х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Ахмадын хороо: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/11

Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Ерөнхий менежер: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.     
 
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР (мян.төг)
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
50631,0
77309,0
3
       Төсвийн санхүүжилт
 
 
4
       Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
       Бусад санхүүжилт
 
29219,0
6
2.Нийт зардлын дүн
50631,0
67886,84
7
А. Урсгал зардлын дүн
50631,0
67886,84
8
1.1   Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
50631,0
67886,84
9
      1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
              Үндсэн цалин
12352,5
9206,0
11
              Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
1359,0
813,98
13
             Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
864,5
644,34
14
           Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
62,0
46,03
15
           ҮОМШӨ шимтгэл
123,5
85,61
16
             Ажилгүйдлийн шимтгэл
62,0
7,60
17
           Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
247,0
30,40
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
36920,4
57866,86
19
       Бичиг хэрэг
 
 
20
            Гэрэл цахилгаан
 
 
21
           Түлш халаалт
 
 
22
            Тээвэр шатахуун
 
 
23
            Шуудан холбоо
425,0
350,22
24
            Цэвэр бохир ус
 
 
25
            Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
            Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
            Хоол хүнс
 
 
28
            Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
            Урсгал засвар
 
 
30
            Байрны түрээсийн зардал
2400,0
2265,0
31
            Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
            Шагнал урамшил
 
 
33
            Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
            Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
            Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
33791,5
25664,54
37
            Ном хэвлэлийн зардал
303,9
395,20
38
            Бусад зардал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 10-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
 9423,06

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: