х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

БЗД-ын Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/08

Байгууллагын нэр: БЗД-ын Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-ын 5-р хороо, ЭМН-н зүүн талд
Ерөнхий менежер: З.Үүрцайх
Нягтлан бодогч: Ө.Мэндбаяр
Утас: 455390.
 
                                 ҮЗҮҮЛЭЛТ
   ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
     ГҮЙЦЭТГЭЛ
Мөнгөн хөрөнгийн  2012  оны 1 сарын 1 эхний үлдэгдэл
 
0
Орлогын дүн
73739,5
73813,1
Төсвийн санхүүжилт
73662,9
73662,9
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
16,6
 
Туслах үйл ажиллагааны оролгоос
60
 
Бусад орлого
 
150,2
Нийт зардлын  дүн
129401,5
55581,2
Урсгал зардлын дүн
129401,5
55581,2
Бараан үйлчилгээний зардал
 
 
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
117668
49104,4
Цалин хөлс
62541,6
43446,8
Гэрээт цалин
49001,4
1950
Хоол унааны хөнгөлөлт
6125
3707,6
Ажил олгогчоос    НДШ
7415,2
5642,9
Тэтгэврийн даатгал
4718,8
3590,9
Тэтгэмжийн даатгал
337,1
256,5
ҮОШМШӨ дөөтгөл
674,1
513
Ажилгүйдлийн даатгал
337,1
256,5
Байгууллаг төлөх ЭМД
1348,2
1026,0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал
4126,7
833,9
Бичиг хэргийн зардал
256,6
41,0
Гэрэл цахидгаан
251,9
125,9
Түлш халаалт
1452,8
 
Тээвэр шатахуун
432,5
432
Шуудан холбоо
437,0
138,6
Цэвэр бохир ус
238,2
96,4
Дотоод албан томилолт
26,0
 
Төрийн өмнөөс ажил үйлчилгээний төлбөр
 
 
Аудитын ажлын хөлс
28,8
 
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх
823,9
 
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
26,1
 
Хоол,хүнс
56,2
 
Эм
 
 
Урсгал засвар
 
 
Төлбөр хураамж
96,7
 
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
Холбооны суваг ашигласны
 
 
Ном хэвлэлийн зардал
 
 
Тэтгэвэрт гарахад
 
 
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийг төвлөрүүлэх
 
 
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
191,6
 
Төсөл арга хэмжээний зардал
 
 
Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 
 
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 10  сарын  31-ны үлдэгдэл
 
18231,9
 Байгууллагын тоо
 1
 
Ажиллагсад бүгд
       57
        52
Удирдах ажилтан
       1
         1
Гүйцэтгэх ажилтан
       49
        49
Үйлчлэх ажилтан
        7
        2

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: