х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

БЗД-ийн 120-р дунд сургууль: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/11/06

Байгууллагын нэр: 120-р сургууль
Хаяг байршил: Хужирбулан, 28-р хороо,
Ерөнхий менежер: С.Гэрэл
Нягтлан бодогч:  Л.Оюунтуяа
Харилцах утас: 99866300, 99135148.       
 
Үзүүлэлт ӨССӨН ДҮН (Мян.төг)
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
1 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
2 Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
3 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4 Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
5 I.    ОРЛОГЫН ДҮН 82727.4 82727,4
 6       Төсвийн санхүүжилт 82727.4 82727.4
 7       Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт     /Бусад   /
 8        Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжих
 9        Үндсэн үйл ажилллагааны орлогоос
 10        Туслах үйл ажилллагааны орлогоос
 11         Бусад орлого
 12 II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 82727.4 4514.4
 13 А.Урсгал зардлын дүн 82727.4 4514.4
 14 1.Бараа үйлчилгээний зардал 64340.6 4514.4
 15   1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 53292.1 4048.7
 16         Үндсэн цалин
 17 Нэмэгдэл урамшуулал
 18         Үр дүнгийн урамшуулал 4672,4
 19   1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 6376,1 445,4
 20         Тэтгэврийн даатгал 4057,5 283,4
 21          Тэтгэмжийн даатгал 289,8 20,3
 22          ҮОМШӨ-ний даатгал 579,6 20,3
 23          Ажилгүйдлийн даатгал 289,8 40,5
 24         Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 1159,3 80,9
 25   1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
 26         Бичиг хэрэг
 27         Гэрэл цахилгаан 2770,5
 28         Түлш халаалт 12867,4
 29         Тээвэр шатахуун
 30         Шуудан холбоо
 31         Цэвэр бохир ус 2748,9
 32         Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
 33         Эд хогшил худалдан авах
 34         Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл
 35         Хоол, хүнс
 36         Эм
 37         Урсгал  засвар
 38 Холбооны суваг ашигласны түрээс
 39 Ном хэвлэл худалдан авах
 40 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 41 Татвар төлбөр хураамж
 42 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 43 Шагнал урамшуулал
 44 Тэтгэвэрт гаргахад олгох тэтгэмж
 45 Бусад зардал
 46 Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 47 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10 сарын 31 -ны үлдэгдэл 78233,3
 48 Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 49 Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 50 Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 51 III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1,0 1,0
 52 Ажиллагсад бүгд 85 7
53 Удирдах ажилтан 1 1
 54 Гүйцэтгэх ажилтан 65 2
 55 Үйлчлэх ажилтан 19 4
 56 Хүүхдийн тоо

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: