2 1.Орлогын дүн 2=3+4+5 54558,30 81236,30
3        Төсвийн санхүүжилт  
4        Мөнгөн урамшуулал    
5        Бусад санхүүжилт   29219,0
6 2.Нийт зардлын дүн 54558,30 71924,56
7 А. Урсгал зардлын дүн 54558,30 71924,56
8 1.1   Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17 54558,30 71924,56
9       1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил    
10               Үндсэн цалин 13724,0 10716,0
11               Үр дүнгийн урамшуулал    
12 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 1509,90 948,7
13              Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 960,5 750,04
14            Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 68,0 53,58
15            ҮОМШӨ шимтгэл 137,2 99,20
16              Ажилгүйдлийн шимтгэл 68,90 9,18
17            Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж 274,40 36,70
18 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 39324,4 60259,86
19        Бичиг хэрэг    
20             Гэрэл цахилгаан    
21            Түлш халаалт    
22             Тээвэр шатахуун    
23             Шуудан холбоо 467,50 350,22
24             Цэвэр бохир ус    
25             Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага    
26             Нормын хувцас зөөлөн эдлэл    
27             Хоол хүнс    
28             Ном хэвлэл худалдан авах азрдал  
29             Урсгал засвар    
30             Байрны түрээсийн зардал 2640,0 2505,0
31             Эд хогшил худалдан авах    
32             Шагнал урамшил    
33             Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал    
34             Татвар төлбөр хураамж    
35             Биеийн тамир уралдаан тэмцээн    
36 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 33913,5 27817,54
37             Ном хэвлэлийн зардал 303,9 395,20
38             Бусад зардал    29191,90
39 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 11-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ    9311,74
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Усан спорт сургалтын төв: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/12/06

Байгууллагын нэр: Усан спорт сургалтын төв
Хаяг байршил:- 6-р хороо Оюутны хотхон
Ерөнхий менежер: Б.Буянжаргал
Нягтлан бодогч: Д.Амаржаргал
Харилцах утас:
                                
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 01-р сарын 01-ны үлдэгдэл 0.0 0.0
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 0.0 0.0
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 0.0 0.0
Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 0.0 0.0
НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН 80054.2 40000.0
Төсвийн урсгал санхүүжилт 80054.2 40000.0
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос
Бусад орлого
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 80054.2 35431.3
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
Бараа, үйлчилгээний зардал 80054.2 35431.3
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил
Үндсэн цалин
Нэмэгдэл, урамшил
Гэрээт ажлын цалин
Унаа, хоолны хөнгөлөлт
Ажил олгогчооснийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
Тэтгэврийн даатгал
Тэтгэмжийн даатгал
ҮОМШӨ-ний даатгал
Эрүүл мэндийн даатгал
Ажилгүйдлийн даатгал
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
Бичиг хэрэг
Гэрэл цахилгаан
Түлш, халаалт
Тээвэр, шатахуун
Шуудан, холбоо
Цэвэр, бохир ус
Дотоод албан томилолт
Гадаад томилолт /арга хэмжээ/
Гадаад зочны зардал
Ном, хэвлэл авах
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
Эд хогшил худалдан авах
Багаж, хэрэгсэл
Тавилга
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн зардал
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
Орон нутгийн хөрөнгөөр
Урьд оны төсвийн хэмнэлт зарцуулалт
Урсгал засвар
Төлбөр хураамж ба бусад зардал
Баяр наадмын зардал
Байрны түрээсийн хөлс
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
Оюутны тэтгэлэг
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал
ЖМС
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
Шагнал, урамшуулал
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж
Төлбөр, хураамж
Газрын төлбөр
Тээврийн хэрэгслийн татвар
Гадаад шилжүүлэг
Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
Дотоод хөрөнгө оруулалт
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Өөрийн хөрөнгөөр сахүүжих хөрөнгө оруулалт
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 80054.2 35431.3
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09 –р сарын 30-ны үлдэгдэл
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 4568.7
Бусад байгууллага,иргэдээс авах авалгын эцсийн үлдэгдэл
Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 28 22
Удирдах ажилтан 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 11 9
Үйлчлэх ажилтан 16 12
Гэрээт ажилтан 0 0

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Боловсролын хэлтэс: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/05

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн боловсролын хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо, ЗДТГазар
Ерөнхий менежер: Д.Отгонжаргал
Нягтлан бодогч: Т.Одхүү. 
                                                                                                                                                            
                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн (мян.төг)
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
 
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
77589,0
79566,1
6
  Төсвийн санхүүжилт
77589,0
77590,9
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
 
9
  Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 
 
10
  Бусад орлогоос
 
1975,2
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
77589,0
53291,8
12
 А.Урсгал зардлын дүн
77588,9
53291,8
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
77588,9
53291,8
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
47250,9
44895,4
15
   Цалин
47250,9
44895,4
16
   Гэрээт цалин
 
 
17
   Унаа хоолны хөнглөлт
 
 
18
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
5197,7
4128,7
19
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
3307,6
2332,9
20
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
236,2
224,4
21
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
472,5
448,9
22
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
236,2
224,4
23
         ЭМ даатгалын шимтгэл
945,0
897,9
24
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
25140,2
4267,6
25
          Бичиг хэрэг
589,0
549,5
26
          Гэрэл цахилгаан
 
 
27
          Түлш халаалт
 
 
28
          Тээвэр шатахуун
365,6
281.1
29
          Шуудан холбоо
577,1
459,0
30
          Цэвэр бохир ус
 
 
31
          Дотоод албан томилолт
280,0
 
32
          Гадаад томилолт /арга хэмжээ/
 
 
33
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
2040,9
717,5
34
          Эд хогшил худалдан авах
189,5
 
35
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
126,3
 
36
          Байрны түрээс
946,0
 
37
          Бусад зардал
 
1975,2
38
          Урсгал засвар
624,0
 
39
          Татвар төлбөр хураамж
153.0
200,20
40
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
 187,0
 285,2
41
          Эм
 
 
42
          Ном хэвлэлийн зардал
 
 
43
          Тэтгэвэрт гархад нь олгох нэг удаагын тэтгэмж
18712,0
 
44
          Шагнал урамшуулал
502,8
 
45
          Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ
 
 
46
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
47
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
48
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
49
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 11 сарын 30 ны үлдэгдэл
 
26274,3
50
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
51
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
52
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
53
Байгууллагын тоо
1
1
54
   Ажиллагсад бүгд
5
6
55
   Удирдах
1
1
56
   Гүйцэтгэх
4
5
57
   Үйлчлэх
 
 
58
    Гэрээт ажилтан
 
 
 .

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/05

Байгууллагын нэр: Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар
Хаяг байршил: 20-р хороо Гачуурт тосгон
Засаг дарга: Г.Ганболд
Нягтлан бодогч: Д.Цэцэгмаа
Харилцах утас: 490023.
 
Үзүүлэлт
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл
 
10390.8
 
 
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
10390.8
 
 
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
Бусад   байгууллага иргэдээс авах өглөгын эхний үлдэгдэл
 
 
 
ОРЛОГЫН   ДҮН
119688.2
110921.6
 
 
Төсвийн   урсгал санхүүжилт
108197.4
108197.4
 
 
Төсвөөс хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт
 
 
 
 
Эрүүл   мэндийн даатгалаас санхүүжих
 
 
 
Үндсэн үйл   ажиллагааны орлого
1100.0
2724.2
 
 
Туслах үйл   ажиллагааны орлого
 
 
 
 
Бусад   орлого
10390.8
 
 
НИЙТ   ЗАРЛАГЫН ДҮН
119688.2
109451.1
 
 
А. Урсгал   зардлын дүн
119688.2
109451.1
 
 
1. бараа үйлчилгээний   зардал
116688.2
106448.1
 
 
1.1 Цалин .   Хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
58655.3
56246.8
 
 
Үндсэн   цалин
56235.3
54310.8
 
 
Нэмэгдэл
2420.0
1936.0
 
 
1.2 Ажил   ологогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
6451.7
6178.7
 
 
Тэтгэврийн   даатгал
4105.9
3931.9
 
 
Тэтгэмжийн   даатгал
293.1
280.8
 
 
ҮОМША -ний   даатгал
586.6
561.7
 
 
Ажилгүйдлийн   даатгал
293.1
280.8
 
 
Байгууллага   төлөх ЭМД-ын хураамж
1173
1123.4
 
 
1.3 Бараа .   үйлчилгээний бусад зардал
51581.2
44022.6
 
 
Бичиг хэрэг
1050.0
586.8
 
 
Гэрэл   цахилгаан
1680.7
1540.8
 
 
Түлш   халаалт
8515.5
8619.5
 
 
Тээвэр /   шатахуун /
4730
4730.0
 
 
Шуудан   холбоо
1510.0
898.1
 
 
Цэвэр бохир   ус
550.0
550.0
 
 
Дотоод   албан томилолт
250.0
 
 
 
Урьд оны   хэмнэлтээс зарцуулсан
10390.8
 8713.8
 
 
Эд хогшил   худалдан авах БҮТЭЗ
2800.0
1573.6
 
 
Нормын   хувцас . Зөөлөн эдлэл авах
960.0
202.9
 
 
Байрны   түрээс
 
 
 
 
бусад
 
 
 
 
Төрийн өмнөөс   гүйцэтгүүлсэн ажил
15444.0
15444.0
 
 
Урсгал   засвар
2282.6
678.6
 
 
Ном хэвлэл   авах
400.0
188.8
 
 
Татвар   хураамж бусад
830.1
233.0
 
 
Газрын төлбөр
187.5
62.5
 
 
Татаас ба   урсгал шилжүүлэг
3000.0
3003.0
 
 
Өрх гэрт   олгох шилжүүлэг
3000.0
3003.0
 
 
Шагнал   урамшуулалын зардал
1000.0
457.0
 
 
Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал
2000.0
2546.0
 
 
Б. ХӨРӨНГИЙН   ЗАРДАЛ
 
 
 
 
Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 
 
мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 08 сарын 31 -ны үлдэгдэл
 
11861.3
 
 
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
11861.3
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО
1
1
 
 
АЖИЛЛАГСАД   БҮГД
21
20
 
 
удирдах   ажилтан
1
1
 
 
гүйцэтгэх   ажилтан
5
2
 
 
үйлчлэх   ажилтан
15
7
 
 
хэсгийн   ахлагч нар
10
10
 
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн 102 дугаар сургууль: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/05

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн 102-р сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 27-р хороо,  Дарь эх 1-р хэсэг
Ерөнхий менежер: С.Мөнхнасан
Нягтлан бодогч: Д.Отгончимэг
Харилцах утас: 70155669.
 
 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
 
3804.5
          Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
  Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн  эхний үлдэгдэл
 
 
I. ОРЛОГЫН ДҮН
817425.7
818870.3
          Төсвөөс   урсгал санхүүжилт
815984.6
815984.7
             Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжилт
 
 
          Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт
 
 
            Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт
1441.1
2885.6
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
817425.7
722207.9
      А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
817425.7
722207.9
        1.Бараа, үйлчилгээний зардал
771502.7
688947.9
           1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
572850.6
525633.4
      Үндсэн   цалин
525918.6
497527.9
         Нэмэгдэл цалин
2378.2
 
       Үр дүнгийн   урамшуулал
44553.8
28105.5
           1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
63013.6
58744.8
                   Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
             42963.8
40053.3
                      Тэтгэвэрийн даатгал
40099.5
37383.2
                      Тэтгэмжийн даатгал
2864.3
2670.1
                       ҮОМШӨ даатгал
5728.5
5340.5
                       Ажилгүйдлийн даатгал
2864.3
2670.1
                    Байгууллага төлөх эрүүл   мэндийн даатгал
11457.0
10680.9
           1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
180192.3
132675.2
                      Бичиг хэрэг
2003.3
920.3
                      Гэрэл цахилгаан
9709.4
6216.8
                      Түлш, халаалт
69591.7
47550.4
                      Тээвэр /шатахуун/
858.8
1110.0
                      Шуудан, холбоо
1886.6
1297.3
                      Цэвэр бохир ус
10142.3
10311.5
                      Ном хэвлэл
2679.9
495.1
                      Хичээл, үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх
5300.6
113.0
                      Эд хогшил худалдан авах
3169.5
556.2
                      Нормын хувцас, зөөлөн   эдлэл
2507.5
1369.9
                      Үдийн цай
66485.4
57833.2
                      Эмйин зардал
326.0
324.7
                      Урсгал засвар
2954.6
4195.0
                      Төлбөр хураамж
552.4
308.3
                      Биеийн тамир уралдаан   тэмцээн
697.6
73.5
                      Дотоод албан томилолт
1326.7
 
                      ТБ-аас татан төвлөрүүлэх   шилжүүлэг
 
3804.5
                      Нэг удаагийн тэтгэмж
 
 
                      Шагнал, урамшуулал
1369.2
1350.0
  Б.Хөрөнгийн   зардал
 
 
          Төсвийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
           Өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжтих хөрөнгө оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09 дугаар сарын 31-ны үлдэгдэл
 
100466.9
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн  эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
         АЖИЛЛАГСАД БҮГД
85
95
                 Удирдах ажилтан
1
1
                 Гүйцэтгэх ажилтан
63
73
                 Үйлчлэх ажилтан
21
21
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

ЖДҮД “Баянзүрх – Нэг зүрх” төв: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/05

Байгууллага нэр: Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих “Баянзүрх нэг зүрх” төв
Хаяг, байршил: БЗД 8-р хороо Энх тайвны өргөн Чулуутын хороо
Захирал: Б.Сэргэлэн
Нягтлан бодогч: А.Мэндбаяр
Харилцах утас: 98828293,99828293. 
 
                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн (мян.төг)
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
 
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
135473,6
135473,6
6
  Төсвийн санхүүжилт
 
 
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
 
9
  Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 
 
10
  Бусад орлогоос
 
 
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
135473,6
106383,8
12
 А.Урсгал зардлын дүн
135473,6
106383,8
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
135473,6
106383,8
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
 
44441,6
15
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
 
4825,5
16
         Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
3948,2
17
         ЭМ даатгалын шимтгэл
 
877,3
18
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
135473,6
57116,5
19
          Бичиг хэрэг
 
6304,5
20
          Гэрэл цахилгаан
 
2241,4
21
          Түлш халаалт
 
2050,0
22
          Тээвэр шатахуун
 
 750,0
23
          Шуудан холбоо
 
1742,6
24
          Цэвэр бохир ус
 
547,0
25
          Дотоод албан томилолт
 
214.4
26
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
 
64,3
27
          Эд хогшил худалдан авах
 
40096,4
28
          Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл
 
443,6
29
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
1028.8
30
          Хоол, хүнс
 
 
31
          Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
32
          Урсгал засвар
 
1092.0
33
          Татвар төлбөр хураамж
 
140,5
 34
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
 
 
35
          ТӨА үйлчилгээний зардал
 104932.4
 
36
          Ном хэвлэлийн зардал
 
117,7
37
          Шагнал урамшуулал
 
 
38
          Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал
 
 
39
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
40
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
41
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
42
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 11 сарын 30 ны үлдэгдэл
 
29089,7
43
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
29089,7
44
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
45
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
46
Байгууллагын тоо
1
1
47
 Ажиллагсад бүгд
9
10
48
  Удирдах
1
1
49
  Гүйцэтгэх
4
5
50
  Үйлчлэх
4
4

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

“Шавь” цогцолбор сургууль: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/05

Байгууллагын нэр: Шавь цогцолбор
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 5-р хороо
Ерөнхий менежер: Д.Тунгалаг
Нягтлан бодогч: Ж.Пүрэвсүрэн
Харилцах утас: 453288. 
 
ҮЗҮҮЛЭЛТ
өссөн  дүн
төлөвлөгөө
гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 200.. оны 1сарын 1..ны үлдэгдэл
 
                            4,125.4
Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
                            4,125.4
Авлагын эхний үлдэгдэл
0
 
Өглөгийн эхний үлдэгдэл
0
 
1.ОРЛОГЫН ДҮН
1,629,010.1
1,640,457.4
        Төсвийн санхүүжилт
1,606,592.6
1,606,592.4
        Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
0.0
        Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт
0.0
     Үндсэн үйл ажиллагааны   орлогоос
22,417.5
33,865.0
       Туслах үйл ажиллгааны орлогоос
0.0
        Бусад орлогоос
0.0
2.Нийт зарлагын  дүн
1,629,010.2
1,448,637.7
 А.Урсгал зардлын дүн
 
 
1.Бараа үйлчилгээний зардал
1,336,447.6
1,248,333.5
1.1 Цалин,   хөлс болон нэмэгдэл урамшил
1,204,007.9
1,123,923.3
       Үндсэн цалин
1,107,342.2
1,064,568.9
       Үр дүнгийн урамшил
96,665.7
59,354.4
1.2  Нийгмийн даатгалын шимтгэл
132,439.7
124,410.2
       Тэтгэврийн шимтгэл
84,280.6
84,370.4
       Тэтгэмжийн шимтгэл
6,019.9
3,364.5
       ҮОМШӨ-ний шимтгэл
12,039.8
8,133.3
       Ажилгүйдлийн шимтгэл
6,019.8
3,364.5
       Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж
24,079.6
25,177.5
1.3Бараа үйлчилгээний бусад зардал
292,562.6
200,304.2
       Бичиг хэрэг
3,376.5
2,377.3
       Гэрэл цахилгаан
17,060.4
14,030.0
       Түлш халаалт
79,895.8
27,244.7
       Тээвэр шатахуун
1,842.0
1,020.0
       Шуудан холбоо
3,179.7
1,914.5
       Цэвэр бохир ус
4,093.9
7,882.0
       Дотоод албан томилолт
2,236.0
581.7
       Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
16,397.7
6,481.5
       Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
4,226.3
1,536.0
     Хоол хүнс
       Эм
610.1
414.5
       Урсгал засвар
6,618.1
10,950.4
     Байрны түрээсийн хөлс
0.0
    Бусад зардал
0.0
   ТӨАҮйлчилгээний зардал
0.0
       Ном хэвлэл худалдан авах
4,516.1
204.4
     Эд хогшил худалдан авах
8,861.9
3,346.6
       Багаж хэрэгсэл
0.0
      Тавилга
0.0
      Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл
0.0
      Бага үнэтэй түргэн элэгдэл зүйл
0.0
5,619.0
    Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
1,175.8
272.0
    Сургалт семинарын зардал
0.0
    Үдийн   цайны зардал
100,289.1
88,327.6
Өмнөх оны хэмнэлт
0.0
4,125.4
2.Татаас ба ургсгал шилжүүлэг
 
 
2.1    Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
 
 
         Нэг удаагийн  тэтгэмж урамшуулал
33,819.1
21,625.4
         Шагнал урамшил
2,307.9
1,380.0
2.2 Төлбөр   хураамж
0.0
0.0
        Татвар төлбөр хураамж
2,055.6
971.3
Б.Хөрөнгийн зардал
0.0
 
      Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
0.0
 
    Өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
0.0
 
      Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11  сарын  30 ны үлдэгдэл
0.0
195,945.1
    Үүнээс.:Банкны   харилцах дансны үлдэгдэл
0.0
195,945.1
      Авлагын эцсийн үлдэгдэл
0.0
    Өглөгийн   эцсийн үлдэгдэл
 
3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
      Ажиллагсдын тоо
203
203
      Удирдах ажилтан
1
1
      Гүйцэтгэх ажилтан
145
145
    Үйлчлэх   ажилтан
57
57
    Хүүхдийн тоо
3400
3400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн Соёлын Ордон: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/04

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн Соёлын ордон
Хаяг байршил: БЗД-ийн 12-р хороо, Жанжин клуб
Ерөнхий менежер: С.Бархас
Нягтлан бодогч: П.Сувдмаа
Утас: 480812. 
 
                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн (мян.төг)
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
1268,0
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
1268,0
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
1.ОРЛОГЫН ДҮН
134363,6
107998,9
  Төсвийн санхүүжилт
134363,6
131595,6
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
3000,0
5883,9
  Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 3000,0
4568,5
  Бусад орлогоос
 
 
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
134296,0
100106,8
 А.Урсгал зардлын дүн
134296,0
100106,8
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
106031,6
82468,3
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
92358,7
74272,0
        Цалин
95358,7
74272,0
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
10672,9
8196,3
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
6858,4
4916,7
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
476,8
409,8
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
953,6
409,8
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
476,8
819,6
         ЭМ даатгалын шимтгэл
1907,1
1640,2
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
27796,9
17156,3
          Бичиг хэрэг
913,2
1474,6
          Гэрэл цахилгаан
646,9
626,9
          Түлш халаалт
10533,4
7654,5
          Тээвэр шатахуун
510,2
221,7
          Шуудан холбоо
705,2
111,9
          Цэвэр бохир ус
953,2
 
          Дотоод албан томилолт
96,3
 
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
 
 
          Эд хогшил худалдан авах
802,6
630,2
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
350,0
 
          Хоол, хүнс
 
 
          Уран бүтээлийн зардал
3000,0
 1405,0
          Урсгал засвар
4730,0
3500,0
          Татвар төлбөр хураамж
525,8
329,7
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
460,9
 
          Эм
 
 
          Ном хэвлэлийн зардал
582,8
366,3
          Шагнал урамшуулал
 
 
          Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал
1000,0
 
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 11 сарын 30 ны үлдэгдэл
 
39122,8
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
Байгууллагын тоо
1
1
 Ажиллагсад бүгд
18
18
  Удирдах
1
1
  Гүйцэтгэх
5
5
  Үйлчлэх
12
12

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »